Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozem­nih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

NN 60/2005 (11.5.2005.), Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozem­nih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1167

Na temelju članka 18. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/03 i 198/03), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE I OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA

 

1. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postup­ka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

 

II. VISINA NAKNADE

 

Članak 2.

Visina naknade za troškove postupka akademskog i stručnog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 400,00 kuna (slovima: četiri stotine kuna), a uplaćuje se na žiroračun Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 3.

Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija koji provodi Nacionalni ENIC/NARIC ured iznosi 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna), a uplaćuje se na žiroračun Agencije.

 

Članak 4.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koji učine vjerojatnim pravni interes za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno za priznavanje razdoblja studija, uplaćuju naknadu za troškove postupka iz članka 2. i 3. ovog pravilnika u istom iznosu kao i hrvatski državljani.

 

Članak 5.

Ako Nacionalni ENIC/NARIC ured zaprimi zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili zahtjev za priznavanje razdoblja studija uz koji nije dostavljen dokaz da je uplaćena naknada za troškove postupka ili ako naknada nije uplaćena u punom iznosu, pismenim putem će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen plaćanja naknade, sukladno članku 7. ovog pravilnika, u roku 15 dana od  dana dostave pisane obavijesti.

Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije neće biti dostavljeno podnositelju zahtjeva prije nego što dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen od plaćanja naknade.

 

III. NAČIN RASPODJELE NAKNADE

 

Članak 6.

Naknada sredstava za provođenje postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije osigurat će se iz sredstava uplaćene naknade iz članka 2. i 3. ovog pravilnika.

Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka odlukom određuje Agencija.

 

IV. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA NAKNADE

 

Članak 7.

Od plaćanja naknade za troškove postupka iz članaka 2. i 3. ovog pravilnika oslobođeni su:

1. djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata;

3. hrvatski branitelji;

4. dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata;

5. građani čiji dohodak, uključujući dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna;

6. izbjeglice i prognanici;

7. tražitelji azila i stranci u postupku priznavanja privremene zaštite.

 

Članak 8.

Osobe koje žele iskoristiti pravo na oslobođenje od plaćanja naknada za troškove postupka iz članka 7. ovog pravilnika dužne su zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije priložiti:

1. za oslobođenje iz točke 1.: presliku potvrde statusa koju izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;

2. za oslobođenje iz točke 2.: presliku potvrde statusa izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;

3. za oslobođenje iz točke 3.: presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (za pripadnike MUP-ovih postrojbi) ili uredi za obranu Ministarstva obrane Republike Hrvatske po mjestu prebivališta;

4. za oslobođenje iz točke 4.: presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (za pripadnike MUP-ovih postrojbi) uredi za obranu Ministarstva obrane Republike Hrvatske po mjestu prebivališta; za djecu – potvrdu statusa izdaje nadležni ured državne uprave po mjestu prebivališta, a to je služba za društvenu djelatnost u svakoj županiji;

5. za oslobođenje iz točke 5.: presliku potvrde o imovinskom stanju koju izdaje porezna uprava prema mjestu prebivališta;

6. za oslobođenje iz točke 6.: presliku potvrde da se nalaze u statusu izbjeglice ili prognanika, ili izbjeglički karton. Ove dokumente izdaje Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka;

7. za oslobođenje iz točke 7.: presliku iskaznice o statusu tražitelja azila iskaznicu o statusu stranca u postupku priznavanja privremene zaštite. Ove dokumente izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/15

Urbroj: 533-07-05-1

Zagreb, 25. travnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.