Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

NN 52/2005 (22.4.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1003

Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o otocima (»Narodne novine« 34/99, 149/99 i 32/02) a u svezi s člankom 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (»Narodne novine« 32/02), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava besplatnoga javnoga pomorskog prijevoza korisnicima iz članka 10. stavak 2. Zakona o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon) koji imaju prebivalište na otocima, te postupak izračuna i ostvarivanja naknade dijela neostvarenih prihoda iz članka 10. stavak 4. Zakona prijevoznicima (u daljnjem tekstu: brodari) koji obavljaju usluge javnoga pomorskog prijevoza na linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Članak 2.

Korisnici iz članka 10. stavak 2. Zakona, u odnosu na uvjete i način ostvarivanja prava i vrijeme trajanja prava besplatnog prijevoza, razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

– učenici srednjih škola i studenti koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan mjesta prebivališta, odnosno koriste pomorski prijevoz od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke škole ili visokoškolske ustanove,

– učenici srednjih škola i studenti koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan mjesta prebivališta, a vikendom dolaze u mjesto prebivališta, odnosno koriste pomorski prijevoz od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke škole ili visokoškolske ustanove,

– umirovljenici

– osobe starije od 65 godina.

Članak 3.

Korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika ostvaruju prava iz članka 1. ovog Pravilnika predočenjem odgovarajuće isprave.

Pod odgovarajućom ispravom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se iskaznica koju, na zahtjev i trošak korisnika, izdaje brodar, za korisnike iz članka 2. stavak 1. alineja 1., 2. i 3. ovog Pravilnika, te osobna iskaznica za korisnike iz članka 2. stavak 1. alineja 4. ovog Pravilnika.

Pri putovanju trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama, pored iskaznice iz stavka 1. ovog članka, odnosno osobne iskaznice, korisnici su dužni za svako putovanje posjedovati i prijevoznu kartu koja se izdaje bez naknade (»nulta« karta).

Članak 4.

Učenici srednjih škola i studenti koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do škole odnosno visokoškolske ustanove ostvaruju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke mjesta školovanja i natrag.

Osobe iz prethodnog stavka ostvaruju pravo na besplatan prijevoz posjedovanjem iskaznice koju su ishodovali na temelju potvrde škole odnosno visokoškolske ustanove kojom dokazuju status učenika odnosno studenta.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruje se u vremenu trajanja školske odnosno akademske godine, tj. od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno do 15. srpnja za studente.

Članak 5.

Učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na otoku koji zbog školovanja privremeno borave izvan mjesta prebivališta imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu jednom tjedno (vikendom) od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke mjesta školovanja i natrag.

Osobe iz prethodnog stavka imaju pravo na onoliko povratnih besplatnih vožnji, sukladno broju vikenda u mjesecu, temeljem potvrde škole odnosno visokoškolske ustanove i potvrde općinskog ili gradskog poglavarstva o mjestu prebivališta, pravu na besplatan prijevoz i evidenciji korištenja prava.

Pravo besplatnoga tjednog prijevoza ostvaruje se u vremenu trajanja školske odnosno akademske godine, tj. od 1. rujna do 30. lipnja za učenike, odnosno do 15. srpnja za studente.

Članak 6.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu na svim trajektnim i brodskim (klasičnim) linijama. Na brzobrodskim linijama pravo na besplatan prijevoz imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima prve skupine sukladno članku 2. stavak 2. Zakona.

Umirovljenici do 65 godina starosti obvezni su izvaditi iskaznice, a osobe starije od 65 godina pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu ostvaruju samo predočenjem osobne iskaznice.

Osobe do 65 godina starosti iz prethodnog stavka pravo ishodovanja iskaznice ostvaruju temeljem potvrde o statusu umirovljenika (rješenje o mirovini i potvrda o primitku mirovine) i osobne iskaznice.

Pravo na besplatan prijevoz korisnici iz stavka 1. ostvaruju na neodređeno vrijeme.

Članak 7.

Kategorije pomorskih linija i koeficijent nadoknade za linije (koeficijent linije) prema kojem se nadoknađuje dio neostvarenih prihoda brodaru za pružanje usluga besplatnog prijevoza kategorijama korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika, naveden je u tablicama I., II., III. i IV. koje čine sastavni dio ovog Pravilnika kao prilozi 1., 2., 3. i 4.

Članak 8.

Osnovica za izračun visine naknade dijela neostvarenog prihoda koja pripada brodaru za pojedine kategorije korisnika utvrđuje se na način:

(1) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 1. ovog pravilnika

– broj učenika/studenata

– relacije putovanja

– dani rada škole, odnosno visokoškolske ustanove

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni umanjena za 40% po relaciji putovanja, i to bez PDV-a.

