Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

888

Na temelju članka 108. stavka 1. točka 5. i članka 108. stavak 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04) uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja postotka oštećenja organizma koje je nastalo kao posljedica rane, ozljede ili bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene pod okolnostima predviđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim uvjetima i kriterijima za utvrđivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, te utvrđuju oštećenja organizma na osnovu kojih se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma prije isteka roka iz članka 134. stavaka 1. Zakona.

Članak 2.

Postotak oštećenja organizma utvrđuje se na temelju odredaba ovoga Pravilnika i Liste postotaka oštećenja organizma (u daljnjem tekstu: Lista) koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 3.

Za jedan dio tijela (u daljnjem tekstu: organ) koji je oštećen u velikoj mjeri utvrđuje se, u pravilu, postotak manji od predviđenog u Listi za potpuni gubitak (amputaciju) toga organa.

Ako organ postoji, ali je oštećen u tolikoj mjeri da je afunkcionalan, može se utvrditi postotak koji je u Listi predviđen za potpuni gubitak (amputaciju) tog organa.

Članak 4.

Ako je oštećenje organizma nastalo kao posljedica više rana, ozljeda ili bolesti, postoci predviđeni u Listi za pojedina oštećenja ne zbrajaju se, već se kao osnova uzima oštećenje koje povlači najveći postotak i taj se postotak povećava prema utjecaju drugih oštećenja na cijeli organizam, s tim da tako utvrđeni postotak može iznositi najviše do 100% II. skupine. Za povećanje postotka uzimaju se u obzir samo ona oštećenja za koje je u Listi predviđeno najmanje 20%.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako zbog svih oštećenja iz toga stavka postoji oštećenje organizma zbog kojega takva osoba nije pokretna i nije u stanju obavljati osnovne fiziološke potrebe bez pomoći druge osobe određuje se 100% – I. skupina.

Članak 5.

Za žene kod kojih postoje anatomska i funkcionalna oštećenja pojedinih dijelova tijela (amputacija, kontraktura, paraliza, skraćenje noge više od 3 cm, gubitak oka, pseudoartroza, teški varikoziteti s elefantijazom, posttraumatska epilepsija, gluhoća, parkinsonizam, teški osteomielitis s fistulom), postoci predviđeni u Listi mogu se povećati za 10 ako su manji od 60%, a ako su 60% ili veći od 60% povećavaju se za 20. To povećanje može iznositi do 100% – II. skupina.

Članak 6.

Ako je kod osoba, koje su bile bez jednog parnoga organa, došlo do gubitka ili oštećenja najmanje 60% drugog parnoga organa pod okolnostima iz članka 5., Zakona, postotak oštećenja organizma utvrđuje se kao da je oštećenje oba parna organa nastalo pod tim okolnostima, pri čemu se postotak može odrediti do 100% – I. skupina.

Ako je jedan parni organ izgubljen ili teško oštećen pod okolnostima iz članka 5. Zakona, a drugi parni organ, nakon toga i neovisno o posljedicama oštećenja organizma pod tim okolnostima, izgubljen ili oštećen najmanje 60% postotak oštećenja organizma utvrđuje se za gubitak, odnosno oštećenje oba parna organa i umanjuje za 20. Ako se za ovako nastalo oštećenje organizma u Listi predviđa 100% – I. skupina, može se odrediti najviše 100% – II. skupina.

Oštećenjem drugoga oka u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se smanjenje funkcije oka za najmanje jednu polovicu (smanjivanje vida najmanje 5/10).

Članak 7.

Postotak oštećenja organizma predviđen u Listi za amputiranu ruku ili nogu može se povećati za 10 do 30, ako patrljak nije prikladan za nošenje proteze.

Članak 8.

Ako se kliničkim promatranjem i dokumentiranom anamnezom mogu dokazati neuromi s bolovima i eventualnim smetnjama u fantomskom udu, te u slučaju kauzalgije, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi može se povećati za 10 do 30.

Članak 9.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata i osobi koja je u vrijeme Domovinskog rata kao maloljetnik ili zatočenik u neprijateljskom logoru ili sličnim uvjetima zatočeništva, bio izložen teškim životnim uvjetima i zbog toga je nastupilo oštećenje organizma psihosomatskoga karaktera, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi može se povećati za 10 ili 30.

HRVI iz Domovinskog rata koji je u vrijeme nastanka oštećenja organizma bio maloljetan, a kod njega je zbog toga oštećenja nastupilo i psihosomatsko oštećenje najkasnije u roku jedne godine od nastanka oštećenja organizma, postotak predviđen u Listi može se povećati za 10 ili 30.

Postotak oštećenja organizma povećan prema stavku 1. ili 2. ovoga članka može iznositi najviše 100% – II. skupina.

Članak 10.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije, a koje uzrokuje endogena i druga urođena i stečena sklonost osobe.

Ako su prve pojave bolesti iz stavka 1. ovoga članka nastupile pod okolnostima iz članka 5. stavka 2. Zakona, ili se pod tim okolnostima bolest znatno pogoršala, s obzirom na uobičajeni tijek bolesti i nastupile su komplikacije bolesti odnosno potreba za operativnim liječenjem ili su te okolnosti onemogućile pravilno liječenje i nastupile su komplikacije bolesti odnosno potreba za operativnim liječenjem, može se uzeti u obzir i tako nastalo oštećenje organizma, s tim što se u takvim slučajevima, kao i u slučajevima pogoršanja bolesti poznate etiologije, postotak utvrđuje u skladu s odredbom članka 65. stavak 3. Zakona.

Bolesti iz stavka 1. ovoga članka su: shizofrenija, manijakalno--depresivne psihoze, epileptička bolest (kao izrazito konstitucionalno uzrokovana), neuroze, psihopatije (kao bolesna reakcija nedovoljno harmonično strukturalne osobe na životne uvjete), ambiotrofične živčane bolesti, multipla skleroza, dijabetes, sve endokrine bolesti (osim Addisonove bolesti tuberkulozne etiologije), ulkusna bolest, ulcerozni kolitis, Morbus Crohn, netraumatski pankreatitis, alergične bolesti, spondiloze, spondilartroza, reumatoidni artritis, esencijalne hipertenzije, urođene srčane mane, litijaze, policistične bolesti, maligni neoplastični procesi, trofične promjene ekstremiteta ako nisu posljedica smrzavanja i pjegavca i sve druge bolesti endogene i nepoznate etiologije.

Postotak oštećenja organizma za maligne neoplastične procese koji su nastali kao posljedica rane ili ozljede, te za šećernu bolest koja je nastala kao posljedica rane ili ozljede, utvrđuje se bez primjene stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 11.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ožiljci se uzimaju u obzir samo ako ometaju funkciju nekoga organa ili dijela tijela, odnosno ako predstavljaju nagrđenost.

Članak 12.

Postotak oštećenja organizma zbog upale zglobova, odnosno posljedica takve bolesti, utvrđuje se kao za traume zglobova ili kao za posljedicu koju je upala zglobova uzrokovala na srcu.

Članak 13.

Oštećenje organizma I. skupine može se utvrditi samo za oštećenja za koja je u Listi predviđen postotak 100% – I. skupina i u slučajevima iz članka 4. stavka 2. i članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir oštećenja koja su posljedica starenja.

Na utvrđivanje postotka oštećenja organizma ne mogu utjecati stručna sprema, zanimanje, starosna dob, materijalno stanje, nadarenost i druge činjenice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Članak 15.

Postotak oštećenja organizma utvrđuje se trajno ili privremeno.

Privremeni postotak oštećenja organizma utvrđuje se samo ako je to navedeno uz pojedinu točku Liste postotka oštećenja organizma ili ako postoje izgledi da će se oštećenje organizma invalida u znatnoj mjeri poboljšati primjenom bilo kojega medicinskog postupka (operativni zahvati, medicinska i fizikalna rehabilitacija, terapija lijekovima i drugo). Privremenost ocjene vezana uz pojedinu točku iz Liste postotka oštećenja organizma računa se od prve ocjene oštećenja organizma Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva koja je temelj za donošenja konačnoga rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata.

Članak 16.

Ako oštećenje organizma nije predviđeno ovim Pravilnikom, odnosno Listom, postotak oštećenja organizma utvrđuje se prema načelima medicinske znanosti i analognom primjenom odredaba ovoga Pravilnika, odnosno Liste, koje se odnose na slična oštećenja s tim da se može utvrditi i manji postotak od postotka predviđenoga u Listi za analogno oštećenje organizma.

Članak 17.

