Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

NN 48/2005 (13.4.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

933

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1286/2

Zagreb, 6. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 76/99.) u članku 3. točki 1. iza riječi: »mali ribolov« stavlja se zarez, a riječi: »i rekreacijsko-športski ribolov« zamjenjuju se riječima: »športski ribolov i rekreacijski ribolov«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. športski ribolov je lov riba i drugih morskih organizama u svrhu športa,«.

Iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a rekreacijski ribolov je lov riba i drugih morskih organizama u svrhu rekreacije,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. ribolovno more je morski prostor nad kojim Republika Hrvatska ima suverenost odnosno suverena prava i jurisdikciju u skladu s međunarodnim pravom, a sastoji se od unutrašnjega ribolovnog mora i vanjskoga ribolovnog mora koje obuhvaća područje teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske,«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. dozvola je ovlaštenje na temelju kojeg fizička osoba smije obav­ljati športski ribolov ili rekreacijski ribolov,«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Pod ribolovnim morem Republike Hrvatske podrazumijeva se i zaštićeni ekološki-ribolovni pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske nakon što Hrvatski sabor proglasi ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov, mali ribolov, športski ribolov i rekreacijski ribolov.«

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

U promet se mogu stavljati samo ribe i drugi morski organizmi koji potječu iz gospodarskog ribolova, uzgoja ili uvoza.

Uvjete i način stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama, iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Športski ribolov se smije obavljati na temelju dozvole i članske iskaznice nacionalnog saveza za športski ribolov na moru.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Rekreacijski ribolov se smije obavljati na temelju dozvole.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. točki 1. riječ: »kojoj« zamjenjuje se riječima: »ili više njih, kojima«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Povlastica za ribolov podliježe reviziji.«

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »ribolov« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i postupak revizije«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »plovilu« dodaju se riječi: »za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova ili uz osobu koja obavlja gospodarski ribolov«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: »ili je završila odgovarajuću strukovnu školu ribarskog usmjerenja ili studij morskog ribarstva.«

Članak 10.

U članku 20. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»U malom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i skupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dozvoljena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dozvoljenih pet kilograma.«

Članak 11.

Naslov glave IV. te članci 31., 32., 33., 34. i 35. mijenjaju se i glase:

»IV. Športski i rekreacijski ribolov

Članak 31.

Športski ribolov može se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za športski ribolov na moru.

Dozvolu za športski ribolov na moru ribolovac mora uvijek imati kod sebe kada obavlja športski ribolov.

Članak 32.

Dozvole za športski ribolov na moru izdaje Ministarstvo, a prodaje ih nacionalni savez za športski ribolov na moru Republike Hrvatske.

Pravo na kupnju dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za športski ribolov imaju državljani Republike Hrvatske koji su članovi nacionalnog saveza za športski ribolov na moru Republike Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru nacionalni savez za športski ribolov na moru može prodati i stranim državljanima koji imaju člansku iskaznicu nacionalnog saveza za športski ribolov na moru Republike Hrvatske ili druge države.

Članak 33.

Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom, osim u športskom ribolovu.

Ribolov podvodnom puškom smije se obavljati samo ronjenjem na dah.

Zabranjen je ribolov uz uporabu podvodne puške od zalaska do izlaska sunca.

Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen.

Dozvola za obavljanje športskog ribolova podvodnom puškom ne može biti izdana na ime osobe mlađe od 16 godina.

Članak 34.

Odobrenje i uvjete za održavanje lokalnih natjecanja u športskom ribolovu izdaje nadležna područna jedinica Ministarstva.

Odobrenje i uvjete za održavanje državnih i međunarodnih natjecanja izdaje Ministarstvo.

Nacionalni savez za športski ribolov na moru obvezan je Ministarstvu dostaviti jednogodišnji kalendar natjecanja najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Za vrijeme trajanja natjecanja u športskom ribolovu količina ulova nije ograničena.

Odobrenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Članak 35.

Rekreacijski ribolov može se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.

Godišnju dozvolu iz stavka 1. ovoga članka, može dobiti samo osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Osobe s navršenih 65 godina života, koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu, oslobođene su plaćanja naknade za godišnju dozvolu za rekreacijski ribolov.

Ribolovac mora dozvolu uvijek imati kod sebe kada obavlja rekreacijski ribolov.«

Članak 12.

Iza članka 35. dodaju se članci 35.a, 35.b i 35.c koji glase:

»Članak 35.a

Dozvole za rekreacijski ribolov izdaje Ministarstvo.

