Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

892

Na osnovi članka 108. stavka 1. točke 11. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/04.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA VJEŠTAČENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju zdravstvene ustanove kao konzultantske kuće za vještačenje činjenice da je bolest, pogoršanje bolesti, pojava bolesti, smrt nakon 31. prosinca 1997. kao posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti i samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moguća posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a medicinska dokumentacija potječe iz razdoblja više od deset godina nakon prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

II. UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA KAO KONZULTANTSKIH KUĆA ZA VJEŠTAČENJE

Članak 2.

Utvrđuju se sljedeće zdravstvene ustanove koje će kao konzultantske kuće putem svojih stručnih timova vještačiti činjenice iz članka 1. ovoga pravilnika:

1. – za poremećaje raspoloženja: Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihijatriju

– za posttraumatski stresni poremećaj i ostale anksiozne poremećaje:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihološku medicinu

Klinička bolnica Dubrava – Regionalni centar za psihotraumu

Klinička bolnica Osijek – Regionalni centar za psihotraumu

Klinički bolnički centar Rijeka – Regionalni centar za psihotraumu

Klinička bolnica Split – Regionalni centar za psihotraumu

– za poremećaje ponašanja, psihotične poremećaje i ostale duševne bolesti:

Psihijatrijska bolnica Vrapče.

2. – za bolesti cirkulacijskog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolesti srca i krvnih žila

3. – za bolesti prsnog koša, dišnog sustava i tuberkuloze:

Klinika za plućne bolesti Jordanovac

4. – za zloćudne bolesti, te bolesti krvi i probavnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za unutrašnje bolesti

5. – za endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma:

Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«

6. – za bolesti mokraćnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za urologiju

7. – za ženske bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za ženske bolesti i porode

8. – za cerebrovaskularne bolesti i bolesti živčanog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za neurologiju i Klinička bolnica »Sestre milosrdnice« – Klinika za neurologiju

9. – za bolesti uha, grla, nosa i bolesti ždrijela:

Klinička bolnica »Sestre milosrdnice« – Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolesti uha, nosa i grla

10. – za bolesti kralježnice i leđne moždine:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

11. – za kožne bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za kožne i spolne bolesti.

Članak 3.

U postupku vještačenja o uzročno-posljedičnoj vezi bolesti, pogoršanja bolesti, pojave bolesti, smrti, samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao moguće posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske vještačenje će vršiti stručni timovi sastavljeni od triju ovlaštenih sudskih vještaka, liječnika specijalista iz potrebne grane medicine s najmanje 5 godina specijalističkoga radnog staža i s najmanje znanstvenim zvanjem magistar znanosti.

Članak 4.

Zdravstvene ustanove iz članka 2. ovoga pravilnika dužne su, uz suglasnost ministrice obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ministra zdravstva i socijalne skrbi, imenovati stručne timove prema kriterijima iz članka 3. ovoga pravilnika koji će vršiti vještačenja, u roku osam dana od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 5.

Naknada za vještačenje zdravstvenim ustanovama iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrdit će se posebnom Odlukom ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

III. POSTUPAK OBAVLJANJA VJEŠTAČENJA

Članak 6.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba zatražit će vještačenje činjenica iz članka 1. ovoga pravilnika od zdravstvene ustanove iz članka 2. ovoga pravilnika ovisno o vrsti bolesti za koju je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata zatražio priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno ovisno o bolesti od koje je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata umro.

Članak 7.

Nadležna tijela iz članka 6. ovoga pravilnika dostavljaju kompletan spis predmeta ravnateljstvu zdravstvene ustanove u tijeku prvostupanjskoga postupka, a zdravstvena ustanova iz članka 2. ovoga pravilnika dužna je vratiti sve spise predmeta s nalazom i mišljenjem vještačkoga tima u roku petnaest dana od zaprimanja predmeta.

IV. NALAZ I MIŠLJENJE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Članak 8.

U postupku vještačenja o uzročno-posljedičnoj vezi bolesti, pogoršanja bolesti, pojave bolesti, smrti, samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao moguće posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske stručni tim liječnika vještaka dužan je opsežno opisati početak, tijek i razvoj bolesti i posljedica bolesti te na kraju vještačkog nalaza u zaključku stručno i profesionalno konstatirati ili negirati moguće postojanje uzročno-posljedične veze osobito imajući u vidu ratni put i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

U postupku vještačenja uzročno-posljedične veze koristit će se najsuvremenijim dostignućima medicinske znanosti za područje medicine koje se vještači.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/6

Urbroj: 519-04/2-1-05-1

Zagreb, 31. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.