Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

NN 55/2005 (29.4.2005.), Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

1062

Na temelju članka 8. i članka 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97, 105/99 i 64/00), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine, na sjednici održanoj 2. ožujka 2005. godine donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 92/02 – pročišćeni tekst).

Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koje su s Fondom za naknadu oduzete imovine potpisale Sporazum o primopredaji analitike prodanih nacionaliziranih i konfisciranih stanova (u daljnjem tekstu: Sporazum), dužne su sve obveze izvršiti u rokovima koji su određeni sklopljenim sporazumima.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koje do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu sklopile Sporazum s Fondom za naknadu oduzete imovine, dužne su to učiniti najkasnije u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Sve poslove u svezi s prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova od dana stupanja na snagu ove Odluke obavljat će stručne služ­be Fonda za naknadu oduzete imovine.

Članak 5.

Sve predmete zaprimljene u jedinicama lokalne samouprave i Gra­du Zagrebu u kojima do dana stupanja na snagu ove Odluke nije donijeta konačna Odluka, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su dostaviti Fondu za naknadu oduzete imovine u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/01

Urbroj: 5630-04/205-2

Zagreb, 18. travnja 2005.

Predsjednik

Upravnog odbora

Ivan Šuker, v. r.