Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

NN 49/2005 (15.4.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

960

Na temelju članka 16. stavka 3., članka 21. stavka 3., članka 22. stavka 1. uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 3., članka 28. stavka 6., članka 31. stavka 4., članka 34. stavka 3., članka 35. stavka 5., članka 38. stavka 3., članka 40. stavka 2. i članka 95. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 131/97, 163/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA KAKVOĆE, NAČINU ISPITIVANJA, PAKIRANJU I DEKLARIRANJU SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 4/05) u članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Podnositelj zahtjeva za deklariranje sjemena obvezan je Zavodu za svaku partiju sjemena za koju je zatražio deklaraciju dostaviti uzorak iz stavka 1. ovog članka namijenjen post-kontroli iz članka 3. ovog Pravilnika istovremeno s dostavom izvješća o kakvoći, kao uvjet izdavanja deklaracije, izuzev za sjeme hibridnih sorti povrća, sjeme cvijeća i materijala koji biološki nisu sjeme za koje uzorak dostavlja po zahtjevu Zavoda.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi »Obrascu« broj »10.14« zamjenjuje se brojem »10«.

U istom članku stavku 3. riječi: »osobi koja je sjeme deklarirala« zamjenjuju se riječima: »osobi koja je podnijela zahtjev za deklariranje«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 5. točki 4. riječi: »u sitnim pakiranjima« brišu se.

Članak 5.

U članku 21. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimka od odredbe stavka 2. točke 3. ovog članka i kod koje se prilaže izvješće o kakvoći sjemena izdano od laboratorija zemlje izvoznice primjenjuje se za sjemenski krumpir, lučice luka, češnjeve češnjaka i ostali reprodukcijski materijal koji biološki nije sjeme, kategorije sjemena iz članka 7. stavka 1. točaka 10. i 11. Zakona te sjeme ukrasnih trava, travnih i djetelinsko travnih smjesa namijenjenih za podizanje travnjaka i igrališta čija je namjena navedena na pakiranju.« .

Članak 6.

U članku 26. briše se stavak 2., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. broj: »24.« briše se.

Članak 8.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: »kojoj« dodaju se riječi: »ističe ili«.

Članak 9.

U Dodacima uz Pravilnik rimski brojevi I., II., III. i IV. zamjenjuju se arapskim brojevima 1., 2., 3. i 4..

U Dodatku 1. u dijelu »Temeljni zahtjevi za kakvoću sjemena« poglavlje 1. Temeljni zahtjevi za kakvoću gomolja krumpira (Solanum tuberosum L.) briše se stavak 2. koji glasi: »Veličina gomolja: donja granica je 28 mm, gornja granica je 60 mm za okrugle gomolje, a za izdužene gomolje gornja granica je 65 mm. Izduženim se smatraju sorte kojima je prosječna duljina dva puta veća od širine.« ,

a točke 1.1., 1.2. i 1.3. mijenjaju se i glase:

»1.1. Sjemenski krumpir prije stavljanja u promet mora biti kalibriran i pakiran.

1.2. Gomolji sjemenskog krumpira koji prilikom kalibriranja padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm × 25 mm ne smiju biti stavljeni u promet. Kod gomolja koji ne padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm donja i gornja granična veličina gomolja u partiji izražava se višekratnicima broja pet. Najveća dozvoljena razlika između donje i gornje granične veličine gomolja u partiji ne smije bit veća od 25 mm.

1.3. Partija ne smije sadržavati više od 3% od ukupne težine gomolja koji su manji od navedene donje granične veličine gomolja i ne više od 3% ukupne težine gomolja koji su veći od navedene gornje granične veličine.« .

Članak 10.

U Dodatku 1. dodaje se Tablica 1. pod naslovom: »Najveća dozvoljena veličina partije i temeljni zahtjevi kakvoće sjemena u prometu« koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 11.

Riječi »Dodatak II.« u naslovu Tabele 14. brišu se, a riječ i broj »Tabela 14.« mijenjaju se i postaju »Tablica 15.« .

Iza Tablice 15. dodaje se Tumač znakova koji glasi:

»TUMAČ OZNAKA Temeljnih zahtjeva za kakvoću i uvjeta za klijanje sjemena

Veličina partije, masa uzorka, norme kakvoće i uvjeti za ispitivanje klijavosti sjemena

Objašnjenje oznaka za čitanje tablice:

1) Podloge za klijanje

IF – između filtrirnog papira odnosno bugačice;

NF – na filtrirnom papiru odnosno bugačici;

P – pijesak.

2) Temperatura

– jedan broj označava konstantnu temperaturu (npr. »20; 15«);

– dva broja razdvojena crticom označavaju izmjenične temperature (npr. »20 – 30«).

3) Svjetlost

S – biljne vrste koje se ispituju pri svjetlu;

T – biljne vrste koje se ispituju u tami.

4) Postupak za prekidanje mirovanja i druge preporuke

Ph – prethodno hlađenje;

PS – prethodno sušenje;

KNO3 – 0,2 %-tna otopina kalijeva nitrata;

GA3 – otopina giberelinske kiseline;

TT – tetrazolij-test.«

Članak 12.

