Pravilnik o načinu provjere kakvoće lijeka

NN 56/2005 (2.5.2005.), Pravilnik o načinu provjere kakvoće lijeka

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1069

Na temelju članka 59. stavka 3. i članka 65. stavka 4. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 121/2003 i 177/2004) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVJERE KAKVOĆE LIJEKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provjere kakvoće lijeka i sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenoj provjeri kakvoće.

Redovita provjera kakvoće gotovoga lijeka

Članak 2.

Proizvođač gotovoga lijeka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet gotovoga lijeka obvezan je obavljati redovitu provjeru kakvoće svake serije gotovoga lijeka na način kako je to propisano Pravilnikom o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove.

Članak 3.

Zahtjev za provjeru kakvoće serije uvezenog lijeka koji ima odobrenje za stavljanje u promet podnosi Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija) veleprodaja ili uvoznik lijeka. Uz zahtjev za provjeru kakvoće potrebno je priložiti dovoljnu količinu uzorka za analizu i certifikat analize za navedenu seriju.

Troškove redovite provjere kakvoće iz stavka 1. ovoga članka snosi nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a u slučaju uvezenoga gotovog lijeka, veleprodaja ili uvoznik.

Članak 4.

Agencija ima pravo ponovno provjeriti kakvoću serije lijeka za koji je već izdala nalaz o provjeri kakvoće sukladno članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Agencija ima pravo u svrhu provjere kakvoće zatražiti dodatnu količinu uzorka, koju je veleprodaja ili uvoznik obvezan dostaviti Agenciji.

Agencija može tražiti da sama uzorkuje lijek, što joj je veleprodaja ili uvoznik koji je podnio zahtjev za provjeru kakvoće obvezan omogućiti.

Članak 6.

Ako veleprodaja ne dostavi Agenciji odgovarajući certifikat analize iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Agencija neće provesti provjeru kakvoće niti će izdati nalaz te će obavijestiti veleprodaju da ta serija lijeka ne smije biti stavljena u promet.

Članak 7.

Agencija će kakvoću lijeka provjeriti prema analitičkim postupcima prihvaćenima u postupku donošenja odobrenja o stavljanju lijeka u promet, u obimu koji odredi Agencija.

O provedenoj provjeri kakvoće Agencija će izdati nalaz. Ako je lijek ispravan, u nalazu će biti navedeno da kakvoća lijeka odgovara prihvaćenom zahtjevu kakvoće u roku valjanosti lijeka u pogledu ispitanih parametara kada su rezultati dobiveni analizom unutar prihvaćenih granica kakvoće. Ako dobiveni rezultat odstupa od prihvaćenog zahtjeva kakvoće, Agencija će o tome nalazom izvijestiti veleprodaju koja tu seriju lijeka ne smije staviti u promet.

Članak 8.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugih parametara kakvoće osim onih koji su prihvaćeni u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugim analitičkim postupcima pored onih koji su prihvaćeni u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Razloge za provođenje provjere iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka Agencija će navesti u nalazu.

Članak 9.

Provjera kakvoće gotovoga lijeka obuhvaća i provjeru podataka na vanjskom i unutarnjem pakovanju i u priloženoj uputi.

Kada podaci na vanjskom ili unutarnjem pakovanju i/ili u priloženoj uputi nisu u skladu s člancima 31. – 37. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija će o tome izvijestiti veleprodaju koja tu seriju lijeka ne smije staviti u promet.

Proizvođač lijeka može ispraviti označavanje, odnosno priložiti ispravnu uputu i ponoviti zahtjev za provjeru kakvoće iste serije lijeka.

Posebna provjera kakvoće

Članak 10.

Posebnoj provjeri kakvoće iz članka 61. Zakona podliježe prva serija svakoga gotovoga lijeka nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet, svaka serija gotovoga lijeka iz krvi ili plazme i imunološkoga lijeka bez obzira posjeduje li ili ne odobrenje za stavljanje lijeka u promet, svaka serija lijeka dobivenog biotehnološkim postupkom koja posjeduje odobrenje za stavljanje lijeka u promet i drugi lijekovi koje na prijedlog Agencije odredi ministar nadležan za zdravstvo.

Agencija je obvezna izvršiti provjeru kakvoće u roku od 60 dana od dana primitka uzoraka.

1) Posebna provjera kakvoće prve serije gotovoga lijeka

Članak 11.

Zahtjev za posebnu provjeru kakvoće prve serije gotovoga lijeka podnosi Agenciji nositelj odobrenja, a može ga po ovlaštenju nositelja odobrenja podnijeti veleprodaja, odnosno uvoznik (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Uz zahtjev je potrebno priložiti dovoljnu količinu uzorka za analizu, certifikat analize za navedenu seriju, podatke o svim ugrađenim sirovinama u prvu seriju lijeka nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet te druge podatke na zahtjev Agencije.

