Zakon o izmjenama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 48/2005 (13.4.2005.), Zakon o izmjenama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

Hrvatski sabor

935

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1288/2

Zagreb, 6. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99. i 133/03.) u članku 10. iza riječi: »knjižica«, briše se zarez i riječi: »ako je u nju unijeta viza«.

Članak 2.

Članci 11., 16., 17. i 21. brišu se.

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. riječ: »vize,« briše se.

Članak 4.

U članku 28. stavku 1. točki 3. riječ: »vize,« briše se.

U točki 4. riječi: »i viza« brišu se.

Članak 5.

U članku 35. stavak 4. briše se.

Članak 6.

U članku 41. stavku 1. riječi: »i vize« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 43. riječi: »i vize« brišu se.

Članak 8.

U članku 47. stavku 2. točka 14. briše se.

Članak 9.

U članku 49. točki 1. i 2. riječi: »i vize« brišu se.

U točki 3. riječi: »ili za izdavanje vize« brišu se.

U točki 6. iza riječi: »zajedničkim putovnicama« briše se zarez i riječ: »vizama«.

Članak 10.

U članku 51. točki 1. riječi: »i viza koje se izdaju na te putovnice«, te riječi: »i viza« brišu se.

U točki 2. iza riječi: »diplomatske« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i viza koje se izdaju na te putovnice« brišu se.

U točki 4. riječi: »i vize« brišu se.

U točki 5. riječi: »i o izdatim vizama na te putovnice« brišu se.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 216-02/04-01/01

Zagreb, 1. travnja 2005.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.