Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst)

NN 49/2005 (15.4.2005.), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

949

Na temelju članka 59. podstavka šestoga Poslovnika Hrvatskoga pročišćeni tekst Zakona o slatkvodnom ribarstvu Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je utvrdio na 40. sjednici održanoj 1. travnja 2005.

Pročišćeni tekst Zakona o slatkovodnom ribarstvu obuhvaća tekst Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01.), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 174/04., 7/03. i 10/05. – ispravak, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 012-12/01-06/04

Zagreb, 1. travnja 2005.

Potpredsjednik

odbora za zakonodavstvo

Josip Leko, dipl. iur., v. r.

ZAKON

O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

(1) Slatkovodno ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i njihovih staništa.

(2) Ribe u slatkim vodama koriste se na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.

(3) Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 2.

 

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i hranidbe u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama,

2. dozvola za športski ribolov jest ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati športski ribolov,

3. godišnji plan jest dokument potrebit za provedbu gospodarske osnove tijekom kalendarske godine,

4. gospodarska osnova jest stručna studija o načinu gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje športskog i gospodarskog ribolova,

5. gospodarski ribolov jest lov riba radi stjecanja dohotka, uz uporabu ribolovnih alata i opreme,

6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom ribolovnom području u određenom trenutku,

7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti, zadržavati niti stavljati u promet,

8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba,

9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,

10. ministar je ministar ministarstva nadležnog za slatkovodno ribarstvo,

11. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodno ribarstvo,

12. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda,

13. nedorasle ribe jesu svi razvojni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost,

14. oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata, i/ili pomaže u obavljanju ribolova,

15. ovlaštenik povlastice za akvakulturu jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarsku djelatnost akvakulture,

16. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarski ribolov,

17. ovlaštenik ribolovnog prava jest fizička ili pravna osoba koja je na temelju provedenoga javnog natječaja stekla ribolovno pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

18. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana,

19. povlastica je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili akvakulture,

20. športski ribolov jest lov riba udičarskim alatima uz moguću uporabu opreme za ribolov radi rekreacije ili športa,

21. revizija gospodarske osnove jest usklađenje gospodarske osnove sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi gospodarska osnova,

22. ribar je fizička ili pravna osoba koja obavlja gospodarski ribolov na temelju povlastice za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni radi stjecanja dohotka,

23. ribič je osoba koja se bavi športskim ribolovom na temelju važeće dozvole za športski ribolov,

24. ribnjak je objekt na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji se koristi za akvakulturu, a može biti toplovodni ili hladnovodni,

25. ribočuvar je službena osoba ovlaštenika ribolovnog prava koja je stručno osposobljena za obavljanje nadzora na određenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni u športskom ribolovu,

26. ribolov je lov riba uz uporabu ribolovnih alata i opreme, a može biti gospodarski ribolov ili športski ribolov,

27. ribolovna zona jest dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba,

28. ribolovne vode jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov,

29. Savez je udruga ribiča na nacionalnoj razini,

30. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,

31. ribolovno pravo je temeljni dokument koji ovlašteniku omogućava gospodarenje određenim ribolovnim područjem ili određenom ribolovnom zonom u skladu s važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom,

32. ribolovno područje jest područje određenog vodotoka sa svim njegovim pritocima i plavnim područjima, odnosno područje stajaćih voda koje predstavlja biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, stručno sustavno praćenje i primjenu mjera od važnosti za razvitak slatkovodnog ribarstva,

33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja,

34. slatke vode (kopnene vode) jesu sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda,

35. stavljanje u promet je prodavanje i/ili zamjenjivanje i/ili obavljanje bilo kojeg oblika trgovine ribom,

36. strane vrste riba (alohtone) jesu one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,

37. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u športskom ribolovu i gospodarskom ribolovu,

38. zaštita riba je skup aktivnosti koje se poduzimaju radi očuvanja ribljeg fonda u skladu s principima sveobuhvatnog pristupa,

39. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju prirodnih populacija riba, a može biti mrjestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put.

 

Ribolovne vode

 

Članak 3.

(1) Ribolovne vode jesu sve slatke vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu športskog ili gospodarskog ribolova osim voda:

1. u ribnjacima,

2. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za koje su na temelju posebnog zakona donesene odluke o zaštiti izvorišta.

(2) U zaštićenim dijelovima prirode dopušten je ribolov i uzgoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode na mjestima koja odredi nadležna javna ustanova.

(3) Ribolovne vode su stajaćice i tekućice.

(4) Stajaćice su prirodna i umjetna jezera, bare i stari riječni rukavci koji nemaju vezu s tekućom vodom, a tekućice su sve ostale ribolovne vode.

(5) Športski ribolov na ribolovnim vodama može se obavljati pod uvjetima određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(6) Iznimno, na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina koja su upisana u upisnik ribolovnih područja i zona ministar može rješenjem dopustiti obavljanje ribolova protivno odred­bama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a kojima se reguliraju lovostaj za ribe, najmanja veličina riba i količina ulova riba.

(7) Rješenje iz stavka 6. ovoga članka za neku stajaćicu na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava donosi ministar uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

 

Članak 4.

(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.

(3) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona utvrđuje ministar, uz prethodno stručno mišljenje Hrvatskih voda.

(4) Granice ribolovnih voda u vodotocima koji utječu u more utvrdit će ministar.

(5) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona iz stavka 3. ovoga članka kojima se proteže državna granica, ministar utvrđuje uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova.

(6) Ministar može, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, privremeno zabraniti obavljanje gospodarskog i športskog ribolova na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica, kao i u neposrednoj blizini objekata (mostovi, luke, pristaništa, riječni granični prijelazi i dr.).


