Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica

NN 64/2005 (23.5.2005.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1215

Na temelju članka 63. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske kominističke vladavine (»Narodne novine« br. 92/96, 39/99, 42/99, 91/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH BRODOVA I BRODICA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica za vrijeme jugoslavenske komunistič­ke vladavine.

 

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

L je dužina broda/brodice preko svega u metrima

B je širina na glavnom rebru broda/brodice u metrima

H je visina broda/brodice do glavne palube u metrima

K je izračunata prosječna vrijednost 1 m3 volumena trupa broda/brodice izražena u kunama

Volumen trupa = LBH koji čini umnožak L × B × H.

 

Članak 3.

Vrijednost broda/brodice (Vb) izračunava se:

Vb = LBH × K

Za brodove/brodice do 200 LBH K iznosi 2.000,00 kuna

Za brodove od 201 LBH do 400 LBH K iznosi 1.500,00 kuna

Za brodove preko 401 LBH K iznosi 1.000,00 kuna.

 

Članak 4.

Iznos utvrđen u članku 3. ovoga Pravilnika umanjuje se s osnova starosti broda koju ima brod na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, po ukupnoj stopi kako slijedi:

1. Za brodove/brodice stare do 60 godina primjenjuje se stopa u iznosu 2%

2. Za brodove/brodice stare do 70 godina primjenjuje se stopa u iznosu 5%

3. Za brodove/brodice stare do 80 godina primjenjuje se stopa u iznosu 10%

4. Za brodove/brodice stare do 90 godina primjenjuje se stopa u iznosu 15%

5. Za brodove/brodice stare do 100 godina primjenjuje se stopa u iznosu 20%.

Za brodove/brodice starije od 100 godina primjenjuje se stopa u iznosu 20%.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/20

Urbroj: 530-04-05-5 ncp

Zagreb, 5. svibnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.