Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

NN 66/2005 (30.5.2005.), Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

HRVATSKI SABOR

1286

Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske i članka 254. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 20. svibnja 2005., donio je

PRAVILNIK

O JAVNOSTI RADA HRVATSKOGA SABORA I RADNIH TIJELA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje: nazočnost predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana kao promatrača na sjed­nicama Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Sabor) i sjednicama radnih tijela, posjete organiziranih grupa građana Saboru, način tonskog i slikopisnog snimanja sjednica Sabora i njegovih radnih tijela, izravni radijski i televizijski prijenosi tijeka sjednica, način registriranja domaćih i stranih novinara u Saboru i internetske stranice Sabora.

 

Članak 2.

Sjednice Sabora i njegovih radnih tijela su javne.

 

NAZOČNOST GRAĐANA SJEDNICAMA SABORA

 

Članak 3.

(1) Predstavnici udruga građana, nevladinih organizacija i građani mogu pratiti tijek sjednica Sabora sa sjeverne galerije u Velikoj vijećnici.

(2) Predstavnicima udruga građana i nevladinih organizacija, na temelju podnijetoga pisanog zahtjeva, dopuštenje za nazočnost sjednicama daje Služba za odnose s javnošću (u daljnjem tekstu: Služba).

(3) Građani mogu osobno ili pisanim putem zatražiti od Službe dopuštenje za nazočnost sjednici.

(4) Zahtjev za praćenje tijeka sjednice upućuje se Službi najkasnije tri dana prije namjeravanog praćenja sjednice. Služba izrađuje popis imena predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana prema redoslijedu prijavljivanja.

(5) Ukoliko je broj prijavljenih promatrača veći od broja raspoloživih mjesta na sjevernoj galeriji Služba je dužna prijavljene promatrače, koji neće moći nazočiti sjednici, o tome izvijestiti pisanim putem dva dana prije namjeravanog praćenja sjednice.

 

Članak 4.

(1) Popis imena predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana kojima je odobrena nazočnost sjednici Sabora, Služba dostavlja tajniku Sabora i zapovjedniku Straže Sabora najkasnije jedan dan prije početka sjednice.

(2) Pri ulasku u zgradu Sabora predstavnici udruga građana, nevladinih organizacija i građani moraju predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu, te se podvrći mjerama sigurnosne kontrole.

(3) Tijekom praćenja sjednice Sabora predstavnici udruga i nevladinih organizacija i građani ne smiju remetiti red i tijek sjednice (kao npr. pljeskati, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel, nositi transparente, fotografirati …).

 

Članak 5.

(1) Tajnik Sabora može odobriti nazočnost sjednicama Sabora i izvan rokova iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika u slučaju promjene dnevnog reda i obrazloženog interesa, kao i u slučaju obrazloženog zahtjeva podnijetog izvan rokova iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, tajnik Sabora može, iz sigurnosnih razloga, uskratiti dozvolu za praćenje tijeka sjednice Sabora bez obzira na rokove i poduzete radnje iz članka 3. i 4. ovoga Pavilnika.

 

Članak 6.

Zastupnici mogu kao svoje goste pozvati najviše troje građana u jednome danu koji žele pratiti tijek sjednice Sabora. O tome će zastupnik obavijestiti tajnika Sabora tri dana prije namjeravanog praćenja sjednice.

 

Članak 7.

Predsjedništvo Sabora iz sigurnosnih ili tehničkih razloga može obustaviti nazočnost predstavnicima udruga građana, nevladinih organizacija i građana, sjednicama Sabora do prestanka navednih razloga.

 

POSJETE ORGANIZIRANIH GRUPA GRAĐANA SABORU

Članak 8.

(1) Organizirane grupe građana mogu posjećivati Sabor radi razgledavanja i upoznavanja s poviješću i radom Sabora.

(2) Grupa može imati najviše 50 osoba.

(3) Grupa mora pet dana ranije najaviti namjeru svog posjeta Službi koja odobrava posjet u skladu s prostornim mogućnostima i redoslijedom prijava. Tijekom jednog dana može biti najviše tri grupna posjeta.

(4) Prilikom razgledavanja Sabora grupa građana treba poštivati red i mir, vodeći računa o dignitetu Sabora.

(5) Dovođenje životinja, osim pasa vodiča slijepih osoba nije dozvoljeno.

(6) Iznimno, tajnik Sabora može, iz sigurnosnih razloga uskratiti dozvolu za posjet Saboru, bez obzira na rok i poduzete radnje iz stavka 3. ovoga članka.

 

TONSKO I SLIKOPISNO SNIMANJE SJEDNICA SABORA

Članak 9.

(1) Sjednice Sabora televizijski se snimaju i direktno prenose na saborskom kanalu za potrebe zastupnika i Stručne službe Sabora.

(2) Sjednice Sabora, a po potrebi i sjednice radnih tijela snimaju se tonski. Tonsko snimanje obavlja Stručna služba Sabora.

(3) Video zapisi čuvaju se u pismohrani, a na temelju tonskih snimki izrađuju se prijepisi (fonogrami) i čuvaju u pismohrani.

 

Članak 10.

