Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja

NN 44/2005 (5.4.2005.), Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

837

Na temelju članka 166. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 162/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjed­nici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU JAVNOG UVIDA KODPROGLAŠENJAZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način provođenja postupka javnog uvida u prijedlog akta o proglašenju zaštićenog područja i stručnu podlogu, te sudjelovanje u tom postupku tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana (u daljnjem tekstu: sudionici u javnom uvidu).

Članak 2.

(1) O prijedlogu za proglašenje zaštićenog područja izvješćuje se javnost.

(2) Izvješćivanje javnosti razumijeva javni uvid u prijedlog akta o proglašenju zaštićenog područja i stručno obrazloženje s kartografskom dokumentacijom.

(3) U postupku javnog uvida sudionici daju očitovanja, prijed­loge i primjedbe na predloženi akt proglašenja zaštićenog područja u roku i na način propisan ovom Uredbom.

Članak 3.

(1) Predlagač akta o proglašenju zaštićenog područja objavljuje obavijest o javnom uvidu u najmanje jednom javnom glasilu, najmanje osam dana prije početka javnog uvida.

(2) Obavijest o javnom uvidu sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog akta, mjesto i datum izlaganja te rok u kojem se predlagaču akta o proglašenju dostavljaju pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog akta.

Članak 4.

(1) Javni uvid u prijedlog akta o proglašenju zaštićenog područja i stručnu podlogu provodi se u jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području kojih se nalazi zaštićeno područje.

(2) Uz suglasnost svih jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, javni uvid može se obaviti za sve jedinice na jednom mjestu.

Članak 5.

Postupak javnog uvida za zaštićena područja koja proglašava Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske organizira i provodi ministarstvo nadležno za djelatnost zaštite prirode, a postupak javnog uvida za zaštićena područja koja proglašava županijska skupština ili Skupština Grada Zagreba organizira i provodi županija ili Grad Zagreb.

Članak 6.

Postupak javnog uvida za zaštićena područja koje proglašava Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske traje trideset dana, a za zaštićena područja koja proglašava županijska skupština ili Skupština Grada Zagreba traje najmanje trideset dana.

Članak 7.

Predlagač akta o proglašenju zaštićenog područja dužan je očitovati se o podnesenim primjedbama prilikom javnog uvida, a pod­nesene primjedbe i očitovanja postaju sastavni dio dokumentacije na kojoj se temelji prijedlog za proglašenje zaštićenog područja.

Članak 8.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na postupak javnog uvida kod izmjena granica zaštićenog područja i kod donošenja plana upravljanja zaštićenim područjem.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/05-01/02

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 31. ožujka 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.