Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

NN 50/2005 (18.4.2005.), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

963

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 103. podstavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O KATEGORIJAMA, VRSTAMA I KLASIFIKACIJI OTPADA S KATALOGOM OTPADA I LISTOM OPASNOG OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju kategorije, vrste i klasifikacija otpada ovisno svojstvima i mjestu nastanka otpada, te utvrđuje katalog otpada, lista opasnog otpada i popis otpada u prekograničnom prometu.

Članak 2.

Otpad je određen sljedećim kategorijama:

Q1       Ostaci iz proizvodnje ili uporabe koji nisu drugačije specificirani;

Q2       Proizvodi koji ne odgovaraju normama;

Q3       Proizvodi kojima je rok za odgovarajuću uporabu istekao;

Q4       Materijali koji su prosuti, odnosno proliveni, izgubljeni ili su pretrpjeli neku drugu nezgodu, uključujući i sve druge materijale, opremu itd., koji su onečišćeni kao posljedica takve nezgode;

Q5       Materijali koji su zagađeni ili onečišćeni planiranim djelovanjem (npr. ostaci nakon postupaka čišćenja, ambalaža, spremnici itd.);

Q6       Neuporabljivi dijelovi (npr. odbačene baterije i akumulatori, istrošeni katalizatori itd.);

Q7       Tvari koje više ne zadovoljavaju kakvoćom (npr. onečišćene kiseline, onečišćena otapala, istrošene soli za otvrdnjavanje);

Q8       Ostaci iz proizvodnih procesa (npr. šljaka, destilacijski talog itd.);

Q9       Ostaci od procesa uklanjanja onečišćenja (npr. muljevi iz uređaja za pročišćavanje, prašina iz filtra za zrak, istrošeni filtri itd.);

Q10     Ostaci strojne i završne obrade (npr. tokarske strugotine, proizvodno iverje itd.);

Q11     Ostaci od vađenja i prerade sirovina (npr. jalovina, talog iz naftnih polja itd.);

Q12     Onečišćene tvari (npr. ulja onečišćena PCB-om/polikloriranim bifenilom itd.);

Q13     Materijali, tvari i proizvodi čija je uporaba zakonom zabranjena;

Q14     Proizvodi koje posjednik više neće koristiti (npr. iz poljoprivrede, kućanstava, ureda, trgovačkih djelatnosti ili dućana);

Q15     Onečišćeni materijali, tvari i proizvodi nastali kao rezultat sanacije tla;

Q16     Svi materijali, tvari ili proizvodi koji nisu navedeni u gornjim kategorijama.

Članak 3.

(1) Na temelju kategorija iz članka 2. ove Uredbe, s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš, otpad se klasificira kao:

– inertni otpad

– neopasni otpad

– opasni otpad.

(2) Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv. S tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda.

(3) Neopasni otpad je svaki otpad koji nema neko od svojstava utvrđenih u Prilogu II. ove Uredbe.

(4) Opasni otpad je otpad određen kategorijama (generičkim tipovima) i sastavinama, a obvezno sadrži jedno ili više od svojstava, utvrđenih Listom opasnog otpada.

(5) Lista opasnog otpada sastavni je dio ove Uredbe, a čine ju:

– Prilog I. ove Uredbe kojim su utvrđene kategorije ili generički tipovi opasnog otpada sastavljeni u skladu s njihovom prirodom ili aktivnošću koja ih proizvodi i

–Prilog II. ove Uredbe kojim su utvrđena svojstva otpada koja ga čine opasnim za zdravlje ljudi i okoliš.

(6) Opasni otpad je i svaki drugi otpad koji sadrži jedno od svojstava iz Priloga II. ove Uredbe ili je pomiješan s otpadom iz Priloga I. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Na temelju kategorija iz članka 2. ove Uredbe, kao sastavni dio Uredbe, utvrđuje se Katalog otpada.

(2) U Katalogu otpada otpad se razvrstava u dvadeset grupa ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, odnosno o djelatnostima koje ga generiraju (stvaraju).

(3) Svaka grupa iz stavka 2. ovoga članka sadrži podgrupe kojima se otpad razvrstava prema procesu u kojem je nastao.

(4) Podgrupom iz stavka 3. ovoga članka otpad se razvrstava u vrste prema dijelu procesa u kojem je nastao otpad.

(5) Grupa otpada označava se dvoznamenkastim brojem. Taj broj označava djelatnost u kojoj je nastao i iz koje potječe otpad.

(6) Podgrupa unutar grupe označava se četveroznamenkastim brojem tako da su prve dvije znamenke toga broja istovjetne znamenkama grupe, a treća i četvrta znamenka označavaju proces u kojem je otpad nastao.

(7) Vrste otpada s obzirom na dijelove procesa nastanka unutar podgrupe označene su šesteroznamenkastim brojem na način da su prve četiri znamenke istovjetne podgrupi, a peta i šesta znamenka označavaju dio procesa nastanka otpada.

Članak 5.

(1) Katalog otpada iz članka 4. stavka 1. sadrži popis djelatnosti koje generiraju (u kojima nastaje) otpad te popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka, a s obzirom na grupe, podgrupe i vrste otpada.

(2) Grupe, podgrupe i vrste otpada u Katalogu otpada označene su »ključnim brojem« koji je sadržajem sukladan odredbama članka 4., stavaka 5., 6. i 7. ove Uredbe.

(3) U Katalogu otpada pojedine vrste otpada označene su zvjezdicom (*). Otpad označen zvjezdicom (*) smatra se opasnim otpadom kada ispunjava uvjete iz članka 3. stavaka 4. ili 6. ove Uredbe.

(4) Osim sadržaja propisanog stavkom 1. ovoga članka Katalog otpada sadrži i preporučene postupke obrade pojedinih vrsta otpada.

(5) Preporučeni postupci obrade otpada iz stavka 4. ovoga članka odnose se na otpad koji se nije mogao izbjeći i čija se korisna svojstva (materijalna ili energetska) ne mogu ponovo iskoristiti/uporabiti, a uz odgovarajuću vrstu otpada u Katalogu otpada označeni su oznakama sljedećeg značenja:

– K/F – kemijsko-fizikalni,

– B – biološki,

– T – termički,

– O – odlaganje otpada,

– K – kondicioniranje otpada,

– (+) – obrada se preporučuje.

Članak 6.

(1) Preporučeni postupci obrade otpada iz članka 5. stavka 5. ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

– Kemijsko-fizikalni postupci obrade otpada su postupci kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a mogu biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, reverzna osmoza i derivatizacija.

– Biološki postupci obrade otpada su postupci koji biološkim metodama mijenjaju kemijska, fizikalna i biološka svojstva otpada, a mogu biti aerobna i anaerobna razgradnja.

– Termički postupci obrade otpada su postupci uporabom topline pod nužnim i propisanim uvjetima. Provode se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a mogu biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, sterilizacija, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo i slični postupci.

– Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način zbrinjavanja i uporabe otpada, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje, stabilizacija te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

(2) Otpad i otpadne tvari koji nastaju nakon postupaka obrade iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka imaju drukčija kemijska, fizikalna, odnosno biološka svojstva u odnosu na otpad i otpadne tvari iz kojih su obradom nastali, te se oni u Katalogu otpada označavaju drugim ključnim brojem.

(3) Otpad i otpadne tvari koji nastaju nakon postupaka iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, u pravilu, ne mijenjaju fizikalno-kemijska, odnosno biološka svojstva u odnosu na otpad, odnosno otpadnu tvar iz koje su nastali, te u Katalogu otpada zadržavaju isti ključni broj. Kada u postupku kondicioniranja otpada i otpadne tvari nastane otpad, odnosno otpadna tvar drugih fizikalno-kemijskih, odnosno bioloških svojstava, tada se oni u Katalogu otpada označavaju novim ključnim brojem.

Članak 7.

(1) Kada je u Katalogu otpada za pojedinu vrstu otpada preporučen postupak obrade »O« odlaganje otpada, taj postupak se provodi sukladno posebnom propisu.

(2) Kada je u Katalogu otpada za pojedinu vrstu otpada obrada preporučena oznakom (+) tada se ona provodi sukladno postupku koji je u katalogu otpada označen tom oznakom.

Članak 8.

(1) Ključni broj otpada iz Kataloga otpada, radi kontrole i nadzora prekograničnog prometa, u dokumentima o prekograničnom prometu obvezno se identificira s identifikacijskom oznakom otpada - sadržanom u Popisu otpada kojega čine »zeleni«, »žuti« i »crveni« popis te popis »A« i »B«.

(2) Popis otpada iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u prilozima ove Uredbe:

– u Prilogu III. – »Zeleni popis« otpada,

–u Prilogu IV. – »Žuti popis« otpada,

– u Prilogu V. – »Crveni popis« otpada,

– u Prilogu VI. – »Popis A « i »Popis B« otpada.

(3) Prilozi iz stavka 2. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Uredbe u Pravilniku o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj 27/96), u članku 1. riječi: »vrste otpada ovisno svojstvima i mjestu nastanka« te članci 2., 3., 6., 7., 8., 9. i 10. i Katalog otpada, kao sastavni dio Pravilnika, brišu se.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/05-01/02

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 7. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

KATALOG OTPADA

 

Uvod

 

U postupku identificiranja otpada u katalogu otpada potrebno je poduzeti sljedeće korake:

1. Identificirati djelatnosti koje generiraju otpad u grupama 01 do 12 ili 17 do 20 i identificirati odgovarajući šesteroznamenkasi ključni broj otpada (isključujući ključne brojeve koji se završavaju sa znamenakama 99 unutar navedenih grupa). Aktivnosti određenih proizvodnih jedinica su klasificirane u više grupa. Npr. proizvođač automobila može pronaći svoj otpad naveden u grupi 12 (otpad od oblikovanja i površinske fizičko-kemijske obrade metala), 11 (anorganski otpad koji sadrži metale od kemijske površinske obrade i zaštite metala) i 08 (otpad od primjene premaza) ovisno o različitim stupnjevima proizvodnje.

Napomena: odvojeno skupljen ambalažni otpad (uključujući mješavine različitih ambalažnih materijala) treba klasificirati pod 15 01, a ne 20 01.

2. Ako se ne može identificirati ključni broj otpada u grupama 01 do 12 ili 17 do 20, tada identifikaciju otpada treba potražiti u grupama 13, 14 ili 15.

3. Ako nijedan od ključnih brojeva ne odgovara, otpad je potrebno identificirati u grupi 16.

4. Ako traženi otpad nije ni u grupi 16, mora se koristiti ključni broj sa znamenkama 99 (otpad koji nije na drugi način specificiran) prema djelatnosti generiranja otpada

 

 

POPIS DJELATNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD

 

01 00 00

Otpad koji nastaje kod istraživanja i kopanja ruda, iskopavanja i drobljenja kamena i od fizičkog i kemijskog obrađivanja ruda

02 00 00

Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva, pripremanja hrane i prerade

03 00 00

Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja, celuloze, papira i kartona

04 00 00

Otpad iz kožarske, krznarske i tekstilne industrije

05 00 00

Otpad od prerade nafte, pročišćavanja prirodnog plina i pirolitičke obrade ugljena

06 00 00

Otpad iz anorganskih kemijskih procesa

07 00 00

Otpad iz organskih kemijskih procesa

08 00 00

Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja

09 00 00

Otpad iz fotografske industrije

10 00 00

Otpad iz termičkih procesa

11 00 00

Otpad koji potječe od kemijske površinske obrade i zaštite metala; hidrometalurgije neželjeznih metala

12 00 00

Otpad od oblikovanja i površinske fizičko-kemijske obrade metala i plastike

13 00 00

Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19)

14 00 00

Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji (osim 07 00 00 i 08 00 00)

15 00 00

Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način

16 00 00

Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu

17 00 00

Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući i otpad od iskapanja onečišćenog tla)

18 00 00

Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

19 00 00

Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu

20 00 00

Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i slični otpad iz proizvodnih pogona i institucija), uključujući odvojeno prikupljene frakcije

 

 

KLJUČNI BROJEVI UNUTAR DJELATNOSTI KOJA GENERIRA OTPAD

 

Tabela

 

 

PRILOG I

 

LISTA OPASNOG OTPADA

 