Dozvole za rekreacijski ribolov prodaju se u područnim jedinicama Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar.

Članak 35.b

U rekreacijskom i športskom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i skupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dozvoljenih pet kilograma.

Pojedine vrste riba i drugih morskih organizama iz športskog ili rekreacijskog ribolova moraju biti neposredno nakon ulova označene.

Vrste riba i drugih morskih organizama, kao i način njihova označavanja propisuje ministar.

Članak 35.c

Način upotrebe, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koji se smiju upotrebljavati u obavljanju športskog i rekreacijskog ribolova, te obrasce i sadržaj dozvola za športski i rekreacijski ribolov propisuje ministar.«

Članak 13.

U članku 37. stavku 2. točki 4. iza riječi: »uzgajati« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša«.

Članak 14.

U članku 43. stavku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: »te posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša.«

U stavku 2. riječi: »graditeljstva i zaštite okoliša« zamjenjuju se riječima: »nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo te ministra nadležnog za more«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za namjenu uzgoja ne može se objaviti bez prethodne suglasnosti Ministarstva.

Nakon dodjele koncesije i izdavanja povlastice, položaj svakog uzgajališta unosi se u pomorske karte.«

Članak 15.

U članku 45. stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: »ili je završila odgovarajuću strukovnu školu ribarskog usmjerenja ili studij koji uključuje područje uzgoja riba i drugih vodenih organizama«.

Članak 16.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva koja se plaćaju za naknade iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na posebnu poziciju u okviru računa Ministarstva, a koriste se za sufinanciranje mjera praćenja stanja biološkog bogatstva mora i unapređenja morskog ribarstva.«

Članak 17.

U članku 47. stavku 2. iza riječi: »njihovo« dodaju se riječi: »posjedovanje i«.

Članak 18.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Radi racionalnog gospodarenja biološkim zalihama mora, ministar propisuje:

1. broj i veličinu ribarskih plovila, snagu pogonskog stroja i/ili povlačnu silu plovila, te vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima je u određenoj ribolovnoj zoni dozvoljen ribolov,

2. pojedinačni ribolovni napor po ribarskom plovilu ili ukupni ribolovni napor za ribolovnu zonu i korištenje ribolovnih alata,

3. ograničenje vremena ribolova u određenoj ribolovnoj zoni,

4. dozvoljenu količinu ulova ili skupljanja u određenoj zoni i doz­voljenu količinu ulova ili skupljanja po jednoj povlastici,

5. broj povlastica za određenu vrstu ribolova u određenoj ribo­lovnoj zoni,

6. konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov,

7. uvjete za postavljanje umjetnih brakova,

8. mjere i uvjete poribljavanja mora i

9. sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila.

Uvjete iz stavka 1. točke 7. ovoga članka ministar propisuje u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.«

Članak 19.

U članku 50. stavku 2. riječi: »graditeljstva i zaštite okoliša« zamjenjuju se riječima: »nadležnog za zaštitu prirode«.

Članak 20.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Radi gospodarenja biološkim zalihama mora Vlada Republike Hrvatske donosi Program razvoja ribarstva.

Program razvoja ribarstva sadrži:

– ocjenu postojećeg stanja morskog ribarstva,

– stanje ribolovnih bogatstava,

– strategiju i ciljeve za postizanje trajnog iskorištavanja ribolovnih bogatstava,

– razvoj tržišta ribom i ribljim proizvodima,

– unapređenje i modernizaciju ribarske flote,

– razvoj infrastrukturne i logističke podrške za ribarstvo (luke, pristaništa, vezovi, transport, hladnjače i sl.),

– unapređenje uzgoja,

– poticanje interesnog udruživanja i

– financijski plan za njegovu provedbu.

Program razvoja ribarstva izrađuje se za razdoblje od šest godina.«

Članak 21.

U članku 52. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora u ušćima rijeka, zaljevima, uvalama i kanalima, u kojima postoje osobito pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

U posebnim staništima je zabranjen ribolov.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno od stavka 3. ovoga članka ministar može u posebnim staništima dozvoliti ribolov udičarskim alatima, vršama i ostima, te skupljanje školjkaša.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, radi pravilnog gospodarenja, ministar može u posebnom staništu na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima i opremom dozvoliti ribolov odraslih i migratornih vrsta riba i drugih morskih organizama.«

Članak 22.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je puštati, ispuštati, bacati ili odbacivati u ribolovno more ili vodotok koji utječe u more ili vodu stajaćicu povezanu s morem, bilo koji otpad u tekućem ili krutom stanju, koji uništava ribe i druge morske organizme i/ili ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete za njihov razvoj i/ili opstanak.«

Članak 23.