U Dodatku 3. Obrasci broj 1., 3., 4., 4.a, 4.b, 6., 7. i 10. zamjenjuju se novim Obrascima 1., 3., 4., 4.a, 4.b, 6., 7. i 10. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

U Dodatku 4. tablica pod naslovom: »Maksimalna težina malih pakiranja deklariranog sjemena« zamjenjuju se novom tablicom pod naslovom »Maksimalna težina sitnih pakiranja deklariranog sjemena« koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« .

Klasa: 320-11/04-01/16

Urbroj: 525-2-05-7

Zagreb, 23. ožujka 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

9. Ostali temeljni zahtjevi za kakvoću sjemena

1. Temeljni zahtjevi za kakvoću gomolja krumpira (Solanum tuberosum L.).

Veličina partije iznosi najviše 25 t.

1.1. Sjemenski krumpir prije stavljanja u promet mora biti kalibriran i pakiran.

1.2. Gomolji sjemenskog krumpira koji prilikom kalibriranja padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 25 mm × 25 mm ne smiju biti stavljeni u promet. Kod gomolja koji ne padaju kroz kvadratnu mrežu dimenzija 35 mm x 35 mm donja i gornja granična veličina gomolja u partiji izražava se višekratnicima broja pet. Najveća dozvoljena razlika između donje i gornje granične veličine gomolja u partiji ne smije bit veća od 25 mm.

1.3. Partija ne smije sadržavati više od 3% od ukupne težine gomolja koji su manji od navedene donje granične veličine gomolja i ne više od 3% ukupne težine gomolja koji su veći od navedene gornje granične veličine.

1.4. Dopušta se 3% u težinskom omjeru »nepravilnih gomolja« (gomolji nepravilnih oblika i nasječeni).

1.5. Dopušta se 5% u težinskom omjeru gomolja sa simptomima obične krastavosti, Streptomyces scabies (to su gomolji kojima je više od 1/3 površine pokriveno krastavošću).

1.6. Dopušta se 5% u težinskom omjeru gomolja oboljelih od srebrnaste krastavosti (Helminthosporium solani syn. Spondilocladium atrovirens), ali da bolest ne uzrokuje gubitak turgora gomolja i da nije napadnuto više od jednog okca po jednom gomolju.

1.7. Do 31. siječnja sjemenski gomolji ne smiju imati klice, a nakon toga datuma dopušta se manje od 1/3 težinskog omjera gomolja s klicom od 10 mm (od 1. veljače do 15. ožujka) te do 15 mm nakon 15. ožujka. Partije sjemena ne smiju se tretirati sredstvima za sprečavanje ili kontrolu klijanja.

1.8. Dopušteno je 5% težinskog omjera »sklerotičnih« gomolja (Rizoctonia solani–sklerocij) s ne više od 10% inficirane površine.

1.9. Ukupna tolerantnost za suhu i mokru gnjiloću (točka 1.2.) i nepravilne gomolje (točka 1.3.), krastave gomolje (točka 1.4.) i srebroliku krastavost (točka 1.5.) ne smije biti veća od 6% u težinskom omjeru.

2. Norma za lukovice crvenog luka (Allium cepa L.)

Veličina partije iznosi najviše 20 t.

Lukovice crvenog luka dobivene iz sjemena (crvenog luka) koje služi kao sjemenski materijal za daljnju proizvodnju razvstavaju se sortiranjem lukovica prema krupnoći (promjeru) glavice u dvije kalibraže, i to:

– prva: promjera glavice od 6 do 22 mm (sitne lučice), s tolerancijama ± 3%;

– druga: promjera glavice većeg od 23 mm za luk (krupna lučica koja služi za proizvodnju mladoga zelenog luka za neposrednu potrošnju i za konzerviranje) s tolerancijama ± 3%

U sitnim lučicama prve skupine mogu se nalaziti glavice s mehanič­kim oštećenjima, proklijale glavice, glavice bez ovojne ljuske i stranih primjesa ukupno do 3%, a u srednjim lučicama druge skupine do 6%.

3. Norme za češnjeve češnjaka (Allium schoenoprasum L.)

Veličina partije iznosi najviše 20 t.

U češnjaku se mogu nalaziti češnjevi s mehaničkim oštećenjima, proklijali češnjevi bez ovojne ljuske i stranih primjesa najviše do 3%.

Češnjak namijenjen sadnji može se pakirati i u glavicama.

4. Norme za kategorije sjemena strnih žita koje odstupaju od vrijednosti navedeni u tabeli 1.

4.1. U certificiranom sjemenu prve generacije (C1) strnih žita u uzorku od 1000 g dopušta se najviše pet zrna korova, bez primjesa drugih vrsta sjemena poljoprivrednog bilja.

4.2. U certificiranom sjemenu druge generacije (C2) strnih žita, u uzorku od 1000 g dopušta se najviše pet zrna korova i najviše 10 zrna drugih strnih žita.

