Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 54/2005 (27.4.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

1034

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. travnja 2005. godine

Broj: 01-081-05-1478/2

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99. i 45/99.) u članku 3. stavku 6. riječ: »kojega« zamjenjuje se rječju: »koji«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prijepis, preslika, izvadak ili potvrda moraju se izdati u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.«

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. i točka 10., koje glase:

»9. zadruge,

10. savez zadruga.«

Dosadašnja točka 9. postaje točka 11.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Registarski sud dužan je obaviti upis u registar bez odgađanja, ako utvrdi da je prijava ili zahtjev za upis osnovana.«

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako zakonom nije drugačije propisano«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U postupku upisa u kojem sudjeluje više sudionika sa suprotnim zahtjevima, registarski sud može elektronski potpisati rješenje nakon pravomoćnosti rješenja o upisu.«

Članak 7.

U članku 18. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 8.

U članku 24. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. osobe ovlaštene za zastupanje (direktori, članovi uprave, prokuristi, likvidatori, stečajni upravitelji i drugi), ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalištem, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala,«.

U točki 6. podtočke d), e) i g) mijenjaju se i glase:

»d) datum odluke o statusnoj promjeni te novi pravnoustrojbeni oblik,

e) razlog za prestanak, te postupak likvidacije,

g) odluke stečajnog suda koje se upisuju po službenoj dužnosti,«.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Osnivači i članovi društva upisuju se u registar, ako je to zakonom propisano.

(2) U registar upisuju se i promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka, ako je to zakonom propisano.«

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»O osobama iz članka 25. ovoga Zakona, u registar se upisuju sljedeći podaci: ime, prezime i prebivalište osobe, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, za stranca i država koja ju je izdala, a za pravnu osobu upisuju se tvrtka ili naziv, sjedište i MBS, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe.«

Članak 11.

U članku 30. stavku 1. točki 1. riječi: »JMBG ili za stranca broj putovnice i države koja je izdala putovnicu« zamjenjuju se riječima: »datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i država koja ju je izdala,«.

Članak 12.

U članku 31. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. ime i prezime članova uprave, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora društva, te njihovo prebivalište s datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala,

3. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, odnosno tvrtka ili naziv i sjedište jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću, odnosno jedinog dioničara, s MBS-om, odnosno odgovarajućim podacima za stranu pravnu osobu,«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. priključenje,«.

Iza dosadašnje točke 6., koja postaje točka 7., dodaju se točke 8., 9. i 10. koje glase:

»8. ništavost društva,

9. nastavak osnivanja dioničkog društva,

10. prijenos dionica manjinskih dioničara.«

U stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. broj dionica koje će se izdati na temelju uvjetnog povećanja temeljnog kapitala društva, s naznakom nominalnog iznosa, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem ukupnoga temeljnog kapitala nakon povećanja i poslovne godine u kojoj je to učinjeno.«

U točki 6. riječi: »i sredstava« zamjenjuju se riječima: »iz sredstava«.

Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja.«

Članak 13.

Članak 34. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Podaci koji se upisuju za banke i druge financijske institucije

Članak 34.

(1) Za banku i druge financijske institucije upisuju se podaci iz članka 31. ovoga Zakona.

(2) Iz tvrtke subjekta upisa iz stavka 1. ovoga članka mora jasno proizlaziti njegov pravnoustrojbeni oblik.«

Članak 14.

Članak 35. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Podaci koji se upisuju za društva osiguranja

Članak 35.

Za društva osiguranja upisuju se podaci iz članka 24. i 31. ovoga Zakona.«

Članak 15.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a i naslov iznad njega koji glase:

»Podaci koji se upisuju za zadruge

Članak 35.a

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona, za zadruge se upisuje i ukupni iznos članskih uloga, ime, prezime, prebivalište, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i funkcija članova nadzornog odbora ako ga zadruga ima i odgovornost zadrugara.«

Članak 16.

U članku 36. stavku 1. točki 1. iza riječi: »te« dodaju se riječi: »tvrtka ili«.

U točki 2. na kraju teksta briše se zarez i dodaju riječi: »i predmet poslovanja osnivača,«.

Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. ime i prezime, prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala,

4. ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala.«

Članak 17.

U članku 37. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. tvrtka ili naziv, koji mora sadržavati oznaku »glavna podružnica« i sjedište podružnice, a za ostale podružnice rednim brojevima označen njihov redoslijed,«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako inozemni osnivač osniva više podružnica, one se upisuju u sudski registar suda kod kojeg je upisana glavna podružnica.«

Članak 18.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a i naslov iznad njega koji glase:

»Zabilježba spora

Članak 38.a

(1) Zabilježbu spora rješenjem dopustit će sud pred kojim se vodi postupak, nakon što predlagatelj predujmi troškove objave.

(2) Registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(3) Ako nakon upisane zabilježbe tužitelj odustane od tužbe ili njegov zahtjev bude odbijen pravomoćnom odlukom ili obustavljen postupak radi kojeg je zabilježba bila određena, sud će odrediti njezino brisanje u roku od tri dana od dana stjecanja okolnosti iz ovoga stavka.«

Članak 19.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak za upis u registar pokreće se podnošenjem javno ovjerene prijave sudu, ako zakonom nije drukčije propisano.

(2) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar.

(3) Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, te podaci o naknadno uplaćenim temeljnim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su po zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(4) Prijava i prilozi podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.«

Članak 20.

U članku 40. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Prijavi za upis podjele društava kapitala prilažu se sve isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima i pravilnikom donesenim na temelju toga Zakona.«

Članak 21.

U članku 41. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. popis članova društva ili komplementara ili osnivača subjekta upisa s imenom i prezimenom, prebivalištem, datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala, odnosno tvrtkom ili nazivom, sjedištem i MBS-om,«.

U točki 3. iza riječi: »zemljišnih knjiga,« dodaju se riječi: »koji ne može biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. dokaz o određivanju članova uprave određenih za zastupanje s ovlastima u zastupanju ili dokaz o određivanju prokurista i njihovih ovlasti, ili o imenovanju likvidatora ili stečajnog upravitelja s njihovim ovjerenim potpisima, s datumom rođenja, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i državu koja ju je izdala,«.

U stavku 4. iza riječi: »godine« stavlja se točka, a riječi: »osim u slučaju kada je to nužno zbog propisanog postupka pribavljanja ostalih isprava« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Izvaci iz stranih sudskih registara i upisnika ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar.«

Članak 22.

Članak 41.a briše se.

Članak 23.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za osnovanost prijave i zahtjeva za upis.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako sud utvrdi da nije nadležan za postupanje po prijavi za upis, oglasit će se nenadležnim, i nakon pravomoćnosti rješenja, ustupiti prijavu s prilozima nadležnom registarskom sudu.«

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., u uvodnoj rečenici riječ: »dopuštena« zamjenjuje se riječju: »osnovana«.

U točki 6. riječ: »kopiji« zamjenjuje se riječju: »preslici«, briše se zarez i dodaju riječi: »i nisu starije od godinu dana«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ako sadrži zahtjev s podacima za koje je propisano da se upisuju u registar.«

Članak 24.

Članak 45. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»Nepotpuna i neosnovana prijava

Članak 45.

(1) Ako je prijava nepotpuna ili ne sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja da prijavu ispravi, odnosno dopuni.

(2) Kada registarski sud vrati prijavu radi ispravka ili dopune, zaključkom će odrediti rok od 8 dana za podnošenje ispravljene ili dopunjene prijave.

(3) Registarski sud će vratiti prijavu i zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu ili ispravak prijave i priloga u roku koji ne može biti dulji od 30 dana ili 60 dana za dionička društva.

(4) Smatra se da je prijava povučena, ako ne bude vraćena, a ako bude vraćena bez ispravka, odnosno dopune, odbacit će se, ili odbiti, sukladno ovom Zakonu.

(5) Ako prijava, odnosno prilozi uz prijavu vezani za rok budu ispravljeni, odnosno dopunjeni i vraćeni sudu u roku određenom za dopunu ili ispravak, smatrat će se da je podnesena sudu onog dana kada je prvi put podnesena.

(6) Ako zahtjev za upis nije osnovan, registarski sud će odbiti zahtjev za upis.