U članku 54. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva koja se plaćaju za naknadu šteta iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna, a uplaćuju se na posebnu poziciju u okviru računa Ministarstva, te se koriste za sufinanciranje mjera praćenja stanja biološkog bogatstva mora i unapređenja morskog ribarstva.«

Članak 24.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Imatelji povlastice za gospodarski ribolov koji se obavlja ribarskim plovilima iznad 10 metara dužine preko svega dužni su voditi očevidnik.

Imatelji povlastice za gospodarski ribolov koji se obavlja ribarskim plovilima do 10 metara dužine preko svega dužni su podnositi izvješće o ulovu.

Očevidnik i izvješće o ulovu moraju sadržavati točne i cjelovite podatke o obavljenom gospodarskom ribolovu i dostavljaju se Ministarstvu.

Očevidnik se mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

Oblik, sadržaj i način vođenja te dostave očevidnika i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru propisuje ministar.«

Članak 25.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe, imatelji povlastice za uzgoj, dužne su područnoj jedinici koja je izdala povlasticu dostavljati točne i cjelovite podatke o uzgoju na propisanom obrascu očevidnika.

Vjerodostojnost podataka potpisuje osoba osposobljena za uzgoj ili osoba s položenim stručnim ispitom za uzgoj.

Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca očevidnika propisuje ministar.«

Članak 26.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode ribarski inspektori i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar (u tekstu koji slijedi: inspektori).

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka, koji se odnosi na promet riba i drugih morskih organizama obavljaju i gospodarski inspektori Državnog inspektorata, sukladno ovom Zakonu i posebnim zakonima.

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka na području ribo­lovnog mora provode i inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, kao i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova.«

Članak 27.

Iza članka 61. dodaju se članci 61.a, 61.b, 61.c, 61.d, 61.e, 61.f, 61.g, 61.h i 61.i koji glase:

»Članak 61.a

Inspektori u provedbi inspekcijskog nadzora:

– pregledavaju isprave i poslovne spise pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih morskih organizama,

– nadziru obavljanje ribolova i uzgoja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

– nadziru obavljanje prometa ribom i drugim morskim organizmima sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 61.b

Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu:

l. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnijeti nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka te izreći ovim Zakonom utvrđenu prekršajnu kaznu,

3. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten.

Članak 61.c

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere naređene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

Članak 61.d

Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljenu ribu i druge morske organizme, plovilo, alate i opremu za ribolov, koji su poslužili za izvršenje prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz.

O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev za pokretanje postupka se mora podnijeti u roku od 48 sati, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 61.e

Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju inspektori.

Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

O žalbama odlučuje posebna komisija Ministarstva od najmanje tri člana, koju imenuje ministar.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 61.f

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj stručne spreme ribarskog usmjerenja, tri godine radnoga iskustva u struci i položen stručni ispit za ribarskog inspektora.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka poslove inspektora može obav­ljati i osoba koja ima najmanje VII/1 stupanj stručne spreme veterinarskog, biološkog ili agronomskog usmjerenja, tri godine radnoga iskustva u struci i položen stručni ispit za ribarskog inspektora.

Program stručnog ispita za inspektora, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

Članak 61.g

Inspektori imaju posebnu iskaznicu i znak kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektori mogu nositi odoru.

Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

Članak 61.h

Inspektori vode evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o zahtjevima za pokretanje prekršajnoga pos­­tupka, izrečenim prekršajnim kaznama i podnesenim prijavama zbog izvršenoga kaznenog djela.

Obrazac evidencije, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

Članak 61.i

Pravne i fizičke osobe čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke.«

Članak 28.

U članku 71. stavku 2. riječi: »rekreacijsko-športski« zamjenjuju se s riječju: »rekreacijski«.

