Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

NN 56/2005 (2.5.2005.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1067

Na temelju članka 26. stavaka 2. i 3. Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine«, broj 103/04.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA I ČUVARA

I.

U Rješenju o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara (»Narodne novine«, broj: 155/04), u točki II. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Naknada za ponovno polaganje teoretskog dijela stručnog ispita za zaštitara iznosi 580,00 kuna po pristupniku.

Naknada za ponovno polaganje praktičnog dijela stručnog ispita za zaštitara iznosi 240,00 kuna po pristupniku.«.

Dosadašnji stavak 5. mijenja se i glasi:

»Naknada za polaganje iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ove točke uplaćuje se u korist Ministarstva unutarnjih poslova u Državnu riznicu.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

II.

U točki IV. riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3., 4., 5 i 6.«.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-74028/1-05

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ministar

Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.