HRVI iz Domovinskog rata kod kojih, u svezi s utvrđenim oštećenjem organizma, nastanu oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, trajna dekompenzacije srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza, te gubitak ili teško oštećenje parnoga organa mogu, na osnovu tih oštećenja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje novoga postotka oštećenja organizma prije isteka roka iz članka 134. stavak 1. Zakona, što se dokazuje otpusnim pismom bolnice, ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj: 18/02., 34/02. i 18/04.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/5

Urbroj: 519-04/2-1-05-1

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

GLAVA I – RUKA

A. Šaka

 

1.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) svih prstijušake kao posljedica ranjavanja ili ozljeđivanja:

            a)         u manjem stupnju                                                                    20%

            b)         ako su takve promjene na objema rukama                               30%

2.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) svihprstiju šake:

            a)         u većem stupnju                                                                      30 do 50%

            b)         ako su takve promjene na objema rukama                               50 do 80%

3.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) palca

            a)         jedne šake u oba zgloba                                                          manje od 20%

            b)         ako su takve promjene na objema rukama                               20%

4.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) bilokojega drugog prsta
            pojedinačno manje                                                                             od 20%

5          .Ograničena pokretljivost (kontraktura)većine prstiju:

            a)         jedne šake, osim palca, prema stupnju                                     20 do 40%

            b)         ako su takve promjene na objemarukama, prema stupnju        30 do 60%

6.         Postotak pri vrlo izraženim kontrakturama ulošem položaju, koje
            praktično isključuju svakufunkciju, utvrđuje se kao kod amputacije.

7.         Pri primjeni točke 2. i 5. ove Liste vodi se računa o funkcionalnom
            značenju pojedinihprstiju za funkciju šake kao cjeline.

8.         Ankiloza (ukočenost) palca uinterfalangealnom zglobu:

            a)         jedne šake                                                                              manje od 20%

            b)         na objema šakama                                                                  20%

9.         Ankiloza (ukočenost) palca uinterfalangealnom zglobu, u
            nepovoljnom položaju:

            a)         jedne šake                                                                              20%

            b)         na objema šakama                                                                  30%

10.       Ankiloza (ukočenost) palca umetakarpofalangealnom zglobu:

            a)         jedne šake                                                                              20%

            b)         na objema šakama                                                                  30%

11.       Ankiloza (ukočenost) palca umetakarpofalangealnom zglobu
            u nepovoljnom položaju:

            a)         jedne šake                                                                              20 do 30%

            b)         na objema šakama                                                                  30 do 40 %

12.       Ankiloza (ukočenost) većine prstiju,osim palca šake, prema položaju
            povoljnom ili nepovoljnom za funkciju:

            a)         jedne šake                                                                              30 do 40%

            b)         na objema šakama                                                                  40 do 60%

13.       Ankiloza (ukočenost) svih prstiju šake,prema povoljnom ili
            nepovoljnom položaju:

            a)         jedne šake                                                                              40 do 60%

            b)         ako su takve promjene obostrane upovoljnom položaju           70 do 80%

            c)         ako su takve promjene obostrane unepovoljnom položaju        do 100% – II. skupina

14.       Amputacija palca, obje falange                                                           30%

15.       Amputacija obiju falangi palca smetakarpalnom kosti                           40%

16.       Amputacija bilo kojega prsta, osim palca ili kažiprsta kao nagrđenost  20%

17.       Amputacija kažiprsta:

            a)         jedne šake                                                                              20%

            b)         obje šake                                                                               30%

18.       Amputacija dva prsta bez metakarpalne kosti                                      20%

19.       Amputacija kažiprsta i srednjeg prsta

            a)         jedne šake                                                                              30%

            b)         ako su promjene obostrane(s obzirom na značenje
                        amputiranih prstiju)                                                                 30 do 50%

20.       Amputacija dva prsta s metakarpalnim kostima:

            a)         palca i kažiprsta                                                                      40 do 50%

            b)         kažiprsta i srednjega prsta                                                       30 do 40%

            c)         srednjega prsta i prstenjaka                                                     30 do 40%

            d)         prstenjaka i maloga prsta                                                        30%

21.       Amputacija tri prsta i više prstiju sasačuvanim metakarpalnim kostima:

            a)         palca bilo s koja dva prsta (osim kažiprsta)                             50%

            Ako je amputiran i kažiprst određuje se                                              + 10

            b)         kažiprsta, srednjega i maloga prsta                                          40%

            c)         četiri posljednja prsta jedne šake                                             50%

            d)         četiri posljednja prsta obje šake                                              80%

            e)         palca s bilo koja tri prsta iste šake                                           60%

22.       Amputacija svih prstiju:

            a)         jedne šake                                                                              60 do 70%

            b)         obiju šaka                                                                               100% – I. skupina

23.       Amputacija oba palca i jednoga kažiprsta                                            60%

24.       Amputacija oba palca                                                                         50%

25.       Amputacija oba palca, jednoga kažiprstai jednoga srednjeg prsta                    70%

26.       Amputacija oba palca i oba kažiprsta                                                  80%

27.       Amputacija oba palca i druga tri prsta,ali ne svih prstiju  na istoj                      80%

28.       Amputacija tri prsta s metakarpalnim kostima:

            a)         palca, kažiprsta i srednjega prsta                                             60%

            b)         kažiprsta, srednjega i maloga prsta                                          50%

            c)         srednjega, prstenjaka i maloga prsta                                        40%

29.       Djelomična amputacija jednoga članka palca i dva  članka kažiprsta    20%

30.       Djelomična amputacija jednoga članka palca i dva članka kažiprsta, sa
            slabo pokretnim patrljcima                                                                  30 do 40%

31.       Pri djelomičnoj amputaciji više prstiju postotak se određuje prema danoj
            shemi,zbrajajući za gubitak članka svakoga prsta odgovarajuće postotke, pa
             ako je zbroj veći od 15% – određuje se 20%, ako je veći od 25% –

            određuje se 30% itd:

                        – za jedan članak palca                                                           8%

                        – za jedan članak kažiprsta                                                     6%

                        – za jedan članak ostalih prstiju                                               4%

32.       Prijelomi metakarpalnih kostiju bez poremećaja funkcije manje od       20%

33.       Prijelomi metakarpalnih kostiju s jačom deformacijom ili iščašenjem
            karpometakarpusas oštećenom funkcijom, prema stupnju oštećenja,
            imajući na umu oštećenje šake pojedinih prstiju:

            a)         jedne šake                                                                              20 do 40%

            b)         ako su takve promjene obostrane                                            30 do 60%

34.       Ograničena pokretljivost (kontraktura)šake većeg stupnja:

            a)         jedne šake                                                                              20 do 30%

            b)         obiju šaka                                                                               30 do 40%

35.       Ukočenost (anklioza) zgloba šake u povoljnom položaju:

            a)         jedne šake                                                                              30%

            b)         obiju šaka                                                                               50%

Za ukočenost (ankilozu) u nepovoljnom položaju postotak se povećava
za 10 ili 20,prema oštećenju funkcije.

36.       Amputacija jedne šake                                                                       70%

37.       Amputacija obiju šaka                                                                        100% – I. skupina

 

B. Podlaktica

 

38.       Krivo srasli prijelomi s bitno ograničenim pokretima pronacije i
            supinacije                                                                                           20 do 30%

39.       Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije i supinacije,
            a položaj šake povoljan u pronaciji ili u srednjem položaju                   30 do 40%

40.       Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije i supinacije,
            a položaj šake u supinaciji;

            Ovisno o kliničkom statusu i procjeni liječnika                                     40 do 50%

41.       Lažni zglob jedne kosti do operacijskog zahvata:

            a)         na jednoj ruci                                                                          20 do 30%

            b)         na objema rukama                                                                  30 do 40%

42.       Lažni zglob obje kosti do operacijskog zahvata:

            a)         na jednoj ruci                                                                          40 do 50%

            b)         na objema rukama                                                                  60 do 70%

43.       Amputacija u podlaktici                                                                      70%

44.       Amputacija u podlaktici – obostrano                                                   100% – I. skupina

 

C. Lakat

           

            Ograničena pokretljivost (kontraktura)

45.       Ograničeni pokreti (kontrakture) u odnosu na zdravi lakat:

            a)         smanjenje opsega pokreta za jednu trećinu                              20 do 30%

            b)         smanjenje do jedne polovine pokreta                                      20 do 30%

            c)         smanjenje do dvije trećine pokreta                                          40 do 50%

46.       Ukočenost pod pravim kutom ili nešto manje (90º do 105 º)               40%

47.       Ukočenost pod oštrim kutom (više od 105 º)                                      50%

48.       Ukočenost lakta u punoj fleksiji                                                          70%

49.       Ukočenost u nepovoljno ispruženom položaju (od 75 º do 0 º)            50 do 70%

50.       Ako su promjene u točki 48. do 51. ove liste obostrane, postotak

            se povećava                                                                                       za 20 ili 30.

