Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

891

Na osnovi članka 108. stavka 1. točke 8. i stavka 2., a u vezi s člankom 72. stavcima 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU PRAVA NA MEDICINSKUODNOSNO FIZIKALNU REHABILITACIJUHRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZDOMOVINSKOG RATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu HRVI iz Domovinskog rata).

Članak 2.

HRVI iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu medicinska rehabilitacija) ako mu je ta rehabilitacija prijeko potrebna u vezi s oštećenjem organizma koje je zadobio pod okolnostima iz članka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon), na temelju kojeg mu je priznat status HRVI iz Domovinskog rata.

Članak 3.

HRVI iz Domovinskog rata ostvaruje medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju prema odredbama ovoga pravilnika, kada je takvo liječenje medicinski opravdano.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu ministarstvo), ugovoriti će pružanje bolničke medicinske rehabilitacije s ustanovama osposobljenim za provođenje bolničke rehabilitacije.

II. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 4.

HRVI iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na medicinsku rehabilitaciju ako osim postojanja bolesti, posljedica ranjavanja i ozljeda navedenih u Pravilniku o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, postoje ispunjeni još i sljedeći uvjeti:

– funkcionalno oštećenje organizma određenog stupnja, po osnovi po kojoj mu je priznat status HRVI iz Domovinskog rata

– nemogućnost i neprimjenjivost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi

– da bolest, ozljeda ili rana za koje se podnosi prijedlog za medicinsku rehabilitaciju nije svrstana u važeći Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, kojeg donosi nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO)

– da HRVI iz Domovinskog rata nije koristio medicinsku rehabilitaciju po odobrenju HZZO-a po istoj medicinskoj osnovi, 12 mjeseci prije podnošenja prijedloga za medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga pravilnika.

Članak 5.

HRVI iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika i kod kojeg ne postoje kontraindikacije navedene u članku 10. ovog Pravilnika može ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju.

Medicinska rehabilitacija provodi se kao početna i kao održavajuća medicinska rehabilitacija.

Članak 6.

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju daje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite i to na temelju medicinske dokumentacije o pogoršanju zdravstvenog stanja HRVI iz Domovinskog rata i na temelju nalaza i mišljenja liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti.

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju može dati i liječnik specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolnice u kojoj se HRVI iz Domovinskog rata liječi kada je potreban premještaj u specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju na temelju medicinske dokumentacije.

Prijedlog za produljenje medicinske dokumentacije daje liječnik specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolnice u kojoj je HRVI na medicinskoj rehabilitaciji na temelju medicinske dokumentacije.

Članak 7.

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju iz članka 6. ovog pravilnika koji podnosi izabrani liječnik sadržava odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, odnosno preslike iste ovjerene od nadležnog liječnika, obrazloženje prijedloga za medicinsku rehabilitaciju, prijedlog u koju zdravstvenu ustanovu se HRVI iz Domovinskog rata može uputiti, preslik odobrenja HZZO i medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove u kojoj je provedena medicinska rehabilitacija temeljem odobrenja HZZO, preslik pravomoćnoga drugostupanjskog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata, preslik odgovarajućeg nalaza i mišljenja Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva iz članka 127. stavka 2. Zakona i mišljenje i nalaz liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja medicinskom rehabilitacijom.

Članak 8.

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju iz članka 7. ovog pravilnika upućuje se Liječničkom povjerenstvu za medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo razmatra prijedlog za medicinsku rehabilitaciju i po tome prijedlogu može dati ili uskratiti suglasnost, odlučuje u koju će zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju uputiti HRVI iz Domovinskog rata, a može pozvati HRVI iz Domovinskog rata na osobni pregled, te može zatražiti dodatnu medicinsku dokumentaciju.

Ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odlukom imenuje članove Povjerenstva i predsjednika Povjerenstva.  

Odlukom o imenovanju Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva.

Povjerenstvo sačinjavaju diplomirani pravnik i liječnici specijalisti sljedećih specijalnosti:

– liječnik fizijatar – predsjednik Povjerenstva

– liječnik fizijatar – član Povjerenstva

– liječnik ortoped – član Povjerenstva

– liječnik kirurg ili neurolog – član Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi i odluku o smještaju u zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju HRVI iz Domovinskog rata I. skupine koji je ostvario pravo na njegovatelja, za vrijeme bolovanja njegovatelja u trajanju do 42 dana po zahtjevu nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnog upravnog tijela grada Zagreba, sukladno posebnom propisu.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Povjerenstvo donosi po skraćenom postupku.

