Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

NN 57/2005 (4.5.2005.), Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1089

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK

 

Članak 1.

 

Republika Hrvatska osniva Arheološki muzej Osijek (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

 

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: Arheološki muzej Osijek.

Sjedište Muzeja je u Osijeku.

Članak 3.

 

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

 

Članak 4.

 

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

 

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.

Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i slično.

Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.

 

Članak 7.

 

Muzejom upravlja ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,

– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

– predstavlja i zastupa Muzej,

– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– donosi druge opće akte Muzeja,

– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,

– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,

– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost osnivača,

– odgovara za zakonitost rada Muzeja,

– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Muzeja,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

 

Članak 8.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponov­no imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Muzeja.

 

Članak 9.

 

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, Vlada Republike Hrvatske će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 10.

 

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

 

Članak 11.

 

Ravnatelj Muzeja dužan je donijeti Statut Muzeja u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 12.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/05-01/02

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 28. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.