Članak 5.

(1) Pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti posebnim staništima ako je to potrebno zbog bioloških razloga ili ako je mriješćenje riba u tim vodama od osobite gospodarske važnosti.

(2) U posebnim staništima zabranjen je ribolov.

(3) Posebna staništa određuje ministar uz pribavljeno mišljenje ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku osnovu i stručno mišljenje Hrvatskih voda.

Upisnik ribolovnih područja i zona

Članak 6.

 

(1) O površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba te o ovlaštenicima ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama vodi se Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(3) Ovlaštenici ribolovnih prava dužni su dostaviti podatke za vođenje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

 

Članak 7.

 

(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva obavljaju ustanove koje su registrirane za stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju osobito sljedeće poslove:

1. izrađuju gospodarske osnove,

2. izrađuju revizije gospodarskih osnova,

3. izrađuju stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unaprjeđivanje ribolova (monitoring),

4. raščlanjuju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unaprjeđivanje akvakulture,

5. obavljaju kemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama,

6. obavljaju istraživanja na području primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva,

7. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva,

8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija),

9. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba.

(3) Radi praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti najmanje jednom godišnje izvješćivati Ministarstvo.

(4) Popis ustanova koje obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Članak 8.

 

(1) Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i športski ribolov.

(2) Gospodarski ribolov smije se obavljati samo na području rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do kraja državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, te na području rijeke Save od državne granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom.

(3) Granice područja iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će naredbom ministar.

(4) Broj povlastica za gospodarski ribolov, količinu ribolovnih alata i opreme po povlastici, te količinu i vrstu ulova po povlastici, utvrdit će naredbom ministar, na temelju mišljenja ustanove iz članka 7. ovoga Zakona koja je izradila gospodarsku osnovu.

(5) Količina dopuštenog ulova iz područja iz stavka 2. ovoga članka smije iznositi do 50% količine dopuštenog ulova određenog gospodarskom osnovom.

(6) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

 

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

 

Članak 9.

 

(1) Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju povlasticu za gospodarski ribolov,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ima djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

3. ako ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u povlastici imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

 

Članak 10.

 

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva rješenjem daje Ministarstvo.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov, kao i zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov,

2. naznaku dijela ribolovnog područja i/ili ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov,

3. vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov,

4. ime ili registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov.

(3) Obrazac i postupak davanja povlastice za gospodarski ribolov pravilnikom propisuje ministar.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov daje se na temelju javnog natječaja.

(5) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov donosi ministar.

(6) Uvjete natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar.

(7) Postupak javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov provodi Povjerenstvo za povlastice koje imenuje ministar.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka daje ministru prijedlog za davanje povlastica iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Protiv rješenja kojim se povlastica daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(10) Prednost na javnom natječaju za davanje povlastica za gospodarski ribolov imaju hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog rata.

(11) Obavijest o davanju povlastice za gospodarski ribolov obvezatno se dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava za ribolovno područje ili zonu obuhvaćenu povlasticom za gospodarski ribolov.

 

Članak 11.

 

(1) Povlastica za gospodarski ribolov nije prenosiva.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov oduzet će se rješenjem Ministarstva:

1. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov,

2. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov sama nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ako nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

4. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba u cijelosti ili dijelom vlasnik domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov,

5. ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe.

 

Članak 12.

 

(1) Ministarstvo vodi Upisnik o danim povlasticama za gospodarski ribolov.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o danim povlasticama za gospodarski ribolov propisuje ministar.

 

Članak 13.

 

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov smiju obavljati ribolov:

– samo na onom dijelu ribolovnog područja i/ili ribolovne zone koji je upisan u povlastici za gospodarski ribolov,

– samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u povlastici za gospodarski ribolov,

– sukladno propisima iz članka 8. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora kod sebe imati povlasticu kad obavlja gospodarski ribolov.

(3) Ovlaštenik povlastice obvezatan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i koriste se isključivo za poribljavanje ribolovne vode na kojoj se obavlja gospodarski ribolov.

 

Članak 14.

 

Uvjete obavljanja gospodarskog ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koji se smiju rabiti u gospodarskom ribolovu propisuje ministar, uz mišljenje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona koje su izradile gospodarsku osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu gdje je dopušten gospodarski ribolov.

 

Ribarski ispit

 

Članak 15.

 

(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov mora biti stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu daje Ministarstvo osobi koja je položila ribarski ispit prema Programu za polaganje ribarskog ispita.

(4) Ribarske ispite provodi Povjerenstvo za ribarske ispite koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita, dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribarski ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. I VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ribarskog ispita nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, te ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

 

Članak 16.

 

(1) Troškove polaganja ribarskog ispita snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ribarske ispite imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

 

III. ŠPORTSKI RIBOLOV

 

Članak 17.

 

(1) Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:

– koji imaju položen ispit za lov riba u športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),

– koji imaju dozvolu za lov riba u športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka prvog ovoga članka, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, te hrvatski i strani državljani prilikom kupnje dnevne dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka drugoga ovoga članka dozvolu za lov riba u športskom ribolovu ne moraju imati hrvatski i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

(4) Stranom državljaninu na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu može se izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.

 

Hrvatski športskoribolovni savez

 

Članak 18.

 

Hrvatski športskoribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javne ovlasti, povjerene ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

 

Članak 19.

(1) Savez ima sljedeće javne ovlasti:

1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama koje su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit,

2. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu, te upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu,

3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,

5. raspodjeljuje dozvole iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u športskom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za međunarodna natjecanja,

7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova športskom ribolovu,

8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava uz naknadu.