(1) Sjednice radnih tijela Sabora su javne.

(2) Iznimno, sjednica ili dio sjednice radnog tijela Sabora može se održati bez nazočnosti javnosti na temelju odluke radnog tijela.

(3) Sjednice radnih tijela mogu se tonski snimati ako to zatraži predsjednik radnog tijela.

 

IZRAVNI RADIJSKI I TELEVIZIJSKI PRIJENOS SJEDNICA SABORA

Članak 11.

Radio i televizija mogu izravno prenositi cjelokupni tijek sjednica Sabora.

 

REGISTRIRANJE NOVINARA

Članak 12.

(1) Novinari – izvjestitelji iz Sabora kao i fotografi (fotoreporteri) i snimatelji koji prate novinare – izvjestitelje registriraju se u Službi na temelju pisanog zahtjeva njihovog uredništva. U zahtjevu se navodi ime i prezime novinara, datum rođenja, ime oca, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice i prilaže fotografija.

(2) Slobodni novinari mogu podnijeti zahtjev za registraciju tajniku Sabora. Tajnik Sabora prije izdavanja registracijske kartice može zatražiti mišljenje Hrvatskoga novinarskog društva.

(3) Na temelju podnijetog zahtjeva novinaru se izdaje registracijska kartica na kojoj se nalazi ime i prezime, fotografija novinara, naziv medija i oznaka »novinar«.

(4) Stranim novinarima registracijske kartice izdaje tajnik Hrvatskoga sabora, po pribavljenom mišljenju Ministarstva vanjskih poslova.

(5) Novinari pri ulasku u zgradu Sabora podliježu sigurnosnim mjerama i dužni su tijekom boravka u Saboru nositi registracijske kartice na vidljivom mjestu.

(6) Na način iz stavka 1. i 3. ovoga članka izdaju se registracijske kartice i snimateljima i tehničarima elektroničkih i drugih medija.

 

Članak 13.

Novinarima registriranim za praćenje rada Sabora omogućeno je:

– praćenje sjednica Sabora i sjednica radnih tijela,

– uvid u zakonske prijedloge i druge prijedloge o kojima predstoji rasprava u Saboru,

– uvid u prijepise tonskih snimaka (fonogram) sjednica,

– uvid u dokumentacijsku i arhivsku građu Sabora.

 

Članak 14.

(1) Novinar, snimatelj ili tehničar koji mijenja redakciju ili mu prestaje rad, odnosno slobodni novinar dužan je Službi vratiti registracijsku karticu.

(2) Redakcija je dužna obavijestiti Službu o svakoj promjeni statusa novinara u redakciji, a za slobodnog novinara o prestanku rada dužno je izvijestiti Hrvatsko novinarsko društvo.

 

Članak 15.

Novinari, snimatelji i tehničari, koji nisu registrirani u skladu s odredbom članka 12. ovoga Pravilnika, mogu uz pisanu najavu njihovog uredništva, odnosno Hrvatskoga novinarskog društva Službi dobiti dnevnu propusnicu.

 

UVID U DOKUMENTACIJSKU I ARHIVSKU GRAĐU SABORA

Članak 16.

(1) Uvid u dokumentacijsku i arhivsku građu Sabora, te druge materijale u vezi s radom Sabora, omogućit će se na njihov zahtjev i novinarima koji nisu registrirani u Saboru, predstavnicima nevladinih i drugih institucija, kao i svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi po postupku propisanom zakonom.

(2) Zahtjev za uvid podnosi se Službi za odnose s javnošću.

 

Članak 17.

Odredbe članka 13. i 16. ovoga Pravilnika ne odnose se na materijale i dokumente koji sadrže informaciju koja je zakonom izuzeta od prava na uvid.

 

INTERNETSKE STRANICE

Članak 18.

(1) Javnost rada Sabora ostvaruje se i putem interneta.

(2) Internetske stranice izrađene su sa svrhom:

– informiranja javnosti o radu Sabora (zakonski i drugi prijed­lozi o kojima predstoji rasprava, stajališta i izvješća radnih tijela i drugi podaci o Saboru i njegovom radu),

– preuzimanja (downloada) informacija o radu Sabora namijenjenih javnosti iz raspoloživih informacijskih izvora,

– omogućavanja javnosti dostupnost interaktivnih multimedijskih servisa kao i servisa u realnom vremenu (rezultati glasovanja na plenarnoj sjednici, video i digitalni prijenos tijeka plenarnih sjednica, net meeting, chat i drugi načini neposrednog komuniciranja).

(3) Rad Sabora na internetskim stranicama predstavlja se javnosti dnevno ažurno na hrvatskom jeziku, a u skladu s tehničkim, kadrovskim i drugim mogućnostima i na drugim svjetskim jezicima.

(4) Javnost rada Sabora ostvaruje se i putem komunikacije zastupnika, radnih tijela i stručne službe putem službene adrese elektroničke pošte, kao i drugih načina komuniciranja putem interneta.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Tajnik Sabora donijet će Uputstvo o provedbi ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Tajnik Sabora izdat će nove registracijske kartice osobama iz članka 12. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/05-06/09

Zagreb, 20. svibnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.