Članak 29.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. stavlja u promet ribu i druge morske organizme koji ne potječu iz gospodarskog ribolova, uzgoja ili uvoza te ukoliko ne udovoljavaju propisanim uvjetima (članak 6.a stavak 1.),

2. obavlja gospodarski ribolov bez povlastice za gospodarski ribolov (članak 10. stavak 1. točka 3.),

3. stavi u promet ribu i druge morske organizme ulovljene ili skup­ljene u malom ribolovu (članak 20. stavak 2.),

4. obavlja uzgoj bez povlastice za uzgoj (članak 36. stavak 1. točka 2.),

5. lovi, posjeduje ili stavlja u promet prstace na teritoriju Republike Hrvatske ili ako ih izvozi u inozemstvo (članak 47. stavak 2.),

6. poribljava ribolovno more alohtonim vrstama riba ili drugim morskim organizmima (članak 50. stavak 1.),

7. bez dozvole Ministarstva uzgaja alohtone vrste riba i druge morske organizme (članak 50. stavak 2.),

8. bez dozvole obavlja ribolov u posebnom staništu (članak 52. stavak 4. i 5.),

9. pušta, ispušta, baca ili odbacuje u ribolovno more ili vodotok koji utječe u to more ili vodu stajaćicu povezanu s tim morem, bilo koji otpad u tekućem ili krutom stanju, koji uništava ribe i druge morske organizme i/ili ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete za njihov razvoj i/ili opstanak (članak 53.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom fizička osoba odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene drugi put, pravnoj ili fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u dvostrukom iznosu prvoizrečene kazne i pored toga, za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje tri do najviše šest mjeseci.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene po treći put, pravnoj ili fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u trostrukom iznosu od prvoizrečene kazne i pored toga, za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, izreći će se zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova ili uzgoja od najmanje šest mjeseci do najviše dvije godine.«

Članak 30.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. obavlja ribolov uz upotrebu mehaničkih naprava za lov školjkaša, pridnenih povlačnih mreža koća, obalnih povlačnih mreža ili obalnih mreža potegača u ribolovnom moru u kojem se nalaze: telegrafski, telefonski ili električni kabeli, cjevovodi ili drugi uređaji, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi (članak 9.),

2. obavlja uzgoj na dijelu pomorskog dobra za koje nema koncesiju ili ako uzgaja vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlastici za uzgoj (članak 41. stavak 1.),

3. lovi ili stavlja u promet u svježem stanju ribe i druge morske organizme, za vrijeme lovostaja, te ako lovi ili stavlja u promet nedorasle ribe i druge nedorasle morske organizme (članak 48. stavak 1. i 2.),

4. postupa suprotno uvjetima propisanim u članku 48. stavku 3. toč­ki 4. i članku 49. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 7., 8. i 9. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene drugi put, pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u dvostrukom iznosu prvoizrečene kazne i pored toga će se i pravnoj i fizičkoj osobi izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje tri do najviše šest mjeseci.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene po treći put, pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u trostrukom iznosu od prvoizrečene kazne i pored toga će se i pravnoj i fizičkoj osobi izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova od najmanje šest mjeseci do najviše dvije godine.«

Članak 31.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. obavlja ribolov na ribolovnom području ili zoni plovilom, alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u povlastici (članak 15. stavak 1.),

2. gospodarskim ribolovom ne upravlja osoba stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 1.),

3. osoba koja obavlja gospodarski ribolov ronjenjem nije stručno osposobljena za ronjenje kao i obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 2.),

4. proda dozvolu za športski ribolov na moru stranom državljaninu koji ne posjeduje člansku iskaznicu za ribolov na moru (članak 32. stavak 3.),

5. uzgojem ne upravlja osoba stručno osposobljena za uzgoj (članak 42. stavak 1.),

6. obavlja ribolov ili druge radnje koje ometaju djelatnost uzgoja na manjoj udaljenosti od propisane od pravilno postavljene oznake položaja uzgajališta (članak 44.),

7. obavlja ribolov ili skupljanje morskih organizama za potrebe znanstvenih istraživanja, protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega bez dozvole Ministarstva (članak 55.),

8. ne vodi očevidnik o gospodarskom ribolovu ili ne podnosi izvješće na propisani način (članak 57.),

9. očevidnik ili izvješće sadrže netočne ili necjelovite podatke (članak 57. stavak 3.),

10. inspektoru ili ovlaštenom inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskoga nadzora ili im ne pruži potrebne podatke (članak 61.i).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka učinjene drugi put, pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u dvostrukom iznosu prvoizrečene kazne i pored toga će se i pravnoj i fizičkoj osobi izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova u trajanju do tri mjeseca.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene po treći put, pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčane kazne u trostrukom iznosu od prvoizrečene kazne i pored toga će se i pravnoj i fizičkoj osobi izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja dje­latnosti gospodarskog ribolova od najmanje tri do najviše šest mjeseci.«