(2) Savez organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita, te ribočuvarskih ispita prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

Ribički ispit

 

Članak 20.

 

(1) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(2) Program za polaganje ribičkog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Saveza i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(5) Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, bez obveze polaganja, izdat će se osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, ili je položila ribočuvarski ispit.

 

Članak 21.

 

(1) Troškove provođenja ribičkog ispita snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

 

Dozvole

 

Članak 22.

 

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.

(2) Osobe za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava uz obavezno poštivanje organizacijske strukture i odluka ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:

1. za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,

2. hrvatskim i stranim državljanima za godinu u kojoj navršavaju 15 ili više godina prema odredbama članka 17. ovoga Zakona,

3. samo po cijeni otisnutoj na obrascu dozvole.

(4) Dozvola vrijedi na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo, kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava s kojim je ovlaštenik zaključio ugovor o recipročnom pravu.

(5) Dozvola za ribiča invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske potvrđena od strane Ministarstva i ovlaštenika ribolovnog prava, a izdane od ovlaštenika ribolovnog prava, vrijedi na svim tekućicama koje su ribolovne vode na području Republike Hrvatske, kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava koji je prodao dozvolu.

 

Članak 23.

 

(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

(2) Korištenje plovila kod obavljanja športskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ukoliko je to određeno gospodarskom osnovom.

(3) U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.

(4) Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

(5) Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

 

Članak 24.

 

Način obavljanja športskog ribolova, vrstu i količinu ribolovnih alata, opreme i mamaca koju ribič smije rabiti u ribolovu utvrđuje ministar.

RIBOLOVNO PRAVO

 

Članak 25.

 

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.

(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u tekstu koji slijedi: godišnji plan).

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava donosi ministar.

(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.

(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za provođenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode, te jedan predstavnik Saveza.

(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.

(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.

(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.

(13) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, uz prethodno stručno mišljenje Hrvatskih voda, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

(14) Ovlaštenik ribolovnog prava, koje podrazumijeva i gospodarenje ribolovnim vodama unutar zaštićenih dijelova prirode u kojima je dopušten ribolov, odgovoran je za održivo gospodarenje raspoloživim ribljim fondom i dužan je provoditi njegovu zaštitu sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o zaštiti prirode, te njihovih provedbenih akata.

(15) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(16) Stručno vođenje poslova gospodarenja može obavljati stručna osoba koja je položila stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(17) Program polaganja stručnog ispita iz stavka 15. ovoga članka donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.

(18) Stručni ispit provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

(19) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo, koje vodi i upisnik o položenim stručnim ispitima.

 

Članak 26.

 

Ugovor iz članka 25. stavka 12. određuje, uz ostalo, i veličinu i granice ribolovnog područja ili ribolovne zone, ciljeve gospodarenja, uvjete kojih se ovlaštenik dužan pridržavati i mjere koje mora poduzimati radi unapređenja ribarstva.

 

Članak 27.

 

Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

 

Članak 28.

 

(1) Ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:

1. gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,

2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,

3. se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. ovoga članka kojemu je oduzeto ribolovno pravo ima pravo na povrat dokumentirano neiskorištenih materijalnih sredstava od novog ovlaštenika ribolovnog prava a koji je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

 

Članak 29.

 

(1) U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone ministar će rješenjem oduzeti ribolovno pravo na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

(2) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se, pored ostalog, i proglašenje ribolovnog područja ili ribolovne zone:

1. zaštićenim dijelom prirode i/ili,

2. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu i/ili,

3. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom koji su rezervirani za javnu vodoopskrbu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

Članak 30.

 

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.

(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na fizičke ili pravne osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

 

Članak 31.

 

Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je ribarskoj inspekciji prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

 

Članka 32.

 

Ovlaštenik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo:

1. ako je to predviđeno gospodarskom osnovom,

2. ako ima koncesiju za korištenje voda za uzgoj riba u gospodarske svrhe izdanu sukladno posebnom zakonu,

3. ako je registriran za obavljanje akvakulture,

4. ako ima povlasticu za akvakulturu.

Gospodarska osnova

 

Članak 33.

 

(1) Gospodarska osnova izrađuje se za ribolovno područje ili ribolovnu zonu i predstavlja temeljni dokument za gospodarenje pojedinim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obavezan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava dostaviti na potvrđivanje izrađenu gospodarsku osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu, a do potvrđivanja gospodarske osnove dužan je u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora dostaviti na potvrđivanje godišnji plan koji će važiti do potvrđivanja gospodarske osnove i godišnjeg plana.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na žiroračun ustanove iz članka 7. ovoga Zakona, a visina i način uplate troškova uređuje se posebnim ugovorom između ustanove i ovlaštenika ribolovnog prava.

(4) Gospodarska osnova vrijedi trajno uz trajni monitoring, a najkasnije do isteka roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(5) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom, mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(6) Gospodarska osnova mora sadržavati:

1. podatke o ovlašteniku ribolovnog prava,

2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,

3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 25. stavka 11. i 12. ovoga Zakona,

4. osnovna hidrografska, fizikalno-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja,

5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,

6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,

7. maksimalnu dnevnu i godišnju količinu dopuštenog ulova po vrstama riba, određenu na temelju veličine ribljeg fonda i godišnjeg prirasta riba,

8. vrijeme u kojem je dopušten lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,

9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),

10. mjere za zaštitu posebnih staništa,

11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja,

12. organizaciju ribočuvarske službe,

13. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode,

14. mjere zaštite i korištenja voda sukladno propisima o vodama,

15. vrste mamaca, stanje mamaca i maksimalno dopuštenu količinu mamaca kojima je dopušteno loviti ribu tijekom ribolova na određenoj ribolovnoj zoni.