(7) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz članka 43. stavka 3. točke 1., 2., 3., 6., ovoga Zakona sud će prijavu za upis odbaciti.«

Članak 25.

Članci 46. i 47. brišu se.

Članak 26.

U članku 50. riječi: »jednoj od svjetskih abeceda« zamjenjuju se riječima: »jednom od stranih jezika«.

Članak 27.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet poslovanja / djelatnost upisuju se u sudski registar u skladu s posebnim zakonima.

(2) Ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, ista se upisuje u skladu sa zahtjevom za upis i aktom subjekta upisa, uz uvjet da djelatnost nije zabranjena posebnim zakonom ni protivna moralu društva, te da se ne odnosi na djelatnost državnih tijela, osoba koje obavljaju javne poslove, političkih stranaka ili drugih osoba propisanih zakonom.

(3) Ako je zakonom za pojedine djelatnosti propisano da ih mogu obavljati samo određeni oblici subjekata upisa, te da se pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugoga akta državnog tijela ili neke institucije, takve djelatnosti mogu obavljati samo oni subjekti upisa za koje je to zakonom određeno, odnosno samo ako za to dobiju propisanu suglasnost, dozvolu ili drugi akt državnog tijela ili institucije.

(4) Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije, upis te djelatnosti u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga tijela ili institucije.«

Članak 28.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Registarski sud iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti primjerak prijave s prilozima i ovjereni primjerak rješenja o upisu iz registra osnivača, registarskom sudu nadležnom prema sjedištu podružnice.«

Članak 29.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o upisu u registar mora se donijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima, osim ako ne postoje opravdani razlozi za duži rok.

(2) Ako prijava nije bila uredna ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, rok iz stavka 1. ovoga članka teći će od dana kad je predlagatelj, nakon što ju je ispravio i dopunio, ponovno podnese u skladu s uputom ili zaključkom kojim ga je sud pozvao da to učini.«

Članak 30.

U članku 56. stavku 2. riječi: »i izreke« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izreka sadrži nalog sudioniku da u određenome roku otkloni nedostatke u prijavi ili dokazu, ili da pribavi odgovarajući dokaz, te druge naloge glede upravljanja postupkom. Izreka sadrži i pravne posljedice, ako se ne postupi po zaključku.«

Članak 31.

Naslov iznad članka 61. mijenja se i glasi: »Postupak drugostupanjskog suda«.

Članak 32.

U članku 62. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kad drugostupanjski sud ukine rješenje prvostupanjskog suda, brisat će provedeni upis.«

Članak 33.

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a koji glasi:

»Članak 62.a

(1) Rješenje o žalbi mora se donijeti u roku od 30 dana.

(2) Rok iz stavka 1.ovoga članka teče

1. ako registarski sud sam rješava o žalbi – od dana kada je stranka podnese,

2. ako o žalbi rješava drugostupanjski sud – od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.

(3) Ako drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda, taj sud mora donijeti novo rješenje u roku propisanom člankom 53. ovoga Zakona.«

Članak 34.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Kad subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak koji je po zakonu dužan podnijeti ili to ne učini kada društvo prestaje iz razloga navedenih u članku 367. stavku 1. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis tog razloga u registar.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će pozvati društvo, odnosno subjekt upisa da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.«

(3) Ako društvo, odnosno subjekt upisa ne postupi po prvom pozivu, registarski sud će ga ponovo pozvati da to učini uz upozorenje da će po proteku ostavljenog roka, koji ne može biti duži od 15 dana, po službenoj dužnosti upisati u sudski registar da je nastao razlog za prestanak društva i da će imenovati likvidatore.«

(4) Kada sud utvrdi da razlozi za prestanak društva odnosno subjekta upisa, postoje, donijet će rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak društva odnosno subjekta upisa, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke ili naziva s naznakom »u likvidaciji«. Kada registarski sud utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak društva, odnosno subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak.

(5) Pravomoćno rješenje o prestanku društva, odnosno subjekta upisa i upisa prestanka subjekta objavljuje se u »Narodnim novinama«. Po pravomoćnosti rješenja, registarski sud će upisati postojanje razloga za prestanak subjekta upisa.«

Članak 35.