1.  KATEGORIJE I/ILI OSNOVNE GENERIČKE VRSTE OPASNOG OTPADA  DEFINIRANE NA OSNOVI NJIHOVIH SVOJSTAVA I/ILI AKTIVNOSTI U KOJIMA NASTAJU (otpad može biti u tekućem, muljevitom ili krutom stanju)

1. A – Otpad koji pokazuje jedno od svojstava navedenih u Prilogu II. i koji sadrži:

            1.         anatomske tvari; bolnički i drugi klinički otpad;

            2.         farmaceutske proizvode, lijekove i veterinarske lijekove;

            3.         sredstva za zaštitu drva;

            4.         biocide i fitofarmaceutske proizvode;

            5.         ostatke otapala;

            6.         halogenirane organske tvari koje nisu otapala, osim inertnih polimerizirajućih materijala;

            7.         soli za omekšavanje koje sadrže cijanide;

            8.         mineralna ulja i uljne tvari (npr. podmazivanje kod rezanja, itd.);

            9.         ulje/voda, mješavine ugljikovodika i vode, emulzije;

            10.       tvari koje sadrže PCB i/ili PCT (npr. dielektrici itd.);

            11.       katrani koji nastaju rafiniranjem, destilacijom i pirolitičkim postup­kom (npr. talog u destilacijskim komorama, itd.);

            12.       tinte, tiskarske boje, pigmente, boje, lakove, uljne lakove;

            13.       smole, lateks, plastifikatore, ljepila;

            14.       neidentificirane i/ili nove kemijske tvari koje su produkt istraživanja i razvoja ili obrazovnih aktivnosti čiji utjecaj na ljude i/ili okoliš nije poznat (npr. laboratorijski otpad, itd.);

            15.       pirotehnički i drugi eksplozivni materijali;

            16.       fotografske kemikalije i razvijači;

            17.       materijal kontaminiran nekim spojem srodnim polikloriranom dibenzo-furanu;

            18.       materijal kontaminiran nekim spojem srodnim polikloriranom dibenzo-para-dioksinu.

1. B – Otpad koji sadrži jedan od sastojaka navedenih u točki 2. ovoga priloga i koji pokazuje jedno od svojstava navedenih u Prilogu II. te sadrži:

            19.       životinjske ili biljne sapune, masti, voskove;

            20.       nehalogenirane organske tvari koje se ne koriste kao otapala;

            21.       anorganske tvari bez metala ili spojeva metala;

            22.       pepeo i/ili šljaku;

            23.       zemlju, pijesak, glinu, uključujući zemlju iz iskopa;

            24.       necijanidne soli za omekšavanje;

            25.       metalnu prašinu, prah;

            26.       istrošene katalizatore;

            27.       tekućine ili mulj koji sadrže metale ili spojeve metala;

            28.       ostatke aktivnosti kontrole zagađenja (npr. prašina iz filtera, itd.)osim stavki 29, 30. i 33;

            29.       talog od ispiranja;

            30.       talog iz postrojenja za pročišćavanje voda;

            31.       ostatke dekarbonizacije;

            32.       ostatke ionskih izmjenjivača;

            33.       kanalizacijski mulj, netretiran ili neprikladan za uporabu u poljoprivredi;

            34.       ostatke od čišćenja spremnika i/ili opreme;

            35.       kontaminirani pribor;

            36.       kontaminirane posude (npr. ambalažu, plinske boce, itd.) čiji sadržaj ima jedan ili više sastojaka navedenih u drugom dijelu ovog Priloga;

            37.       baterije i ostale električne ćelije;

            38.       biljna ulja;

            39.       materijale koji nastaju selektivnim sakupljanjem otpada iz kućanstva i koji pokazuju jedno od svojstava navedenih u Prilogu II.;

            40.       svaki drugi otpad koji sadrži jedan od sastojaka navedenih u drugom dijelu ovog Priloga i ima jedno od svojstava navedenih u Prilogu II.

2.  SASTOJCI OTPADA IZ TOČKE 1.B KOJI IH ČINE OPASNIM AKO IMAJU SVOJSTVA OPISANA U PRILOGU II. (*)

Otpad čiji je sastojak:

C1       berilij; spojevi berilija;

C2       spojevi vanadija;

C3       spojevi kroma (VI);

C4       spojevi kobalta;

C5       spojevi nikla;

C6       spojevi bakra;

C7       spojevi cinka;

C8       arsen; spojevi arsena;

C9       selen; spojevi selena;

C10     spojevi srebra;

C11     kadmij; spojevi kadmija;

C12     spojevi kositra;

C13     antimon; spojevi antimona;

C14     telur; spojevi telura;

C15     spojevi barija; osim barij sulfata;

C16     živa; spojevi žive;

C17     talij; spojevi talija;

C18     olovo; spojevi olova;

C19     anorganski sulfidi;

C20     anorganski spojevi fluora, osim kalcij fluorida;

C21     anorganski cijanidi;

C22     sljedeći alkalijski ili zemnoalkalijski metali: litij, natrij, kalij, kalcij, magnezij u elementarnom obliku;

C23     kisele otopine ili kiseline u krutom stanju;

C24     lužnate otopine ili lužine u krutom stanju;

C25     azbest (prašina i vlakna);

C26     fosfor: spojevi fosfora, osim mineralnih fosfata;

C27     metalni karbonili;

C28     peroksidi;

C29     klorati;

C30     perklorati;

C31     azidi;

C32     poliklorirani bifenili PCB i/ili poliklorirani terfenili PCT;

C33     farmaceutski ili veterinarski pripravci;

C34     biocidi i fitofarmaceutici (npr. pesticidi, itd.);

C35     infektivne tvari;

C36     kreozoti;

C37     izocijanati; tiocijanati;

C38     organski cijanidi (npr. nitrili, itd.);

C39     fenoli; spojevi fenola;

C40     halogenirana otapala;

C41     organska otapala, osim halogeniranih otapala;

C42     organohalogeni spojevi, osim inertnih polimerizirajućih materijala i ostalih tvari navedenih u ovom Prilogu;

C43     aromatski spojevi; policiklički i heterociklički organski spojevi;

C44     alifatski amini;

C45     aromatski amine C46 etera;

C47     eksplozivne tvari, osim onih navedenih drugdje u ovom Prilogu;

C48     organski spojevi sumpora;

C49     spojevi srodni polikloriranom dibenzo-furanu;

C50     spojevi srodni polikloriranom dibenzo-para-dioksinu;

C51     ugljikovodici i njihovi spojevi kisika, dušika i/ili sumpora koji nisu drugačije navedeni u ovom Prilogu.

 

_______

(*) Određena ponavljanja generičkih vrsta opasnog otpada navedenih u točki 1. ovoga Priloga su namjerna.

 

PRILOG II.

 

LISTA OPASNOG OTPADA

 

SVOJSTVA OTPADA KOJA GA ČINE OPASNIM

 


H1 »Eksplozivno«:

tvari i pripravci koje mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili koje su osjetljivije na udarce i trenje od dinitrobenzena.


H2 »Oksidirajuće«:

tvari i pripravci koje pokazuju visoko egzotermne reakcije u kontaktu s drugim tvarima, posebice zapaljivim tvarima.


H3 – A »Visoko zapaljivo«:

tekuće tvari i pripravci koje imaju temperaturu paljenja nižu od 21°C (uključujući i vrlo visoko zapaljive tekućine), ili – tvari i pripravci koje se mogu zagrijati i zapaliti se u kontaktu sa zrakom na sobnoj temperaturi bez primjene energije, ili – krute tvari i pripravci koje se lako mogu zapaliti u kratkom kontaktu s izvorom paljenja i koji nastavljaju gorjeti nakon uklanjanja izvora paljenja, ili – plinovite tvari i pripravci koje su zapaljive na zraku s minimalno povišenim tlakom, ili – tvari i pripravci koje, u kontaktu s vodom ili vlažnim zrakom, otpuštaju visoko zapaljive plinove u opasnim količinama.


H3 – B »Zapaljivo«:

tekuće tvari i pripravci koje imaju temperaturu paljenja jednaku ili višu od 21 °C i nižu ili jednaku od 55 °C.


H4 »Nadražujuće«:

nadražujuće tvari i pripravci koje u neposrednom, dužem ili ponovljenom kontaktu s kožom ili sluznicom, mogu prouzročiti upalnu reakciju.

Otpad je nadražujući:

            – ako sadrži 10 % ili više, jedne ili više nadražujućih tvari klasificiranih oznakom R41 ili

            – ako sadrži 20 % ili više, jedne ili više nadražujućih tvari klasificiranih oznakama R36, R37 ili R38 prema posebnom propisu o otrovima.


H5 »Opasan«:

tvari i pripravci koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti granični rizik za zdravlje.

Otpad je opasan za zdravlje:

            – ako sadrži 25 % ili više, jedne ili više tvari klasificiranih kaoopasne tvari prema posebnom propisu o otrovima.


H6 »Otrovno«:

tvari i pripravci (uključujući vrlo otrovne tvari i pripravke) koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za zdravlje i čak smrt.

Otpad je otrovan:

            – ako sadrži  0,1 %  ili više,  jedne ili više tvari klasificiranih kao vrlo jaki otrovi ili

            – ako sadrži 3 % ili više, jedne ili više tvari klasificiranih kao otrovi prema posebnom propisu o otrovima.


H7 »Karcinogeno«:

tvari i pripravci koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti rak ili povećati njegovu učestalost.

Otpad je karcinogen:

            – ako sadrži 0,1 % ili više, jedne ili više karcinogenih tvari 1. ili 2. skupine karcinogena ili

            – ako sadrži 1 % ili više, jedne ili više karcinogenih tvari 3. skupine karcinogena prema posebnom propisu o otrovima.


H8 »Nagrizajuće«:

tvari i pripravci koje u kontaktu mogu uništiti tkivo.

Otpad je nagrizajući:

            – ako sadrži 1 % ili više, jedne ili više nagrizajućih tvari klasificiranih  oznakom R35 ili

            – ako sadrži 5 % ili više, jedne ili više nagrizajućih tvari klasificiranih oznakom R34 prema posebnom propisu o otrovima.


H9 »Infektivno«:

tvari koje sadrže održive mikroorganizme ili njihove otrove koji su poznati ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti kod ljudi i drugih živih organizama.


H10 »Toksično za reprodukciju (Teratogeno)«:

tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost.

Otpad je toksičan za reprodukciju:

            – ako sadrži 0,5 % ili više jedne tvari toksične za reprodukciju klasificirane u 1. ili 2. skupinu reproduktivnih otrova, označene oznakom R60 ili R61 ili

            – ako sadrži 5 % ili više jedne tvari toksične za reprodukciju  klasificirane u 3. skupinu reproduktivnih otrova, označene oznakom R62 ili R63 prema posebnom propisu o otrovima.


H11 »Mutageno«:

tvari i pripravci koje, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost.

Otpad je mutagen:

            – ako sadrži 0,1 %  ili više jedne mutagene tvari klasificirane u 1.ili 2. skupinu mutagenih tvari označene oznakom R46 ili

            – ako sadrži 1 % ili više jedne mutagene tvari klasificirane u 3.skupinu mutagenih tvari, označene oznakom R40 prema posebnom propisu o otrovima.


H12

tvari i pripravci koji otpuštaju otrovne ili vrlo otrovne plinove u kontaktu s vodom, zrakom ili kiselinom, a sadržaj slobodnog sulfida i cijanida u kontaktu s vodom, zrakom ili kiselinom prelazi sljedeće vrijednosti:

            – Sulfid – slobodan: 10.000 mg/kg suhe tvari

            – Cijanid – slobodan: 1.000 mg/kg suhe tvari


H13

tvari i pripravci koji, nakon odlaganja, mogu na bilo koji način proizvesti drugu tvar, npr. ocjeđivanjem, koja ima jedno od prethodno navedenih svojstava u tabeli (H1-H12).