(7) Način izrade gospodarske osnove i njenog provođenja propisuje ministar.

 

Članak 34.

 

(1) Gospodarsku osnovu ili reviziju gospodarske osnove iz članka 33. ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) Gospodarsku osnovu i reviziju gospodarske osnove potvrđuje Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva za gospodarske osnove.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka osniva i njihova predsjed­nika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

 

Godišnji plan

 

Članak 35.

 

(1) Sukladno gospodarskoj osnovi izrađuje se godišnji plan.

(2) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava.

(3) Godišnji plan mora sadržavati:

1. procjenu količine riba i njihova prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,

2. dopušteni godišnji ulov ribe po vrstama i dopušteni dnevni ulov ribe,

3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,

4. mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njezina dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe te plan rada na uređenju okoliša,

5. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

(4) Način izrade godišnjeg plana i njegovog provođenja propisuje ministar.

 

Članak 36.

 

(1) Godišnji plan potvrđuje Ministarstvo do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.

(2) Ovlaštenik ribolovnoga prava dužan je Ministarstvu dostaviti godišnji plan na potvrđivanje najkasnije do 1. listopada za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Bez potvrđenoga godišnjeg plana ribolov nije dopušten.

 

Članak 37.

 

(1) Zabranjeno je ribolovnim vodama gospodariti suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(2) Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(3) Zabranjeno je gospodarenje pravnoj ili fizičkoj osobi na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.

(4) Zabranjeno je ovlašteniku ribolovnog prava prodavanje dozvola i/ili upućivanje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju ovlaštenik ribolovnog prava nije dobio ribolovno pravo.

 

Ribočuvarska služba

 

Članak 38.

 

(1) Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su organizirati ribočuvarsku službu.

(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.

(3) Ribočuvare imenuje ovlaštenik ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je dobio ribolovno pravo.

(4) Ribočuvari imaju ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(5) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar, nakon pribavljenog mišljenja Saveza.

 

Članak 39.

 

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova,

2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,

3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,

4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

 

Članak 40.

 

(1) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja športski ribolov ili druge radnje protivne ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru.

(2) Ako ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru, te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

(3) Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov izdaje se potvrda s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulov, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 41.

 

(1) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i značke ribočuvara pravilnikom propisuje ministar.

(3) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

 

Članak 42.

 

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijestiti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružati pomoć u njihovom radu.

 

Članak 43.

 

(1) Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit.

(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar, uz pribavljeno mišljenje Saveza.

(3) Način polaganja ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

(4) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(5) Osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje daje Savez.

(6) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu dat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit.

(8) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

 

Članak 44.

 

(1) Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ribočuvarskog ispita snosi ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

 

Natjecanja u športskom ribolovu

 

Članak 45.

 

(1) Ovlaštenici ribolovnog prava organiziraju ili sudjeluju u organiziranju natjecanja u športskom ribolovu za vrijeme trajanja kojih ostale ribolovne aktivnosti mogu biti ograničene od strane organizatora natjecanja.

(2) Za natjecanja u športskom ribolovu ovlaštenik ribolovnog prava dužan je pribaviti odobrenje.

(3) Odobrenje za održavanje natjecanja u športskom ribolovu daje Savez na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.

(4) Za održavanje međunarodnih natjecanja u športskom ribolovu odobrenje daje Ministarstvo na temelju godišnjeg kalendara Saveza.

(5) Za trajanja natjecanja u športskom ribolovu natjecatelji su dužni pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim propisa koji ograničavaju količinu ulova.

(6) Za natjecanja u športskom ribolovu natjecatelji nisu dužni kupiti dozvolu za športski ribolov od ovlaštenika ribolovnog prava na čijem se ribolovnom području ili u čijoj se ribolovnoj zoni odvija natjecanje.

(7) Natjecatelji su dužni tijekom natjecanja ulovljenu ribu čuvati na način određen Pravilnikom o natjecanjima HSRS-a.

(8) Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja ovlašteniku ribolovnog prava nadoknađuje organizator natjecanja.

 

IV. AKVAKULTURA

 

Članak 46.

 

(1) Akvakulturom se mogu baviti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje akvakulture i/ili ovlaštenik ribolovnog prava ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj je dobio ribolovno pravo.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture:

1. ako imaju povlasticu za akvakulturu,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za akvakulturu ili ima djelatnike stručno osposobljene za akvakulturu.

Članak 47.

 

(1) Povlasticu za akvakulturu rješenjem daje Ministarstvo na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe.

(2) Povlastica za akvakulturu, kao i zahtjev za izdavanje povlastice za akvakulturu mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojoj se daje povlasticu za akvakulturu,

2. dopustivu godišnju kvotu hrane za uzgoj u hladnovodnim rib­njacima,

3. površinu ribnjaka, ograđenoga vodenog prostora ili volumen kaveza koji će se koristiti za akvakulturu,

4. vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje će se uzgajati,

5. klasu, urudžbeni broj i datum odluke o davanju koncesije na vodama i ugovor o koncesiji za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe u skladu s posebnim zakonom.

(3) Obrazac povlastice za akvakulturu propisuje ministar.

(4) Protiv rješenja kojim se povlastica za akvakulturu daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

(5) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu.

 

Članak 48.

 

(1) Povlastica za akvakulturu prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe odnosno obrta i prestankom Ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe.

(2) Povlastica za akvakulturu oduzima se rješenjem Ministarstva ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu ili da se ne pridržava propisanih uvjeta zaštite prirode.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 49.

