Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 47/2005 (11.4.2005.), Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

921

Na temelju članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVEPRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZAOVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

I.

Ovom se naredbom utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila koja imaju prvu ovjeru i način njihove primjene te umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

II.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u trgovačkim poslovima kod kojih se cijena prodane robe odnosno učinjene usluge određuje na temelju mjerenja, a služe za određivanje:

 

1.         duljine:

            a)         metri za tekstil  2 godine

            b)         uređaji za mjerenje duljine žice i kabela                        1 godina

            c)         savitljivo mjerilo duljine s mjernom trakom                   2 godine

            d)         mjerila duljine za mjerenje razine tekućine i
                        razine sipkih tvari odnosno visine praznog       
                        prostora u silosima i u spremnicima koji se
                        upotrebljavaju za mjerenje obujma (mjerne
                        letve, mjerna ravnala i mjerne trake s   
                        viskom) 1 godina

            e)         automatska mjerila razine tekućine u nepomičnim
                        spremnicima                                                                1 godina

2.         ploštine:1 godina

3.         obujma:

            a)         mljekomjeri                                                                 2 godine

            b)         mjerne posude za tekućine                                          2 godine

            c)         metalne bačve (osim dubokovučene pivske                 
                        bačve za unutarnji tlak do 5 bara od               
                        nehrđajućeg čelika bez stalnog izobličenja)                   8 godina

            d)         spremnici u tračničkome i cestovnome            
                        prijevozu ako se obračun obavlja mjerenjem               
                        obujma spremnika                                                       8 godina

            e)         spremnici                                                                    10 godina

4.         toplinske energije:

            a)         mjerila toplinske energije                                             3 godine

            b)         mjerila toplinske energije s ultrazvučnim                      
                        mjerilom protoka                                                        5 godina

5.         električne energije:

            a)         jednofazna i višefazna statička brojila  
                        električne energije izmjenične struje     
                        priključena izravno                                                      12 godina

                        Ako se mjerna točnost tih mjerila metodom     
                        slučajnih uzoraka utvrdi prije isteka ovjernog   
                        razdoblja,                               
                        ovjerno se razdoblje produljuje                                   za 4 godine.

            b)         jednofazna i višefazna statička brojila              
                        električne energije izmjenične struje                 
                        priključena preko                    
                        mjernih transformatora                                                8 godina

            c)         jednofazna i višefazna indukcijska                   
                        brojila električne energije izmjenične struje                  
                        priključena izravno                                                      16 godina

                        Ako se mjerna točnost tih mjerila metodom                
                        slučajnih uzoraka utvrdi prije isteka ovjernog              
                        razdoblja, ovjerno se razdoblje produljuje                   za 4 godine.

            d)         jednofazna i višefazna indukcijska brojila                    
                        električne energije izmjenične struje                 
                        priključena preko mjernih transformatora                     8 godina

6.         obujma protekle tekućine i plina:

            a)         protočna mjerila i mjerni sustavi za                  
                        tekućine različite od vode                                            1 godina

            b)         vodomjeri za hladnu vodu                                            5 godine

            c)         vodomjeri za toplu vodu                                              3 godine

            d)         magnetno-induktivna mjerila tekućine                           6 godina

            e)         plinomjeri s mjehovima veličine G6 i manji                  
                        te turbinski plinomjeri sa stalnim                      
                        podmazivanjem ležaja (bez uređaja za             
                        podmazivanje)                                                            8 godina

                        Ako se mjerna točnost tih mjerila metodom                
                        slučajnih uzoraka utvrdi prije isteka                 
                        ovjernog razdoblja, ovjerno se razdoblje                    
                        produljuje za 4 godine.

            f)          plinomjeri s mjehovima veličine G10,              
                        turbinski plinomjeri s uređajem za                   
                        podmazivanje veličine G2500 i manji te                      
                        vrtložni plinomjeri                                                        12 godina

            g)         plinomjeri s mjehovima ili s rotacijskim            
                        stapovima veličine od G16 do G1000                          16 godina

            h)         turbinski plinomjeri s uređajem za                   
                        podmazivanje veličine G4000 i G6500                        16 godina

            i)          temperaturni kompenzatori za mjerila              
                        protoka tekućina različitih od vode                              1 godina

            j)          mehanički korektori obujma plina                                3 godine

            k)         elektronički korektori obujma plina                              5 godina

