Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

NN 52/2005 (22.4.2005.), Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

1000

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« 174/2004.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način obračuna i isplate novčanih naknada koje se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, gubitka, zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te materijalnih i drugih potreba HRVI i hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u daljnjem tekstu, Zakon.

 

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika propisuje se način isplate prava sukladno obračunu utvrđenom Zakonom i to kako slijedi:

– Prava na osnovi oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata:

1. osobna invalidnina obračunata prema odredbi članka 66. stavak 2. i 3. Zakona

2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe obračunat prema odred­bi članka 68. stavak 2. Zakona;

3. ortopedski doplatak obračunat prema odredbi članka 71. stavak 2. i 3. Zakona

4. naknada troškova prijevoza radi pregleda pred liječničkim povjerenstvima obračunata prema odredbi članka 141. Zakona.

– Prava na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

1. obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 78. stavak 2., 3. i 6. Zakona

2. povećana obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 80. Zakona

3. uvećana obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 81. Zakona

4. novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine i obiteljske mirovine zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja obračunata prema odredbi članka 82. Zakona

– Prava na osnovi materijalnih i drugih potreba HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:

1. poseban doplatak obračunat prema odredbi članka 84. Zakona

2. opskrbnina obračunata prema odredbi članka 91. Zakona

3. doplatak za pripomoć u kući obračunat prema odredbi članka 101. Zakona.

 

Članak 3.

1) Osnovica za obračun naknada iz članka 2. ovog Pravilnika utvrđuje se svake godine u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

2) Obračun po rješenjima korisnika za ostvarivanje priznatih prava navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika, a na način utvrđen Zakonom, izvršava nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu, nadležno tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju).

 

Članak 4.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši obračun naknada kako slijedi:

1. naknadu plaće za osobe koje pružaju njegu i pomoć HRVI I. skupine (u daljem tekstu: njegovatelj) obračunatu prema odredbi članka 85. stavak 2. i 4. Zakona

2. naknadu za rad predsjednika i članova prvostupanjskih liječničkih povjerenstava i Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva iz članka 127. Zakona, prema odluci ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

Članak 5.

1) Isplatu novčanih naknada korisnicima prava izvršava Ministarstvo putem Hrvatske poštanske banke na štedne knjižice i tekuće račune korisnika jednom mjesečno.

2) Isplata novčanih naknada prema rješenjima o ovrsi vrši se u rokovima za isplatu redovnih novčanih naknada.

 

II. POSTUPAK ZA ISPLATU OSOBNE INVALIDNINE I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA

 

Članak 6.

1) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju dužno je do 25. u mjesecu zaključiti obradu osobnih invalidnina i drugih novčanih primanja.

2) Na nadnevak izvršenog obračuna tijela državne uprave koja rješavaju u prvom stupnju obvezatna su dostaviti Ministarstvu Upravi za proračun i financije Odjelu za korisnička prava (u daljnjem tekstu: Odjel), ovjerene zahtjeve za doznaku sredstava za obračunski mjesec i zasebnu listu za korisnike novčane naknade obiteljske mirovine zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na obrascima iz korisničke baze podataka, te pravomoćne ovrhe, presude i rješenja o nasljeđivanju.

3) Nakon kontrole ispravnosti dostavljene dokumentacije Odjel priprema nalog za isplatu.

 

III. POSTUPAK ZA ISPLATU NAKNADE PLAĆE NJEGOVATELJIMA

 

Članak 7.

1) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju, dužno je do 25. u mjesecu izraditi listu njegovatelja radi isplate naknade plaće.

2) Ukoliko dođe do promjene njegovatelja, nadležno tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju dužno je odmah dostaviti Odjelu rješenje o prestanku prava na njegovatelja, rješenje o stjecanju prava na novog njegovatelja i PK karticu za novog njegovatelja ako nije u mirovini, a Odsjeku za kadrovske poslove Ministarstva radnu knjižicu novoizabranog njegovatelja i jedan primjerak rješenja o prestanku prava na njegovatelja te rješenje o stjecanju prava novoizabranog njegovatelja.

3) Na popisu zahtjeva za isplatu naknade plaće njegovatelja koji se do 25. u mjesecu za obračunski mjesec dostavljaju Odjelu, mogu se nalaziti samo njegovatelji za koje je dostavljena dokumentacija navedena u stavku 2). ovog članka.

4) Odjel je dužan izvršiti sve promjene u korisničkoj bazi podataka na osnovu dostavljena zahtjeva te sačiniti kompletan obračun naknade plaća njegovatelja.

5) Isplatu naknade plaće njegovateljima s obustavama izvršava Ministarstvo putem Hrvatske poštanske banke na štedne knjižice i tekuće račune korisnika.