 

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama za akvakulturu propisuje ministar.

 

Članak 50.

 

(1) Fizičke ili pravne osobe smiju uzgajati samo one vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje su upisane u povlastici za akvakulturu.

(2) Povlastica za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

 

Članak 51.

 

(1) Na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od označenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.

(2) Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu.

Ispit za akvakulturu

 

Članak 52.

 

(1) Osoba koja neposredno obavlja akvakulturu mora biti stručno osposobljena za obavljanje akvakulture.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje akvakulture dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za akvakulturu.

(3) Uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu daje Ministarstvo osobi koja je položila ispit za akvakulturu prema Programu za polaganje ispita za akvakulturu.

(4) Ispite za akvakulturu provodi Povjerenstvo za ispite za akvakulturu koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu, bez obveze polaganja ispita za akvakulturu, dat će se osobi koja je na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona položila ispit za akvakulturu ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ispita za akvakulturu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ispita za akvakulturu nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za zaštitu prirode te ministra za obrt malo i srednje poduzetništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.

 

Članak 53.

 

(1) Troškove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

 

V. ZAŠTITA RIBA

 

Članak 54.

 

(1) Na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni ovlašteniku ribolovnog prava povremeno se može odobriti selektivni ribolov onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste.

(2) Rješenje za selektivni ribolov na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava izdaje Ministarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

(3) U rješenju za selektivni ribolov navest će se ribolovni alati i oprema te vrijeme i način na koji se smije obavljati ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 55.

 

(1) Uzgoj stranih vrsta riba smije se obavljati samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu prirode, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš sukladno posebnim propisima iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša.

(2) Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) smije se obaviti samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu prirode, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš sukladno posebnim propisima iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša.

(3) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i/ili oplođene ikre za uzgoj dopušten je samo uz odobrenje ministra i nakon prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu prirode.

 

Članak 56.

 

Radi zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba, ministar može zabraniti ili ograničiti uporabu određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni.

 

Članak 57.

 

(1) Zabranjeno je:

1. lovljenje, zadržavanje, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stavljanja u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja,

2. lovljenje, zadržavanje prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, prodaja, prerada, izlaganje ili pokušaj stavljanja u promet nedorasle ribe,

3. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet,

4. loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,

5. loviti ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima, i/ili tako ulovljenu ribu stavljati u promet,

6. loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,

7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,

8. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačanjem udicom s vanjske strane tijela ribe,

9. poribljavati ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba,

10. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrjestilište ili uzgajalište,

11. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta,

12. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.

(3) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik hidroenergetskog objekta obvezatna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta.

 

Članak 58.

 

Pravne osobe koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i »Hrvatske vode« dužne su, prije početka bilo kakvih radova na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni s time upoznati ovlaštenika ribolovnog prava na tom području ili ribolovnoj zoni.

 

Članak 59.

 

(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezatan omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba.

(2) Zabranjen je ribolov u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba.

 

Članak 60.

 

(1) Radi zaštite riba ministar propisuje:

1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušati stavljati u promet,

2. najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju bilo loviti, zadržavati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati ili pokušati stavljati u promet.

3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

4. broj povlastica za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, način uporabe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov.

(2) Propise iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ministar će donijeti nakon pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za zaštitu prirode.

 

Članak 61.

 

(1) Iznimno, radi znanstvenog ili stručnog istraživanja ministar može, na temelju zahtjeva i predočenoga istraživačkog programa, rješenjem dopustiti ribolov protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega uz uvjet da se takvim ribolovom ne nanosi šteta ovlašteniku ribolovnog prava.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnih istraživanja bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja protivno uvjetima propisanim rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Imatelj rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezatan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava i ribarsku inspekciju.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je omogućiti rad ovlašteniku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari.

 

Članak 62.

 

(1) Ministar može dopustiti lov matica iz ribolovnih područja ili ribolovnih zona radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba.

(2) Način, uvjete i vrijeme ribolova iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva stranke rješenjem utvrđuje ministar.

 

Članak 63.

 

(1) Fizička ili pravna osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Novčana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i moraju se koristiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

VI. NAKNADA ZA RIBOLOV

 

Članak 64.

 

(1) Sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov prihod su ovlaštenika ribolovnog prava.

(2) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole iz članka 22. ovoga Zakona prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

1. Ovlašteniku ribolovnog prava raspoređuje se 80% sredstava koja se koriste sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu,

2. Savezu se raspoređuje 10% sredstava, koja se smiju koristiti samo za unaprjeđivanje športskog ribolova, edukaciju članstva, te za obavljanje poslova iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

3. Kao prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10% sredstava.

(3) Sredstva koja se uplaćuju temeljem stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju imati posebnu brojčanu oznaku (šifru) za vrste prihoda, a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

(4) Ministar je ovlašten utvrditi:

1. visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova i postupak raspoređivanja sredstava,

2. visinu naknade te obrazac i sadržaj dozvole.

 

VII. PODACI O RIBOLOVU I AKVAKULTURI

 

Članak 65.

 

(1) Ribari moraju voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje se bave akvakulturom moraju voditi popis o akvakulturi.

(3) Ribiči moraju voditi popis o ulovu ribe.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.

 

Članak 66.

 

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov i/ili povlastice za akvakulturu obvezatni su jedan puta godišnje na propisanom obrascu dostavljati Ministarstvu podatke o gospodarskom ribolovu i/ili akvakulturi.

(2) Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u športskom ribolovu.