1. Otpad ima svojstvo H13 ako vrijednosti parametara u otpadu prelaze sljedeće vrijednosti:

Živa: 20 mg/kg suhe tvari(1)


(1) otpad koji se utiskuje u tlo («utrjeni odpadki») koji sadrže teškotopive sulfide, granična vrijednost iznosi 3.000 mg/kg suhe tvari

 

Arsen(2) (3) : 5.000 mg/kg suhe tvari

Olovo(2) (3): 10.000 mg/kg suhe tvari

Kadmij(2) (3): 5.000 mg/kg suhe tvari

_________

(2) ne odnosi se na otpad sinteriran u staklo/zastakljeni otpaci

(3) ne odnosi se na postojane slitine

 

PAO: 100 mg/kg suhe tvari

PCB: 100 mg/kg suhe tvari

PCDD/PCDF: 10.000 ng/kg suhe tvari

POX: 1.000 mg/kg suhe tvari

Ukupni ugljikovodici: 20.000 mg/kg suhe tvari(5)

BTX: 500 mg/kg suhe tvari

Fenoli: 10.000 mg/kg suhe tvari

_________

(5) ne odnosi se na asfalt i bitumen

 

2. Otpad ima svojstvo H13 ako vrijednosti paramatera eluata ili u slučaju tekućeg otpada prelaze sljedeće vrijednosti:

Ostatak nakon sušenja: 10.000 mg/l (1)            

 

PH vrijednost: 6-13 (2)

Antimon: 5 mg/l

Arsen: 5 mg/l

Bakar: 10 mg/l

Barij: 50 mg/l

Berilij: 0,5 mg/l

Bor: 100 mg/l

Cink: 100 mg/l

Kadmij: 0,5 mg/l

Kobalt: 10 mg/l

Kositar: 100 mg/l

Ukupni krom: 50 mg/l

Krom 6+ : 2 mg/l

Nikal: 50 mg/l

Ukupno selen i telurij: 5 mg/l

Srebro: 5 mg/l

Olovo: 10 mg/l

Talij: 2 mg/l

Vanadij10.000 mg/l

Živa: 0,05 mg/l

Amonijev dušik: 1.000 mg/l

Nitratov dušik: 30 mg/l

Ukupni cijanid: 20 mg/l

Cijanid slobodan: 2 mg/l

Sulfid: 20 mg/l

Fluorid: 50 mg/l

Ukupni ugljikovodici: 100 mg/l (3) (4)

PAO: 0,05 mg/l (4)

AOX: 10 mg/l

Fenoli: 100 mg/l


H14 »Ekotoksično«:

tvari i pripravci koji predstavljaju ili mogu predstavljati neposredan ili posredan rizik za jedan ili više dijelova okoliša.

_________

(1) vrijednost za otpad  u tekućem stanju iznosi 30.000 mg/l

(2) vrijednost za otpad  u tekućem stanju iznosi 2-11,5

(3) za tlo koje je onečišćeno mazivima i uljima i za otpad iz procesa pridobivanja nafte, vrijednost eluata iznosi 5mg/l

(4) centrifugalni eluat

 

PRILOG III.

 

ZELENI POPIS OTPADA1

 

Neovisno o činjenici da  je određeni otpad sadržan u ovom popisu, nije ga dozvoljeno prevoziti kao otpad sa  Zelenog popisa ako je onečišćen (kontaminiran) drugim tvarima u mjeri da:

(a) se opasnost vezana uz otpad toliko povećava da je primjereno uključiti isti na Žuti ili Crveni popis, ili (b) je postalo nemoguće oporabiti isti na način prihvatljiv za okoliš.

___________________________________________________

Identifikacijska   Carinska
oznaka               tarifna            Naziv otpada

otpada               oznaka

___________________________________________________

 

GA. OTPADNI METAL I NJIHOVE LEGURE U NERASUTOM2 OBLIKU

 

Sljedeći otpad i ostaci plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010           7112 10           od zlata

GA 020           7112 20           od platine (izraz »platina« uključuje platinu, iridij,
                                               osmij, paladij, rodij i rutenij)

GA 030           7112 90           od drugih plemenitih metala, npr.srebra

                        Napomena: živa je izričito isključena kao onečišćivač
                                               ovih metala i njihovih

                                               legura ili amalgama.

Sljedeći otpad i ostaci od neželjznih metala i njihovih legura:

GA 120           7404 00           Otpaci i ostaci od bakra

GA 130           7503 00           Otpaci i ostaci od nikla

GA 140           7602 00           Otpaci i ostaci od aluminija

GA 150           7802 00           Otpaci i ostaci od olova

GA 160           7902 00           Otpaci i ostaci od cinka

GA 170           8002 10           Otpaci i ostaci od  kositra

GA 180           8101 91           Otpaci i ostaci od volframa

GA 190           8102 91           Otpaci i ostaci od molibdena

GA 200           8103 10           Otpaci i ostaci od tantala

GA 210           8104 20           Otpaci i ostaci od magnezija (osim otpadaka i ostataka
                                               od magnezija navedenih pod AA 190)

GA 220           8105 10           Otpaci i ostaci od kobalta

GA 230           8106 00           Otpaci i ostaci od bizmuta

GA 240           8107 10           Otpaci i ostaci od kadmija

GA 250           8108 10           Otpaci i ostaci od titanija

GA 260           8109 10           Otpaci i ostaci od cirkonija

GA 270           8110 00           Otpaci i ostaci od antimona

GA 280           8111 00           Otpaci i ostaci od mangana

GA 290           8112 11           Otpaci i ostaci od berilija

GA 300           8112 20           Otpaci i ostaci od kroma

GA 310           8112 30           Otpaci i ostaci od germanija

GA 320           8112 40           Otpaci i ostaci od vanadija

                        8112 91           Otpaci i ostaci od:

GA 330                                   – hafnija

GA 340                                   – indija

GA 350                                   – niobija

GA 360                                   – renija

GA 370                                   – galija

GA 400           2804 90           Otpaci i ostaci od selena

GA 410           2804 50           Otpaci i ostaci od telura

GA 420           2805 30           Otpaci i ostaci od metala skupine lantanoida
                                               (otpaci i ostaci od rijetke zemlje)

GA 430           7204                Otpaci i ostaci od željeza ili čelika

 

________

1 Kadgod je moguće, uz navedenu stavku stoji brojčana oznaka iz Harmoniziranog sustava naziva i označivanja robe, koji je utemeljen Briselskom konvencijom od 14. lipnja 1983. pod okriljem Vijeća za carinsku suradnju (Harmonizirani sustav). Ova se oznaka može odnositi i na otpade i na proizvode. Ova Uredba ne uključuje stavke koje ne predstavljaju otpade. Stoga se ova oznaka – koju koriste carinski službenici u svrhu lakše provedbe svojih postupaka, kao i drugi – ovdje navodi u svrhu pomoći pri utvrđivanju popisanih otpada prema ovoj Uredbi. Ipak, odgovarajuće službene napomene za pojašnjenje koje je izdalo Vijeće za carinsku suradnju trebale bi se uporabljavati kao upute za tumačenje kako bi se utvrdili otpadi obuhvaćeni generičkim tarifnim brojevima.

Oznaka »ex« označava određenu stavku koja se navodi unutar tarifnog broja oznake iz Harmoniziranog sustava.

Oznaka koja je tiskana masnim slovima u prvom stupcu je oznaka Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj: ona se sastoji od dva slova (jedno koje se odnosi na popis: Zeleni (orig. Green), Žuti (orig. Amber) ili Crveni (orig. Red) i jedno koje se odnosi na kategoriju otpada: A, B, C .....) nakon čega slijedi određeni broj.

2 Pod »nerasutim« oblikom se ne podrazumijeva otpad u obliku praha, mulja, prašine ili krutih tvari koje su pomješani s opasnim otpadnim tekućine.

 

 

GB. OTPAD KOJI SADRŽI METALE NASTAO TOPLJENJEM, TALJENJEM I OPLEMENJIVANJEM METALA

 

GB 010           2620 11           Tvrdi nepročišćeni cink

GB 020                                   Troske koje sadrže cink:

GB 021                                   – troska s površine taline cinka za cinčanje 

                                               (>90% Zn)

GB 022                                   – troska s dna taline cinka za cinčanje

                                               (>92% Zn)

GB 023                                   – troska iz procesa lijevanja cinka (>85% Zn)

GB 024                                   – troska iz procesa vrućeg cinčanja (>92% Zn)

GB 025                                   – obrani površinski sloj cinka

GB 030                                   Aluminij obran s površine taline (isključujući one 

                                               koji su zapaljivi ili u dodiru s vodom emitiraju zapaljive plinove u opasnim količinama)

GB 040           2620 90           Šljaka od obrade plemenitih metala i bakra za daljnje oplemenjivanje

GB 050                                   Kositrene troske koje sadržavaju tantal s manje od 0,5% kositra

 

GC. OSTALI OTPAD KOJI SADRŽI METALE

 

GC 010                                   Električni sklopovi koji se sastoje samo od metala ili  legura

GC 020                                   Elektronički otpad (npr. tiskane ploče, elektroničke komponente, žica i sl.) i obnovljive

                                               elektroničke komponente pogodne za ponovno dobivanje osnovnih i plemenitih metala

GC 030           8908 00           Brodovi i ostali plovni objekti za rezanje, propisno ispražnjeni, bez tereta i drugih materijala

                                               koji nastaju od rada plovila a koji se mogu klasificirati kao opasna tvar ili opasni otpad 

GC 040                                   Olupine motornih vozila iz kojih su ispražnjene sve tekućine

                                              

Istrošeni katalizatori isključujući tekućine koje se koriste kao katalizatori:

 

GC 050                                   Istrošeni katalizatori za katalitičko krekiranje (FCC) (npr. aluminij oksid, zeolit)

GC 060                                   Istrošeni katalizatori koji sadrže sljedeće metale:

                                               – plemenite metale: zlato, srebro.

                                               – metale iz skupine platina: rutenij,                  

                                               rodij, paladij, osmij, iridij, platina.

                                               – prijelazne metale: skandij, vanadij,               

                                               mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, željezo,                       

                                               nikal, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij.

                                               – lantanoidi (rijetke zemljane kovine): lantan, praseodimij, samarij, gadolinij,

                                               disprozij, erbij, iterbij, cerij, neodimij, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij.

GC 070           2619 00           Troska koja nastaje od proizvodnje željeza i čelika (uključujući nisko legirani

                                               čelik) isključujući onu trosku koja je posebno proizvedena u svrhu zadovoljavanja

                                               nacionalnih i relevantnih međunarodnih zahtjeva i normi3

GC 080                                   valjaonički ogar (crna kovina)

 

Otpadni metal i otpadne metalne legure u rasutom obliku:

 

GC 090                                   Molibden

GC 100                                   Volfram

GC 110                                   Tantal

GC 120                                   Titan

GC 130                                   Niobij

GC 140                                   Renij

GC 150                                   Zlato

GC 160                                   Platina (izraz »platina« uključuje

                                               platinu, iridij, ozmij, paladij, rodij i

                                               rutenij)

GC 170                                   Ostali plemeniti metali, npr. srebro

                                               Napomena: živa je izričito isključena

                                               kao tvar koja zagađuje te metale ili

                                               njihove legure, ili amalgame.

