Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

NN 49/2005 (15.4.2005.), Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

950

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijela

ODLUKU

o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

I.

Ovom Odlukom uspostavlja se struktura za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te se određuje sastav i djelokrug tijela koja čine strukturu za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

II.

Tijela za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji jesu:

1. Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;

2. Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;

3. Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;

4. Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije;

5. Ured glavnog pregovarača;

6. Tajništvo Pregovaračke skupine.

III.

Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Državno izaslanstvo) vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Europske unije i odgovorno je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Državno izaslanstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske i djeluje slijedom smjernica za pregovore koje će usvojiti Vlada Republike Hrvatske kao i slijedom zaključaka Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Državno izaslanstvo dužno je Vladi Republike Hrvatske podnijeti izvješće o stanju pregovora nakon svakog sastanka dvostrane međuvladine konferencije između Republike Hrvatske i država članica Europske unije na ministarskoj razini, kao i posebna izvješća, ukoliko to Vlada Republike Hrvatske zatraži.

IV.

Državno izaslanstvo čine:

1. Voditelj Državnog izaslanstva – ministar vanjskih poslova i europskih integracija;

2. Zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač;

3. Zamjenici glavnog pregovarača;

4. Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;

5. Tajnik Pregovaračke skupine.

V.

Voditelj Državnog izaslanstva predstavlja Republiku Hrvatsku na dvostranoj međuvladinoj konferenciji između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, te nadzire i usmjerava pregovore po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.

U slučaju spriječenosti voditelja Državnog izaslanstva ili po njegovu nalogu zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač Republike Hrvatske obavlja poslove voditelja Državnog izaslanstva.

VI.

Zamjenik voditelja Državnog izaslanstva i glavni pregovarač Republike Hrvatske (dalje: glavni pregovarač) zadužen je za neposredno vođenje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije. Predstavlja Republiku Hrvatsku na dvostranoj međuvladinoj konferenciji između Republike Hrvatske i država članica Europske unije kada se ona održava na razini glavnih pregovarača.

Glavni pregovarač obnaša dužnost u statusu veleposlanika pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.

Glavni pregovarač djeluje pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.

Glavni pregovarač je po položaju voditelj Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i upravlja njezinim radom.

Glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

VII.

Glavni pregovarač ima svoj Ured (Ured glavnog pregovarača). Ured pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć glavnom pregovaraču.

Ured djeluje, zbog specifičnosti posla i sukladno djelovanju glavnog pregovarača, pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.

Radom ureda upravlja voditelj Ureda, po nalogu glavnog pregovarača.

Ured čine: voditelj Ureda, zamjenik voditelja Ureda, pravni savjetnik glavnog pregovarača, savjetnik – analitičar te savjetnik za pitanja provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema potrebi, tijekom pregovora, sastav Ureda može se proširiti za potreban broj savjetnika.

Članovi Ureda zadržavaju prava i obaveze iz radnog odnosa u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

VIII.

Glavni pregovarač ima dva zamjenika, koje na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske.

Zamjenici glavnog pregovarača zaduženi su za neposredno vođenje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, u slučaju spriječenosti glavnog pregovarača ili po njegovu nalogu, te obavljaju i druge poslove po nalogu glavnog pregovarača.

IX.

Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Pregovaračka skupina) zadužena je za stručnu i tehničku razinu pregovora s institucijama Europske unije i državama članicama Europske unije po svim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Pregovaračka skupina razmatra i usvaja nacrte prijedloga pregovaračkih stajališta, te ih upućuje Koordinaciji za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pregovaračka skupina za svoj rad odgovorna je voditelju Državnog izaslanstva i Vladi Republike Hrvatske i djeluje slijedom smjernica za pregovore koje će usvojiti Vlada Republike Hrvatske kao i slijedom zaključaka Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te naputaka voditelja Državnog izaslanstva.

Pregovaračka skupina dužna je voditelju Državnog izaslanstva i Vladi Republike Hrvatske podnijeti izvješće o stanju pregovora nakon svakog sastanka dvostrane međuvladine konferencije između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, kao i posebna izvješća, ukoliko to voditelj Državnog izaslanstva i Vlada Republike Hrvatske zatraži.

X.

Pregovaračku skupinu čine:

1. Glavni pregovarač;

2. Zamjenici glavnog pregovarača;

3. Članovi Pregovaračke skupine zaduženi za pojedina poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije;

4. Šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;

5. Tajnik Pregovaračke skupine.

Glavni pregovarač može, prema potrebi, predložiti Vladi Republike Hrvatske da se u rad Pregovaračke skupine u savjetodavnoj ulozi uključe i vanjski stručnjaci. O načinu i potrebi uključivanja vanjskih stručnjaka odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

XI.