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja ministarstvo.

Članak 9.

HRVI iz Domovinskog rata može se uskratiti medicinska rehabilitacija jedino kada Povjerenstvo ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost ili postoje kontraindikacije za njeno provođenje.

Članak 10.

HRVI iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovog pravilnika ne može ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju dok postoje sljedeće kontraindikacije:

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, te patološka trudnoća

b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje

c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W, tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme

d) teška oštećenja jetre i bubrega

e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije

f) druga stanja i bolesti koje utvrdi Povjerenstvo.

III. TRAJANJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

Članak 11.

Medicinska rehabilitacija provodi se u svrhu sprječavanja pogoršanja te očuvanju kvalitete života u trajanju koje utvrdi Povjerenstvo, a najviše do četiri tjedna.

HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovog pravilnika jedanput u svake dvije godine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Obrazac 1 – Prijedlog za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom za HRVI/HB iz Domovinskog rata i Obrazac 2 o suglasnosti, odnosno uskrati suglasnosti za provođenje medicinske rehabilitacije tiskani su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/4

Urbroj: 519-04/2-1-05-1

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

OBRAZAC 1

 

PRIJEDLOG ZA BOLNIČKO LIJEČENJE

MEDICINSKOM REHABILITACIJOM ZA

HRVI/HB IZ DOMOVINSKOG RATA

(Uputiti na Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske

solidarnosti, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4)

 

           1. PODACI O HRVI/HB IZ DOMOVINSKOG RATA

                          (popunjava HRVI/HB)

 

IME, IME JEDNOG RODITELJA, PREZIME:_____________________

PODACI O INVALIDNOSTI:_________________________________

            (postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

MBG: ____________________________________________________

ADRESA STANOVANJA: ___________________________________

TELEFON: ________________________________________________

1. PODACI O LIJEČNIKU, PODNOSITELJU PRIJEDLOGA

ZDRAVSTVENA USTANOVA:________________________________

ADRESA I SJEDIŠTE:________________________________________

BROJ TELEFONA:___________________ _______________________

 

2. PRIJEDLOG ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

UPUTNA DIJAGNOZA:______________________________________

NALAZ I MIŠLJENJE LIJEČNIKASPECIJALISTA: ________________

            (ime i prezime, specijalnost, datum izdavanja)

PRIJEDLOG ZA BOLNICU: ___________________________________

            (naziv i sjedište bolnice)

OBRAZLOŽENJE:

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA:____________________________

            (ukupan broj stranica)

PRIVITAK:

1. preslik zadnjega drugostupanjskog rješenja o statusu HRVI

2. preslik zadnjeg nalaza i mišljenja Drugostupanjskogaliječničkog povjerenstva

3. nalaz i mišljenje liječnika specijalista

4. preslika odobrenja HZZO uz medicinsku dokumentaciju

5. medicinska dokumentacija

                                               Potpis i faksimil liječnika

U _________________         ____________________

 

OBRAZAC 2

 

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA

I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA

MEDICINSKU REHABILITACIJU

BROJ:                                                            Klasa:

                                                                       Urbroj:

DATUM:

U ZAGREBU

 

Liječničko povjerenstvo za medicinsku rehabilitaciju na temelju članka 8.

Pravilnika o korištenju prava HRVI iz Domovinskog rata na medicinsku,

odnosno fizikalnu rehabilitaciju, nakon razmatranja Prijedloga za medicinsku

rehabilitaciju za HRVI/HB iz Domovinskog rata

 

_____________________ iz ________________, rođen ___________

(ime, ime jednog roditelja, prezime)

 

DAJE SUGLASNOST                    USKRAĆUJE SUGLASNOST

 

TRAJANJE MEDICINSKE REHABILITACIJE: ______________________

UPUĆUJE SE U ZDRAVSTVENU USTANOVU: ____________________

                                                                                      (naziv, sjedište)

OBRAZLOŽENJE

ČLANOVI POVJERENSTVA:          PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

1._____________________               ___________________________

2._____________________

3._____________________

 

Potpis pregledane osobe:

_____________________

 

Dostaviti:

– HRVI iz Domovinskog rata/ HB iz Domovinskog rata

– Podnositelju prijedloga – na znanje

– Zdravstvenoj ustanovi u koju se HRVI/HB upućuje

– U predmet