 

GD. OTPAD IZ RUDARSTVA: OTPAD KOJI NIJE U RASUTOM STANJU/OBLIKU

 

GD 010           2504 90           Otpaci od  prirodnog grafita

GD 020           2514 00           Otpaci od  škriljevca, bilo da je grubo obrađen ili samo izrezan piljenjem ili na neki drugi način

GD 030           2525 30           Otpaci od  tinjca

GD 040           2529 30           Otpaci od  leucita, nefelina i nefenil-sijenita

GD 050           2529 10           Otpaci od  glinenca (feldspat)

GD 060           2529 21           Otpaci od  fluorita

                        2529 22

GD 070           2811 22           Silicij otpad (otpad od silicija u

                                               krutom obliku isključujući onaj koji se

                                               uporabljavaju u tehnološkim

                                               postupcima u ljevaonicama)

 

________

3 Ova stavka obuhvaća korištenje troske kao izvora za proizvodnju titanij dioksida i vanadija)

 

GE. STAKLENI OTPAD KOJI NIJE U RASUTOM OBLIKU

 

GE 010            7001 00           Otpaci od razbijenog stakla i drugi

                                               stakleni otpad, osim stakla iz katodnih

                                               cijevi i drugog aktivnog (obloženog) stakla

GE 020                                   Otpad od staklenih vlakana

 

GF. KERAMIČKI OTPAD KOJI NIJE U RASUTOM OBLIKU

 

GF 010                                   Otpad od keramike koja je nakon

                                               oblikovanja pečena, uključujući

                                               keramičke posude (prije i/ili nakon

                                               uporabe)

GF 020            8113 00           Otpaci i ostaci od kermeta

                                               (metalnokeramičkog sastava)

GF 03                                     Otpadna vlakna od keramike koja

                                               nigdje drugdje nisu navedena ili

                                               uključena

 

GG. DRUGI OTPAD KOJI SADRŽI UGLAVNOM ANORGANSKE SASTOJKE I KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ORGANSKE MATERIJALE

 

GG 010                                   Djelomično pročišćeni kalcijev sulfat

                                               dobiven iz procesa odsumporavanjem

                                               dimnih plinova (FGD)

GG 020                                   Otpadne gipsane ploče ili žbuka

                                               nastala prilikom rušenja zgrada

GG 030           2621                Pepeo i troska s dna termoelektrana

                                               na ugljeni pogon

GG 040           2621                Leteći pepeo iz termoelektrana na

                                               ugljeni pogon

GG 050                                   Anode od petrol koksa i/ili bitumena

GG 060           2803                Istrošeni aktivni ugljik koji nastaje

                                               kao rezultat obrade pitkih voda,

                                               procesa u prehrambenoj industriji

                                               i proizvodnji vitamina

GG 080           2621 00           Troska iz  proizvodnje bakra,

                                               kemijski stabilizirana, koja ima visoki

                                               sadržaj željeza (iznad 20%) i

                                               prerađuje se prema industrijskim

                                               specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN

                                               8201) uglavnom za primjene u

                                               građevinarstvu i proizvodnju

                                               abrazivnih sredstava

GG 090                                   Sumpor u krutom obliku 

GG 100                                   Kalcijev karbonat (vapnenac) iz

                                                proizvodnje kalcijevog cijanamida

                                               (koji ima pH manji od 9)

GG 110           2621 00           Neutralizirani crveni mulj iz

                                               proizvodnje glinice

GG 120                                   Natrijev, kalijev i kalcijev klorid

GG 130                                   Karborundum (silicijev karbid)

GG 140                                   Razlomljeni beton

GG 150           2620 90           Ostaci od stakla koji sadrže

                                               litijev-tantal i litijev-niobij

GG 160                                   Bituminozni materijali (asfaltni

                                               otpad) od gradnje i održavanja cesta

                                               koji ne sadrže katran

 

GH. OTPAD OD KRUTE PLASTIKE

 

Uključujući, ali ne ograničeno na:

GH 010           3915                Otpad, strugotine i ostaci od

                                               plastičnih masa:

GH 011           3915 10           – od polimera etilena

GH 012           3915 20           – od polimera stirena

GH 013           3915 30           – od polimera vinilklorida

GH 014           3915 90           – Polimeri ili kopolimeri, na primjer:

                                               – polipropilen

                                               – polietilen tereftalat

                                               – akrilonitril kopolimer

                                               – butadien kopolimer

                                               – stiren kopolimer

                                               – poliamidi

                                               – polibutilen-tereftalati

                                               – polikarbonati

                                               – polifenilen sulfidi

                                               – akrilni polimeri

                                               – parafini (C10 – C13)4

                                               – poliuretan (koji ne sadrži

                                               klorofluorugljike)

                                               – polisiloksalani (silikoni)

                                               – polimetilmetakrilati

                                               – polivinil-alkohol

                                               – polivinil-acetat

                                               – polimer fluoriranog etilena (teflon,

                                               PTFE)

GH 015           3915 90           Smole ili proizvodi kondenzacije, na

                                               primjer:

                                               – urea-formaldehidne smole

                                               – fenol-formaldehidne smole

                                               – melamin-formaldehidne smole

                                               – epoksi-smole

                                               – alkidne smole           

                                               – poliamidi

 

GI. OTPAD OD PAPIRA, KARTONA I PAPIRNATIH PROIZVODA

 

GI 010             4707                Otpaci i ostaci od papira ili kartona:

GI 011             4707 10           – od nebijeljenog kraft papira ili

                                               kartona, ili valovitog papira ili

                                               kartona

GI 012             4707 20           – od drugog papira ili kartona

                                               uglavnom izrađenog od izbijeljene

                                               kemijske pulpe za papir bez dodataka

                                               boje

GI 013             4707 30           – od  papira ili kartona uglavnom

                                               izrađenog od mehaničke pulpe (na

                                               primjer, novine, časopisi i sličan

                                               tiskani materijal)

GI 014             4707 90           – ostali otpad koji uključuje, ali se ne

                                               ograničava na:

                                               1. višeslojni karton

                                               2. nesortirani otpad i ostatke

 

GJ. OTPAD OD TEKSTILA

 

GJ 010            5003                Otpad od svile (uključujući čahure

                                               dudova svilca koje nisu

                                               prikladne za odmotavanje, otpad

                                               od pređe i raščupanih tekstilnih

                                               materijala)

 

4 Oni se ne mogu polimerizirati i uporabljavaju se kao sredstva za plastifikaciju.

 

GJ 011            5003 10           – negreban ili nečešljan

GJ 012            5003 90           – ostali otpad

GJ 020            5103                Otpad od  vune ili fine ili grube

                                               životinjske dlake, uključujući otpad

                                               pređe, ali isključujući raščupane

                                               tekstilne materijale

GJ 021            5103 10           – kratka vunena vlakna

                                               (isčesak) ili otpad od fine životinjske dlake

GJ 022            5103 20           – drugi otpad od  vune ili fine

                                               životinjske dlake

GJ 023            5103 30           – otpad od grube životinjske dlake

GJ 030            5202                Pamučni otpad (uključujući otpad od

                                               prediva i raščupanih tekstilnih

                                               matrijala)

GJ 031            5202 10           – otpad od prediva (uključujući otpad

                                               od konca)

GJ 032            5202 91           – raščupani tekstilni matrijal

GJ 033            5202 99           – ostali otpad

GJ 040            5301 30           Lanena kudjelja i otpad

GJ 050            5302 90           Kudjelja i otpad od konoplje

                                               (Cannabis  sativa L.) (uključujući

                                               otpad od prediva i raščupanih

                                               tekstilnih materijala)

GJ 060            5303 90           Kudjelja i otpad (uključujući otpad

                                               od prediva i raščupanih tekstilnih

                                               materijala) od jute i ostalih tekstilnih

                                               liko vlakana (osim lana, konoplje i

                                               ramije)

GJ 070            5304 90           Kudjelja i otpad od sisala i ostalih

                                               tekstilnih vlakana roda Agave

                                               (uključujući otpad od prediva i

                                               raščupanih tekstilnih matrijala)

GJ 080            5305 19           Kudjelja, isčesak i ostali otpad od

                                               vlakana kokosova oraha (uključujući

                                               otpad od prediva i raščupanih

                                               tekstilnih materijala)

GJ 090            5305 29           Kudjelja, isčesak i ostali otpad abake

                                               (Manila konoplja ili Musa textilis

                                               Nee) (uključujući otpad od prediva i

                                               raščupanih tekstilnih materijala)

GJ 100            5305 99           Kudjelja, isčesak i ostali otpad ramije

                                               i drugih biljnih tekstilnih vlakana

                                               koji nisu drugdje specificirani ili

                                               uključeni (uključujući otpad od

                                               prediva i raščupanih tekstilnih

                                               materijala)       

GJ 110            5505                Otpad (uključujući isčesak, otpad od

                                               prediva i raščupane tekstilne otpatke)

                                               od sintetičkih vlakana

GJ 111            5505 10           – sintetičkih vlakana

GJ 112            5505 20           – umjetnih vlakana

GJ 120            6309 00           Iznošena odjeća i druga iznošena

                                               tekstilna roba

GJ 130            6310                Stare krpe, otpadni konopi, užad,

                                               kablovi i istrošeni proizvodi od

                                               tekstilnih matrijala

GJ 131            6310 10           – sortirani

GJ 132            6310 90           – drugi

 

GJ 140            6310                Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi

 

GK. GUMENI OTPAD

 

GK 010           4004 00           Otpad, strugotine i ostaci od gume

                                               (osim od tvrde gume) i granule

                                               dobivena od njih

GK 020           4012 20           Rabljene pneumatske gume

GK 030           4017 00           Otpad i otpaci tvrde gume

                                               (na primjer, ebonit)

 

GL. NEOBRAĐENO PLUTO I DRVENI OTPAD

 

GL. 010           4401 30           Otpad i otpaci drveta, bez obzira jesu

                                               li nagomilani u kladama, briketama,

                                               kuglicama ili sličnim oblicima

GL 020            4501 90           Otpad od pluta; pluto drobljeno,

                                               granulirano ili mljeveno

 

GM. OTPAD KOJI NASTAJE IZ POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 

GM 070          2307                Talozi od vina

GM 080          2308                Sušeni i sterilizirani biljni otpad,

                                               ostaci i nusproizvodi,

                                               paleterizirani ili nepaleterizirani koji

                                               se koriste kao životinjska hrana, a

                                               koji  nisu nigdje drugdje navedeni ili

                                               uključeni

GM 090          1522                Degras, ostaci od prerade masnih

                                               tvari i voskova biljnog ili životinjskog

                                               podrijetla

GM 100          0506 90           Otpad kostiju i rogova, neobrađen, s

                                               odstranjenom masti, jednostavno

                                               pripremljen (ali nije izrezan i

                                               oblikovan), obrađen kiselinom ili je

                                               iz  njega odstranjena želatina 

GM 110          0511 91           Otpad od ribe

GM 120          1802 00           Kora od kakaa, ljuske, opne i ostali

                                               otpad od kakaa

GM 130                                  Otpad iz poljoprivredno prehrambene

                                               industrije isključujući nusproizvode

                                               koji zadovoljavaju nacionalne i

                                               međunarodne zahtjeve i norme za

                                               ljudsku i životinjsku prehranu

GM 140          1500                Otpadne jestive masti i ulja

                                               životinjskog ili biljnog

                                               podrijetla (npr. ulja za prženje)

 

GN. OTPAD OD ŠTAVLJENJA I OBRADE KOŽE I KRZNA, TE UPORABE KOŽE

 

GN 010           0502 00           Otpad od svinjske, ovčje ili

                                               veprovih čekinja i dlake ili dlake

                                               jazavca i ostala dlaka koja se korist za

                                               izradu četka

GN 020           0503 00           Otpad od konjske strune, bez obzira

                                               je  li spremljen kao sloj sa ili bez

                                               potpornog materijala

GN 030           0505 90           Otpad od koža i drugih dijelova

                                               ptica, s perjem ili paperjem, otpad od

                                               perja i dijelova perja (bez obzira jesu

                                               li s obrezanim rubovima ili ne) i

                                               paperja, a koji nije obrađen dalje od

                                               čišćenja, dezinfekcije ili obrade

                                               u svrhu očuvanja

GN 040           4110 00           Strugotine i drugi otpad od kože ili

                                               imitacije kože koji nije pogodan za

                                               proizvodnju kožne robe, isključujući

                                               muljeve od kože

 

GO. DRUGI OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE I KOJI MOŽE SADRŽAVATI METALE I ANORGANSKE MATERIJALE

 

GO 010           0501 00           Otpad ljudske kose

GO 020                                  Otpad od slame

GO 030                                  Deaktivirani micelij iz proizvodnje

                                               penicilina koje će se uporabljavati

                                                kao životinjska hrana

 

GO 040                                  Otpadni fotografski film i papir

                                               (uključujući temeljni i fotoosjetljivi

                                               sloj), bez obzira sadrži li srebro ili ne

                                               sadrži srebro u slobodnom ionskom

                                               obliku

 

GO 050                                  Fotoaparati za jednokratnu uporabu

                                               bez baterija

 

PRILOG IV.

 

ŽUTI POPIS OTPADA1

 

Neovisno o činjenici da  je određeni otpad sadržan u ovom popisu, nije ga dozvoljeno prevoziti kao otpad sa  Žutog popisa ako je onečišćen  drugim tvarima u  mjeri koja:

a) povećava rizike povezane s tim otpadom tako da ga je primjereno uključiti u crveni popis, ili

b) sprječava recikliranje otpada na ekološki siguran način.