(3) Ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja travnja za prethodnu godinu.

(4) Savez je obvezatan prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja svibnja za prethodnu godinu.

(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

(6) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu najkasnije trideset dana nakon isteka razdoblja za koji se podaci dostavljaju.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Upravni nadzor

 

Članak 67.

 

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

 

Inspekcijski nadzor

 

Članak 68.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo (u daljnjem tekstu: ribarska inspekcija) i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 69.

 

(1) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti ribarske inspekcije provode ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektor), i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora:

1. pregledava isprave i dokumentaciju poslovanja pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih vodenih organizama,

2. nadzire obavljanje ribolova i uzgoja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

3. nadzire obavljanje prometa riba i drugih vodenih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

4. u dijelu uzgoja i stavljanja u promet slatkovodne ribe inspekcijski nadzor obavljaju i veterinarski inspektori, a u dijelu stavljanja u promet inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnim propisima.

 

Članak 70.

 

Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektor:

1. rješenjem naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnosi nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

3. poduzima i druge mjere, odnosno izvršava druge radnje za koje je ovlašten posebnim propisom.

 

Članak 71.

 

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere predviđene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

 

Članak 72.

 

(1) Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljene ribe i druge vodene organizme, oduzeti ili privremeno zapečatiti alate i opremu za ribolov kao i plovilo, koji su bili predmet izvršenja prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku biti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

(3) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 24 sata, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 73.

 

(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(2) O žalbama odlučuje posebno povjerenstvo Ministarstva od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Članak 74.

 

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VII/I stupanj stručne spreme ribarskoga, veterinarskoga, biološkoga, bioteh­nološkoga, agronomskog ili pravnog smjera, tri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskoga inspektora.

Članak 75.

 

(1) Inspektor ima posebnu iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskoga nadzora inspektor može nositi odoru.

(3) Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

 

Članak 76.

 

(1) Inspektor vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, zahtjevima za pokretanje prekršajnoga postupka, kaznenim prijavama, izrečenim prekršajnim kaznama i odlukama donesenim po kaznenim prijavama.

(2) Obrazac popisa, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

 

Članak 77.

 

Pravne i fizičke osobe, čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

IX. POSEBNE ODREDBE

 

Članak 78.

 

Ribiči, ribari i osobe koje obavljaju nadzor nad provođenjem propisa iz slatkovodnog ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovne vode prilazima preko zemljišta koje se nalazi uz to područje. To pravo ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a ni na zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

 

Članak 79.

 

(1) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na slatkim vodama Republike Hrvatske samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

(2) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske.

(3) Strane fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za akvakulturu,

2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 46. stavku 2. ovoga Zakona.

(4) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske ne smije obavljati:

1. domaća pravna osoba kojoj je osnivač strana fizička ili pravna osoba,

2. domaća pravna osoba koja je u cijelosti ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe.

(5) Strani državljani – ribiči smiju loviti ribe na temelju dozvole sukladno odredbi članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

 

X. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 80.

 

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako bez rješenja ministra na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina dopusti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 3. stavak 5.),

2. ako obavlja gospodarski ribolov u posebnim staništima (članak 5. stavak 2.),

3. ako gospodari ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za koju nije dobila ribolovno pravo (članak 37. stavak 3.),

4. ako bez odobrenja ministra obavlja selektivni ribolov i/ili ako obavlja selektivni ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 54. stavak 1., 2. i 3.),

5. ako bez odobrenja ministra uzgaja strane vrste riba (članak 55. stavak 1.),

6. ako bez odobrenja ministra poribljava ribolovne vode vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) (članak 55. stavak 2.),

7. ako bez odobrenja ministra uvozi i prodaje žive primjerke i/ili oplođenu ikru stranih vrsta riba za uzgoj (članak 55. stavak 3.),

8. ako sprječava na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke ili ako lovi ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja ili sprječava migratorna kretanja riba (članak 57. stavak 1. točka 7.),

9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama ne omogući nesmetan prolaz riba ili ako ne izradi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 1.),

10. ako bez odobrenja ministra obavlja izlov matica radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba i/ili obavlja takav ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 62. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja gospodarski ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje šest mjeseci do osam mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje osam mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 81.

 

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama protivno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako započne obavljati gospodarski ribolov protivno odredbama članka 9. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni i/ili ribolovnim alatima ili opremom koja nije upisana u povlastici za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 1. podstavak prvi i drugi),

4. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8. stavka 3. (članka 13. stavak 1. podstavak treći),

5. ako prodaje dozvolu za športski ribolov po cijeni koja nije otisnuta na obrascu dozvole (članak 22. stavak 3. točka 4.),

6. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 1.),

7. ako započne obavljati djelatnost akvakulture bez povlastice za akvakulturu (članak 46. stavak 2.),

8. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja (članak 57. stavak 1. točka 1.),

9. ako lovi, zadržava, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, prerađuje, izlaže ili pokuša staviti u promet nedorasle ribe (članak 57. stavak 1. točka 2.),

10. ako lovi ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 3.),

11. ako poribljava ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba (članak 57. stavak 1. točka 9.),

12. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 2.),

13. ovlaštenik ribolovnog prava ako novčana sredstva prikupljena na ime naknade za otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 63. stavak 3.),

14. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sredstva ovlašteniku ribolovnog prava (članak 64. stavak 1.),

15. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknade za dozvolu za obavljanje športskog ribolova (članak 64. stavak 2. i 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i fizička osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i ribič.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 10., 12., 14. i 15. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.

 

Članak 82.

