Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari

NN 64/2005 (23.5.2005.), Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1214

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/04.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE TE OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke koju nose inspektori za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

 

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, izmjere 85,6 × 54 mm.

Prednja strana obrazaca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA« i »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA«. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju.

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva »INSPEK­TO­RAT UNUTARNJIH POSLOVA« ispisuje se tamnoplavim slovima »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Ispod toga u pravokutniku svijetlo plave boje ispisuje se ime i prezime inspektora. Ispod pravokutnika ispisuju se nadnevak izdavanja te redni broj pod kojim je iskaznica izdana.

Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6 × 49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova »MUP RH«.

Članak 3.

Na poleđini obrasca iskaznice tiskane su ovlasti inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari.

Članak 4.

Značka inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksploziv­nih tvari veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« vi­sine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gor­njem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »MUP-Inspektorat«. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Članak 5.

Inspektori za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari u obavljanju inspekcijskih poslova nose iskaznicu i značku, kojima dokazuju svoj identitet i svojstvo, u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 × 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

 

Članak 6.

Iskaznicu i značku s pripadajućim povezom izdaje Ministarstvo.

 

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv policijske uprave u kojoj je zaposlen, registarski broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja te rubriku za napomene.

 

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove.

 

Članak 9.

Inspektor kojem prestane služba u Ministarstvu ili koji izgubi status inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva.

 

Članak 10.

Obrazac službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Broj: 511-01-52-33303/05

Zagreb, 5. svibnja 2005.

Ministar

Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.