 

_________

1 Kadgod je moguće, uz navedenu stavku stoji brojčana oznaka iz Harmoniziranog sustava naziva i označivanja robe, koji je utemeljen Briselskom konvencijom od 14. lipnja 1983. pod okriljem Vijeća za carinsku suradnju (Harmonizirani sustav). Ova se oznaka može odnositi i na otpade i na proizvode. Ova Uredba ne uključuje stavke koje ne predstavljaju otpade. Stoga se ova oznaka – koju koriste carinski službenici u svrhu lakše provedbe svojih postupaka, kao i drugi – ovdje navodi u svrhu pomoći pri utvrđivanju popisanih otpada prema ovoj Uredbi. Ipak, odgovarajuće službene Napomene za pojašnjenje koje je izdalo Vijeće za carinsku suradnju trebale bi se upotrebljavati kao upute za tumačenje kako bi se utvrdili otpadi obuhvaćeni generičkim tarifnim brojevima.

Oznaka »ex« označava određenu stavku koja se navodi unutar tarifnog broja oznake iz Harmoniziranog sustava.

Oznaka koja je tiskana masnim slovima u prvom stupcu je oznaka Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj: ona se sastoji od dva slova (jedno koje se odnosi na popis: Zeleni (orig. Green), Žuti (orig. Amber) ili Crveni (orig. Red) i jedno koje se odnosi na kategoriju otpada: A, B, C .....) nakon čega slijedi određeni broj.

___________________________________________________

Identifikacijska             Carinska
oznaka                         tarifna              Naziv otpada

otpada                         oznaka

___________________________________________________

 

AA. OTPAD KOJI SADRŽI KOVINE

 

AA 010                       2619 00           Drozga, ljuskice željeza i drugi otpadi

                                                           od proizvodnje željeza i čelika2

AA 020                       2620 19           Pepeo i ostaci cinka2

AA 030                       2620 20           Pepeo i ostaci olova2

AA 040                       2620 30           Pepeo i ostaci bakra2

AA 050                       2620 40           Pepeo i ostaci aluminija2

AA 060                       2620 50           Pepeo i ostaci vanadija2

AA 07                         2620 90           Pepeo i ostaci2 koji sadrže kovine ili

                                                           smjese kovina, a koji nisu nigdje

                                                           drugdje navedeni ili uključeni

AA 080                       8112 91           Otpad, otpaci i ostaci talija

AA 090                       2804 80           Otpad i ostaci arsena2

AA 100                       2805 40           Otpad i ostaci žive2

AA 110                                              Ostaci od proizvodnje aluminijeva

                                                           oksida koji nisu nigdje drugdje

                                                           navedeni ili uključeni

AA 120                                             Galvanski talozi

AA 130                                              Tekućine od namakanja kovina u

                                                           razrijeenoj kiselini

AA 140                                              Ostaci luženja nakon obrade cinka,

                                                           cinkove prađine i taloga poput

                                                           jarosita, hematita, getita itd.

AA 150                                              Ostaci koji sadrže plemenite kovine, a

                                                           koji su u krutom obliku i sadrže

                                                           primjese anorganskih cijanida

AA 160                                              Pepeo, mulj, prašina i drugi ostaci

                                                           plemenitih kovina poput:

AA 161                                              – pepela od spaljivanja tiskanih

                                                           sklopnih ploča

AA 162                                              – pepela od fotografskog filma

AA 170                                              Olovno-kisele baterije, čitave ili

                                                           zdrobljene

AA 180                                              Rabljene baterije ili akumulatori,

                                                           čitavi ili zdrobljeni osim

                                                           olovno-kiselih baterija, te otpad i

                                                           otpaci koji nastaju od proizvodnje

                                                           baterija i akumulatora, a koji nisu

                                                           nigdje drugdje navedeni ili uključeni

AA 190           8104 20                      Otpad i otpaci magnezija koji su

                                                           zapaljivi, piroforni ili u dodiru s

                                                           vodom emitiraju zapaljive plinove

                                                           u opasnim količinama.

 

AB. OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE KOJI MOGU SADRŽAVATI KOVINE I ORGANSKE MATERIJALE

 

AB 010           2621 00                      Šljaka, pepeo i ostaci˛ koji nisu nigdje

                                                           drugdje navedeni ili uključeni

AB 020                                               Ostaci koji nastaju od paljenja

                                                           gradskog, odnosno kućnog otpada

AB 030                                               Otpadi od necijanidnih sustava, a koji

                                                           nastaju od površinske obrade kovina

AB 040           7001 00                      Stakleni otpad od katodnih cijevi

                                                           i drugog aktivnog stakla

AB 050           2529 21                      Talog kalcijeva fluorida

AB 060                                               Drugi anorganski kemijski spojevi

                                                           fluora u obliku tekućina ili mulja

AB 070                                               Pijesak koji se uporabljava u

                                                           tehnološkim postupcima u ljevaonicama

AB 080                                               Potrošeni katalizatori koji nisu na

                                                           zelenom popisu

AB 090                                               Otpad hidrata aluminija

AB 100                                               Otpad aluminijeva oksida

AB 110                                               Bazične otopine

AB 120                                               Anorganski halidni kemijski spojevi

                                                           koji nisu nigdje drugdje navedeni ili uključeni

AB 130                                               Zrnati pješčenjak koji se uporabljava

                                                           pri pjeskarenju

AB 140                                               Sadra koja nastaje od procesa

                                                           kemijske industrije

AB 150                                               Nepročišćeni kalcijev sulfit i kalcijev

                                                           sulfat od odsumporavanja dimnog

                                                           plina

 

_______

2 Ovaj popis uključuje otpade u obliku pepela, taloga, šljake, drozge, obranog površinskog sloja, ljuskica željeza, prašine, praha, mulja i tvrdog taloga, osim ako je materijal izričito uvršten u neki drugi popis.

 

AC. OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE KOJI MOGU SADRŽAVATI KOVINE I ANORGANSKE MATERIJALE

 

AC 010           2713 90                      Otpad od proizvodnje/prerade

                                                           naftnog koksa i bitumena,

                                                           isključujući anodne krajeve

AC 020                                              Smolasti materijali (asfaltni otpad)

                                                           koji nisu nigdje drugdje navedeni

                                                           ili uključeni

AC 030                                              Otpadna ulja koja nisu prikladna za

                                                           uporabu u prvobitne namjene

AC 040                                              Talog od olovnog benzina

AC 050                                              ermalne tekućine (tekućine koje

                                                           prenose toplinu)

AC 060                                              Hidrauličke tekućine

AC 070                                              Kočne tekućine

AC 080                                              Antifrizi

AC 090                                              Otpad od proizvodnje, stvaranja i

                                                           uporabe smola, mliječnog soka biljke,

                                                           plastifikatora, ljepila i adhezivnih

                                                           sredstava

AC 100           3915 90                      Nitroceluloza

AC 110                                              Fenoli, kemijski spojevi fenola

                                                           uključujući klorofenol u obliku

                                                           tekućina ili mulja

AC 120                                              Poliklorirani naftalini

AC 130                                              Eteri

AC 140                                              Trietilamin katalizator za taloženje

                                                           ljevaoničkog pijeska

AC 150                                              Klorofluorugljici

AC 160                                              Haloni

AC 170                                              Obrađeno pluto i drveni otpadi

AC 1804         4110 00                      Kožna prašina, pepeo, mulj i brašno

AC 190                                              Pahuljice – lagani dijelovi od

                                                           uništavanja automobila

AC 200                                              Organski fosforni kemijski spojevi

AC 210                                              Nehalogenizirana otapala

AC 220                                               Halogenizirana otapala

AC 230                                              Halogenizirani i nehalogenizirani

                                                           nevodenasti ostaci nakon destilacije

                                                           koji nastaju od postupaka ponovnog

                                                           dobivanja organskog otapala 

AC 240                                              Otpadi koji nastaju od proizvodnje

                                                           alifatskih halogeniziranih

                                                           ugljikovodika (poput klorometana,

                                                           dikloroetana, vinilklorida,

                                                           vinilidenklorida, alilklorida i

                                                           epiklorhidrina)

AC 250                                              Površinski aktivni agensi

AC 260                                              Tekuće svinjsko gnojivo; fekalije

AC 270                                              Kanalizacijski mulj

 

AD. OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SASTOJKE

 

AD 010                                              Otpaci od proizvodnje i pripreme

                                                           farmaceutskih proizvoda

AD 020                                              Otpaci od proizvodnje, stvaranja i

                                                           uporabe biocida i fitofarmaceutskih

                                                           proizvoda

AD 030                                              Otpaci od proizvodnje, stvaranja i

                                                           uporabe kemikalija za zaštitu drveta

                                                           Otpaci koji sadrže, sastoje se od ili su

                                                           zagađeni s bilo čime od sljedećeg:

AD 040                                              – anorganski cijanidi, osim taloga

                                                           koji  sadrže plemenite kovine i koji

                                                           su  u krutom obliku s primjesama

                                                           anorganskih cijanida

AD 050                                              – organski cijanidi

AD 060                                              Otpadne mješavine ulja/vode,

                                                           ugljikovodika/vode, emulzije

AD 070                                              Otpadi od proizvodnje, stvaranja i

                                                           uporabe tinti, boja za tekstil ili kosu,

                                                           pigmenata, boja za ličenje, lakova

AD 080                                              Otpadi eksplozivne naravi, kada ne

                                                           podliježu nekim drugim posebnim

                                                           zakonskim propisima

AD 090                                              Otpadi od proizvodnje, stvaranja i

                                                           uporabe reprografskih i fotografskih

                                                           kemikalija i materijala koji nisu

                                                           nigdje drugdje navedeni ili uključeni

AD 100                                              Otpadi od necijanidnih sustava koji

                                                           nastaju od površinske obrade plastike

AD 110                                              Kisele otopine

AD 120                                              Smole od izmjene iona

AD 130                                              Fotoaparati za jednokratnu uporabu s

                                                           baterijama

AD 140                                              Otpaci od naprava za kontrolu

                                                           industrijskog onečišćenja za čišćenje

                                                           industrijskih ispušnih plinova, a koji

                                                           nisu nigdje drugdje navedeni ili

                                                           uključeni

AD 150                                              Organski materijal koji nastaje

                                                           prirodno i koji se uporabljava kao

                                                           sredstvo za filtriranje (poput biofiltera)

AD 160                                              Gradski/kućni otpad

AD 170           2803                           Potrošeni aktivni ugljik koji ima

                                                           opasna svojstva i nastaje od uporabe

                                                           u anorganskim kemijskim, organskim

                                                           kemijskim i farmaceutskim

                                                           industrijama, pročišćavanju otpadne

                                                           vode, procesima čišćenja plina i zraka                        

                                                           te sličnim primjenama

 

PRILOG V.

 

CRVENI POPIS OTPADA

 

Kada se riječi »koji sadrži« ili »je zagađen sa« uporabljavaju u ovom popisu, one znače da je tvar koja se spominje prisutna u otpadu u mjeri koja ga čini:

a) opasnim ili 

b) neprikladnim za postupak recikliranja.

________________________________________________

Identifikacijska             Carinska
oznaka                         tarifna              Naziv otpada

otpada                         oznaka

________________________________________________

 

RA. OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE KOJI MOGU SADRŽAVATI KOVINE I ANORGANSKE MATERIJALE

 

RA 010                                               Otpadne tvari i predmeti koji

                                                           sadrže, sastoje se od ili su zagađeni s

                                                           polikloriranim bifenilom i/ili

                                                           polikloriranim terfenilom i/ili

                                                           polibromiranim  bifenilom,

                                                           uključujući sve druge polibromirane

                                                           analogone tih kemijskih spojeva s

                                                           razinom koncentracije od 50 mg/kg

                                                           ili više

RA 020                                               Otpadni katranizirani ostaci

                                                           (isključujući one navedene pod

                                                           AC020) koji nastaju od rafiniranja,

                                                           destilacije i bilo kakve pirolitičke

                                                           obrade organskih materijala

 

RB. OTPAD KOJI UGLAVNOM SADRŽI ANORGANSKE SASTOJKE KOJI MOGU SADRŽAVATI KOVINE I ORGANSKE MATERIJALE

 

RB 010                                               Azbest (prašina i vlakna)

RB 020                                               Keramička vlakna fizikalno-kemij-

                                                           skih svojstava sličnim svojstvima

                                                           azbesta

 

RC. OTPAD KOJI MOŽE SADRŽAVATI ILI ANORGANSKE ILI ORGANSKE SASTOJKE

 

Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni s bilo čime od sljedećeg:

 

RC 010                                               – svaki element iz iste skupine kao i

                                                           poliklorirani dibenzofuran

RC 020                                               – svaki element iz iste skupine kao i

                                                           poliklorirani dibenzodioksin

RC 030                                               Talozi olovnih antidetonacijskih

                                                           smjesa

RC 040                                               Peroksidi, osim vodikova peroksida

 

 

PRILOG VI.