51.       Labav zglob, prema stupnju                                                                20 do 40%

52.       Postotak za prijelome i iščašenja utvrđuje se prema štetnim posljedicama
            za funkciju lakatnog zgloba. Jednako se ocjenjuju i zastarjela iščašenja
             i posljedice iščašenja.

53.       Amputacija ruke u laktu (eksartikulacija)                                             80%

54.       Amputacija obiju ruku u laktu                                                             100% – I. skupina

 

D. Nadlaktica

 

55.       Nepravilno srastao prijelom nadlaktične kosti sa skraćenjem, ali bez
            štetnih posljedica u susjednim zglobovima                                            manje od 20%

56.       Pseudoartroza nadlaktične kosti:

            a)         operativno uklonjena                                                               20%

            b)         inoperabilna (potreban ortopedski aparat)                               50 do 60%

            c)         ako su takve promjene obostrane                                            70 do 80%

57.       Amputacija jedne ruke u nadlaktici                                                      80%

58.       Amputacija obiju ruku u nadlaktici                                                      100% – I. skupina

 

E. Rame

 

59.       Ograničena pokretljivost (kontraktura)ramena, u težem stupnju

            (ruka se ne može podići iznad horizontale), prema stupnju oštećenja
            funkcije:

            a)         jedne ruke                                                                              20 do 30%

            b)         obiju ruku, ovisno o kliničkom statusu                                     30 do 60%

60.       Potpuna ukočenost (ankiloza) ramena,prema položaju:

            a)         jedne ruke                                                                              20 do 30%

            b)         obiju ruku                                                                               40 do 60%

61.       Habituelno iščašenje zgloba jednoga ramena,privremeno                     20 do 30%

            Ako izlječenje nije moguće operacijom, odredit će se stalan postotak.

62.       Habituelno iščašenje obaju ramena                                                      30 do 50%

63.       Zastarjela i namještena iščašenja ocjenjuju se kao kontrakture i ankiloze.

64.       Eksartikulacija jedne ruke u ramenu                                                    100% – II. skupina

65.       Eksartikulacija obiju ruku u ramenu.                                                    100% – I. skupina

66.       Prijelom lopatice (skapule) s pomakom iposljedicama                         20 do 30%

67.       Neoperirano iščašenje akromioklavikurarnoga zgloba sa smetnjama
            funkcije                                                                                              20 do 30%

 Prijelomi ključne kosti uzimaju se u obzir za utvrđivanje postotka oštećenja
organizma samo ako postoji ograničena pokretljivost ramenoga zgloba, ili
komplikacije u svezi sa susjednim živcima ili krvnim žilama.

 

F. Živci

 

68.       Potpuna uzetost (paraliza) cijeloga pleksusabrachialisa                         90%

69.       Uzetost (paraliza) gornjega dijela plekksusbrachialisa:

            a)         djelomična                                                                              20 do 40%

            b)         potpuna                                                                                  60%

70.       Uzetost (paraliza) donjega dijela pleksusbrachialisa:

            a)         lakšega stupnja                                                                       20%

            b)         težega stupnja                                                                         50%

            c)         potpuna paraliza                                                                     70%

71.       Paraliza n. aksilaris                                                                             30%

72.       Pareza n. aksilarisa                                                                             20%

73.       Paraliza n. medianusa ili n radialisa ili ulnarisa                                       50%

74.       Pareza n. medianusa ili n radialisa ili ulnarisa.                                       20 do 40%

75.       Paraliza n. musculocutaneusa                                                              30%

76.       Pareza n. musculocutaneusa                                                                20%

77.       Potpuna uzetost obiju ruku                                                                  100% – I. skupina

78.       Kod paralize bilo kojega od spomenutih živacana objema rukama u točki 68. do 76. postotakse povećava za 20 ili 30. Za bolesti iz točke 69.,70. i 74. ove liste postotak se određuje ovisnoo motornoj slabosti i promjeni elektromiografskoganalaza i nalaza specijaliste neurologa.

 

GLAVA II – NOGA

 

A. Stopalo

 

79.       Lakše ograničena pokretljivost prstiju                                                 manje od 20%

80.       Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod
            utvrđuje se kao kod amputacije prstiju.

81.       Amputacija palca bez metarzalne kosti                                                manje od 20%

82.       Amputacija palca s metatarzalnom kosti                                              20%

83.       Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima                             30%

84.       Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema
            stanju ožiljka                                                                                      20 do 30%

85.       Ako je riječ o amputaciji iz točke 82., 83. i84. ove liste na objema

            nogama, postotak se povećava za 10 ili 20.

86.       Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju,samo ako ima posljedicu
            deformaciju stopala i prstiju i otežava hod                                           20 do 30%

87.       Amputacija stopala po Lisfrancku(exarticulatio tarsometatarsea),
             prema stanju ožiljka:

            a)         jedne noge                                                                              30 do 40%

            b)         obiju nogu                                                                              50 do 70%

88.       Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala             20 do 40%

89.       Amputacija po Chopartu(exarticulatio tarsitransversa),prema stanju ožiljka:

            a)         na jednoj nozi                                                                         40 do 50%

            b)         na objema nogama                                                                  60 do 80%

90.       Kontraktura stopala u equinusu,prema stupnju                                     20 do 30%

            Ako su promjene obostrane postotakse povećava za 20.

91.       Kontraktura stopala u calcaneusu:

            a)         na jednoj nozi                                                                         30%

            b)         na objema nogama                                                                  50%

92.       Anikoloza skočnog zgloba:

            a)         pod pravim kutom                                                                  20 do 30%

            b)         u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom
                        do eventualnoga operacijskog zahvata                                     30 do 60%

            c)         obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata                     50 do 80%

93.       Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:

            a)         na jednoj nozi                                                                         60%

            b)         na objema nogama prema oštećenju hoda                               80 do 100% – II. skupina

94.       Eksartikulacija u skočnom zglobu:

            a)         na jednoj nozi                                                                         60%

            b)         na objema nogama prema oštećenju hoda                               80 do 100% – II. skupina

 

B. Potkoljenica

 

95.       Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom

            Pokretljivošću susjednih zglobova

            a)         bez skraćenja                                                                         manje od 20%

            b)         sa skraćenjem do 3 cm                                                           20%

            c)         sa skraćenjem većim od 3 cm                                                 30%

96.       Loše srasli prijelomi potkoljenice:

            a)         sa skraćenjem do 3 cm                                                           30%

            b)         sa skraćenjem više od 3 cm prema stupnju skraćenja               30 do 40%

97.       Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom,s devijacijom

            stopala velikim dubokim ožiljcima,atrofijom mišića, stalnim otokom, 

            prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih

             zglobova                                                                                           40 do 50%

98.       Ako su promjene iz točke 95. do 97. obostrane postotak se povećava za 20 ili 30.

99.       Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga

            operacijskog zahvata:

            a)         na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze(s defektom

             ili bez defekta koštane masevitalnosti krajeva ulomka)                        40 do 50%

            b)         na objema nogama                                                                  50 do 80%

Ukoliko se radi o obostranoj kontrakturipostotak se povećava                        za 20 do 30

100.     Amputacija u potkoljenici:

            a)         jedne noge                                                                              70%

            b)         obiju nogu                                                                              100% – II. skupina

101.     Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima

            neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu              100% – I. skupina

 

C. Koljeno

           

102.     Lažni zglob čašice ili patelektomija premastupnju oštećenja funkcije zgloba:

            a)         jedne noge                                                                              20 do 30%

            b)         obiju nogu                                                                              30 do 50%

103.     Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena)s mogučnošću
            fleksije koljena:

            a)         od 0 º do 30 º                                                                         20 do 30%

            b)         više od 30 º                                                                            40 do 60%

            Za obostranu ograničenu pokretljivost (kontrakturu)
            koljena postotak se povećava za 20 ili 30.

104.     Artroplastika i umjetni zglob koljena                                                    40%

            Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 ili 30.

105.     Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili
            gotovo opruženom:

            a)         jedne noge                                                                              30%

            b)         obiju nogu                                                                              60%

106.     Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:

            a)         jedne noge između 20° do 40°                                                40 do 50%

            b)         jedne noge preko 40°                                                             60%

            c)         obiju nogu                                                                              70 do 100% – II. skupina

107.     Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije                         20 do 30%

 

D. Natkoljenica

           

108.     Prijelom natkoljenice:

            a)         u fazi liječenja                                                                         20 do 40%

            b)         stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćenjem
            noge do 3 cm,bez atrofije mišića i kontrakture zglobova                      20%

 

109.     Prijelom natkoljenice sa skraćenjem noge više od 3 do 6 cm               30%

            Ako osim skraćenja postoji deformacija ili kontraktura u susjednim
            zglobovima, postotak se povećava za 10 ili 20.