4.3. U sjemenu strnih žita ne smije biti više od 3% sjemena koje prolazi kroz sita s pravokutnim otvorima kojima duljine strana iznose: za pšenicu i dvoredi ječam 2,2 x 25,0 mm; za ostali ječam 2,0 x 21,0 mm, a za raž i zob 1,8 x 21,0 mm.

5. U prosječnom uzorku ne smije biti ni jedno zrno:

viline kosice (Cuscuta sp.) u uzorku svih vrsta djetelina, lucerne, smiljke, trava te u smjesama trava s tim biljnim vrstama;

viline kosice (Cuscuta sp.) i volovoda (Orobanche spp.) u uzorku lana, grahorice, stočnog graška, smjese grahorica, zobi, grahorice sa stočnim graškom te u smjesama trava;

– divlje zobi (Avena fatua) u uzorku zobi i strnih žita;

– bunike (Hyokscyamus niger) u uzorku maka;

Ambrosia spp. i Orobanche spp. u uzorku konoplje.

6. Dopušta se u prosječnom uzorku prisutnost:

– do tri zrna dinjice (Poterium sanguisorba) u uzorku esparzete,

– do pet zrna Lolium linicolum, do 10 zrna Lolium temulentum i do 10 zrna Camelina sativa u uzorku lana;

do pet zrna Rumex spp. u uzorku djeteline i lucerne.

7. Posebne norme za sjeme šećerne repe

7.1. Jednoklično (monogermno) sjeme šećerne repe jest isključivo genetski jednoklično sjeme koje mora dati najmanje 90% pojedinačnih klijanaca.

7.2. Višeklično (multigermno) sjeme jest sjeme koje klijanjem daje više klica (najčešće 2–3).

7.3. Prema broju kromosoma može biti:

diploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 85 % diploida;

triploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 75 % triploida;

tetraploidno sjeme kojemu klupka sadrže najmanje 85 % tetraploida;

poliploidno sjeme kojemu smjesa diploidatriploidatetraploida sadrži najviše 40 % diploida.

9.7.4. Prema stupnju dorade sjeme šećerne repe može biti:

– naturalno – nedorađeno čini smjesu kvržica veličine 3,25 – 6,25 mm;

– tehnički dorađeno sjeme jest polirano ili i segmentirano i na kraju kalibrirano. Segmentirano sjeme dobije se mehaničkim razbijanjem višekličnog sjemena na segmente da bi se povećao udjel jednokličnih segmenata;

pilirano sjeme obloženo je sjeme kojemu se omotač nanosi radi postizanja okrugle forme sjemena i povećanja njegove apsolutne mase. Omotač čine inertne, hranjive, stimulirajuće i zaštitne tvari, a da bi se pilirano sjeme dobro uočavalo u tlu, boji se;

inkrustirano sjeme jest sjeme prekriveno tankim slojem punila, zaštitnih sredstava, boje i sličnoga da bi se klice zaštitite i bolje uočavale u tlu.

7.5. Kalibriranje peleta počinje od 3,50 mm i obavlja se na sitima okruglih otvora. Raspon između donje i gornje granice smije iznositi 1 mm.

8. Temeljni zahtjevi kakvoće za sjeme kukuruza

8.1. Sjeme kukuruza može se kalibrirati, i to:

– po širini,

– po debljini,

– po duljini.

8.2. Kalibriranje sjemena obavlja se unutar ovih krajnjih dimenzija:

– širina zrna od 6 do 11 mm,

– debljina zrna od 3,5 do 9 mm,

– duljina zrna od 8 do 14 mm.

Dimenzije zrna u pojedinim frakcijama određuje dorađivač sjemena u sklopu propisanih dimenzija, ali raspon unutar barem dvije dimenzije ne može biti veći od 2 mm a odstupanje od dimenzije frakcije može imati najviše 5% sjemena. Nazivi frakcija ovisno o širini nose nazive malo (M), srednje (S), veliko (V),; ovisno o deblini plosnato (P), okruglo (O),; ovisno o duljini kratko (K), srenje (S), dugo (D).

9. Kalibrirano sjeme krastavca, paprike, cvjetače, kelja, kupusa, salate, luka i drugih povrtlarskih kultura mora biti izjednačeno po veličini i obliku, s najvećom tolerancijom od 2%.

10. U čistoću smjesa sjemena ubraja se zbroj postotka sjemena kultura koje ulaze u smjesu. U smjesi trava i smjesi trava s lucernom, djetelinom ili smiljkitom, čistoća mora iznositi najmanje 90%, a u ostalim smjesama – najmanje 95 %. Klijavost smjese sjemena ocjenjuje se posebno za svaku kulturu. Smjesa sjemena smatra se neispravnom ako sjeme jedne kulture ili više kultura koje čine smjesu i zastupljene su s više od 10% ne odgovara deklariranoj..

11. Pri ispitivanju klijavosti sjemena djeteline, lucerne, smiljkite, esparzete, grahorice, lupine, leće i pamuka, tvrda zrna ubrajaju se u klijavo sjeme.

 

DODATAK I 

MAKSIMALNA TEŽINA »SITNIH PAKIRANJA« DEKLARIRANOG SJEMENA

 


 

 

Dodatak 3.