 

»Popis A«

 

A1. Kovni otpadi i otpadi koji sadrže kovine

____________________________________________________________

Identifikacijska             Naziv otpada

oznaka otpada
____________________________________________________________

A1010             Kovni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo čega
                        od sljedećeg:

                        – antimon

                        – arsen

                        – berilij

                        – kadmij

                        – olovo

                        – živa

                        – selenij

                        – telurij

                        – talij

ali isključujući otpad koji je izričito naveden na Popisu B.

___________________________________________________________

A1020             Otpad čiji su sastojci ili zagađivači, isključujući masivni kovni

                        otpad, bilo što od sljedećeg:

            – antimon; kemijski spojevi antimona

                        – berilij; kemijski spojevi berilija

                        – kadmij; kemijski spojevi kadmija

                        – olovo; kemijski spojevi olova

                        – selenij; kemijski spojevi selenija

                        – telurij; kemijski spojevi telurija

___________________________________________________________

A1030             Otpad čiji su sastojci ili zagađivači bilo što od sljedećeg:

                        – arsen; kemijski spojevi arsena

                        – živa; kemijski spojevi žive

                        – talij; kemijski spojevi talija

___________________________________________________________

A1040             Otpad čiji su sastojci bilo što od sljedećeg:

                        – metalni  karbonili

                        – heksavalentni kemijski spojevi kroma

___________________________________________________________

A1050             Galvanski talog

___________________________________________________________

A1060             Otpadne tekućine od namakanja kovina u razrijeđenoj kiselini

___________________________________________________________

A1070             Ostaci luženja nakon obrade cinka, cinkove prašine i mulja

                        poput jarosita, hematita itd.

___________________________________________________________

A1080             Otpadni ostaci cinka koji nisu uključeni u Popis B, a koji

                        sadrže olovo i kadmij u koncentracijama dovoljnim da pokazuju

                        svojstva iz Priloga II.

___________________________________________________________

A1090             Pepeo od spaljivanja izolirane bakrene žice

___________________________________________________________

A1100             Prašina i ostaci od sustava za čišćenje plina bakrenih talionica

___________________________________________________________

A1110             Potrošene elektrolitske otopine od postupaka elektropročišća-

                        vanja i elektroizvlačenja bakra

___________________________________________________________

A1120             Otpadni mulj, isključujući anodni mulj, od elektrolitskih sustava

                        za pročišćavanje u postupcima elektropročišćavanja i 

                        elektroizvlačenja bakra           

___________________________________________________________

A1130             Potrošene otopine za jetkanje koje sadrže otopljeni bakar

___________________________________________________________

A1140             Otpadni bakrenasti klorid i katalizatori bakrenog cijanida

___________________________________________________________

A1150             Pepeo plemenitih kovina od spaljivanja tiskanih           

                        sklopnih ploča koje nisu uključene u Popis B1

___________________________________________________________

A1160             Otpadne olovno-kisele baterije, čitave ili zdrobljene

___________________________________________________________

A1170             Nesortirane otpadne baterije isključujući mješavine     

                        baterija koje se nalaze samo naPopisu B. Otpadne                 

                        baterije koje nisu navedene na Popisu B koje             

                        sadrže sastojke iz Priloga I. u onoj mjeri koja ih                      

                        čini opasnima

___________________________________________________________

A1180             Otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci2      

                        koji sadrže komponente poput akumulatora i drugih    

                        baterija koje su uključene u Popis A, živine sklopke,   

                        staklo iz katodnih cijevi i drugo presvučeno staklo i     

                        kondenzatore polokloriranih bifenila ili su zagađeni      

                        s elementima iz Priloga I. (npr. kadmij, živa, olovo,     

                        poloklorirani bifenil) u takvoj mjeri da posjeduju         

                        bilo koje od svojstava iz Priloga II. (vidi srodni na-     

                        vod na Popisu B, B1110)3

 

A2.      Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke koji može sadržavati kovine i organske materijale

___________________________________________________________

A2010             Stakleni otpad od katodnih cijevi i drugog presvučenog stakla

___________________________________________________________

A2020             Otpadni anorganski kemijski spojevi fluora u obliku    

                        tekućina ili mulja, ali isključujući otpade navedene u    

                        Popisu B

___________________________________________________________

A2030             Otpadni katalizatori, ali isključujući otpade navede-    

                        ne u Popisu B

____________________________________________________________

A2040             Otpadna sadra koja nastaje od procesa kemijske in-  

                        dustrije kada sadrži elemente iz Priloga I. u takvoj       

                        mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Priloga II. (vidi   

                        srodni navod na Popisu B, B2080)

___________________________________________________________

A2050             Otpadni azbest (prašina i vlakna)

___________________________________________________________

A2060             Leteći pepeo iz elektrana na ugljen koji sadrži tvari     

                        iz Priloga I. u koncentracijama koje su dovoljne da     

                        pokažu svojstva iz Priloga II. (vidi srodni navod na     

                        Popisu B, B2050)

 

A3. Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke koji može sadržavati kovine i anorganske materijale

___________________________________________________________

A3010             Otpad od proizvodnje ili prerade naftnog koksa i        

                        bitumena

___________________________________________________________

A3020             Otpadna mineralna ulja neprikladna za uporabu u        

                        prvobitne namjene

___________________________________________________________

A3030             Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni s        

                        talogom olovnih antidetonacijskih smjesa

___________________________________________________________

A3040             Otpadne termalne tekućine (tekućine koje prenose     

                        toplinu)

 

____________

1 Potrebno je napomenuti da identična stavka u Popisu B (B1160) ne navodi izuzetke.

2 Ovaj navod ne uključuje otpatke sklopova od proizvodnje električne energije.

3 Poliklorirani bifenili imaju razinu koncentracije od 50 mg/kg ili više.

___________________________________________________________

A3050             Otpadi od proizvodnje, stvaranja i uporabe smola,      

                        mliječnog soka biljke, plastifikatora, ljepila/adhezi-      

                        vnih sredstava isključujući one otpade koji su nave-    

                        deni na Popisu B (vidi srodni navod na Popisu B, B4020)

___________________________________________________________

A3060             Otpadna nitroceluloza

___________________________________________________________

A3070             Otpadni fenoli, kemijski spojevi fenola uključujući       

                        klorofenol u obliku tekućina ili mulja

___________________________________________________________

A3080             Otpadni eteri ne uključujući one koji su navedeni na    

                        Popisu B

___________________________________________________________

A3090             Otpadna kožna prašina, pepeo, mulj i brašno ako       

                        sadrže heksavalentne kemijske spojeve kroma ili bi-   

                        ocide (vidi srodni navod na Popisu B, B3100)

___________________________________________________________

A3100             Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili imitacije     

                        kože koji je  neprikladan za proizvodnju kožnih pred- 

                        meta i koji sadrži heksavalentne kemijske spojeve       

                        kroma ili biocide (vidi srodni navod na Popisu B, B3090)

___________________________________________________________

A3110             Otpadi od guljenja i pripreme životinjske kože koji     

                        sadrže heksavalentne kemijske spojeve kroma ili

                        biocide, ili zarazne tvari (vidi srodni navod na Popisu B, B3110)

____________________________________________________________

A3120             Pahuljice – lagani dijelovi od sjeckanja

____________________________________________________________

A3130             Otpadne organske fosforne smjese

____________________________________________________________

A3140             Otpadna nehalogenizirana organska otapala, ali           

                        isključujući otpade navedene na Popisu

___________________________________________________________­­_

A3150             Otpadna halogenizirana organska otapala

___________________________________________________________­­_

A3160             Otpadni halogenizirani ili nehalogenizirani nevode-       

                        nasti ostaci od destilacije koji nastaju od postupaka    

                        ponovnog dobivanja organskog otapala

___________________________________________________________­­_

A3170             Otpad koji nastaje od proizvodnje alifatskih haloge-   

                        niziranih ugljikovodika (poput klormetana, diklore-     

                        tana, vinilklorida, vinilidenklorida, alilklorida i epi-       

                        klorhidrina)

___________________________________________________________­­_

A3180             Otpad, tvari i predmeti koji sadrže, sastoje se od ili     
                        su zagađeni s polikloriranim bifenilom, poliklorira-       
                        nim terfenilom, polikloriranim naftalinom ili poli-          
                        bromiranim bifenilom ili bilo kojim drugim polibro-      
                        miranim analogonima tih kemijskih spojeva s razi-                   
                        nom koncentracije od 50 mg/kg ili više4

___________________________________________________________­­_

A3190             Otpadni katranizirani ostaci (isključujući asfaltni          

                        cement) koji nastaju od rafiniranja, destilacije i bilo     

                        kakve pirolitičke obrade organskih materijala

 

A4. Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

___________________________________________________________­­_

A4010             Otpad od proizvodnje, pripreme i uporabe farmace-   

                        utskih proizvoda, ali isključujući one otpade koji su     

                        navedeni na Popisu B

______________

4 Smatra se da je razina od 50 mg/kg međunarodno praktična razina za sve otpade. Ipak, mnoge države su za određene otpade utvrdile niže regulatorne razine (npr. 20 mg/kg).

___________________________________________________________­­_

A4020             Klinički i srodni otpad, tj. otpadi koji nastaju od         

                        medicinske, njegovateljske, zubarske, veterinarske ili  

                        slične prakse, te otpadi koji se stvaraju u bolnicama    

                        ili drugim ustanovama za vrijeme ispitivanja, ili lije-      

                        čenja pacijenata, ili istraživačkih projekata

___________________________________________________________­­_

A4030             Otpad od proizvodnje, stvaranja i uporabe biocida i   

                        fitofarmaceutskih proizvoda uključujući otpadne pe-   

                        sticide i herbicide koji se ne nalaze na specifikaci-       

                        jama, kojima je prošao rok valjanosti5 ili nisu priklad-­ 

                        ni za uporabu u prvobitne namjene

___________________________________________________________­­_

A4040             Otpad od proizvodnje, pripreme i uporabe kemikali-  

                        ja za zaštitu drveta6

___________________________________________________________­­_

A4050             Otpad koji sadrži, sastoji se od ili su zagađeni s bilo    

                        čime od sljedećeg

                        – anorganski cijanidi, osim ostataka koji sadrže ple-   

                        menite kovine u krutom obliku s primjesama anor-      

                        ganskih cijanida

                        – organski cijanidi

___________________________________________________________­­_

A4060             Otpadne mješavine ulja/vode, ugljikovodika/vode,      

                        emulzije

___________________________________________________________­­_

A4070             Otpadi od proizvodnje, stvaranja i uporabe tinti,         

                        boja za tekstil ili kosu, pigmenata,

                        boja za ličenje, lakova isključujući svaki takav otpad   

                        naveden na Popisu B (vidi srodni navod na Popisu      

                        B, B4010)

___________________________________________________________­­_

A4080             Otpadi eksplozivne naravi (ali isključujući takve otpa- 

                        de navedene na Popisu B)

___________________________________________________________­­_

A4090             Otpadne kisele ili bazične otopine, osim onih nave-     

                        denih u odgovarajućoj stavci na Popisu B (vidi srod-   ­

                        ni navod na Popisu B, B2120)

___________________________________________________________­­_

A4100             Otpad od naprava za kontrolu onečišćenja u indus-    

                        triji koje se uporabljavaju za čišćenje industrijskih       

                        ispušnih plinova, ali isključujući otpade navedene na    

                        Popisu B

___________________________________________________________­­_

A4110             Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su zagađeni s        

                        bilo čime od sljedećeg:

                        – svaki element iz iste skupine kao i poliklorirani         

                        dibenzofuran

                        – svaki element iz iste skupine kao i poliklorirani         

                        dibenzodioksin

___________________________________________________________­­_

A4120             Otpadi koji sadrži, sastoje se od ili su zagađeni s pe-  

                        roksidima

___________________________________________________________­­_

A4130             Otpadne ambalaže i spremnici koji sadrže tvari iz        

                        Priloga I. u koncentracijama dovoljnim da pokazuju    

                        opasna svojstva iz Priloga II.

