Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije

NN 64/2005 (23.5.2005.), Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1219

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA CEMENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Tehničkim propisom, u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije, te način potvrđivanja sukladnosti cementa s navedenim zahtjevima.

(2) Betonskim konstrukcijama u smislu ovoga Tehničkog propisa smatraju se sve konstrukcije na koje se odnose priznata tehnička pravila sadržana u Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list«, br. 11/87).

(3) Potvrđivanje sukladnosti cementa u smislu ovoga Tehničkog propisa obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti cementa i izdavanje certifikata sukladnosti cementa.

 

Članak 2.

(1) Cement koji se ugrađuje u betonske konstrukcije mora imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve određene normama navedenim u prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Tehničkog propisa, te mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda (u daljnjem tekstu: posebni propis).

(2) Potvrđivanje sukladnosti cementa koji se ugrađuje u betonske konstrukcije provodi se na način određen normama iz stavka 1. ovoga članka, nakon provedbe radnji određenih tim normama.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 3.

(1) U betonsku konstrukciju koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 1. stavka 2. ovoga Tehničkog propisa smije se ugrađivati cement specificiran kao glavni tip CEM I ili CEM II ako ima odgovarajući razred tlačne čvrstoće.

(2) U betonsku konstrukciju koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 1. stavka 2. ovoga Tehničkog propisa smije se ugrađivati cement specificiran kao glavni tip, CEM III, CEM IV ili CEM V ako ima odgovarajući razred tlačne čvrstoće, ako je to određeno izvedbenim projektom, ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu betonsku konstrukciju uključujući uvjete njezine uporabe i utjecaje okoline, te ako njegova ugradnja nije zabranjena člankom 4. ovoga Tehničkog propisa.

(3) Odgovarajući razredi tlačne čvrstoće u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka određeni su u usporednoj tablici prikazanoj u točki 6. priloga 1. ovoga Tehničkog propisa.

 

Članak 4.

U betonske konstrukcije u kojima postoji opasnost od korozije armature ne smiju se ugrađivati cementi vrste CEM III/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V, ako je betonska konstrukcija izložena okolini sljedećih karakteristika:

1. Opasnost od korozije uzrokovane karbonatizacijom – ako je betonska konstrukcija s armaturom ili drugim ugrađenim metalom izložena zraku i vlazi:

– vlažna, rjeđe suha,

– umjereno vlažna okolina,

– izmjenično vlažna i suha okolina.

2. Opasnost od korozije uzrokovana kloridima koji nisu iz mora – ako je betonska konstrukcija koja sadrži armaturu ili drugi ugrađeni metal u dodiru s vodom koja sadrži kloride, uključujući soli za odmrzavanje, koji nisu iz mora:

– umjereno vlažna okolina,

– vlažna, rjeđe suha okolina,

– izmjenično vlažna i suha okolina.

3. Opasnost od korozije uzrokovana kloridima iz morske vode – ako je betonska konstrukcija koja sadrži armaturu ili drugi ugrađe­ni metal u dodiru s kloridima iz morske vode ili solima iz mora no­šenim zrakom:

– betonska konstrukcija izložena solima iz zraka, ali ne u izrav­nom dodiru s morskom vodom,

– betonska konstrukcija stalno uronjena,

– betonska konstrukcija u zoni plime i oseke i zoni zapljuskivanja.

 

Članak 5.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Tehničkog propisa prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila sadržana u Naredbi o obveznom atestiranju cementa (»Službeni list« 34/85 i 67/86) koja se odnose na cemente namijenjene ugradnji u betonske konstrukcije, a koji su specificirani prema ovom Tehničkom propisu.

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju cementa prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka započeti do 31. prosinca 2005. godine dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju cementa izdane prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka priznaju se kao dokaz uporabljivosti cementa do datuma važenja koji je u njima određen.

(4) Na temelju glavnog projekta u kojem je cement namijenjen ugradnji u betonsku konstrukciju specificiran prema priznatim tehničkim pravilima može se izdati građevinska dozvola, ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 31. prosinca 2005. godine.

 

Članak 6.

Ovaj tehnički propis stupa na snagu danom objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 360-01/05-04/06

Urbroj: 531-01-05-1

Zagreb, 19. svibnja 2005.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

PRILOG 1.

 

TEHNIČKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA CEMENT, TE NAČIN POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

 

1. Područje primjene

 

1.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje suklad­nosti cementa određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema normama: HRN EN 197-1:2003 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene; nHRN EN 197-1prA1:2004 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene; HRN EN 197-4:2004 Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske početne čvrstoće; HRN B.C1.015:1982 Aluminatni cement, HRN 14216: 2004 Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline hidratacije, HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti, HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Tehničkog propisa, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

1.2. Cement u smislu točke 1.1. obuhvaća vrste cementa iz točke 2.1.2., proizveden u tvornici cementa ili otpremljen iz distribucijskih centara.