 

110.     Prijelom natkoljenice sa skraćenjem većim od 6 cm                             40 do 50%

            Ako osim skraćenja postoji deformacija ili kontraktura u susjednim
            zglobovima, postotak se povećava za 10 ili 20.

           

111.     Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja
            funkcije ovisno o kliničkom nalazu                                                       30 do 60%

            Ako su oštećena oba susjedna zgloba,postotak se povećava za 20.

112.     Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)   40 do 50%

            Ako su promjene obostrane postotak se povećava za 20.

113.     Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata                        50 do 60%

            Ako su promjene obostrane, postotak se povećava za 20.

114.     Eksartikulacija u koljenu:

            a)         jedne noge                                                                              80%

            b)         obiju nogu                                                                              100% – I. skupina

115.     Amputacija u natkoljenici

            a)         jedne noge                                                                              90%

            b)         obiju nogu                                                                              100% – I. skupina

                       

E. Kuk

 

116.     Ograničena pokretljivost u zglobu kuka                                               20 do 40%

            Ako su promjene obostrane, postotak sepovećava za  20 ili 30.

117.     Ograničena pokretljivost kuka, noga ufleksiji, prema stupnju fleksije

            ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome

            nepovoljnom položaju                                                                        40 do 60%

Ako su promjene obostrane, postotak sepovećava za  20 ili 30.

118.     Umjetni zglob kuka                                                                             40 do 60%

119.     Ukočenost (anklioza) kuka:

            a)         u povoljnom položaju                                                              30 do 40%

            b)         u nepovoljnom položaju                                                          50 do 70%

            c)         oba kuka bilo u kojem položaju                                              100% – I. skupina

120.     Eksartikulacija u kuku:

            a)         jedne noge                                                                              100% – II. skupina

            b)         obiju nogu                                                                              100% – I. skupina

121.     Amputacija jedne ruke i jedne noge ilipotpuna neupotrebljivost

            jedne ruke ijedne noge                                                                       100% – I. skupina

 

F. Živci

 

122.     Jednostrana paraliza lumbosakralnogapleksusa                                    90%

123.     Obostrana paraliza lumbosakralnogapleksusa                                      100% – I. skupina

124.     Paraliza ishijadičnoga živca                                                                 60%

125.     Pareza ishijadičnoga živca                                                                   20 do 50%

126.     Paraliza n. peroneusa                                                                          40%

127.     Pareza n. peroneusa                                                                           20 do 30%

128.     Paraliza n. tibialisa                                                                              50%

129.     Pareza n. tibialisa                                                                                30%

130.     Paraliza n. femoralisa                                                                          50%

131.     Pareza n. femoralis                                                                             30%

132.     Ako su paralize odnosno pareze iz točke 124.do 131. ove liste

obostrane, postotak se povećava za 20 do 30. Za oštećenje perifernih

živaca donjih ekstremiteta (točke 124. do 131.) postotak oštećenja organizma

ocjenjuje se na temelju kliničkog i laboratorijskog nalaza uz najmanje 2 EMNG

nalaza izrađenog unutar dvije godine, te kontrolnim nalazom ne starijim od tri

mjeseca koji će omogućiti ocjenu stupnja funkcionalnoga oštećenja ili ispada.

            Ocjena prema točki 123. može se dati samo uz neurokiruški nalaz,

ne stariji od tri mjeseca kojim se potvrđuje nemogućnost kiruške korekcije.

 

G. Krvne žile

           

            Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:

133.     Aneurizme manjih arterija šake ili stopala,jedne arterije podlaktice ili

            podkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje              20%

134.     Aneurizme obiju arterija šake ili stopala                                               30%

135.     Aneurizme obiju arterija podlaktice ili podkoljenice do operacijskog

            zahvata s obzirom na funkcionalne ispade                                            30 do 50%

136.     Aneurizme art. femoralis ili art popliteae                                              40 do 60%

137.     Aneurizme srt. axilaris ili art brachialis                                                  50 do 70%

138.     Aneurizme art. carotis:

            a)         eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata                      30 do 40%

            b)         interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog

            operacijskog zahvata                                                                          40 do 60%

139.     Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterijaza kiruršku intervenciju,

           kao art. iliaca,femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia,ocjenjuju se

           prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata                   40 do 60%

140.     Arterio – venske fistula na ekstremitetima nakon ranjavanja ili

           ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje                                       20 do 40%

141.     Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom

            na funkcionalne ispade:

            a)         arterije gornjih i donjih ekstremiteta                                         20 do 40%

            b)         arterije karotis eksterne                                                           20 do 30%

            c)         arterije karotis interne                                                             30 do 40%

142.     Zbrinute ozljede velikih vena ekstremitetaobzirom na

             posljedice                                                                                         20 do 30%

143.     Zbrinuta ozljeda vene kave                                                                 20 do 40%

144.     Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)                                 20%

145.     Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom                                      30 do 40%

146.     Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge                                 30 do 40%

147.     Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao

            komplikacija u postoperativnom tijeku:

            a)         na jednoj nozi                                                                         30 do 40%

            b)         na objema nogama                                                                  40 do 60%

148.     Ako su promjene iz toč 141. do 143. obostrane,postotak oštećenja

           organizma ovisno o stupnju oštećenja, povećava se za 10 ili 20.

 

GLAVA III – GLAVA

 

A. Lubanja i mozak

           

149.     Gubitak dijela vlasišta:

            a)         do jedne trećine                                                                      manje od 20%

            b)         do dvije trećine                                                                       20%

            c)         više od dvije trećine                                                                30%.

150.     Nedostatak dijela kosti lubanje dokazanRTG kraniogramima i CZ/MR snimanjem

            a)         3 – 8 cm                                                                                 manje od 20%

            b)         više od 8 cm                                                                           20%

            c)         stanje nakon operacijske korekcije (plastike)nedostatka kosti  manje od 20%

151.     Stanje nakon loma lubanjske osnovice bez neuroloških poremećaja     manje od 20%

152.     Stanje nakon ozljede mozga i/ili moždanih živaca bez neuroloških

            poremećaja                                                                                        manje od 20%

153.     Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine s oštećenjem

            motoričke funkcije udova

            a)         lakšeg stupnja                                                                         20%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      30 do 40%

            c)         teškog stupnja                                                                        50 do 60%

            d)         potpuna uzetost dva uda                                                         100% – I. skupina

154.     Stanje nakon ozljede mozga s motoričkim i/ili senzoričkim poremećajem govora (disfazije)

            a)         lakšeg stupnja                                                                         20%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      30%

            c)         teškog stupnja                                                                        40%

155.     Stanje nakon ozljede mozga s oštećenjem kognitivnih funkcija

            a)         lakšeg stupnja                                                                         20%

            b)         srednjeg stupnja                                                                     

30%

            c)         teškog stupnja                                                                        40%.

156.     Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom demencijom

            a)         lakog stupnja                                                                          50%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      60%

      c)         teškog stupnja                                                                        70 do 100% – I. skupina

157.     Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga:

            a)         lakog stupnja                                                                          20% do 30%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      40% do 60%

            c)         teškog stupnja                                                                        70%

            d)         najtežeg stupnja                                                                      100% – I. skupina

158.     Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve

            dvije godine privremeno,a kasnije trajno):

            a)         lakog stupnja                                                                          20% do 30%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      40% do 60%

            c)         teškog stupnja                                                                        70% do 90%

            d)         potpuna nemogućnost kretanja                                                100% – I. skupina

159.     Epilepsijski napadaji Jackosonovog tipa bezgeneralizacije, nakon

            ozljede mozga, uz redovitu medikaciju                                                 20%

160.     Kompleksni parcijalni epilepsijski napadaji nakon ozljede mozga,

            uz redovitu medikaciju

            a)         medikemantno kupirani                                                           20%

            b)         medikamentno rezistentni                                                        30%

            c)         sa sekundarnom generalizacijom (grand-mal)                           40%.

            Stanje iz točaka 151., 152., 153., 154., 155., 156moraju biti

            dokazana odgovarajućim neurološkim dijagnostičkim postupcima

            tijekom bolničkog liječenja na neurološkom odjelu.

            Sve ozljede mozga moraju biti dokazane odgovarajućom

            neuroradiologijskom (CT/MR) obradom uz EEG nalaze, nalaze

            psihologijskog testiranja i vidnog polja.

