Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

889

Na temelju članka 108. stavka 1. točka 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04) uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, banitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O OŠTEĆENJU ORGANIZMA PO OSNOVI KOJIH HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DOPLATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE

Članak 1.

Pravo na ortopedski doplatak na osnovi članka 70. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ima HRVI iz Domovinskog rata kojemu je oštećenje organizma utvrđeno na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u četiri stupnja.

1. I. stupanj:

a) amputacija dvaju ili više ekstremiteta na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma I. skupine;

b) oštećenje funkcije dvaju ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma 100%;

c) potpuni gubitak vida na oba oka;

d) amputacija jedne noge u koljenu ili nadkoljenici ili jedne ruke u laktu ili nadlaktici.

2. II. stupanj:

a) amputacija jedne noge u podkoljenici;

b) amputacija jedne podlaktice ili jedne šake;

c) oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede te obostrana amputacija stopala po Chopartu, ako se za oštećenje odnosno amputaciju utvrđuje oštećenje organizma 80% ili 90%.

3. III. stupanj:

a) obostrana amputacija stopala po Lisfrancku ili obostrana amputacija stopala po Chopartu, ili kombinacija tih amputacija, na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma manje od 80%;

b) amputacija ili eksartikulacija u skočnom zglobu;

c) oštećenje funkcije jednoga ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede, ako se za oštećenje toga ekstremiteta utvrđuje oštećenje organizma 60% ili 70%.

4. IV. stupanj:

– oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica bolesti, na osnovi koje se utvrđuje oštećenje organizma najmanje 80%.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika ne primjenjuje se Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (»Narodne novine« broj 18/02).

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-0001/22

Urbroj: 519-04/1-05/4

Zagreb, 29. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.