Uz zahtjev za posebnu provjeru kakvoće prve serije lijeka iz ljudske krvi ili plazme te imunološkog lijeka, osim certifikata i podataka iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva mora dostaviti detaljne podatke o izvornoj sirovini, protokole proizvodnje, izvješća o provedenim ispitivanjima te dovoljan broj uzoraka izvorne sirovine.

Članak 12.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Agenciji dostaviti na provjeru kakvoće uzorke svake prve serije lijekova prije stavljanja u promet zajedno s poredbenim tvarima i dokumentacijom koja se odnosi na dostavljenu seriju i poredbene tvari.

Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti u izvorniku, odnosno ovjerene kopije ili kopije dokumenata s izjavom odgovorne osobe podnositelja zahtjeva o vjerodostojnosti podataka.

Članak 13.

Agencija će prilikom provjere kakvoće prve serije lijeka prije stavljanja u promet provjeriti prihvaćene parametre kakvoće lijeka prema analitičkim postupcima prihvaćenima u postupku donošenja odobrenja o stavljanju lijeka u promet, ako ne postoje stručni razlozi da se od toga odstupi.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugih parametara kakvoće pored onih prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugim analitičkim postupcima pored prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Razloge za posebnu provjeru iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka potrebno je navesti u nalazu Agencije.

Članak 14.

Agencija će u provjeri kakvoće prve serije provjeriti podatke na vanjskom i unutarnjem pakovanju i u priloženoj uputi, koji moraju biti u skladu s člancima 31. – 37. Zakona, uz iznimku navedenu u članku 42. stavku 2. Zakona.

Za iznimku iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na lijek neophodan za bolničku primjenu potrebno je dostaviti dokaz da se lijek nalazi na popisu koji je u tu svrhu donio ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 15.

Kada podaci na vanjskom ili unutarnjem pakovanju i/ili u priloženoj uputi nisu u skladu s člancima 31. – 37. Zakona, Agencija će o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva koji tu seriju lijeka ne smije staviti u promet.

Članak 16.

Prvom serijom lijeka smatra se prva serija lijeka proizvedena nakon dobivanja prvog ili obnovljenog odobrenja za proizvođača gotovoga lijeka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno prva serija lijeka proizvedena i označena u skladu s dokumentacijom prihvaćenom u postupku donošenja prvog ili obnovljenog odobrenja za proizvođača gotovoga lijeka izvan Republike Hrvatske, uključivo označavanje na hrvatskome jeziku.

Članak 17.

Ako proizvođač gotovog lijeka ima sjedište izvan Republike Hrvatske te podaci na unutarnjem pakovanju lijeka nisu na hrvatskome jeziku, Agencija može izdati nalaz o provjeri kakvoće prve serije pod uvjetom da je postavljen zahtjev za izdavanjem nalaza o provjeri kakvoće prve serije na temelju danog odobrenja za stavljanje u promet te da su ispunjeni svi drugi uvjeti za izdavanje toga nalaza.

Članak 18.

Prva serija lijeka smije biti stavljena u promet samo na temelju pozitivnog nalaza Agencije.

Nalaz o provjeri kakvoće prve serije lijeka je pozitivan kada su priloženi svi propisani dokumenti i u njima su sadržani svi podaci koji su međusobno u skladu i odgovaraju važećim propisima, a rezultati dobiveni analizom lijeka su unutar prihvaćenih granica kakvoće.

2) Posebna provjera kakvoće svake serije gotovoga lijeka

Članak 19.

Uz zahtjev za posebnu provjeru kakvoće svake serije gotovog lijeka potrebno je priložiti dovoljnu količinu uzorka za analizu, certifikat analize za navedenu seriju i dokumentaciju proizvođača koja se odnosi na rizične sirovine.

Uz zahtjev za posebnu provjeru kakvoće lijekove iz ljudske krvi ili plazme te imunoloških lijekova, podnositelj zahtjeva mora dostaviti dovoljnu količinu uzorka za analizu, certifikat analize za navedenu seriju, proizvodnu dokumentaciju proizvođača, podatke o provjeri kakvoće i nalaz ovlaštenog laboratorija Europske unije ili zemlje proizvođača za proizvođača izvan Republike Hrvatske, detaljne podatke o izvornoj sirovini, izvješća o provedenim ispitivanjima te dovoljan broj uzoraka izvorne sirovine.

Dokumentaciju iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti u izvorniku ili u ovjerenoj kopiji, odnosno kopiju dokumenata s izjavom odgovorne osobe podnositelja zahtjeva o vjerodostojnosti podataka.