 

B. Lice

           

161.     Ožiljno deformirajuća oštećenja lica praćena funkcionalnim smetnjama

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20 %

            b)         srednjeg stupnja                                                                      20 do 30 %

            c)         teškog stupnja                                                                        30% do 40%

 

C. Čeljusti

           

162.     Prijelom gornje čeljusti praćen funkcionalnim smetnjama i/ili

            posttraumatskim deformitetom

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20 %

            b)         srednjeg stupnja                                                                      20 do 30 %

            c)         teškog stupnja                                                                        30% do 40%

           

163.     Prijelom donje čeljusti praćen funkcionalnim smetnjama i/ ili

            posttraumatskim deformitetom

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20 %

            b)         srednjeg stupnja                                                                      20 do 30 %

            c)         teškog stupnja                                                                        30% do 40%

           

164.     Ograničeno otvaranje usta

            a)         do 30 mm                                                                               20 %

            b)         do 15 mm                                                                               30%

            c)         manje od 15 mm                                                                     40%

165.     Peudoartroza donje vilice, privremeno                                                 30 do 50%

166.     Pseudoartroza donje vilice s većim defektom koštanoga masiva

            zajedno sa zubima, tako da otežava ili potpuno onemogućuje

            protezu ili žvakanje, prema težini                                                         60 do 80%

 

D. Oči

 

167.     Gubitak jednoga oka, potpun gubitak vida jednoga oka ili vrlo veliko

            smanjenje vida(oštrina vida manja od 0,05)                                         50%

            Ako je vid na jednom oku izgubljen, a nadrugom oku smanjen,

            postotak od 50%povećava se za 10 za svakih 0,20 smanjenja vida.

                       

            Za smanjenje vida na drugom oku za 0,40 od50 na 70% itd. Na isti se

            način ocjenjuje ismanjenje vida na oba oka (na primjerVOD jednako

            0,80, VOS jednako 0,60).

            Ukupan postotak iznosi 30% za smanjenjevida za 0,20 na desnom

            oku i smanjenje vidaza 0,40 na lijevom oku.

            Smanjenje vida se ocjenjuje korekcijom.

168.     Sljepilo odnosno gubitak vida na obaoka                                            100% – I. skupina

            Pod potpunim gubitkom vida jednog okarazumijeva se oštrina

            vida                                                                                                    manja od 0,05.

169.     Bitemporalna hemianopsija kvadrantne binazalne i gornje horizontalne

            hemianopsije                                                                                      30%

170.     Veći trajni defekti u vidnom polju na oba oka pod kojima treba

            razumijevati apsolutno paracentralne skotome čiji je najmanji

            promjer veći od 30°                                                                           30%

171.     Ptoza jednostrana ocjenjuje se prema oštrini vida i vidnom polju          20 do 30%

172.     Lagoftalamus na oba oka ocjenjuje se prema stupnju oštećenja vida    30 do 60%

173.     Stalno suzenje kao posljedica povrede suznoga kanala:

            a)         na jednom oku                                                                        20%

            b)         na oba oka                                                                             30 do 40%

E. Nos

           

174.     Amputacija nosa (potpuna)                                                                 40%

175.     Djelomična amputacija nosa, prema stupnju oštećenja funkcije i

            nagrđenosti                                                                                         20 do 30%

 

F. Usta i zubi

 

176.     Ozljeda nepca i/ili jezika koja otežava gutanje i govor

            a)         lakšeg stupnja                                                                         20%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      30%

            c)         teškog stupnja                                                                        50%

177.     Potpun gubitak ili paraliza jezika                                                          70%

178.     Gubitak trajnih zuba:

            a)         8 do 16 trajnih zuba                                                                20%

            b)         17 do 24 trajna zuba                                                               30%

            c)         25 ili više trajna zuba                                                               40%

           

179.     Stalna pljuvačna fistula – neoperabilna                                                 20%

180.     Kserostomija (atrofija obiju pljuvačkih žlijezda)                                   20 %

 

G. Uši i sluh

           

181.     Potpun gubitak sluha na oba uha                                                         70%

180.     Obostrano teško oštećenje sluha                                                         više od 90%

            po Fowleru                                                                                        60%

182.     Obostrana teška nagluhost:

            a)         ukupan gubitak sluha više od 70 do 90%po Fowleru               40%

            b)         ukupan gubitak sluha 60 do 70%po Fowleru                           30%

            Oštećenje organizma ocjenjuje na temeljuotološkoga i audiometrijskoga nalaza.

183.     Gubitak ušne školjke:

            a)         jedne                                                                                      30%

            b)         obje                                                                                       40%

 

H. Nagrđenost (unakaženje)

 

184.     Nagrđenost se ocjenjuje prema težininagrđenosti glave i vrata, osim u

            slučaju iz točke

185.     Liste, uzimajući u obzir spol i godine života invalida:

            a)         nagrđenost                                                                              20 do 30%

            b)         unakaženje kao teži oblik nagrđenosti                                      40 do 60%

            Za invalide – žene ocjenjuje se nagrđenost (unakaženje) i drugih

            izloženih dijelova tijela (ruke i noge), ako nije dana ocjena po

            članku 5 ovoga Pravilnika.

 

I. Moždani živci

           

186.     Oštećenje (anozmija) n. olfactoriusa, obostrano                                   20%

187.     Paraliza abducensa ili trohlearisa                                                         30%

188.     Paraliza oculomotoriusa                                                                      40%

189.     Pareza oculomotoriusa                                                                        20%

190.     Paraliza svih triju živaca pokretača oka:

            a)         na jednom oku                                                                        50%

            b)         na oba oka                                                                              80%

191.     Pareza svih triju živaca pokretača                                                        30 do 40%

192.     Potpuna paraliza s obostranom kompletnom ptozom kapaka               100% – II. skupina

193.     Potpuna atrofija vidnoga živca:

            a)         jednoga oka                                                                           50%

            b)         oba oka                                                                                  100% – I. skupina

            Nepotpune atrofije vidnoga živca ocjenjuju se, prema stupnju

            oštećenja vida.

194.     Djelomična kljenut mišića lica uslijed ozljede ličnog živca poslije

            prijeloma sljepoočne kostiili ozljede parotidne regije:

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            c)         srednjeg stupnja                                                                      20 do 30%

            d)         teškog stupnja s kontrakturom i tikommimičke muskulature      30 do 40%

195.     Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede ličnog živca poslije prijeloma

            sljepoočne kosti ili ozljede parotidne regije                                          50%

196.     Pareza živca lica kada se oko zatvara:

            a)         jednoga oka                                                                           manje od 20%

            b)         oba oka                                                                                  20%

197.     Izolirano nekompenzirano oštećenje vestibularnoga aparata:

            a)         jednoga uha                                                                            20%

            b)         oba uha                                                                                  30%

            Postotak oštećenja organizma određuje se privremeno za jednu

            godinu, a nakon toga ponovno ocjenjuje uz obavezan klinički i

            objektivna verifikacija postojećeg stanja.

198.     Oštećenje n. trigeminusa:

            a)         n. oftalmicusa – senzitivne grane, ako postoje komplikacije

            u vidu neuroparalitičkog akeratitisa i sekundarnoga oštećenja vida,

            prema stupnju oštećenja vida                                                              30 do 40%

            b)         pri potpunom gubitku vida                                                       50%

            c)         oštećenje motornoga dijela trigeminusas atrofijom

            muskulature za žvakanje                                                                     30 do 40%

199.     Klinički utvrđena neuralgija n. trigemini:

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            b)         srednjeg stupnja sa svakodnevnim napadima                           20 do 30%

            c)         teškog stupnja nakon neuspjelog kirurškog liječenja                 30do 40 %

200.     Oduzetost bulbarnih živaca                                                                 30 do 80%

201.     Najteži slučajevi bulbarne paralize                                                       100% – I. skupina

202.     Hemipareza

            a)         lakog stupnja                                                                          30 do 50%

            b)         teškog stupnja                                                                        60 do 70%

203.     Hemiplegije, diplegije, paraplegije ili kvadriplegije                                80 do 100% – I. skupina

            Doplatak za njegu i pomoć druge osobe određuje se samo

            za svježe hemiplegije – privremeno za jednu godinu, a trajno

            ako je riječ o kontrakturinoge u fleksiji te hod unatoč pomagalu nije moguć.