(2) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 2. ovog pravilnika

– broj učenika/studenata

– relacije putovanja

– broj vikenda u promatranom mjesecu

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni umanjena za 40% po relaciji putovanja, i to bez PDV-a.

(2) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 1. ovog pravilnika broj umirovljenika do 65 godina/osoba starijih od 65 godina

– prosječan broj putovanja jednog umirovljenika, odnosno osobe starije od 65 godina u jednom mjesecu na liniji javnoga pomorskog prijevoza utvrđen je za otoke i linije u tablicama V.a, V.b, V.c koje čine sastavni dio ovog Pravilnika kao prilozi 5., 6. i 7.

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni bez PDV-a za prosječan put putovanja na liniji javnoga pomorskog prijevoza.

Članak 9.

Brodar koji obavlja usluge javnoga pomorskog prijevoza mjesečni iznos naknade dijela neostvarenog prihoda izračunava množenjem osnovice utvrđene člankom 8. i koeficijenta naknade dijela neostvarenog prihoda za liniju iz članka 7.

Članak 10.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju javni pomorski linijski prijevoz, dužni su voditi i dostavljati Ministarstvu evidenciju o broju prevezenih korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika s osnova obavljenoga besplatnog prijevoza korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika, najkasnije do svakog 10. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 11.

Sredstva za podmirenje naknade dijela neostvarenih prihoda osigurati će se u Državnom proračunu u okviru razdjela 065 Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, glave 05 More, turizam, promet i razvitak.

Članak 12.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/13

Urbroj: 530-06-05-1

Zagreb, 15. travnja 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.

 

PRILOG 1

Tablica I. – Koeficijent nadoknade za linije

 

Kategorija linije

Koefecijent linije

I.

0,70

II.

0,85

III.

1,00

IV.

1,20

V.

1,40

VI.

1,60

 

PRILOG 2

Tablica II. – Kategorizacija trajektnih linija

 

Kategorija

Linije

I.

Brestova – Porozina, ValbiskaMerag, JablanacMišnjak, Prizna – Žigljen, Split – Supetar

II.

Baška – Lopar, Zadar – Preko, Biograd – Tkon,
Split – Stari Grad, Drvenik – Sućuraj, Orebić – Dominče

III.

Split – Rogač, Makarska – Sumartin, Ploče – Trpanj

IV.

Zadar – Brbinj, Split – Vis, Drvenik – Korčula,
Dubrovnik – Sobra

V.

Zadar – Rava, Split – Ubli

VI.

Zadar – Ist, Zadar – Mali Lošinj, Zadar – Pula,
Šibenik – Žirje

 

 

PRILOG 3

Tablica III. – Kategorizacija brodskih linija

 

Kategorija

Linije

IV.

Orebić – Korčula

V.

Rab – Lun, Zadar – Rava, Zadar – Zaglav, Biograd – Vrgada, Vodice – Šibenik, Dubrovnik – Luka Šipanska

VI.

Mali Lošinj – Unije/Ilovik, Šibenik – Žirje,
Krapanj – Brodarica, Trogir – Drvenik Veli, KomižaBiševo

 

 

PRILOG 4

Tablica IV. – Kategorizacija brzobrodskih linija

 

Kategorija

Linije

III.

Rijeka – Mali Lošinj, Split – Rogač, Split – Vis, Split – Jelsa, Split – Ubli, Dubrovnik – Polače, Split – Korčula

IV.

Zadar – Sali, Zadar – Rava

V.

Zadar – Olib, Zadar – Ist, Šibenik – Žirje

 

 

PRILOG 5

BROJ UMIROVLJENIKA DO 65 GODINA I STARIJIH OSOBA I NJIHOV PROSJEČAN MJESEČNI BROJ PUTOVANJA

– TRAJEKTNE LINIJE –

Tablica V.a

Redni broj

Linija

Umirovljenici do 65 godina i osobe starije od 65 godina

Broj

Relacija

Otoci

Broj
umirovljenika

Broj starijih osoba

Prosječan mjesečni broj putovanja

1.

334

Brestova – Porozina

Cres i Lošinj

1.528

2.545

0,25

2.

332

ValbiskaMerag

Cres i Lošinj

1.528

2.545

0,50

3.

338

Baška – Lopar *)

dijelovi Krka i Raba

299

506

0,25

4.

RP1

JablanacMišnjak

Rab

1.254

1.839

0,50

5.

335

Prizna – Žigljen

Pag

1.056

2.232

0,25

6.

431

Zadar – Preko

Ugljan, Ošljak

976

2.192

5,00

7.

432

Biograd – Tkon

Pašman

363

764

2,50

8.

434

Zadar – Brbinj

Dugi Otok

406

906

1,40

9.

