Pravilnik o Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 43/2005 (4.4.2005.), Pravilnik o Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

832

Na temelju članka 108. stavka. 1. točke. 15. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/2004.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način prikupljanja podataka i vođenja jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu Jedinstveni registar), te način izdavanja i obrazac iskaznice za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Članak 2.

(1) Jedinstveni registar vodi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu Ministarstvo).

(2) U Jedinstvenom se registru vode podaci o osobama koje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na temelju odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/2004.).

Članak 3.

(1) Jedinstveni se registar sastoji od dva dijela: općeg i posebnog.

(2) U opći se dio unose opći podaci o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata: ime, prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja i čin, s oznakom je li redovni ili počasni.

(3) U posebni se dio unose podaci o ratnom putu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i to:

– naziv postrojbe koja je izdala potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu

– vrijeme trajanja sudjelovanja u Domovinskom ratu

– dužnosti koje je obnašao u postrojbi

– status dragovoljca – kao pripadnik Hrvatske vojske, djelatnog i pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, naoružanih dragovoljačkih odreda Narodne zaštite ili Hrvatskih obrambenih snaga (HOS)

– odličja.

Članak 4.

(1) Podatke o sudjelovanju u Domovinskom ratu dostavljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka trebaju sadržavati ime, prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, čin s oznakom je li redovni ili počasni, oznaku postrojbe, odnosno ustrojstvene jedinice ako se radi o pripadniku Ministarstva unutarnjih poslova koja je izdala potvrdu o sudjelovanju, dužnosti koje je obnašao u postrojbi, vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu s naznakom da li ima status dragovoljca iz Domovinskog rata i po kojoj osnovi ima taj status.

(3) Podatke o prebivalištu hrvatskih branitelja dostavlja Ministarstvo unutarnjih poslova na traženje Ministarstva.

Članak 5.

(1) Elektronički zapisi s podacima iz članka 4. ovog Pravilnika prikupljaju se i unose u bazu podataka Jedinstvenog registra.

(2) Baza podataka obrađuje se i pretražuje pomoću informatičke aplikacije.

Članak 6.

(1) Ministarstvo izdaje iskaznice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

(2) Iskaznica za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdaje se na propisanom obrascu 1. koji sadrži: grb RH, naziv Ministarstva, natpis »Iskaznica, Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata«, serijski broj, prostor za ime i prezime hrvatskog branitelja, datum i mjesto rođenja, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, mjesto i datum izdavanja, pečat i potpis ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a na drugoj stranici (poleđici) tekst: »Ova iskaznica služi u svim slučajevima u kojima je potrebno dokazivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a vrijedi samo uz predočenje osobne iskaznice«.

(3) Obrazac iskaznice pravokutnog je oblika veličine 5,5 x 8,5 cm i služi u svim slučajevima u kojima je potrebno dokazivanje statusa navedenog u iskaznici te vrijedi samo uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 7.

(1) Iskaznice za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata izdat će se u roku tri mjeseca od dana upisa hrvatskog branitelja u Jedinstveni registar.

(2) Iskaznice izdaje Ministarstvo po službenoj dužnosti i dostavlja ih na kućnu adresu nositelja iskaznice.

Članak 8.

Podaci iz članka 4. ovog Pravilnika koji nisu dostavljeni Ministarstvu obvezno se dostavljaju Ministarstvu najkasnije u roku mjesec dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 9.

Obrazac 1. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/3

Urbroj: 519-04/2-1-05-1

Zagreb, 24. ožujka 2005.

            Potpredsjednica

            Vlade Republike Hrvatske i

            ministrica obitelji, branitelja

            i međugeneracijske solidarnosti

            Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.