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi podatke za vođenje upisnika ribolovnih područja ili ribolovnih zona (članak 6. stavak 3.),

2. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 2.),

3. ako fizička ili pravna osoba koja ima povlasticu za gospodarski ribolov ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda u vodotok koji se izlio iz korita na kojem smije obavljati gospodarski ribolov (članak 30. stavak 3.),

4. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne prijavi svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo (članak 31. stavak 1.),

5. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne izradi gospodarsku osnovu u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava ili ako po isteku roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove ne obavi reviziju gospodarske osnove (članak 33. stavak 2. i 4.),

6. ako bez potvrđenoga godišnjeg plana dopusti ribolov (članak 36. stavak 3.),

7. ako na ribolovnim vodama gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu (članak 37. stavak 1.),

8. ako ne organizira ribočuvarsku službu na ribolovnoj vodi za koju je dobio ribolovno pravo (članak 38. stavak 1.),

9. ako organizira održavanje natjecanja u športskom ribolovu bez prethodno pribavljenog odobrenja Saveza (članak 45. stavak 2. i 3.),

10. ako organizira održavanje međunarodnog natjecanja u športskom ribolovu bez pribavljenog odobrenja Ministarstva (članak 45. stavak 2. i 4.),

11. ako uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu (članak 50. stavak 1.),

12. ako lovi ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima i/ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 5.),

13. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministra ili ako ga obavlja protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 61. stavak 1. i 2.),

14. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne omogući nesmetan rad ovlašteniku rješenja za ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.),

15. ako obavlja ribolov protivno odredbama članka 62. stavak 2. ovoga Zakona,

16. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture ne vodi popis ulova u gospodarskom ribolovu ili popis o akvakulturi (članak 65. stavak 1. i 2.),

17. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture Ministarstvu ne dostavlja propisane podatke o gospodarskom ribolovu ili akvakulturi (članak 66. stavak 1.),

18. ako prikupljene podatke o športskom ribolovu na propisan način i u propisanom roku ne dostavi Savezu (članak 66. stavak 3.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(4) Za radnje iz stavka 1. točke 12. i 16. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov obavlja športski ribolov.

(5) Za radnje iz stavka 1. točke 13. i 15. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja neposredno obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, ili osoba koja neposredno obavlja ribolov naveden u članku 62. ovoga Zakona.

(6) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 14. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi ovlašteniku ribolovnog prava uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ribolovnog prava.

 

Članak 83.

 

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov ako nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov (članak 15. stavak 1.).

 

Članak 84.

 

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako alatima, opremom i mamcima dopuštenim u športskom ribolovu lovi ribu u posebnim staništima (članak 5. stavak 2.),

2. ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17. stavak 1. podstavak drugi),

3. ako športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca (članak 23. stavak 1.),

4. ako koristi plovilo kod obavljanja športskog ribolova suprotno gospodarskoj osnovi (članak 23. stavak 2.),

5. ako kod sebe nema dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj obavlja ribolov (članak 23. stavak 3.),

6. ako stavlja u promet ribe ulovljene u športskom ribolovu (članak 23. stavak 4.),

7. ako ribe ulovljene i zadržane u športskom ribolovu neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova ne označi odsijecanjem donjeg dijela repne peraje (članak 23. stavak 5.),

8. ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu (članak 37. stavak 2.),

9. ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nadzora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora (članak 42.),

10. ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (članak 51. stavak 1.),

11. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu (članak 51. stavak 2.),

12. ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca (članak 57. stavak 1. točka 4.),

13. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 57. stavak 1. točka 6.),

14. ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačanjem udicom s vanjske strane tijela ribe (članak 57. stavak 1. točka 8.),

15. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište (članak 57. stavak 1. točka 10.),

16. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 11.),

17. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 12.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ribe ulovljene u športskom ribolovu stavlja u promet (članak 23. stavak 4.).

(3) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne spriječi obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 3.).

(5) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 85.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ako u obavljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema povlasticu za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 2.),

2. ovlaštenik ribolovnog prava, ako prodaje dozvole za drugo ribolovno područje ili drugu ribolovnu zonu, i/ili ako upućuje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo, i/ili ako proda dozvolu ribiču koji nema položen ribički ispit (članak 22. stavak 4., članak 37. stavak 4.),

3. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ribočuvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o učinjenom prekršaju i/ili zapisnik o privremenom oduzimanju ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova nadležnom inspektoru (članak 40. stavak 1. i 2.),

4. ovlaštenik ribolovnog prava, ako izvrši raspolaganje s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom do predaje nadležnom sudbenom tijelu (članak 40. stavak 5.),

5. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez rješenja (članak 61. stavak 3.),

6. ako obavlja ribolov protivno uvjetima propisanim rješenjem (članak 61. stavak 4.),

7. ako prije početka ribolova ne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i nadležnog ribarskog inspektora o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (članak 61. stavak 5.),

8. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ne omogući ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 750,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i ribočuvar, ako je on prodao dozvolu.

Članak 86.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za akvakulturu ako se povlastica za akvakulturu ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 50. stavak 2.).

(2) Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 87.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. ribič ako u ribolovu kod sebe nema dozvolu (članak 23. stavak 2.),

2. natjecatelj ako ulovljenu ribu ne čuva na način predviđen u članku 45. stavku 7. ovoga Zakona,

3. ribič ako na propisanom obrascu ovlašteniku ribolovnog prava ne dostavi podatke o količini i sastavu ulova (članak 66. stavak 2.).

 

Članak 88.

 

(1) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 6. te u članku 81. stavku 1. točki 10. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih poribljavanju ribolovne vode.