Članovi Pregovaračke skupine zaduženi su za koordinaciju pojedinih skupina poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Članovi Pregovaračke skupine pružaju stručnu potporu glavnom pregovaraču u pregovorima, sudjeluju u pregovorima po nalogu glavnog pregovarača, koordiniraju rad radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, surađuju s europskim koordinatorima tijela državne uprave, odgovorni su za izradu prijedloga pregovaračkih stajališta te odgovarajućih izvješća.

Članove Pregovaračke skupine imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.

XII.

Tajnika Pregovaračke skupine imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.

Tajniku Pregovaračke skupine u njegovu radu pomaže Tajništvo Pregovaračke skupine i koordinacijski odjel u Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama.

Tajništvo pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Državnom izaslanstvu, Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Tajništvo koordinira zadaće i poslove koji proizlaze iz pregovora. Tajništvo priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva (screening) i izrađuje izvješća o njegovom tijeku kao i tijeku pregovora, obavlja poslove tehničke obrade i pripreme podloga za rad radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, tehnički priprema prijedloge pregovaračkih stajališta, priprema sastanke Državnog izaslanstva i Pregovaračke skupine, koordinira korištenje baze podataka za praćenje pregovora, te sudjeluje, u suradnji s Tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi sjednica Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Tajništvo obavlja i sve druge tehničke i administrativne poslove vezane uz pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji prema nalogu glavnog pregovarača i tajnika Pregovaračke skupine.

Radom Tajništva upravlja tajnik Pregovaračke skupine, u dogovoru sa i prema nalogu glavnog pregovarača.

Tajništvo čine djelatnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija zaduženi za pojedine skupine poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Članovi Tajništva zadržavaju prava i obaveze iz radnog odnosa u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

XIII.

Osniva se Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje: Koordinacija), kao privremeno radno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Koordinacija je međuresorno radno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje raspravlja o svim pitanjima u vezi pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Koordinacija razmatra nacrte prijedloga pregovaračkih stajališta koje joj je uputila Pregovaračka skupina prije njihova upućivanja Nacionalnom odboru za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji kao i prijedloge pregovaračkih stajališta prije njihova upućivanja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Koordinaciju čine voditelj Državnog izaslanstva i ministar vanjskih poslova i europskih integracija kao predsjednik, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, i svi ministri u Vladi Republike Hrvatske.

Glavni pregovarač je član Koordinacije po položaju.

U radu Koordinacije, uz pravo sudjelovanja u raspravi, ali bez prava odlučivanja, sudjeluje i član pregovaračke skupine ovisno o poglavlju pregovora – pravne stečevine Europske unije koje se razmatra na sjednici Koordinacije.

Koordinacija ima svog tajnika. Tajnika Koordinacije imenuje i raz­rješava Vlada Republike Hrvatske.

XIV.

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije (dalje: radne skupine) sudjeluju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (screening), te u izradi nacrta prijedloga pregovaračkih stajališta, uz potporu tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije i europskog koordinatora tog tijela.

Radne skupine za pripremu pregovora uspostavljaju se za sljedeća poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije:

1. Sloboda kretanja roba;

2. Sloboda kretanja radnika;

3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga;

4. Sloboda kretanja kapitala;

5. Javne nabave;

6. Pravo trgovačkih društava;

7. Pravo intelektualnog vlasništva;

8. Tržišno natjecanje;

9. Financijske usluge;

10. Informacijsko društvo i mediji;

11. Poljoprivreda i ruralni razvitak;

12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor;

13. Ribarstvo;

14. Prometna politika;

15. Energetika;

16. Porezi;

17. Ekonomska i monetarna unija;

18. Statistika;

19. Socijalna politika i zapošljavanje;

20. Poduzetništvo i industrijska politika;

21. Trans-europske mreže;

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava;

24. Pravda, sloboda i sigurnost;

25. Znanost i istraživanje;

26. Obrazovanje i kultura;

27. Okoliš;

28. Zaštita potrošača i zdravlja;

29. Carinska unija;

30. Vanjski odnosi;

31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika;

32. Financijski nadzor;

33. Financijske i proračunske odredbe;

34. Institucije;

35. Ostala pitanja.

XV.

Svaka radna skupina ima voditelja. Voditelje radnih skupina imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog voditelja Državnog izaslanstva i uz suglasnost glavnog pregovarača.

Voditelji radnih skupina upravljaju radom radnih skupina u dogovoru s članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Voditelji radnih skupina za svoj rad odgovorni su članu Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Unutar radne skupine, na prijedlog voditelja radne skupine i uz suglasnost Pregovaračke skupine, mogu se uspostaviti podskupine za pojedina pitanja. Svaka radna podskupina ima voditelja. Voditelje radnih podskupina imenuje i razrješava Koordinacija, na prijedlog glavnog pregovarača.