 

GLAVA IV – KRALJEŽNICA I LEĐNA MOŽDINA

           

204.     Gubitak funkcije jednog dinamičkog vertebralnog segmenta

            nakon prijeloma tijela kralješka                                                           20%

205.     Gubitak funkcije dvaju dinamičkih vertebralnih segmenata nakon

            Prijeloma tijela kralješka                                                                     30%

206.     Gubitak funkcije tri ili više dinamičkih vertebralnih segmenata nakon

            prijeloma tijela kralješka                                                                     40%

            Gubitak funkcije jednog dinamičkog segmenta dokazuje se kliničkim

            pregledom i funkcionalnim radiografima. Funkcijskim snimcima

            (u maksimalnoj inklinaciji i reinklinaciji) dokazuje se potpuna ne-

            pokretljivost u jednom segmentu u smislu završne faze.

            Disfunkcija vertebralnog segmenta kralježnice mora biti dokazana s

            dva nalaza funkcijskog snimanja kralježnice unazad dvije godine.Nalazi

            moraju biti kompletirani na način da pružaju podatke o liječenju i

            provedenoj fizikalnoj terapiji.

 

207.     Hernia interverterbralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane

            traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja

            korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahjalnoga pleksusa:

            a)         lakšeg oblika, s lakšim oštećenjima motiliteta i senzibiliteta       20 do 30%

            b)         teškog oblika                                                                          40 do 50%

            c)         teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i

            trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne

            moždine                                                                                             60 do 100% – II. skupina

208.     Degenerativne upalne promjene ili diskus hernija                                 20 do 30%

209.     Konsolidirane frakture kralježnice bez živčanih poremećaja

            nakon dvije godine trajno

            a)         s manjim deformacijama                                                          20 do 30%

            b)         s većim deformacijama                                                            40 do 50%

210.     Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili s pastičnom

            paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnosti vezanost za krevet          100% – I. skupina

211.     Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom

            cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i  

            donjim ekstremitetima:

            a)         lakši oblici                                                                              40 do 50%

            b)         izraženi oblici                                                                          60 do 70%

            c)         teži oblici                                                                                80 do 100% – II. skupina

            d)         najteži oblici – invalid nepokretani ne može se služiti rukama    100% – I. skupina

212.     Ataktički sindrom nakon traume(za prve dvije godine privremeno,

            a poslije trajno):

            a)         lakši oblici                                                                              20 do 30%

            b)         umjereno izraženi oblici                                                           40 do 60%

            c)         teži oblici                                                                                70 do 90%

            d)         najteži oblici – nemogućnost kretanja zbogataksije                   100% – I. skupina

213.     Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se

             privremeno, a nakon toga trajno:

            a)         lakši oblici s oštećenjem motiliteta                                           20 do 40%

            b)         srednje teški oblici, umjerena oštećenja motiliteta                     50 do 60%

            c)         teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i

            trofike, hod moguć pomoću pomagala                                                 70 do 100% – II. skupina

            d)         najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim

            trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta– invalid

            nepokretan                                                                                         100% – I. skupina

            Postotak oštećenja organizma zastanje iz točke 209 – 213 ocjenjuje se

            na temelju kliničkog i laboratorijskog nalaza, a prema potrebi i bolničke obrade.

 

GLAVA V – GRLO (LARYNX)

 

214.     Suženje grla s otežanim disanjem nakon povrede, prema stupnju          20 do 40%

215.     Suženje grla zbog ozljede grkljana ili dušnika, s otežanim disanjem u

            Velikoj mjeri (dispneja u miru), prema težini:                                       50 do 80%

216.     Potrebno stalno nošenje kanile                                                            70%

217.     Uzetost grla:

            a)         jednostrana                                                                             20%

            b)         obostrana                                                                               50%

218.     Tuberkuloza grla ocjenjuje se kaootvorna tuberkuloza pluća                50 do 100% – II. skupina

 

GLAVA VI – ŽDRIJELO (PHARYNX)

           

219.     Oštećenje funkcije ždrijela,

            a)         lakog stupnja                                                                          20%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      30%

            c)         teškog stupnja                                                                        50%

220.     Suženje jednjaka:

            a)         bez potrebe bužiranja                                                              20 do 40%

            b)         uz potrebu stalnog bužiranja (kalibar suženja, učestalost

            bužiranja, poremećaj hranjenja, opće stanje)                                       50 do 70%

221.          Jednjak sasvim zatvoren, hranjenje krozgastričnu fistulu (gastrostomija),

      Prema težini, općem stanju, uhranjenosti i inkontinenciji fistule              80 do 100% – II. skupina

 

GLAVA VII – PRSNI KOŠ (THORAX)

           

222.     Prijelom prsne kosti                                                                            manje od 20%

223.     Prijelom rebara konsolidiran bez znatnije deformacije prsnoga koša     manje od 20%

224.     Prijelom rebara loše konsolidiran,s većim deformacijama prsnoga koša:

            a)         bez reperkusija izraženih na srcu i plućima                               20 do 40%

            b)         ako istodobno postoji respiratorna ili srčana insuficijencija,

            prema težini insuficijencije                                                                   50 do 100% – II. skupina

225.     Pleuropulmonalna fistula kao posljedica pyothoraxa                             30 do 50%

226.     Pleuropulmonalna skleroza kao posljedica ranjavanja, deformacije

            prsnoga koša, iskrivljenosti kralješnice s umjerenom respiratornom

            insuficijencijom,ali bez srčane insuficijencije                                         20 do 40%

227.     Opsežna pleuropulmonalna skleroza,tjelesna pletizmografija, plućna

            bronhiektaziji druge kronične plućne supuracije, znatnije deformacije

            prsnoga koša (fibrothorax), teža iskrivljenost    stupa kralježnice, s

            razvijenom respiratornom insuficijencijom (dispneja, cijanoza),srčanom

            insuficijencijom (cor pulmonale chronicum)ili amiloidozom, prema

            težini                                                                                                  50 do 100% – II. skupina

            Za ocjenu postotka oštećenja organizma po ovoj točki nužnoj e

            učiniti ergospiromemetriju i analizuplinova u krvi.

228.     Unakaženost dojki većega stupnja                                                      20 do 30%

229.     Gubitak jedne dojke                                                                           30%

230.     Gubitak obiju dojki                                                                             50%

 

GLAVA VIII – ZDJELICA (PELVIS)

           

231.     Uredno konsolidirani prijelomzdijeličnih kostiju, bez oštećenja

            funkcije                                                                                              manje od 20%

232.     Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju s dislokacijom simfize, s

            lakšim i srednje teškim tegobama pri hodu, bez komplikacija na

            ostalim organima zdjelične šupljine                                                      20 do 40%

233.          Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju,s istodobnom povredom

      susjednih organa– postotak se određuje za najviše oštećeni organ i

      povećava se od 10 do 30 prema težini svih povreda.

 

GLAVA IX – NEUROZE I PSIHOZE

           

234.     Klinički utvrđeni afektivni poremećaji bipolarni afektivni poremećaji

             ili češće depresivne epizode, ako se utvrdi da prije                             rata nije od toga bolovao

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            b)         teškog stupnja                                                                        20% do 30%

            privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

235.     Klinički utvrđeni neurotski poremećaji(anksiozni, fobični,

            disocijativni,somatoformni i drugi neurotski poremećaji)ako se            

            utvrdi da prije rata nije od toga bolovao

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            b)         teškog stupnja                                                                        20% do 30%

            privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

236.     Klinički utvrđene psihoze (shizofrenija,perzistirajući sumanuti

            poremećaj, akutnii prolazni psihotični poremećaj, shizoafektivni

            poremećaj i drugi psihotični poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije

            od toga bolovao

            a)         lakog stupnja                                                                          20 do 40%

            b)         teškog stupnja                                                                        40 do 60%

                        privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

237.     Neuroze i psihoze koje su se prvi put pojavile pod okolnostima iz

            članka 5.stavka 2. Zakona, za koje je utvrđeno da se ne mogu više

            otkloniti ili ublažiti psihoterapijskim ili drugim postupcima,uzimaju se u

            obzir kao osnova za utvrđivanje postotka oštećenja organizma kao

            bolest na čije su nastajanje znatno utjecali napori pod tim okolnostima.

            Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osim težine bolesti uzimaju

            se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen.

