Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 54/2005 (27.4.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

1051

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 1/97 – pročišćeni tekst), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti pred­meta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (»Narodne novine«, broj 42/04) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Deklaracija općenito podrazumijeva sve pisane oznake, trgovačku oznaku, naziv marke i/ili zaštitni znak, naziv i adresu proizvođača i /ili pravne ili fizičke osobe koja proizvod stavlja u promet, naziv i adresu sjedišta uvoznika te zemlju podrijetla ako se proizvod uvozi, propisane toksikološke i ekološke oznake, uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake«.

Članak 2.

U članku 35. stavku 2. točki 3. riječi: »navoditi rok trajanja;« zamjenjuju se riječima: »navoditi rok trajanja, ali je potrebno navesti vremenski period od otvaranja za vrijeme kojeg se proizvod može koristiti bez opasnosti za potrošača. Ovaj period navodi se na način da se u okviru deklaracije otisne znak prikazan u Prilogu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a uz znak potrebno je navesti vremenski period u mjesecima i/ili godinama;«

Članak 3.

U članku 52. stavku 1. riječi: »stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 51. ovoga Pravilnika«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak koji glasi:

»Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je dostaviti i izvod iz odgovarajućeg registra o upisu pravne, odnosno fizičke osobe i originalno pakovanje uzorka.«

Članak 4.

U članku 56. stavku 3. riječi: »Na pakiranju (skupnom i pojedinačnom) sredstava iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sljedeće oznake:« zamjenjuju se riječima:

»Na pakiranju (skupnom i pojedinačnom) sredstva za pranje i čišćenje iz članka 55. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika moraju u okviru deklaracije imati i sljedeće oznake:«

U stavku 6. riječi: »oznaka iz stavka 3. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »ovim Pravilnikom propisanih oznaka u okviru deklaracije.«

Članak 5.

U članku 75. stavku 2. riječi: »trikloretilen, trikloretan, (metilkloroform) i metilenklorid,« brišu se.

Članak 6.

U članku 82. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Svako sredstvo iz stavka 1. ovoga članka prije stavljanja u promet mora od ovlaštene pravne osobe ishoditi toksikološko mišljenje o proizvodu.«.

Članak 7.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Cigaretni papir ne smije imati neugodan okus i miris, a u ekstrakt s hladnom vodom ne smije otpuštati krom (VI) kation u količini većoj od granice osjetljivosti priznate metode, 3 – valentnog kroma više od 0,004 mg/dm2, olova više od 3 mg/kg, kadmija više od 0,5 mg/kg, žive više od 0,3 mg/kg, formaldehida više od 1 mg/dm2 niti više od 2 mg/kg polikloriranih bifenila«.

Članak 8.

U LISTI II. – TVARI KOJE JE ZABRANJENO STAVLJATI U KOZ­METIČKE PROIZVODE, tekst pod EU brojem 46. mijenja se i glasi:

»Barijeve soli s izuzetkom barijeva sulfata i barijeva sulfida pod uvjetima danim u Listi III. i lakova, soli i pigmenata izrađenih iz bojila navedenih u Listi IV.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-04/49

Urbroj: 534-07-02/1-05-1

Zagreb, 21. travnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 

PRILOG 3