___________________________________________________________­­_

A4140             Otpad koji se sastoji od ili sadrži kemikalije koje        

                        se ne nalaze na specifikacijama ili im je prošao rok      

                        valjanosti5, a koje odgovaraju kategorijama iz Priloga I. i

                        pokazuju opasna svojstva iz Priloga II.

___________

5 Izraz »kojima je prošao rok valjanosti« znači da nisu potrošeni u razdoblju koje preporučuje proizvođač.

6 Ovaj navod ne uključuje drvo obrađeno s kemikalijama za zaštitu drveta.

___________________________________________________________­­_

A4150             Otpadne kemijske tvari koje nastaju od istraživanja    

                        i razvoja ili nastavnih aktivnosti koje nisu poznate        

                        i/ili su nove i čiji učinci na ljudsko zdravlje i/ili okoliš    

                        nisu poznati

___________________________________________________________­­_

A4160             Potrošeni aktivni ugljik koji nije uključen u Popis B     

                        (vidi srodni navod na Popisu B, B2060)

 

PRILOG VI.

 

»Popis B«

 

B1. Kovni otpad i otpad koji sadrže kovine

___________________________________________________________­­_

B1010             Otpaci kovina i njihovih legura u kovinastom, nera-     

                        spršivom obliku:

                        – plemenite kovine (zlato, srebro,, platinska skupina,  

                        ali bez žive)

                        – otpaci željeza i čelika

                        – otpaci bakra

                        – otpaci nikla

                        – otpaci aluminija

                        – otpaci cinka

                        – otpaci kositra

                        – otpaci volframa

                        – otpaci molibdena

                        – otpaci tantala

                        – otpaci magnezija

                        – otpaci kobalta

                        – otpaci bizmuta

                        – otpaci titanija

                        – otpaci cirkonija

                        – otpaci mangana

                        – otpaci germanija

                        – otpaci vanadija

                        – otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

                        – otpaci torija

                        – otpaci rijetke zemlje

___________________________________________________________­­_

B1020             Čisti nezagađeni otpaci kovina uključujući legure u

                        gotovom rasutom stanju (limovi, ploče, poluge, šipke   itd.):

                        – otpaci antimona

                        – otpaci berilija

                        – otpaci kadmija

                        – otpaci olova (ali isključujući olovno-kisele baterije)

                        – otpaci selenija

                        – otpaci telurija

___________________________________________________________­­_

B1030             Vatrostalne kovine koje sadrže ostatke od kemijskog procesa

___________________________________________________________­­_

B1040             Otpad sklopova od proizvodnje električne energije koji nisu

                        zagađeni uljem za podmazivanje, poliklo-        

                        riranim bifenilom ili polikloriranim terfenilom u  

                        takvoj mjeri da ih to čini opasnima

___________________________________________________________­­_

B 1050            Mješovite obojene kovine, otpaci teških dijelova, koji ne

                        sadrže materijale iz Priloga I. u  spojevima dovolj-      

                        nim da pokazuju svojstva iz Priloga II.7

 

7 Potrebno je napomenuti da, čak i ako u početku postoji niska razina zagađenosti s materijalima iz Priloga I., kasniji procesi, uključujući procese recikliranja, mogu rezultirati odvojenim frakcijama koje sadrže znatno veće koncentracije od onih u materijalima iz Priloga I.

 

___________________________________________________________­­_

B1060             Otpad selena i telura u kovinastom elementarnom

                        obliku uključujući prah

___________________________________________________________­­_

B1070             Otpad bakra i bakrenih legura u raspršivom obliku,

                        osim ako sadrži sastojke iz Priloga I. u takvoj mjeri     

                        da pokazuje svojstva iz Priloga II.

___________________________________________________________­­_

B1080             Cinkov pepeo i ostaci uključujući ostatke cinkovih legura

                        u raspršivom obliku, osim ako sadrže elemen- 

                        te iz Priloga I. u takvim koncentracijama da pokazu    

                        ju svojstva iz Priloga II. ili pokazuju opasno svojstvo   

                        H4.38

___________________________________________________________­­_

B1090             Otpadne baterije koje su u skladu s nekom specifikacijom,

                        isključujući baterije izrađene s olovom, ka-     

                        dmijem ili živom

___________________________________________________________­­_

B1100             Otpadi koji sadrže kovine, a koji nastaju od topljenja, taljenja i

                        oplemenjivanja kovina:

                        – tvrdi nepročišćeni cink

                        – cink koji sadrži drozgu:

                        – gornja drozga pločastog cinka od pocinčavanja       

                        (>90% Zn)

                        – donja drozga pločastog cinka od pocinčavanja        

                        (>92% Zn)

                        – drozga od lijevanja cinka u kalup (>85% Zn)

                        – drozga pločastog cinka od pocinčavanja u vatri        

                        (šarža) (>92% Zn)

                        – obrani površinski sloj cinka

                        – obrani površinski sloj aluminija isključujući solnu      

                        šljaku

                        – šljaka od prerade bakra za daljnju preradu ili

                        oplemenjivanje, a koja ne sadrži arsen, olovo ili kadmij           

                        u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Priloga II.

                        – otpadi od vatrostalnih obloga, uključujući lonce za

                        taljenje koji nastaju od taljenja bakra

                        – šljaka od prerade plemenitih kovina za daljnje

                        oplemenjivanje

                        – tantal koji sadrži kositrenu šljaku s manje od 0,5% kositra

___________________________________________________________­­_

B1110             Električni i elektronski sklopovi:

                        – elektronski sklopovi koji se sastoje samo od kovina

                        ili legura

                        – otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci9

                               (uključujući tiskane sklopne ploče) koji ne sadrže       

                        elemente poput akumulatora i drugih baterija koji su

                        uključeni u Popis A, živine sklopke, staklo od katodnih

                        cijevi i drugo presvučeno staklo te kondenzatore poli-

                        kloriranog bifenila, ili koji nisu zagađeni s elementima iz

                        Priloga I. (npr. kadmij, živa, olovo, poliklorirani bifenil),

                        ili s elementima s kojih su ovi skinuti, u onoj mjeri u kojoj

                        ne posjeduju nijedno od svojstava iz Priloga II. (vidi

                        srodni navod na Popisu A, A1180)

                          električni i elektronski sklopovi (uključujući tiska-   

                        ne sklopne ploče, elektronske komponente i žice)       

                        namijenjene za izravnu ponovnu uporabu10, a ne za    

                        recikliranje ili konačno odlaganje11.

___________________________________________________________­­_

8 Status cinkova pepela trenutačno se preispituje i postoji preporuka pri UN-ovoj Konferenciji o trgovini i razvoju da cinkov pepeo ne bi trebao biti opasna roba.

9 Ovaj navod ne uključuje otpatke od proizvodnje električne energije.

           

___________________________________________________________­­_

B1120             Potrošeni katalizatori, isključujući tekućine koje se      

                        koriste kao katalizatori, koji sadrže bilo što od:

                        – prijelaznih kovina, isključujući otpadne katalizato-    

                        re (potrošene katalizatore, tekućine koje se uporab-   

                        ljavaju kao katalizatori ili druge katalizatore) na           

                        Popisu A: skandij, vanadij,  mangan, kobalt, bakar,    

                        itrij, niobij, hafnij, volfram, titanij, kromno željezo,       

                        nikl, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij

                        – lantanoida (rijetke zemljane kovine): lantan, pra-      

                        seodimij, samarij, gadolinij, diprosij, erbij, iterbij,        

                        cerij, neodimij, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij

___________________________________________________________­­_

B1130             Očišćeni potrošeni katalizatori koji sadrže plemenite   

                        kovine

___________________________________________________________­­_

B1140             Talozi koji sadrže plemenite kovine i koji su u kru-      

                        tom obliku s primjesama anorganskih cijanida

___________________________________________________________­­_

B1150             Otpadi plemenitih kovina i legura (zlato, srebro, pla-   

                        tinska skupina, ali bez žive) u raspršivom netekućem   

                        obliku s odgovarajućom ambalažom i etiketom

___________________________________________________________­­_

B1160             Pepeo plemenitih kovina od spaljivanja tiskanih           

                        sklopnih ploča (vidi srodni navod na Popisu A,           

                        A1150)

___________________________________________________________­­_

B1170             Pepeo plemenitih kovina od spaljivanja fotografskog   
                        filma

___________________________________________________________­­_

B1180             Otpadni fotografski film koji sadrži srebrne halide i      

                        kovinasto srebro

___________________________________________________________­­_

B1190             Otpadni fotografski papir koji sadrži srebrne halide     

                        i kovinasto srebro

___________________________________________________________­­_

B1200             Zrnasta šljaka koja nastaje od proizvodnje željeza i     

                        čelika

___________________________________________________________­­_

B1210             Šljaka koja nastaje od proizvodnje željeza i čelika      

                        uključujući šljaku kao izvor TiO2 i vanadija

___________________________________________________________­­_

B1220             Šljaka od proizvodnje cinka, kemijski stabilizirana, s   

                        visokim sadržajem željeza (preko 20%) i prerađena    

                        prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301) 

                        uglavnom za gradnju

___________________________________________________________­­_

B1230             Valjaonički ogar koji nastaje od proizvodnje željeza i   čelika

___________________________________________________________­­_

B1240             Valjaonički ogar bakrenog oksida

___________________________________________________________­­_

 

10 Ponovna uporaba može uključiti popravak, obnovu ili poboljšanje, ali ne veliko ponovno sastavljanje.

11 U nekim zemljama materijali koji su namijenjeni za izravnu ponovnu uporabu ne smatraju se otpadom.

 

B2. Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati kovine i organske materijale

___________________________________________________________­­_

B2010             Otpadi od rudarskih poslova u neraspršivom obliku:

                        – otpad od prirodnog grafita

                        – otpad od škriljca, bilo da je grubo obrađen ili samo

                        izrezan piljenjem ili na neki drugi način

                        – otpad od tinjca

                        – otpad od leucita, nefelina i nefelin-sijenita    

                        – otpad od glinenca

                        – otpad od fluorita

                        – otpadi od zemlje kremenjače u krutom obliku          

                        isključujući otpade koji se uporabljavaju u tehnološ-   

                        kim postupcima u ljevaonici

___________________________________________________________­­_

B2020             Stakleni otpad u neraspršivom obliku:

                        – razbijeno staklo koje se koristi za recikliranje i         

                        drugi otpad i otpaci stakla, osim stakla od  katodnih    

                        cijevi i drugog presvučenog stakla

___________________________________________________________­­_

B2030             Keramički otpad u neraspršivom obliku:

                        – otpadi i otpaci kerametala (kombinacije keramike    

                        i kovine)

                        – keramička vlakna koja nisu nigdje drugdje nave-     

                        dena ili uključena

___________________________________________________________­­_

B2040             Ostali otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke:

                        – djelomično pročišćen kalcijev sulfat proizveden od   

                        odsumporavanja dimnog plina

                        – otpadne zidne ploče od sadre ili gipsane ploče koje

                        nastaju od rušenja zgrada

                        – šljaka od proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana,  

                        s visokim sadržajem željeza (preko 20%) i prerađena

                        prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301   

                        i DIN 8201) uglavnom za gradnju i abrazivne pri         

                        mjene

                        – sumpor u krutom obliku

                        – kamen vapnenac od proizvodnje kalcijeva cijana-    

                        mida (s pH manjim od 9)

                        – natrijev, kalijev, kalcijev klorid

                        – karborund (silicijev karbid)

                        – razlomljeni beton

                        – litij-tantal i litij-niobij koji sadrže staklene otpatke

___________________________________________________________­­_

B2050             Leteći pepeo iz elektrana na ugljen koji nije uključen   

                        u Popis A (vidi srodni navod na Popisu A, A2060)

___________________________________________________________­­_

B2060             Potrošeni aktivni ugljik koji nastaje od obrade pitke    

                        vode te procesa prehrambene industrije i proizvod-    

                        nje vitamina (vidi srodni navod na Popisu A, A4160)

___________________________________________________________­­_

B2070             Talog kalcijeva fluorida

___________________________________________________________­­_

B2080             Otpadna sadra koja nastaje od procesa kemijske in-  

                        dustrije i koja nije uključena u Popis A (vidi srodni      

                        navod na Popisu A, A2040)