238.     Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu(akutna reakcija na stres,

            poremećaj prilagodbe,posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene

            osobnosti nakon ratnog PTSP)ako se utvrdi da prije rata nije bolovao

            od psihičkih poremećaja

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            b)         teškog stupnja                                                                        20 do 40%

            c)         teškog stupnja s komorbiditetom(psihički i psihosomatski)       40 do 60%

            privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

239.     Bolesti ovisnosti, ako se utvrdi da prijerata nije od toga bolovao

            a)         lakog stupnja                                                                          manje od 20%

            b)         teškog stupnja                                                                        20%

            privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

 

GLAVA X – TUBERKULOZA

 

A. Tuberkuloza pluća

           

240.     Potpuno izliječena ili kalcificirana žarišta u hilusu ili plućima,

            Manjega opsega, manje priraslice pleure                                             manje od 20%

241.     Inaktivna (ožiljna) plućna tuberkuloza srednjega i većeg opsega:

            a)         bez respiratorne i kardiovaskularne insuficijencije                     30%

            b)         s obliteriranim pleuralnim sinusima prema stupnju oštećenja

            respiratorne funkcije                                                                           50%

242.     Aktivna jednostrana plućna tuberkuloza,ili tuberkuloza plućne

            maramice s izljevom,pulmonalne ili pleuralne fistule s empijemom         60 do 80%

243.     Obostrana ili ekstenzivna jednostrana aktivna(otvorena ili zatvorena)

            tuberkuloza pluća,progresivna, ali još uvijek pristupačna liječenju i

            razne pulmonalne i pleuralnefistule s empijemom i općom tjelesnom

            slabošću većega stupnja                                                                      50 do 100% – II. skupina

244.     Progresivna raširena aktivna obostrana plućna tuberkuloza s razvijenom

            kaheksijomi drugim teškim komplikacijama(respiratorna

            kardiovaskularna i slična insuficijencija, amiloidoza itd.) i tuberkuloza

            izazvana multirezistentnim sojevima                                                      80 do 100% – I. skupina

 

B. Tuberkuloza kostiju i zglobova

 

245.     Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobovau razvitku i to pri lokaciji na

            kralježnici,sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu:

            a)         ako invalid nije potpuno nepokretan                                        60 do 100% – II. skupina

            b)         ako je nepokretan                                                                   100% – I. skupina

246.     Nakon izliječenoga procesa tuberkuloze kostiju i zglobova, posljedice

            te bolestiocjenjuju se kao kod traume odgovarajućih organa, s tim što

            se postotak oštećenja organizma povećava za 10 do 30, ovisno o

            prirodi bolesti, kvaliteti izlječenja i potrebi preventivne imobilizacije.

 

C. Tuberkuloza drugih organa

           

247.     Pri tuberkulozi drugih organapostotak oštećenja organizmautvrđuje se kao kod drugih bolestidotičnoga organa, uzimajući u obzirtuberkuloznu prirodu procesa i općezdravstveno stanje.

 

D. Zajedničke odredbe o tuberkulozi

                       

            Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizmauslijed tuberkuloze ne primjenjuju se odredbečlanka 65. stavak 3. Zakona, odnosnočlanka 10. ovoga Pravilnika i kada je upitanju pogoršanje, već se smatra da jebolest nastala pod okolnostima iz članka 5.stavka 2. Zakona.

            Postotak za tuberkulozu utvrđuje seprivremeno do tri godine, a nakon toga trajno.

 

GLAVA XI – SRČANE BOLESTI

 

A. Kompenzirane srčane bolesti bez razvijenih znakova zastoja u plućima ili u velikom krvotoku.

           

248.     Preležana reumatska groznica sa znacima ibez znakova karditisa

            ocjenjuje se privremeno na godinu dana                                              60%

            Nakon toga ako nema znakova oštećenja na srcu                                20%

249.     Organske bolesti srčanih zalistaka ovisno o

            težini anatomskoga oštećenja zalistaka isrčanoga mišića i prema stupnju

            povećanja srca:

            a)         bez znatnijeg povećanja srca i bez pojave srčane

            dekompenzacije                                                                                 20%

            b)         prema stupnju povećanja srca i težine anatomskog oštećenja

            srčanih zalistaka bezznakova dekompenzacije srca                              30 do 50%

250.     Oštećenja srčanoga mišića i perikarda(koronarna i ostala) ili teški poremećaji ritma:

            a)         lakog stupnja                                                                          20 do 30%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      40 do 60%

            c)         teškog stupnja                                                                        70%

           

            Opsežnost oštećenja srčanih zalistaka,srčanoga mišića i perikarda i

            Stupanj povećanja srca dokazuju se i utvrđuju,osim kliničkim pregledom,

            obavezno rentgenološki i elektrokardiografski, a prema potrebi i

            polimehanokardiografski,ehokardiografski, ergometrijski, radioizotopima,

            kateterizacijom srca i drugo.

 

B. Dekompenzirane srčane bolesti sa znacima zastoja u plućima ili u velikom krvotoku

           

251.     Početna srčana insuficijencija s umjereno razvijenim plućnim zastojem ili

            Umjerenim povećanjem jetre, ali takva koja se dobro popravlja liječenjem 60 do 80%

252.     Potpuno razvijena srčana insuficijencija:

            a)         koja se nedovoljno popravlja liječenjem i koja isključuje

            svaki fizički napor                                                                               80 do 100% – II. skupina

            b)         u najtežim slučajevima                                                             100% – I. skupina

253.     Ako je riječ o posttraumatskoj penetrirajućoj (ubod, metak i sl.)ili

            nepenetrirajućoj povredi (udarac u predjelu srca, zračni udar,

            gnječenje i sl.) srca, s ozljedom i oštećenjem srčanih zalistaka perikarda

            ili srčanoga mišića,te nakon izvršene operacije na srcu,postoci u t. 247.

             i 248. mogu se povećati za 10 do 30, a najviše do                              100% – II. skupina.

 

C. Kirurški zahvati na srcu

 

254.     Operativna zamjena valvula:

            a)         zamjena jedne valvule ili dviju valvula u sinusnom ritmu

            bezdekompenzacija srca                                                                     30 do 60%

            b)         zamjena jedne valvule ili dviju valvula s apsolutnom aritmijom

            komore uz povremenu dekompenzaciju                                               80%

            c)         zamjena svih triju valvula                                                         100% – II. skupina

            d)         sa stalnom srčanom dekompenzacijom                                    100% – I. skupina

 

D. Opće odredbe za srčane bolesti

                       

            Involutivne i staračke promjenekardiovaskularnog aparata ne uzimajuse u obzir pri utvrđivanju postotkaoštećenja organizma. Pri utvrđivanjupostotka oštećenja organizma za organskebolesti srčanih zalistaka i miokarda kojesu nastale pod okolnostima iz članka 5.Zakona o pravima, uzima se u obzircjelokupno oštećenje srca.

 

GLAVA XII – TRBUH (ABDOMEN)

           

255.     Fistule na želucu zbog ozljede,prema veličini fistule i reperkusija na

            opće stanje, privremeno                                                                      50 do 100% – II. skupina

256.     Smetnje u crijevnoj pasaži kaoposljedica ozljede ili ulkusne bolesti,

            bez stenotičnih pojava                                                                         20 do 40%

257.     Smetnje popraćene stenotičnim promjenama na pilorusu ili bilo kojem

            dijelu digestivnoga trakta,prema težini                                                  30 do 60%

258.     Za akutne ulkusne bolesti, verificirane rentgenološki i gastroskopski

            Određuje se privremeno na jednu godinu                                            60%

259.     Postoperativne smetnje i stanje nakon resekcije želuca (bilo kojom

            metodom)                                                                                          30 do 60%

260.     Teške pothranjenosti i postoperativni malapsorpcijski sindrom             60 do 80%

261.     Stalni anus prater naturalis, prema kontinenciji                                     80 do 100% – II. skupina

262.     Sterkoralne fistule, uske, defekacija normalna, opće zdravstveno

            Stanje dobro, privremeno                                                                   20 do 40%

263.     Fistule, široke, visoko na tankom crijevu, s teškim pojavama

            denutricije, privremeno                                                                       70 do 100% – II. skupina

264.     Sterkoralne fistule, široke, niske,bez znatnijeg utjecaja na

            Opće zdravstveno stanje, privremeno                                                  40 do 70%

265.     Fistule analne, prema težini                                                                  20 do 40%

266.     Inkontinencija ili suženje analnoga sfinktera te ozljeda anusa s inkontinencijom

            a)         djelomično                                                                              60%

            b)         potpuno                                                                                  80%

267.     Kila nastala na mjestu povrede,privremeno                                          20 do 40%

            Netraumatske kile ne uzimajuse u obzir pri ocjeni oštećenja organizma.