7.         mase:

            a)         vage s neautomatskim djelovanjem                 
                        razreda točnosti III i IIII najvećeg vaganja                   iznad 9 000 kg 1 godina

            b)         automatske vage na prijevoznoj traci               
                        razreda točnosti 1 i 2                                                   1 godina

            c)         vage s automatskim djelovanjem                                  1 godina

            d)         vage za građevne namjene                                           1 godina

            e)         vage za vaganje mase motornog                      
                        vozila u pokretu                                                          1 godina

            f)          vage s uređajem za tiskanje naljepnica            
                        i vage koje se upotrebljavaju za nadzor                       
                        pakovina                                                                     1 godina

            g)         automatske kontrolne vage i automatske                     
                        vage za razvrstavanje                                                  1 godina

            h)         vage s neautomatskim djelovanjem razreda                 
                        točnosti I, II, III i IIII najvećega vaganja                     
                        do 9 000 kg                                                                2 godine

            i)          mjerne naprave vaga najvećega vaganja                      
                        iznad 9 000 kg                                                            5 godina

            j)          utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3               
                        od 1 mg do uključivo 50 kg                                         2 godine

            k)         utezi nazivne mase od 50 kg do 5 000 kg                   
                        uključivo                                                                     2 godine

8.         gustoće i obujamskog (postotnog) udjela:

            a)         alkoholometri                                                              1 godina

            b)         saharometri                                                                 1 godina

            c)         areometri opće namjene                                              1 godina

            d)         denzitometri                                                                1 godina

            e)         piknometri                                                                  1 godina

            f)          mjerila gustoće zrna žitarica i sjemenka           
                        uljarica                                                                        1 godina

9.         vlažnosti: vlagomjeri zrna žitarica i sjemenki     
                        uljarica                                                                        1 godina

III.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u zdravstvu, veterinarstvu i ispitivanju lijekova, a služe za određivanje:

1.         visine                                                                                      2 godine

2.         mase:

            a)         osobne vage, uključujući vage za dojenčad                  2 godine

            b)         vage za pripravu lijekova i drugih                    
                        medicinskih preparata                                                 2 godine

3.         krvnoga tlaka                                                                          1 godina

4.         ionizirajućega zračenja u radioterapiji   – dozimetri                   2 godine

5.         dioptrije: fokometri                                                                 3 godine

6.         temperature ljudi i životinja:

            a)         medicinski digitalni električni termometri                      
                        za mjerenje najviše temperature                                   3 godine

            b)         medicinski električni termometri za                  
                        neprekidno mjerenje temperature                                3 godine

7.         obujma:

            a)         automatske birete                                                        1 godina

            b)         automatske kapaljke i mikrokapaljke                           1 godina

8.         gustoće: urinometri                                                                  1 godina

IV.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od nesreća, a služe za:

1.         mjerenje ionizirajućega zračenja u okolišu:

            a)         mjerila doze zračenja                                                   2 godine

            b)         mjerila brzine doze zračenja                                         2 godine

2.         ispitivanje električnih instalacija:

            a)         mjerila otpora uzemljenja                                             2 godine

            b)         mjerila otpora izolacije                                                2 godine

            c)         višenamjenska mjerila za ispitivanje                 
                        instalacija                                                                    1 godina

3.         mjerenje širine i nadvisivanja kolosijeka                                   2 godine

4.         mjerenje tlaka (manometri, vakuumometri       
            i manovakuumometri razreda točnosti 0,1 do 1)                       1 godina

5.         mjerenje tlaka (manometri, vakuumometri       
            i manovakuumometri razreda točnosti 1,6 do 4)                       2 godine

6.         mjerenje temperature (osim staklenih    termometara)               3 godine

7.         mjerenje mase:

            a)         vage kojima se mjeri udio tvari u                     
                        prehrambenim proizvodima                                         2 godine

            b)         vage kojima se mjeri udio tvari            
                        u vodoopskrbnim sustavima pitke vode                       2 godine

            c)         vage kojima se mjeri udio tvari u otpadnim                  
                        vodama i drugome industrijskom otpadu                      2 godine

