Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marin

NN 55/2005 (29.4.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marin

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1056

Na temelju članka 52. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru (»Narodne novine«, br. 148/04. i 152/04.) u članku 3. stavku 1. na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaju se riječi:

»osim ribolova vršama, udičarskim alatima i ostima«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministar može posebnom odlukom, koja će biti objavljena u »Narodnim novinama«, u posebnim staništima radi pravilnog gospodarenja dozvoliti na određeno vrijeme obavljanje ribolova i drugim ribolovnim alatima, vodeći računa da ribolovne aktivnosti neće ugroziti temeljne funkcije staništa zbog kojega je isto ušlo u sustav zaštite.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u posebnim staništima Ministar može rješenjem dozvoliti sakupljanje mlađi školjkaša u svrhu daljnjeg uzgoja u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.«

Stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Velebitski kanal obuhvaća područje omeđeno spojnicama rt Bajevec na otoku Krku – svjetionik Ertak na kopnu – rt Škuljica na otoku Krku – rt Stražica na otoku Prvić – rt Šilo na otoku Prvić – rt Markonj na otoku Goli – hrid Mali Goli – rt Krklant na otoku Rabu – Gornji rt na otoku Dolin – rt Zali na otoku Pagu – Ljubačka vrata – Rt Korotanja na kopnu – Rt Baljenica na kopnu.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. iza riječi ribolova dodaju se riječi «potegačom srdelarom, potegačom oližnicom

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka dozvoljeno je obavljanje ribolova plivaricom srdelarom i plivaricom ciplaricom u razdoblju od 1. siječnja do 1. rujna.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/20

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 21. travnja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.