268.     Eventracije nakon ozljede, prema težini,privremeno, ako se mogu

            operacijom otkloniti                                                                            30 do 60%

269.     Ozljeda jetre – prema posljedicama                                                    30 do 80%

270.     Kronični hepatitis – prema znacimaoštećenja funkcije jetre                  30 do 60%

271.     Za akutni hepatitis određuje seprivremeno za dvije godine                   60%

            Nakon toga, ako nema oštećenja jetre                                                manje od 20%

272.     Ciroza jetre kao posljedica preboljeloga infektivnog hepatitisa,u

            kompenziranom stanju                                                                        60%

273.     Ciroza jetre sa znacima dekompenzacije                                             70 do 100% – II. skupina

274.     Žučne fistule nastale nakon ozljede žučnih kanala (privremeno, ako

            suoperabilne), prema težini                                                                  20 do 80%

275.     Nedostatak slezene nakon traume (privremeno za dvije godine)           30%

            Nakon dvije godine, ako nema znakova oštećenja hematopoeze          manje od 20%

 

GLAVA XIII – UROPOETIČNI ORGANI

 

276.     Stanje nakon preboljelog akutnoga difuznoga glomerulonefritisa

            Ocjenjuje se privremeno za jednu godinu

            a)         s hipertenzijom                                                                        60%

            b)         bez hipertenzije                                                                       40%

277.     Jednostrani kronični pijelonefritiss morfološkim promjenama

            Na bubregu i s nalazom u sedimentuurinaleukociturija, eritrociturija,

            prema težini                                                                                        20 do 40%

278.     Obostrani kroniči pijelonefritis s obostranim morfološkim promjenama

            i znakovima renalne insuficijencije                                                        40 do 70%

            Kod znatnih oštećenja funkcije bubrega ocjenjuje se kao kod nefritisa.

279.     Lakši oblici kroničnog nefritisa(umjerena albuminurija s manjim

            promjenama u sedimentu bez drugih renalnih ili općih poremećaja)       20 do 30%

280.     Srednje teški oblici nefritisa ili nefroza:

            a)         s obilnom albuminurijom, s teškimpromjenama u sedimentu,

            umjerenim edemima, umjerenom hipertenzijom, hipostenurijom bez Ž

            dušične retencije, manjim promjenama na očnoj pozadini                     40 do 60%

            b)         s lako povećanom dušičnom retencijom,hipertenzijom i

            izraženim promjenama na očnoj pozadini                                             60 do 80%

281.     Teški oblici nefritisa (izostenurije,dušična retencija, masivni irezistentni

            edemi, teška hipertenzija s povećanjem srca, edem papile optičnog

            živca)                                                                                                 80 do 100% – II. skupina

282.     Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju

            Trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplatacije bubrega                100% – I. skupina

283.     Nefrektomija:

            a)         ako je drugi bubreg zdrav                                                       50%

            b)         ako postoji lakše oštećenje preostalogbubrega                        60%

            c)         ako postoji srednje teško oštećenjepreostalog bubrega            70 do 80%

            d)         ako postoji teško oštećenje preostalogabubrega                      90 do 100% – II. skupina

            e)         ako bolest zahtijeva trajnuhemodijalizu                                    100% – I. skupina

284.     Aktivna tuberkuloza bubrega:

            a)         jednoga bubrega, privremeno                                                  60 do 90%

            b)         obaju bubrega, privremeno                                                     80 do 100% – II. skupina

            c)         s teškim oštećenjem globalne funkcije bubrega                        100% – I. skupina

            285.     Cistitis, kronični, traumatski:

            a)         prema težini slučaja                                                                 20 do 50%

            b)         u najtežim slučajevima, sa stalnom inkontinencijom,

            skvrčenim mjehuromi polipozom                                                         60 do 80%

286.     Mokraćne fistule bubrega, uretera,mokraćnog mjehura ili uretre,

            a)         privremeno                                                                             60 do 80%

            b)         trajno inoperabilne                                                                  80%

287.     Suženje mokraćnog kanala, prolazno za katetere koje se dade širiti     20 do 40%

288.     Teško prolazna suženja (filiformna)s čestim  retencijama, prema

            težini slučaja                                                                                       50 do 80%

289.     Smetnje mokrenja nakon rekonstruktivnih operacija mokraćnog

             Mjehura                                                                                            50%

            Ako postoji komplikacija mjehura ili bubrega, postotak se utvrđuje prema postotku iz točke u kojoj se predviđa odgovarajuća komplikacija.

 

GLAVA XIV – SPOLNI ORGANI

 

A. Muški

           

290.     Gubitak penisa

            a)         djelomični                                                                               50%

            b)         potpuni                                                                                   80%

291.     Potpuni gubitak penisa sa suženjem orificijuma uretre                           100% – II. skupina

292.     Kronični obostrani epididimitis sa zoospermijom                                  40%

293.     Gubitak jednog testisa uz uredan jedan testis                                       30%

294.     Gubitak oba testisa ili jednog testisas oštećenjem funkcije drugog        70%

295.     Gubitak penisa i oba testisa(potpuna demaskulizacija)                         100% – II. skupina

296.     Hematokela, privremeno                                                                     20%

297.     Posttraumatska atrofija testisa

            a)         jednog testisa                                                                          20%

            b)         oba testisa                                                                              50%

298.     Kronični bakterijski prostatitis s učestalima egzaeerbacijama                40%

299.     Upalni oblik sindroma kronične boli u zdjelici s leukocitima

            U eksprimatu (bez dokazane infekcije)                                                40%

 

B. Ženski

 

300.     Gubitak jednoga jajnika                                                                      20%

301.     Gubitak obaju jajnika                                                                         50 do 70%

302.     Gubitak maternice ili jednoga jajnikai maternice                                   30 do 50%

303.     Gubitak obaju jajnika s maternicom                                                    40 do 70%

304.     Oštećenje vulve i vagine                                                                      20 do 50%

 

GLAVA XV – RAZNE DRUGE OZLJEDE I BOLESTI

 

           

305.     Šećerna bolest (diabetes mellitus)ocjenjuje se, u pravilu, prema

            Stupnju intolerancije na ugljične hidrate:

            a)         lakši oblici (bez pothranjenosti, bez glukozurije, pri

            odgovarajućoj dijeti)                                                                           20 do 30%

            b)         srednje teški oblici (koji zahtijevaju davanje inzulina kako bi

            se osigurala ravnoteža prehrane                                                           40 do 60%

            c)         teški oblici što se teško reguliraju unatoč primanju visokih

            doza inzulina (s pothranjenošću i čestim pojavama acidoze i

            komplikacijama na drugim organima)                                                  70 do 100% – I. skupina

            Pri ocjeni oštećenja organizma vodit će se računa i o postojećim

            komplikacijama (tuberkuloze pluća,kardiovaskularne, živčane i očne).

306.     Oštećenja funkcije gušterače kao posljedica povrede i ozljede cijeni se

            prema stupnju oštećenja njezine funkcije:

            a)         lakši oblici                                                                              30%

            b)         srednji oblici                                                                           50%

            c)         teški oblici                                                                              50 do 80%

307.     Intoksikacije (trovanja) i ozljede odbojnih otrova, radijacijskih

            Oštećenja ocjenjivat će se analogno ozljedama i posljedicama na

            pojedinim organima:

            a)         lakog stupnja                                                                          30 do 40%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      50 do 60%

            c)         teškog stupnja                                                                        70% do 100% – I. skupina

308.     Kronični osteomijelitis sa stalnim fistulama, sa čestim egzacerbacijama 20 do 40%

309.     Amiliodozno oštećenje unutrašnjih organa ili kaheksije

            a)         lakog stupnja od                                                                     50 do 60%

            b)         srednjeg stupnja.                                                                     70 do 80%

            c)         teškog stupnja                                                                        90 do 100% – II. skupina

310.     Kronični osteomijelitis što ne stvara funkcionalne smetnje, bez

            otoka i fistula manje                                                                            od 20%

            Ako pri loše sraslom prijelomu,pseudoartrozi, kontrakturi ili

            Ankilozi postoji i kronični osteomijelitis, postotak se može povećati za 10.

311.     Hipertireoza (privremena, dok traje bolest)                                         30 do 60%

312.     Hipotireoza:

            a)         lakog stupnja                                                                          20 do 30%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      40 do 50%

            c)         teškog stupnja                                                                        50 do 70%

313.     Hipoadenokorticizam (m Addisoni)prema stupnju

            a)         lakog stupnja                                                                          40 do 50%

            b)         srednjeg stupnja                                                                      60 do 70%

            c)         teškog stupnja                                                                        80%

314.     Iskrivljenost vrata kao posljedicapovrede bilo koje vrste,

            prema stupnju                                                                                     20 do 40%

315.     Veće ozljede mišića sa smetnjama njihove funkcije                              20 do 40%

316.     Fizičke i psihičke posljedice nasilnog spolnog općenja (silovanje),

            Privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno                                      50 do 100% – II. skupina