Članak 65. i naslov iznad njega mijenjaju se glase:

»Upis po službenoj dužnosti rješenja u stečajnom postupku

Članak 65.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati rješenja iz stečajnog postupka koja se po posebnom zakonu obvezno upisuju u sudski registar.

(2) Kada registarski sud upisuje u sudski registar rješenje o otvaranju stečajnog postupka, upisat će uz tvrtku ili naziv naznaku »u stečaju«, stečajnog upravitelja, te brisati prethodno upisanu upravu, odnosno nadzorni odbor.«

Članak 36.

U članku 67. riječi: »stečajno vijeće« zamjenjuje se riječima: »stečajni sudac«, a iza riječi: »dostavi« dodaje se riječ: »pravomoćno«.

Članak 37.

U članku 70. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Registarski sud postupit će u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka kada primi obavijest Financijske agencije da subjekt upisa kao obveznik nije predao financijska izvješća koja je po posebnom zakonu morao predati.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 38.

U članku 71. stavku 1. točki 2. riječi: »nije bio dopušten ili« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i drugom dnevnom listu u kojem registarski sud objavljuje upise« brišu se.

U stavku 3. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 39.

U članku 73. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kod provođenja upisa pripajanja društava s ograničenom odgovornošću i drugih subjekata upisa, registarski sudovi postupit će po odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim zakonima kojima su uređeni pojedini subjekti upisa.«

Članak 40.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja odnosno razdvajanja na dva ili više društava koja već postoje, prijave za upis podjele u sudski registar podnose članovi uprave i predsjednici nadzornog odbora, ako društvo ima to tijelo, svih društava koja sudjeluju u podjeli, odnosno ovlaštene osobe drugih subjekata upisa.

(2) Registarski sud će upis podjele društava provesti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Kod podjele razdvajanjem društvo koje se dijeli prestaje postojati brisanjem društva iz sudskog registra, bez provođenja likvidacije, po službenoj dužnosti, nakon upisa podjele u sudski registar.«

Članak 41.

Iza članka 78. dodaje se članak 78.a i naslov iznad njega koji glase:

»Postupanje suda kod podnesene tužbe za utvrđivanje ništavosti društva

Članak 78.a

(1) Ako uprava društva, bez odgađanja dostavi sudu javno ovjereni prijepis ili presliku tužbe za utvrđivanje ništavosti društva, od dana podnošenja, registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(2) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da je društvo ništavo, dostavit će u roku od 15 dana pravomoćnu presudu, registarskom sudu.

(3) Registarski sud upisat će ništavost društva.

(4) Ako je tužbeni zahtjev odbijen, registarski sud će na zahtjev društva brisati zabilježbu spora.«

Članak 42.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Registarski sud odbacit će prijavu za upis, ako predlagatelj ne plati sudsku pristojbu iz članka 79. ovoga Zakona i ne predujmi troškove objavljivanja upisa, najkasnije u roku kojeg odredi sud, a koji ne može biti dulji od 15 dana.«

Članak 43.

U članku 84.f stavku 1. riječi: »nastavit će se pred likvidacijskim vijećem istog suda, a« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Prije imenovanja likvidatora iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud pozvat će vjerovnike koji su prijavili svoje tražbine ili prijavljuju svoje tražbine, da solidarno uplate predujam za pokriće troškova likvidacijskog postupka u roku od 15 dana.

(4) Ukoliko vjerovnici ne uplate predujam u određenom roku, prijave potraživanja će se odbaciti, a postupak će se nastaviti po odredbi članka 84.d ovoga Zakona.

(5) Vjerovnik koji je predujmio troškove postupka ima pravo na povrat istih prilikom namirenja iz likvidacijske mase. Troškovi se namiruju prije namirenja tražbina prijavljenih u likvidacijskom postupku.«

Članak 44.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa dužan je uskladiti Pravilnik iz članka 3. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99. i 45/99.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 45.

Postupci za upis u sudski registar pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se u skladu s propisima koji su važili do njegova stupanja na snagu.

Članak 46.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 740-13/05-01/01

Zagreb, 14. travnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.