433

Zadar – Ist

Ist, Molat, Sastrunj, Zverinac, Rivanj

86

323

0,25

10.

401

Zadar – Mali Lošinj

Ist, Premuda, Olib, Silba

92

341

0,25

11.

435

Zadar – Rava

, Rava

130

445

0,25

12.

502

Šibenik – Žirje

Zlarin, Žirje

54

276

0,70

13.

631

Split – Supetar

Brač

2.032

3.015

1,40

14.

636

Split – Rogač

Šolta

297

814

1,80

15.

604

SpitUbli

Hvar, Korčula, Lastovo

4.514

7.057

0,25

16.

635

Split – Stari Grad

Hvar

1.730

2.753

0,50

17.

602

Split – Vis

Hvar, Vis

2.447

3.923

0,25

18.

638

Makarska – Sumartin

Brač

2.032

3.015

0,25

19.

632

Drvenik – Sućuraj

Hvar

1.730

2.753

0,25

20.

MP2

Drvenik – Korčula

Korčula

2.639

4.056

0,10

21.

634

Orebić – Dominče

Korčula

2.639

4.056

0,25

22.

633

Ploče – Trpanj

Pelješac

1.033

2.138

0,25

23.

831

Dubrovnik – Sobra

Šipan, Mljet

250

428

0,70

 

*) za 121 dan plovidbe

**) za 83 dana plovidbe

 

PRILOG 6

 

BROJ UMIROVLJENIKA DO 65 GODINA I STARIJIH OSOBA I NJIHOV PROSJEČAN MJESEČNI BROJ PUTOVANJA

 

– BRODSKE LINIJE –

 

Tablica V.b

 

Redni broj

Linija

Umirovljenici do 65 godina i osobe starije od 65 godina

Broj

Relacija

Otoci

Broj
umirovljenika

Broj starijih osoba

Prosječan mjesečni broj putovanja

1.

310

Mali Lošinj – Unije/Ilovik

Unije, Srakane Vele, Susak, Ilovik

60

189

1,8

2.

405

Zadar – Rava

, Rava

130

445

0,25

3.

406

Zadar – Zaglav

dio Dugog Otoka

270

604

1,00

4.

RZ1

Biograd – Vrgada

Vrgada

35

95

3,50

5.

502

Šibenik – Žirje

Kaprije, Obonjan, Žirje

42

205

1,30

6.

505

Šibenik – Vodice

Zlarin, Prvić

100

377

4,00

7.

 

Krapanj – Brodarica

Krapanj

38

102

1,80

8.

606

Trogir – Drvenik Veli

Drvenik Veli, Drvenik Mali

41

141

2,20

9.

 

KomižaBiševo

Biševo

30

90

2,20

10.

MP3

Orebić – Korčula

dio otoka Korčule, dio poluotoka Pelješca

1.420

2.256

0,25

11.

807

Dubrovnik – Luka Šipanska

Koločep, Lopud, Šipan

94

246

3,50

 

 

PRILOG 7

 

BROJ UMIROVLJENIKA DO 65 GODINA I STARIJIH OSOBA I NJIHOV PROSJEČAN MJESEČNI BROJ PUTOVANJA

– BRZOBRODSKE LINIJE -

 

Tablica V.c

 

Redni broj

Linija

Umirovljenici do 65 godina i osobe starije od 65 godina

Broj

Relacija

Subvencionira se linija

Otoci

Broj umirovljenika

Broj starijih osoba

Prosječan mjesečni broj putovanja

1.

1.a

9308

9309

Rijeka – Mali Lošinj

Rijeka – Rab – Novalja

Djelomično

Ne

Unije, Srakane Vele,
Susak, Ilovik, Rab, Pag

60

189

1,0

2.

 

Zadar – Sali

Da

dio Dugog Otoka

270

604

1,0

3.

9401

Zadar – Olib

Da

Premuda, Olib, Silba

60

246

0,5

4.*

9403

Zadar – Ist

Da

Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Molat, Ist

86

323

0,5

5.

 

Zadar – Rava

Da

, Rava

130

445

3,5

6.

 

Šibenik – Žirje

Da

Kaprije, Žirje

42

205

1,3

7.

 

Split – Rogač

Ne

Šolta

8.

 

Split – Vis

Ne

Vis

717

1.170

0,5

9.

9603

Split – Jelsa

Ne

Hvar, Brač

10.

9604

Split – Ubli

Djelomično

Lastovo

145

248

1,0

11.

 

Dubrovnik – Polače

Djelomično

Koločep, Lopud, Šipan, Mljet

224

341

1,0

12.

 

Korčula – Split

Ne

 

* linija 4. se dijeli na liniju 4. i 4.a, a podaci su prikazani objedinjeno