8.         mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu         
            ispitanika                                                                                6 mjeseci

V.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u prometu, a služe za:

1.         nadzor nad ograničenjem brzine u cestovnome prometu           1 godina

2.         mjerenje duljine puta kočenja                                                  1 godina

3.         određivanje cijene prijevoza:

            a)         taksometri                                                                   1 godina

            b)         tahometri u vozilima za iznajmljivanje                           1 godina

4.         nadzor ispušnih plinova 1 godina

5.         provjeru tlaka u gumama motornih vozila                                 1 godina

6.         provjeru najvećega dopuštenoga osovinskog   
            opterećenja vozila                                                                   1 godina

7.         određivanje kočne sile po obodu kotača kod  
            vozila na motorni pogon i priključnih vozila                              1 godina

8.         određivanje najveće brzine vozila                                            1 godina

9.         određivanje udjela etilnog alkohola u izdahu    
            vozača u prometu                                                                   6 mjeseci

VI.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje uređaja koji su uključeni u sustav tarifiranja:

1.         mjerila vremena za periodično registriranje      
            srednje vrijednosti vršne električne snage                                 12 godina

2.         kontrolna mjerila frekvencije i vremenske        
            periode                                                                                   1 godina

VII.

Ovjerno razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u pripremi službenih izvješća koja donose državna tijela i pravne osobe koje su ona ovlastila, osim onih mjerila čija se ispravnost provjerava prije uporabe etalonima s valjanom umjernicom odnosno referencijskim tvarima s valjanom potvrdom o ispravnosti, jest 1 godina.

VIII.

Mjerila izrađena od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom ovjeravanju.

IX.

Mjerila koja se upotrebljavaju u zakonskom mjeriteljstvu, a nisu navedena u ovoj naredbi moraju imati prvu ovjeru.

Mjerila koja imaju prvu ovjeru, a ovom im naredbom nisu utvrđena ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje, ponovno se ovjeravaju u slučaju popravka ili zbog zahtjeva korisnika.

X.

Kad funkciju određenog mjerila navedenog u točkama od II. do VII. ove naredbe ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno ovjeravanje navedenog mjerila primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava osim mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju.

XI.

Ovjerno razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje dulje od 1 godine teče od prvoga dana kalendarske godine, koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno.

Ovjerno razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 1 godina ili manje teče od prvoga dana kvartala koji slijedi iza kvartala u kojem je ovjeravanje obavljeno.

Korisnici mjerila obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka ovjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovito ovjeravanje mjerila.

Za mjerila toplinske energije, plinomjere, korektore, vodomjere i brojila električne energije obveza iz prethodnog stavka odnosi se na pravnu ili fizičku osobu koja prodaje toplinsku energiju, električnu energiju, vodu ili plin.

XII.

Za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila primjenjuju se ova razdoblja ponovnog umjeravanja:

1.         etaloni za ovjeravanje mjerila duljine                                        2 godine

2.         utezi razreda točnosti E1, E2, F1, F2 i M1      
            koji se rabe za ovjeravanje utega i vaga                                   1 godina

3.         vage za ispitivanje utega                                                          1 godina

4.         uređaji za ispitivanje vodomjera obujamskom   metodom         3 godine

5.         uređaji za ispitivanje vodomjera          
            gravimetrijskom metodom                                                       2 godine

6.         uređaji za ispitivanje mjerila protoka tekućina  
            različitih od vode s kontrolnim mjerilom                                   1 godina

7.         etaloni za ispitivanje brojila istočene količine    
            goriva                                                                                     3 godine

8.         etaloni za ispitivanje temperaturnih       
            kompenzatora za mjerila protoka tekućina      
            različitih od vode                                                                     3 godine

9.         etaloni za ovjeravanje mjerila kočne sile                                   3 godine

10.       etaloni za ovjeravanje mjernih pretvornika       
            mjerila mase                                                                           3 godine

11.       etaloni za ovjeravanje mjernih naprava                                     3 godine

12.       etaloni za ovjeravanje mjerila tlaka                                          2 godine

13.       termometri elektronički                                                           2 godine

14.       higrometri                                                                               2 godine

15.       etaloni za ovjeravanje mjerila za ispitivanje      
            električnih instalacija                                                               2 godine