6) Odjel vodi evidenciju obračuna i isplate naknade, poreza i doprinosa na propisanim obrascima iz Zakona o porezu na dohodak i Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

 

IV. POSTUPAK ZA ISPLATU INVALIDNINA ZA KORISNIKE S PREBIVALIŠTEM U INOZEMSTVU

 

Članak 8.

1) Tijela uprave koja rješavaju u prvom stupnju dužna su do 25. u mjesecu sačiniti Zahtjev za deviznu doznaku sredstava za isplatu invalidnine po korisniku s prebivalištem u inozemstvu i uputiti ga Odjelu.

2) Na zahtjevu je obvezno navesti ime i prezime korisnika, adresu prebivališta, banku korisnika, broj štednog računa, razdoblje isplate i pripadajući iznos.

3) Novčana primanja korisnicima s prebivalištem u inozemstvu isplaćuje Ministarstvo prema Uputi o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom na štedne račune korisnika.

 

V. POSTUPAK ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA

 

Članak 9.

1) Članovi liječničkih povjerenstava, za svoj rad u liječničkim povjerenstvima iz članka 127. Zakona, na temelju Odluke o osnivanju liječničkih povjerenstava i imenovanju predsjednika i članova povjerenstava, ostvaruju naknadu.

2) Ministarstvo sa svakim članom liječničkog povjerenstva iz stavka 1). ovog članka zaključuje ugovor o djelu i jedan primjerak dostavlja Odjelu.

3) Ugovor o djelu obavezno sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj žiroračuna korisnika i naziv banke.

4) Odjel izrađuje obračun naknade na temelju dostavljenih izvješća o obrađenim predmetima liječničkih povjerenstva i vrši isplatu naknade.

5) Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak liječnika kod obavljanja posla-vještačenja uključeni su u cijenu naknade po obrađenom predmetu, osim u slučajevima odlaska na vještačenje izvan sjedišta liječničkog povjerenstva.

6) Kod vještačenja izvan sjedišta liječničkog povjerenstva, liječnicima se po ovjerenom nalogu za službeno putovanje od strane Ministarstva priznaje trošak prijevoza bez dnevnica.

7) Trošak prijevoza za službeno putovanje iz stavka 6). ovoga članka se priznaje samo za korištenje vlastitog osobnog automobila po cijeni utvrđenoj Odlukom o visini dnevnica za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz Državnog proračuna ili po dostavi originalne vozne karte za autobus, drugi razred željeznice ili brod.

 

VI. POSTUPAK ZA ISPLATU TROŠKOVA PRIJEVOZA KORISNIKA RADI PREGLEDA PRED LIJEČNIČKIM POVJERENSTVIMA

 

Članak 10.

1) Korisnicima prava po Zakonu pripada naknada za prijevoz u drugo mjesto ako su od nadležnog tijela upućeni, odnosno pozvani u drugo mjesto radi pregleda pred liječničkim povjerenstvom.

2) Korisnik prava kojemu nadležni liječnik odredi pratitelja za putovanje radi pregleda pred liječničkim povjerenstvom ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja.

3) Troškovi prijevoza nadoknađuju se prema cijeni vozne karte za prijevoz autobusom, odnosno drugim razredom željeznice ili brodom.

4) HRVI I. skupine sa stopostotnim tjelesnim oštećenjem organizma kao i HRVI od II. do IV. skupine čije utvrđeno oštećenje organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta ili gubitak vida, a putuju osobnim automobilom u slučaju iz stavka 1). ovog članka, imaju pravo na nadoknadu putnih troškova sukladno priloženoj potvrdi izdanoj u originalnom primjerku o cijeni vozne karte prijevoznog sredstva navedenog u stavku 3). ovog članka.

5) Ostalim korisnicima u slučaju iz stavka 1). ovog članka troškovi prijevoza nadoknađuju se po dostavljenoj voznoj karti (original).

6) Troškove prijevoza korisnika radi pregleda kod prvostupanjskog liječničkog povjerenstva isplaćuje tijelo uprave koje rješava u prvom stup­nju, a troškove prijevoza za korisnika radi pregleda kod Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva isplaćuje Ministarstvo.

7) Kako bi Ministarstvo podmirilo troškove prijevoza korisnika radi pregleda kod Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, tijela uprave koja rješavaju u prvom stupnju dužna su uz iznos putnog troška navedenog u mjesečnom zahtjevu za isplatu invalidnina dostaviti Odjelu poziv Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva u izvorniku i voznu kartu na način kako je navedeno u stavku 4). ovog članka.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

Isplatu ostalih prava korisnicima čiji je način propisan provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona izvršava Uprava za proračun i financije na temelju pisana naloga nadležne uprave Ministarstva koja u privitku sadrži vjerodostojnu izvornu dokumentaciju.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/05-0001/2

Urbroj: 519-09-05-2

Zagreb, 15. travnja 2005.

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske,

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.