Zahtjev za posebnu provjeru kakvoće lijeka može podnijeti i Hrvatski zavod za javno zdravstvo za serume i cjepiva.

Članak 20.

Agencija ima pravo u svrhu provjere kakvoće zatražiti dodatnu količinu uzorka, koju je podnositelj zahtjeva obvezan dostaviti Agenciji.

Agencija ima i pravo tražiti da sama uzorkuje lijek kod proizvođača ili u veleprodaji, što joj je proizvođač ili veleprodaja koja je podnijela zahtjev za provjeru kakvoće obvezna omogućiti.

Članak 21.

Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi propisanu dokumentaciju proizvođača uz dostavljeni uzorak, Agencija neće provesti provjeru kakvoće niti će izdati nalaz o kakvoći lijeka.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će obavijestiti podnositelja zahtjeva da serija lijeka ne smije biti stavljena u promet.

Članak 22.

Agencija ima pravo ponovno provjeriti kakvoću serije lijeka za koji je već izdala nalaz o provjeri kakvoće sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Agencija će kakvoću lijeka provjeriti prema analitičkim postupcima prihvaćenima u postupku donošenja odobrenja o stavljanju lijeka u promet u obimu koji odredi Agencija.

O provedenoj provjeri kakvoće Agencija će izdati nalaz. Ako je lijek ispravan, u nalazu će biti navedeno da kakvoća lijeka odgovara prihvaćenom zahtjevu kakvoće u pogledu ispitanih parametara kada su rezultati dobiveni analizom unutar prihvaćenih granica kakvoće. Ako dobiveni rezultat odstupa od prihvaćenog zahtjeva kakvoće Agencija će o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva koja tu seriju lijeka ne smije staviti u promet.

Članak 24.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugih parametara kakvoće pored prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Agencija ima pravo provesti posebnu provjeru kakvoće i drugim analitičkim postupcima pored prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Razloge za provjeru iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka Agencija će navesti u nalazu.

Članak 25.

Posebna provjera kakvoće gotovoga lijeka obuhvaća i provjeru podataka na vanjskom i unutarnjem pakovanju i u priloženoj uputi prema prihvaćenima u postupku dobivanja odobrenja za stavljanje u promet.

Kada podaci na vanjskom ili unutarnjem pakovanju i/ili u priloženoj uputi nisu u skladu s prihvaćenim podacima, Agencija će o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva koji tu seriju lijeka ne smije staviti u promet.

Podnositelj zahtjeva može ispraviti označavanje, odnosno priložiti ispravnu uputu i ponoviti zahtjev za posebnu provjeru kakvoće iste serije lijeka.

Članak 26.

Svaka serija imunološkog lijeka i lijeka iz ljudske krvi ili plazme smije se staviti u promet samo na temelju pozitivnog nalaza Agencije o kakvoći i ako sadrži kontrolnu markicu izdanu od Agencije.

Članak 27.

Potvrdu o posebnoj provjeri kakvoće izdaje Agencija kada su priloženi svi propisani dokumenti i u njima su sadržani svi podaci koji su međusobno u skladu i odgovaraju važećim propisima, a rezultati dobiveni analizom lijeka su unutar prihvaćenih granica kakvoće.

Provjera kakvoće iz prometa

Članak 28.

Provjeru kakvoće lijeka iz prometa obavlja Agencija na zahtjev farmaceutske inspekcije. Uz zahtjev je potrebno priložiti dovoljnu količinu uzorka za analizu i zapisnik o uzimanju uzorka.

Članak 29.

Agencija provjerava kakvoću gotovoga lijeka prema analitičkim postupcima prihvaćenima u postupku donošenja odobrenja o stavljanju lijeka u promet, u obimu koji odredi Agencija.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugih parametara kakvoće pored prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Agencija ima pravo provesti provjeru kakvoće i drugim analitičkim postupcima pored prihvaćenih u postupku donošenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

Kakvoću magistralnog ili galenskog pripravka i kakvoću tvari Agencija provjerava prema farmakopejskim i drugim međunarodno prihvaćenim normama.

O provedenoj provjeri kakvoće Agencija izdaje nalaz. Ako je lijek ispravan, u nalazu će biti navedeno da kakvoća lijeka odgovara prihvaćenom zahtjevu kakvoće u pogledu ispitanih parametara kada su rezultati dobiveni analizom unutar opće prihvaćenih (farmakopejom i drugim međunarodno prihvaćenim normama) granica kakvoće. Ako dobiveni rezultat odstupa od prihvaćenog zahtjeva kakvoće Agencija će o tome odmah izvijestiti farmaceutskog inspektora koji će narediti zabranu stavljanja lijeka u promet.