Voditelji radnih podskupina upravljaju radom radnih podskupina u dogovoru s voditeljem radne skupine i članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Voditelji radnih podskupina za svoj rad odgovorni su voditelju radne skupine i članu Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Članove radnih skupina i podskupina imenuje Koordinacija, na prijedlog glavnog pregovarača, a temeljem konzultacija s čelnicima tijela državne uprave ili drugih tijela određenih nositeljima pojedinih poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Radne skupine mogu biti sastavljene od predstavnika tijela državne uprave, uključujući Misiju Republike Hrvatske pri Europskim zajed­nicama, predstavnika akademske zajednice, gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva, strukovnih udruga, poslovnih subjekata i drugih stručnih osoba.

XVI.

Za svako poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije tijela državne uprave ili druga tijela, ovisno o njihovoj nadležnosti, određuju se nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

Tijela državne uprave ili druga tijela određena nositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije zadužuju se za koordinaciju sudjelovanja ostalih tijela državne uprave i drugih tijela u pružanju stručne i tehničke potpore Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama.

DODATAK

Tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije

Sljedeća tijela državne uprave i druga tijela određuju se nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije:

1.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja roba

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Agencija za lijekove, Agencija za hranu, Državni inspektorat;

2.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja radnika

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova;

3.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

            nositelj – Ministarstvo pravosuđa

            sunositelj – Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatska agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja;

4.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja kapitala

            nositelj – Hrvatska narodna banka

            sunositelji – Ministarstvo financija; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva; Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;

5.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Javne nabave

            nositelj – Ured za javne nabave

            sunositelji – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvo financija;

6.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo trgovačkih društava

            nositelj – Ministarstvo pravosuđa

            sunositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;

7.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo intelektualnog vlasništva

            nositelj – Državni zavod za intelektualno vlasništvo

            sunositelji – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi;

8.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Tržišno natjecanje

            nositelj – Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture;

9.         Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske usluge

            nositelj – Ministarstvo financija

            sunositelji – Hrvatska narodna banka, Komisija za vrijednosne papire;

10.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Informacijsko društvo i mediji

            nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

            sunositelji – Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Središnji državni ured za e-Hrvatsku;

11.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Poljoprivreda i ruralni razvitak

            nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;

12.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

            nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Agencija za hranu;

13.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ribarstvo

            nositelj – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

            sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;

14.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Prometna politika

            nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

            sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo unutarnjih poslova;

15.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Energetika

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Državni zavod za zaštitu od zračenja;

16.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Porezi

            nositelj – Ministarstvo financija – Porezna uprava

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

17.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ekonomska i monetarna unija

            nositelj – Hrvatska narodna banka

            sunositelj – Ministarstvo financija;

18.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Statistika

            nositelj – Državni zavod za statistiku

            sunositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;

19.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Socijalna politika i zapošljavanje

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava;

20.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Poduzetništvo i industrijska politika

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;

21.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Trans-europske mreže

            nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;

22.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

            nositelj – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

            sunositelji – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija, Središnji državni ured za upravu;

23.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravosuđe i temeljna ljudska prava

            nositelj – Ministarstvo pravosuđa

            sunositelji – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Središnji državni ured za upravu, Ured za ljudska prava, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za udruge, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Ured za sprječavanje pranja novca, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Agencija za zaštitu osobnih podataka;

24.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravda, sloboda i sigurnost

            nositelj – Ministarstvo unutarnjih poslova

            sunositelji – Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Središnji državni ured za upravu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Ured za sprječavanje pranja novca, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga;

25.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Znanost i istraživanje

            nositelj – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa;

26.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Obrazovanje i kultura

            nositelj – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

            sunositelj – Ministarstvo kulture;

27.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Okoliš

            nositelj – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            sunositelji – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni zavod za zaštitu od zračenja;

28.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Zaštita potrošača i zdravlja

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelji – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Državni inspektorat, Agencija za hranu;

29.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Carinska unija

            nositelj – Ministarstvo financija – Carinska uprava

            sunositelji – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva;

30.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjski odnosi

            nositelj – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            sunositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;

31.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjska, sigurnosna i obrambena politika

            nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

            sunositelji – Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova;

32.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijski nadzor

            nositelj – Ministarstvo financija

            sunositelji – Hrvatska narodna banka, Državni ured za reviziju;

33.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske i proračunske odredbe

            nositelj – Ministarstvo financija;

34.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Institucije

            nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija;

35.       Poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije Ostala pitanja

            nositelj – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Europski koordinatori u tijelima državne uprave osiguravaju stručnu, tehničku i administrativnu potporu Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama, u suradnji i dogovoru s članom Pregovaračke skupine zaduženim za pojedino poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije.

U Dodatku ove Odluke određena su tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima i sunositeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije.

XVII.

Strukturi za pregovore uspostavljenoj ovom Odlukom stručnu, tehničku i administrativnu potporu pružaju Tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te Misija Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama, a po potrebi i ostala tijela državne uprave, svako u okviru svojeg djelokruga.

XVIII.

Dodatak ove Odluke čini njezin sastavni dio.

XIX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/00-03/06

Urbroj: 5030109-05-21

Zagreb, 7. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.