1.3. Odredbe ovog Priloga ne odnose se na zidarski cement i hidraulična veziva za ceste.

 

2.Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

 

2.1. Specificirana svojstva

2.1.1. Tehnička svojstva cementa ovisno o vrsti cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normama HRN EN 197-1, HRN EN 197-1prA1, HRN EN 197-4, HRN B.C1.015 ili HRN EN 14216.

2.1.2. Vrste cementa su:

a) cement opće namjene,

b) cement sa zgurom niskih početnih čvrstoća,

c) cement opće namjene niske topline hidratacije,

d) posebni cement vrlo niskih toplina hidratacije,

e) bijeli cement,

f) sulfatno otporni cement,

g) aluminatni cement.

2.1.3. Cementi iz točke 2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga moraju se specificirati prema vrstama iz norme HRN EN 197-1.

2.1.4. Tehnička svojstva cementa iz točke 2.1.2. podtočke e) ovoga Priloga moraju se specificirati prema normi HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, a granična vrijednost bjeline i načina kontrole bjeline uvjetuju se u projektu betonske konstrukcije.

2.1.5. Tehnička svojstva cementa iz točke 2.1.2. podtočke f) moraju se specificirati prema normi HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, CEM III/B ili CEM III/C uz dodatni izračun sadržaja C3A. Gornja karakteristična vrijednost sadržaja C3A mora biti manja ili jednaka 3,5%, a pojedinačna vrijednost sadržaja C3A mora biti manja ili jednaka 4,0%.

2.1.6. Sadržaj C3A iz točke 2.1.5 ovoga Priloga izračunava se prema izrazima:

C3A(cement) = C3A(klinker) × udio klinkera u cementu

C3A(klinker) = 2,65 Al2O3 – 1,69 Fe2O3

pri čemu se sadržaj Al2O3 i Fe2O3 određuje prema HRN EN 196-2.

2.1.7. Tehnička svojstva cementa iz točke 2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga moraju se specificirati prema normi HRN B.C1.015, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovog Priloga.

2.2. Potvrđivanje sukladnosti

2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke 2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga provodi se, ovisno o vrsti cementa, prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1 i norme HRN EN 197-2, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke 2.1.2. podtoč­ke e) i f) ovoga Priloga provodi se prema točkama 2.2.1.; 2.2.2.1. i 2.2.2.2. ovoga Priloga, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

2.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke 2.1.1. podtočke e) ovoga Priloga provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa, a način kontrole bjeline i granične vrijednosti bjeline ugovaraju se s proizvođačem.

2.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke 2.1.2. podtočke f) ovoga Priloga provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 197-1 za vrstu CEM I, CEM III/B ili CEM III/C i norme HRN EN 197-2, odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa. Dodatno, za navedeni cement ispituje se sadržaj C3A, pri čemu je minimalna učestalost ispitivanja sadržaja C3A dva tjedno u kontroli rutinske proizvodnje (rutinska situacija), četiri tjedno za početno razdoblje proizvodnje i jedan tjedno za distribucijski centar, a postupak statističke procjene provodi se prema obilježjima, odgovarajućom primjenom norme HRN EN 197-1, obzirom na rezultate ispitivanja sadržaja C3A.

2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti cementa iz točke 2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 197-2 i prema odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa. Ocjenjivanje sukladnosti svojstava provodi se u skladu s normom HRN EN 197-1 po varijablama (čvrstoće) i obilježjima i/ili varijablama (netopivi ostatak, sadržaj Al2O3, omjer Al2O3/CaO, gustoća, finoća i vrijeme vezivanja). Minimalni broj ispitivanja navedenih svojstava je dva tjedno u kontroli rutinske proizvodnje (rutinska situacija), četiri tjedno za početno razdoblje proizvodnje i jedan tjedno za distribucijski centar.

2.3. Označavanje

2.3.1. Cementi iz točke 2.1.2. podtočke od a) do d) ovoga Priloga označavaju se u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vrećama prema normi HRN EN 197-1, HRN EN 197-1 pr A1, HRN EN 197-4 ili HRN HRN EN 14216. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

2.3.2. Cement iz točke 2.1.2. podtočke e) ovoga Priloga označava se na način propisan točkom 2.3.1. ovoga Priloga, s time da iza oznake glavnog tipa i razreda čvrstoće mora imati i oznaku »bijeli«.

