Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinogradarskim područjima

NN 64/2005 (23.5.2005.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinogradarskim područjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1217

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gos­podarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINOGRADARSKIM PODRUČJIMA

 

Članak 1.

U Pravilniku o vinogradarskim područjima (»Narodne novine« br. 159/04) u članku 4. točka 9. podtočka 1. riječi: »Vinogorje Opatija – Rijeka« zamjenjuju se riječima: »Vinogorje Opatija – Rijeka – Vinodol«.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/28

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 6. svibnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.