16.       etaloni za ispitivanje taksimetara, tahografa      
            i tahometara                                                                            1 godina

17.       etaloni vremena i frekvencije                                                   1 godina

18.       etalonske obujamske posude za ispitivanje      
            mjerila protoka tekućina obujma do 1 000 l                             1 godina

19.       etalonske obujamske posude za ispitivanje      
            mjerila protoka tekućina obujma 1 000 l i više                         3 godine

20.       etaloni za ispitivanje mjerila protoka tekućina  
            različitih od vode u obliku cijevne petlje                                   3 godine

21.       etaloni za ispitivanje mjerila koja služe za         
            istakanje tekućih goriva                                                           1 godina

22.       etaloni za ispitivanje plinomjera sa sapnicama                           5 godina

23.       etaloni za ispitivanje plinomjera u obliku zvona                         3 godine

24.       etaloni za ispitivanje plinomjera s kontrolnim    
            mjerilom                                                                                 3 godine

25.       etaloni za ispitivanje korektora obujma plina                            3 godine

26.       referencijski areometri                                                             1 godina

27.       referencijski piknometri                                                           1 godina

28.       referencijski alkoholometri                                                      1 godina

29.       referencijski saharimetri                                                           1 godina

30.       etaloni za umjeravanje ispitnih uređaja za         
            tahografe, taksometre i tahometre                                            1 godina

31.       uređaji za ispitivanje brojila električne energije                         2 godine

32.       etalonska brojila za ispitivanje brojila   
            električne energije                                                                   1 godina

33.       etalonski vatmetri za ispitivanje brojila  električne energije        1 godina

34.       uređaji za ispitivanje naponskih i strujnih          
            mjernih transformatora                                                            5 godina

35.       strujni komparatori                                                                  5 godina

36.       naponski komparatori                                                             5 godina

37.       tereti za strujne transformatore                                                5 godina

38.       teret za naponske transformatore                                             5 godina

39.       kontrolni strujni transformatori                                                 5 godina

40.       kontrolni naponski transformatori                                            5 godina

XIII.

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila, a nisu navedeni u ovoj naredbi, moraju biti umjereni prije stavljanja u uporabu te nakon popravka ili zbog zahtjeva korisnika.

XIV.

Etaloni izrađeni od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom umjeravanju.

XV.

Kad funkciju određenog etalona navedenog u točki XII. ove naredbe ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno umjeravanje navedenog etalona primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava.

XVI.

Etaloni najvišeg razreda točnosti umjeravaju se u nacionalnim umjernim laboratorijima uz obvezu izračuna mjerne nesigurnosti što mora biti i dokumentirano u priloženoj potvrdi o umjeravanju. Etaloni najvišeg razreda točnosti za koje ne postoji mogućnost umjeravanja u RH umjeravaju se u nekom od nacionalnih umjernih laboratorija drugih zemalja.

Etaloni nižeg razreda točnosti koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila umjeravaju se u ovjernim laboratorijima Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Ukoliko područje primjene i način uporabe etalona dozvoljava, umjesto odstupanja mjerne vrijednosti i mjerne nesigurnosti, za mjernu nesigurnost radnog etalona uzima se najveća dopuštena pogreška etalona određena klasom ili razredom točnosti etalona, odnosno granicom dopuštene pogreške. Takav pristup je dozvoljen samo ako je zbroj odstupanja mjerne vrijednosti i mjerne nesigurnosti manji ili jednak najvećoj dopuštenoj pogrešci.

XVII.

Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona najvišeg razreda točnosti teku od dana umjeravanja.

Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona nižeg razreda točnosti označenih naljepnicom teku od prvoga dana kvartala koji slijedi iza kvartala u kojem je umjeravanje obavljeno.

Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona nižeg razreda točnosti označenih godišnjim ovjernim žigom za utiskivanje teku od prvoga dana godine koja slijedi iza godine u kojoj je umjeravanje obav­ljeno.

Korisnici etalona obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka roka valjanosti umjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovito umjeravanje etalona.

XVIII.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« br. 154/04).

XIX.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/22

Urbroj: 558-03/10-05-1

Zagreb, 30. ožujka 2005.

 

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.