Članak 32.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ukoliko:

1. ulovi ili skupi više riba i drugih morskih organizama od dozvoljenog pri obavljanju malog ribolova (članak 20. stavak 3. i 4.),

2. obavlja mali ribolov bez valjanog odobrenja (članak 22. stavak 1. i 2.),

3. obavlja mali ribolov u ribolovnoj zoni plovilom, te vrstama i količinom ribolovnih alata i opremom koji nisu upisani u odobrenju (članak 27. stavak 1.),

4. održi natjecanje u športskom ribolovu bez izdanog odobrenja nadležnog tijela ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja (članak 34. stavak 1. i 2.),

5. obavlja ribolov u vrijeme i na području odvijanja natjecanja protivno ograničenju iz odobrenja za održavanje natjecanja (članak 34. stavak 5.),

6. obavlja športski ribolov ili rekreacijski ribolov nedozvoljenim ribolovnim alatima ili opremom (članak 35.c),

7. ne dostavlja podatke o uzgoju na propisan način (članak 58.),

8. ne dostavlja podatke o malom ribolovu (članak 59. stavak 1. i 2.).

Za prekršaje iz stavka 1. točke 4., 5., 7. i 8. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka počinjene drugi put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od dva do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka počinjene treći put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od šest mjeseci do godine dana, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.«

Članak 33.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi ukoliko:

1. se povlastica za gospodarski ribolov ne nalazi na plovilu ili uz osobu koja obavlja gospodarski ribolov (članak 15. stavak 2.),

2. osoba koja upravlja gospodarskim ribolovom za obavljanja gospodarskog ribolova nema kod sebe uvjerenje o stručnoj osposobljenosti (članak 16. stavak 3.),

3. bez dozvole obavlja športski ribolov (članak 31. stavak 1.),

4. bez dozvole obavlja rekreacijski ribolov (članak 35. stavak 1.),

5. u obavljanju športskog ili rekreacijskog ribolova ulovi ili sakupi više ribe i drugih morskih organizama od dozvoljenog (članak 35.b stavak 1. i 2.),

6. prije napuštanja mjesta ulova, ulovljenu ribu ili druge morske organizme u športskom ribolovu ili rekreacijskom ribolovu ne označi na propisani način (članak 35.b stavak 3.),

7. se povlastica za uzgoj ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 41. stavak 2.).«

Članak 34.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Globom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. građanin ukoliko u obavljanju malog ribolova nema kod sebe odobrenje za obavljanje maloga ribolova (članak 27. stavak 2.),

2. ribolovac koji nema kod sebe dozvolu za športski ribolov na moru pri obavljanju športskog ribolova na moru (članak 31. stavak 2.),

3. ribolovac koji nije propisno označen pri obavljanju športskog ribolova podvodnom puškom (članak 33. stavak 4.),

4. ribolovac koji nema kod sebe dozvolu za rekreacijski ribolov kada obavlja rekreacijski ribolov (članak 35. stavak 4.).«

Članak 35.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članaka 75., 76., 77., 78. i 79. ovoga Zakona in­spektor može izdati prekršajni nalog sukladno Zakonu o prekršajima.«

Članak 36.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje navedene u članku 74. stavku 1. točki 1., 2., 4., 5. i 7., članku 75. stavku 1. točki 1., 3. i 4., članku 76. stavku 1. točki 1. i 6., članku 77. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4. i 8. i članku 78. stavku 1. točki 1., 3., 4., 5. i 6., osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere:

– oduzimanja ulova riba i drugih morskih organizama i

– oduzimanje alata i opreme za ribolov kojima je počinjen prekršaj, bez obzira tko je vlasnik.«

Članak 37.

Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99., 96/03. i 151/03.):

– u članku 2. stavku 1. riječi: »i morskom ribarstvu« brišu se,

– u članku 3. stavku 1. riječi: »i morskom ribarstvu« i podstavak 18. brišu se,

– u članku 12. stavku 1. riječi: »i morskog ribarstva« brišu se,

– u članku 31. stavak 1. riječi: »ribolovne alate, plovila« brišu se,

– u članku 58. stavku 9. riječi: »i morskog ribarstva« i podstavci 7. i 8. brišu se,

– u članku 79. stavku 1. riječi: »ribarska inspekcija« i stavak 4. brišu se i

– u članku 80. stavku 1. točka 10. briše se.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/05-01/01

Zagreb, 1. travnja 2005.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.