(2) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 2., 4., 8. i 10., u članku 81. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 11., u članku 82. stavku 1. točki 12., 13. i 15., u članku 83., u članku 84. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. te u članku 85. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriču i zaštitne mjere:

– oduzimanja ulova riba,

– oduzimanje alata, opreme i mamaca za ribolov kojim je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Za prekršaje navedene u članku 80. stavku 1. točki 5. i 7. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti akvakulture.

(4) Za prekršaje navedene u članku 82. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja onih vrsta riba koje nisu upisane u povlastici za akvakulturu.

 

Članak 89.

 

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 100,000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strani državljanin ako obavlja gospodarski ribolov u vodama Republike Hrvatske na način koji nije sukladan međunarodnom ugovoru (članak 79. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka strani državljanin:

1. koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja u ribolovnim vodama Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina,

2. ako ne izvrši naredbu službene osobe ili nekim drugim postup­kom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka osim novčane kazne izreći će se zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila, ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja bez obzira na to tko je vlasnik.

(5) Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne od 50.000,00 do 200.000,00 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alat, opreme i mamaca za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 90.

 

Izricanje mjere oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 80. stavka 4. i 5., članka 81. stavka 5. i 6., članka 82. stavka 7. i 8., odnosno oduzimanja povlastice za akvakulturu iz članka 81. stavka 7. ovoga Zakona, ograničava se na vrijeme od 5 godina, računajući od pravomoćnosti rješenja.

 

Članak 91.

 

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila ili drugog vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

 

Članak 92.

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se ustanova iz članka 7. ovoga Zakona ako Ministarstvu jednom godišnje ne dostavi izvješće o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Članak 93.

 

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Savez:

1. ako ne vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu i/ili položenom ribočuvarskom ispitu (članak 19. točka 2.),

2. ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, i/ili ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa (članak 19. točka 4.),

3. ako izda dozvole za tekuću kalendarsku godinu ovlašteniku ribolovnog prava bez potvrđene gospodarske osnove i godišnjeg plana (članak 22. stavak 3.),

4. ako izda odobrenje za obavljanje natjecanja u športskom ribolovu izvan godišnjeg kalendara natjecanja (članak 45. stavak 3.),

5. ako sredstva od naknade za dozvolu ne koristi sukladno odredbi (članka 64. stavka 2. točke 2. i stavka 3.),

6. ako prikupljene podatke o športskom ribolovu na propisan način i u propisanom roku ne dostavi Ministarstvu (članak 66. stavak 4.),

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna i predsjednik Saveza.

Članak 94.

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne postupi po rješenju inspektora (članak 68. stavak 2., 3., 4., 5. i 6).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 12.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 95.

 

Ovlašćuje se ministar da utvrdi prekršaje i propiše novčane kazne u provedbenim propisima koje je ovlašten donijeti na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.).

 

Članak 96.

 

(1) Gospodarske osnove donesene na temelju propisa koji su bili na snazi do donošenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) kojima nije isteklo ili neće isteći rok, vrijede do kraja roka na koji su potvrđene, a nakon obavljene revizije trajno.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe gospodarskih osnova za područje rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ, te za područje rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ, a koje se odnose na obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici ribolovnog prava moraju u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti s tim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Ako na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni dođe do pomora riba većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom iz stavka 1. ovoga članka, mora se obaviti revizija važeće gospodarske osnove (članak 33. stavak 5.).

(4) Rješenja i ugovori o korištenju ribolovnih područja ili ribolovnih zona koja su izdana, odnosno ugovori koji su sklopljeni do dana primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) važe do donošenja rješenja i sklapanja ugovora u skladu s tim Zakonom.

Članak 97.

 

Korisnici koji su gospodarili ribolovnim područjem ili njegovim dijelom sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) imaju prednost kod dodjele ribolovnog prava iz članka 25. toga Zakona.

Članak 98.

 

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov moraju pribaviti povlasticu sukladno odredbi članka 10. toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov obvezuju se u roku od godine dana od dana primjene toga Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

 

Članak 99.

 

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture moraju pribaviti povlasticu za akvakulturu sukladno odredbi članka 47. toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo obavljanja djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture obvezatne su u roku od godine dana od dana primjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.) uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama toga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

 

Članak 100.

 

Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.) donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu toga Zakona.

 

Članak 101.

 

(1) Najkasnije do 31. prosinca 2004. Ministarstvo će od Državnog inspektorata preuzeti obavljanje inspekcijskih poslova iz područja slatkovodnog ribarstva kao i državne službenike zatečene na tim poslovima na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.).

(2) Do preuzimanja poslova i službenika iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat nastavit će obavljati inspekcijske poslove u djelokrugu određenom do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.).

(3) Danom preuzimanja poslova i državnih službenika iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat prestaje s obavljanjem poslova iz područja slatkovodnog ribarstva.

 

Članak 102.

 

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 174/04.) u Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99., 96/03. i 151/03.),

– u članku 3. podstavci devetnaest i dvadeset brišu se,

– u članku 12. stavku 1. riječ: »slatkovodnog« briše se,

– u članku 58. stavku 9. u uvodnoj rečenici riječ: »slatkovodnog« i podstavak sedam i osam brišu se,

– u članku 88. stavku 1. riječ: »ribarska inspekcija« i stavak 5. brišu se.

 

NAPOMENA: Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora ukazuje da je odredba članka 95. ovoga pročišćenog teksta u suprotnosti sa Zakonom o prekršajima prema kojemu je odredbom članka 7. onemogućeno da u podzakonskim propisima koji su ovlašteni donositi utvrđuju prekršaje i određuju kazne za te prekršaje.