2.3.3. Cement iz točke 2.1.2. podtočke f) ovoga Priloga označava se na način propisan točkom 2.3.1. ovoga Priloga, s time da iza oznake glavnog tipa i razreda čvrstoće mora imati i oznaku »SR«.

2.3.4. Cement iz točke 2.1.2. podtočke g) ovoga Priloga označava se u projektu betonske konstrukcije, na otpremnici i na vrećama tako da ispred oznake razreda čvrstoće nosi oznaku »CAC«.

 

3. Ispitivanje

 

3.1. Ispitivanje svojstava cementa, ovisno o vrsti cementa, provodi se prema normama HRN EN 197-1, HRN EN 197-1 prA1, HRN EN 197-4, ili HRN EN 14216.

3.2. Uzimanje i priprema uzoraka cementa za ispitivanje provodi se prema normi HRN EN 196-7.

 

4. Statistička obrada

 

4.1. Broj i učestalost uzimanja uzoraka potrebnih za statističku obradu za proizvođača određen je normom HRN EN 197-1, a za distribucijske centre normom HRN EN 197-2.

4.2. Statistička obrada provodi se ovisno o vrsti cementa:

– za cemente opće namjene prema normi HRN EN 197-1,

– za cemente opće namjene niske topline hidratacije prema normi HRN EN 197-1prA1,

– za cement sa zgurom niskih početnih čvrstoća prema normi HRN EN 197-4,

– za cemente vrlo niske topline hidratacije prema normi HRN EN 14216,

– za sulfatnootporni cement prema normi HRN EN 197-1, s time da se postupak statističke procjene sadržaja C3A provodi prema točki 2.2.2.2. ovoga Priloga,

– za aluminatni cement odgovarajućom primjenom norme HRN EN 197-1, s time da se postupak statističke procjene provodi po varijablama i/ili obilježjima za svojstva navedena u točki 2.2.3. ovog Priloga.

 

5. Održavanje svojstava

 

5.1. Proizvođač i distributer cementa te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava cementa tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja prema normi HRN EN 197-2.

 

6.Cement za primjenu u betonu betonskih konstrukcija koje se izvode prema priznatim tehničkim pravilima

 

Usporedna tablica

 

Klasa cementa prema
HRN B.C1.011

25

35S

35B

45S

45B

55

55

Razred tlačne čvrstoće
prema HRN EN 197-1

32,5N

32,5R

42,5N

42,5R

52,5N

52,5R

 

7. Popis norma

7.1. Norme za cement

 

HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 197-1:2003  Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene

nHRN EN 197-1:2004pr A1   Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata za opće namjene

HRN EN 197-2:2004  Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN EN 197-4:2004  Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske početne čvrstoće

HRN EN 14216:2004 Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline hidratacije

HRN B.C1.015: 1982 Aluminatni cement

 

7.2. Ostale norme

 

HRN EN 196-1          Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoća

 

HRN EN 196-2          Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa

 

HRN EN 196-21        Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje udjela klorida ugljičnog dioksida i alkalija                        

                                   u cementu

 

HRN EN 196-3          Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti volumena                        

                                   u cementu

 

nHRN EN 196-4         Metode ispitivanja cementa – 4. dio: Kvantitativno određivanje konstituenata

 

HRN EN 196-5          Metode ispitivanja cementa – 5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske cemente

 

HRN EN 196-6          Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće

 

HRN EN 196-7          Metode ispitivanja cementa – Metode uzorkovanja i priprema uzoraka cementa

 

nHRN EN 196-8         Metode ispitivanja cementa – 8. dio: Toplina hidratacije – Metoda otapanja

 

nHRN EN 196-9         Metode ispitivanja cementa – 9. dio: Toplina hidratacijeSemiadiabatska metoda

 

nHRN EN 13639        Određivanje ukupnog organskog ugljika u vap­nencu

 

HRN CR 12793          Mjerenje dubine karbonatizacije očvrslog betona

 

nHRN 12390-9           Ispitivanje očvrslog betona – 9. dio: Otpornost na smrzavanje – odmrzavanje – Ljuštenje

 

HRN EN 933-9          Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – Metilen plavo test

 

HRN EN 451-1          Metode ispitivanja letećeg pepela – 1. dio: Određivanje slobodnoga kalcijevog oksida

 

ISO 2854                    Statistička interpretacija podataka – Tehnike procjene i testovi koji se odnose na arit­metičke                        

                                   sredine i varijance

 

HRN ISO 9277           Određivanje specifične površine krutina adsorpcijom plina pomoću BET metode

 

HRN EN 12878          Pigmenti za bojenje građevinskih materijala na bazi vapna i/ili cementa