___________________________________________________________­­_

B2090             Otpadni anodni krajevi od proizvodnje čelika ili alu-   

                        minija izrađeni od naftnog koksa ili bitumena i očiš-     

                        ćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacija-     

                        ma (isključujući anodne krajeve od elektroliza klor-    

                        nih lužina i od metalurške industrije)

___________________________________________________________­­_

B2100             Otpadni hidrati aluminija i otpadni aluminijev oksid      

                        te ostaci od proizvodnje aluminijeva oksida isključu-   

                        jući materijale koji se koriste za procese čišćenja,       

                        flokulacije ili filtriranja plina

___________________________________________________________­­_

B2110             Talog od boksita (»crveno blato«) (pH snižen na manje          

                        od 11,5)

___________________________________________________________­­_

B2120             Otpadne kisele ili bazične otopine s PH većim od 2     

                        i manjim od 11,5 koje nisu korozivne ili na neki dru-   

                        gi način opasne (vidi srodni navod na Popisu A, A4-   

                        090)

 

B3. Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke koji mogu sadržavati kovine i anorganske materijale

 

___________________________________________________________­­_

B3010             Kruti plastični otpad:

                        Sljedeći plastični ili miješani plastični materijali, pod     

                        uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadima i da      

                        su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

                        – otpaci plastike nehalogeniziranih polimera i kopo      

                        limera, uključujući, ali ne isključivo, sljedeće (podra-   

                        zumijeva se da su takvi otpaci potpuno polimerizi-      

                        rani):

                        – etilen

                        – stiren

                        – polipropilen

                        – polietilen-tereftalat

                        – akrilonitril

                        – butadien

                        – poliacetali

                        – poliamidi

                        – polibutilen- tereftalat

                        – polikarbonati

                        – polieteri

                        – polifenilen-sulfidi

                        – akrilni polimeri

                        – alkani C10 – C13 (plastifikator)

                        – poliuretan (koji ne sadrži klorofluorugljike)

                        – polisiloksani

                        – polimetil-metakrilat

                        – polivinil-alkohol

                        – polivinil-butiral

                        – polivinil-acetat

                        – Vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski         

                        proizvodi uključujući sljedeće:

                        – urea-formaldehid smole

                        – fenol- formaldehid smole

                        – melamin- formaldehid smole

                        – epoksi smole

                        – alkidne smole

                        – poliamide

                        – Sljedeći otpad fluoriniranih polimera12:

                        – perfluoroetilen/propilen

                        – perfluoroalkoksi alkan (PFA)

                        – perfluoroalkoksi alkan (MFA)

                        – polivinilfluorid

                        – polivinilidenfluorid

 

12 Otpadi nakon potrošnje isključeni su iz ovog navoda. Otpadi se ne smiju miješati. Treba uzeti u obzir probleme koji nastaju od postupaka otvorenog gorenja

___________________________________________________________­­_

B3020             Otpad papira, kartona i papirnatih proizvoda

                        Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani     

                        s opasnim otpadima:

                        Otpaci i ostaci od papira ili kartona:

                        – neizbjeljenog papira ili kartona, ili valovitog papi-     

                        ra, ili kartona

                        – drugog papira ili kartona uglavnom izrađenog od      

                        izbijeljene kemijske kaše za papir, koja nije obojena   

                        u cjelini

                        – papira ili kartona uglavnom izrađenog od mehanič-   

                        ke kaše za papir (npr. novine, časopisi i slične tiskane stvari)

                        – ostalo, uključujući, ali ne isključivo:

                        1. slojeviti karton;

                        2. nesortirane otpatke

___________________________________________________________­­_

B3030             Tekstilni otpadi

                        Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani     

                        s drugim otpadima i da su pripremljeni prema određe-

                        noj specifikaciji:

                        – otpad od svile (uključujući svilčeve čahure nepri-     

                        kladne za namatanje, otpad pređe i sirovine koje se    

                        dobivaju pretvaranjem otpada od predenja, tkanja      

                        ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponovne upo-     

                        rabe u proizvodnji tekstila):

                        – nečesan ili nečešljan

                        – drugi otpad

                        – Otpad od vune ili fine, ili grube životinjske dlake,     

                        uključujući otpad pređe, ali isključujući sirovine koje   

                        se dobivaju pretvaranjem otpada od predenja, tkanja

                        ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponovne upo-     

                        rabe u proizvodnji tekstila:

                        – kratka vlakna odvojena nakon češljanja vune ili       

                        fine životinjske dlake

                        – ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake

                        – otpad od grube životinjske dlake

                        – Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i sirovine    

                        koje se dobivaju pretvaranjem otpada od predenja,    

                        tkanja ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponov-     

                        ne uporabe u proizvodnji tekstila):

                        – otpad pređe (uključujući otpad od konca)

                        – sirovine koje se dobivaju pretvaranjem otpada od    

                        predenja, tkanja ili pletenja u vlaknasto stanje u svr-   

                        hu ponovne uporabe u proizvodnji tekstila

                        – drugi otpad

                        – Lanena kudjelja i otpad

                        – Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i sirovine  

                        koje se dobivaju pretvaranjem otpada od predenja,    

                        tkanja ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponov-     

                        ne uporabe u proizvodnji tekstila) prave konoplje       

                        (Cannabis sativa L.)

                        – Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i sirovine  

                        koje se dobivaju pretvaranjem otpada od predenja,    

                        tkanja ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponov-     

                        ne uporabe u proizvodnji tekstila) jute i drugih tek-     

                        stilnih likovih vlakana (isključujući lan, pravu ko-         

                        noplju i azijski grm iz porodice kopriva latinskog         

                        imena Boehmeria nivea)

                        – Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i sirovine  

                        koje se dobivaju pretvaranjem otpada od predenja,    

                        tkanja ili pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponov-     

                        ne uporabe u proizvodnji tekstila) agavinih vlakana      

                        i drugih tekstilnih vlakana roda agava

                        – Kudjelja, kratka vlakna odvojena nakon češljanja i  

                        otpad (uključujući otpad pređe i sirovine koje se do-  

                        bivaju pretvaranjem otpada od predenja, tkanja ili      

                        pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponovne uporabe   

                        u proizvodnji tekstila) kokosovog oraha

                        – Kudjelja, kratka vlakna odvojena nakon češljanja i  

                        otpad (uključujući otpad pređe i sirovine koje se do-  

                        bivaju pretvaranjem otpada od predenja, tkanja ili      

                        pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponovne uporabe   

                        u proizvodnji tekstila) abake (Manilske konoplje ili     

                        Musa textilis Nee)

                        – Kudjelja, kratka vlakna odvojena nakon češljanja i  

                        otpad (uključujući otpad pređe i sirovine koje se do-  

                        bivaju pretvaranjem otpada od predenja, tkanja ili      

                        pletenja u vlaknasto stanje u svrhu ponovne  upora-    

                        be u proizvodnji tekstila) azijskog grma iz porodice     

                        kopriva latinskog imena Boehmeria nivea i drugih        

                        biljnih tekstilnih vlakana koja nisu nigdje drugdje         

                        navedena ili uključena

                        – Otpad (uključujući kratka vlakna odvojena nakon    

                        češljanja, otpad pređe i sirovine koje se dobivaju pret-           

                        varanjem otpada od predenja, tkanja ili pletenja u       

                        vlaknasto stanje u svrhu ponovne uporabe u proizvod-

                        nji tekstila) neprirodnih vlakana:

                        – sintetičkih vlakana

                        – umjetnih vlakana

                        – Iznošeni odjevni predmeti ili druga iznošena tek-      

                        stilna roba

                        – Rabljene krpe, otpaci tanke špage, konoplja snasti,

                        konopa i debele užadi te istrošeni tekstilni predmeti     

                        od tanke špage, konoplja snasti, konopa ili debele      

                        užadi:

                        – sortirani

                        – ostalo

___________________________________________________________­­_

B3040             Gumeni otpadi

                        Sljedeći materijali pod uvjetom da se ne miješaju s      

                        drugim otpadima:

                        – otpad i otpaci tvrde gume (npr. ebonit)

                        – ostali gumeni otpadi (isključujući one otpade koji     

                        su specificirani negdje drugdje)

___________________________________________________________­­_

B3050             Otpad od neobrađenog pluta i drveta:

                        – otpad i otpaci drveta, bez obzira jesu li nagomilani   

                        u kladama, briketama, kuglicama ili sličnim oblicima

                        – otpad pluta; drobljeno, zrnato ili mljeveno pluto

___________________________________________________________­­_

B3060             Otpadi koje nastaju u poljoprivrednoj industriji, pod   

                        uvjetom da nisu zarazni:

                        – vinska komina (vinski talog)

                        – sušeni i sterilizirani biljni otpad, talozi i nusproiz-       

                        vodi, bez obzira jesu li u obliku kuglica koje se upo-   

                        rabljavaju kao životinjaka hrana, a koji nisu nigdje      

                        drugdje navedeni ili uključeni

                        – mast za štavljenje kože; ostaci nakon obrade mas-   

                        nih tvari ili životinjskih, ili biljnih masti

                        – otpad kostiju i rogova, neobrađen, s odstranjenom  

                        masti, jednostavno pripremljen (ali nije izrezan i           

                        oblikovan), obrađen kiselinom ili iz kojega je odstra-  

                        njena želatina 

                        – riblji otpad

                        – ovojnice, ljuske, kožice i drugi otpad kakaa

                        – otpad od agroprehrambene industrije isključujući     

                        nusproizvode koji zadovoljavaju nacionalne i među-    

                        narodne zahtjeve te norme za ljudsku i životinjsku       

                        potrošnju

___________________________________________________________­­_

B3070             Sljedeći otpad:

                        – otpad ljudske kose

                        – otpad od slame

                        – deaktivirano vegetativno tijelo gljiva od proizvod-    

                        nje penicilina koje će se uporabljavati kao životinjska  

                        hrana

___________________________________________________________­­_

B3080             Otpadne obrezine i otpaci kože  

___________________________________________________________­­_

B3090             Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili imitacije     

                        kože koji je  neprikladan za proizvodnju kožnih pred- 

                        meta i koji sadrži heksavalentne kemijske spojeve       

                        kroma ili  biocide (vidi srodni navod na Popisu A,       

                        A3100)

___________________________________________________________­­_

B3100             Otpadna kožna prašina, pepeo, mulj i brašno ako       

                        sadrže heksavalentne kemijske spojeve kroma ili bi-   

                        ocide (vidi srodni navod na Popisu A, A3090)

___________________________________________________________­­_

B3110             Otpadi od guljenja i pripreme životinjske kože koji     

                        sadrže heksavalentne kemijske spojeve kroma ili bio- 

                        cide, ili zarazne tvari (vidi srodni navod na Popisu       

                        A, A3110)

___________________________________________________________­­_

B3120             Otpadi koji se sastoje od boja za hranu

___________________________________________________________­­_

B3130             Otpadni polimer eteri i otpadni bezopasni monomer    

                        eteri koji nisu sposobni stvarati perokside

___________________________________________________________­­_

B3140             Otpadne pneumatske gume, isključujući one koje su   

                        namijenjene opercijama zbrinjavanja

 

B4. Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

___________________________________________________________­­_

B4010             Otpadi koji se uglavnom sastoje od vodenih,   

                        odnosno lateks boja, tinti, stvrdnutih lakova koji ne     

                        sadrže organske otopine, teške kovine ili biocide u      

                        onoj mjeri koja ih čini opasnima (vidi srodni navod      

                        na Popisu A, A4070)

___________________________________________________________­­_

B4020             Otpad od proizvodnje, stvaranja i uporabe smola,      

                        mliječnog soka biljke, plastifikatora, ljepila/adhezi-      

                        vnih sredstava, koji nisu na popisu A, koji ne sadrže   

                        otapala i druge  zagađivače u mjeri u kojoj ne poka-   

                        zuju svojstva iz Priloga II., npr. vodena ljepila ili          

                        ljepila temeljena na kazeinskom škrobu, dekstrinu,      

                        celulozi, eterima, polivinil-alkoholima (vidi srodni         

                        navod na Popisu A, A3050)

___________________________________________________________­­_

B4030             Rabljeni fotoaparati za jednokratnu uporabu s bate-

                        rijama koji nisu uključeni u Popis

___________________________________________________________­­_