Nalaz o provjeri kakvoće iz prometa dostavlja se farmaceutskoj inspekciji i nositelju odobrenja za stavljanje u promet gotovoga lijeka ili zdravstvenoj ustanovi, odnosno ljekarni koja je izradila magistralni ili galenski pripravak, odnosno proizvođaču tvari sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili uvozniku ako je tvar uvezena te Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Izvanredna provjera kakvoće

Članak 30.

U zahtjevu za provođenje izvanredne provjere kakvoće potrebno je navesti razlog postavljanja zahtjeva.

Članak 31.

Izvanredna provjera kakvoće gotovoga lijeka provodi se u obimu koji određuje Agencija, a prema analitičkim postupcima prihvaćenima u postupku donošenja odobrenja o stavljanju lijeka u promet i drugim analitičkim postupcima ako za to postoje opravdani stručni razlozi.

O provedenoj provjeri kakvoće Agencija izdaje nalaz. U nalazu će biti navedeni razlozi provjere kakvoće, dobiveni rezultati i mišljenje o kakvoći lijeka.

O donesenom mišljenju Agencija će nalazom izvijestiti farmaceutsku inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Način provođenja provjere kakvoće

Članak 32.

Provjera kakvoće obuhvaća:

a) uzimanje uzoraka za provjeru kakvoće lijekova,

b) zaprimanje uzoraka i poredbenih tvari za provjeru kakvoće lijekova,

c) zaprimanje dokumentacije koja se odnosi na dostavljene uzorke i poredbene tvari,

d) analitičko ispitivanje i stručnu ocjenu priloženih dokumenata,

e) izdavanje nalaza.

Članak 33.

Mjesta uzimanja uzoraka za provjeru kakvoće lijekova su:

– proizvođač, njegova skladišta lijekova i transportna sredstva, nakon što je odgovorna osoba proizvođača stavila lijek u promet;

– pravne osobe koje obavljaju promet lijekovima na veliko te njihova skladišta i transportna sredstva;

– ljekarne;

– specijalizirane prodavaonice za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Uzorkovanje se provodi u skladu s načelom slučajnog izbora uzoraka, na način da je osiguran reprezentativni uzorak. Broj uzoraka se određuje na temelju dokumentacije za dobivanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Članak 34.

Osoba koja uzima uzorke mora prilikom njihovog uzimanja izdati pravnoj ili fizičkoj osobi potvrdu o uzetim uzorcima.

Potvrda o uzetim uzorcima mora sadržavati podatke o uzetoj količini lijeka, datumu uzimanja, potpis osoba koje su izvršile uzorkovanje i potpis osoba kod kojih je izvršeno uzorkovanje lijeka. O uzimanju uzoraka osoba koja provodi postupak mora voditi zapisnik.

Članak 35.

Agencija izdaje nalaz o provjeri kakvoće lijeka koji sadrži:

1) evidencijski broj,

2) naziv lijeka,

3) farmaceutski oblik, jačinu i pakovanje,

4) deklarirani sastav lijeka,

5) oznaku serije i naziv proizvođača,

6) naziv nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka,

7) rok valjanosti lijeka,

8) pravnu, odnosno fizičku osobu, koja je poslala uzorke na provjeru, odnosno kod koje su uzorci bili uzeti,

9) eventualne primjedbe na označavanje unutarnjeg i vanjskog pakovanja, uputu za uporabu i podatke o pripadajućem priboru za primjenu lijeka,

10) datum izdavanja nalaza,

11) pozitivno mišljenje o kakvoći lijeka ili odstupanja od zahtjeva kakvoće,

12) potpis osobe odgovorne za provjeru kakvoće.

U slučaju analitičkog ispitivanja nalaz sadrži još i zahtjeve kakvoće i rezultate analitičkih ispitivanja.

Članak 36.

Nalaz o provjeri kakvoće lijekova Agencija izdaje u dovoljnom broju primjeraka za sve strane u postupku.

Članak 37.

U provjeri kakvoće lijeka primjenjuju se postupci navedeni u dokumentaciji o lijeku prihvaćenoj u postupku davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a za lijek koji nije odobren za stavljanje u promet, a Agencija je ocijenila da je provjera kakvoće lijeka potrebna, postupci usvojeni od Agencije.

Članak 38.

Opseg provjere kakvoće pojedinoga lijeka određuje Agencija.

Članak 39.

Proizvođač lijeka, veleprodaja te svaki uvoznik lijeka o obavljenoj redovitoj, izvanrednoj i posebnoj provjeri kakvoće obvezni su voditi očevidnik.

Agencija je obvezna voditi očevidnik o svakoj obavljenoj provjeri kakvoće.

Očevidnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju se čuvati godinu dana dulje od roka valjanosti lijeka na koji se odnose.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-04/48

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 26. travnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.