Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 66/2005 (30.5.2005.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1295

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

 

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004 i 25/2004 – isp.), u članku 3. stavku 1. podstavku a) Radna mjesta I. vrste, iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. viši unutarnji revizor                                                                      1,90

Stručni uvjeti za točku 3: kao za upravnog savjetnika, stručnog

savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspek­tora, stručno ovlaštenje

za unutarnjeg revizora

4. unutarnji revizor                                                                              1,70

Stručni uvjeti za točku 4: visoka stručna sprema odgovarajuće struke,

3 godine radnog staža u struci, položen državni stručni ispit, stručno

ovlaštenje za unutarnjeg revizora«

Dosadašnje točke 3. – 5. postaju točke 5. – 7.

Iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 7., dodaju se stručni        

uvjeti i nova točka 8. koji glase:

»Stručni uvjeti za točke 5. – 7.: prema Zakonu.

8. pomoćni unutarnji revizor                                                                1,30

Stručni uvjeti za točku 8: visoka stručna sprema odgovarajuće struke,

položen državni stručni ispit«

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 9. i 10.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 10., riječi »za točke 3. – 7.« zamjenjuju se riječima »za točke 9. i 10.«

 

Članak 2.

U članku 7. podstavku e) Radna mjesta III. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. administrativni tajnik predsjednika Vlade, potpredsjednika

Vlade, tajnika Vlade i zamjenika tajnika Vlade                                    1,05«.

 

Članak 3.

U članku 9. stavku 1., podstavak e) Radna mjesta II. vrste, mijenja se i glasi:

»e) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent                                                    1,20

Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj

zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu

složenosti poslova koji je za njega povoljniji.

2. viši zemljišnoknjižni referent                                                            1,10

3. viši sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kaznili

za ovrhu                                                                                             1,00

Stručni uvjeti za točke 1 – 3: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1.       ovlašteni zemljišnoknjižni referent                                            1,10

Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj

zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu

složenosti poslova koji je za njega povoljniji.«

Stručni uvjeti iza točke 1. brišu se.

Iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. te stručni uvjeti, koji glase:

»2.       zemljišnoknjižni referent                                                          1,00

3.         sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kazni,

za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu)                        0,88

Stručni uvjeti za točke 1 – 3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

 

Članak 4.

 

U članku 14. podstavku d) Radna mjesta I. vrste, ispred dosadašnje točke 1. dodaju se nove točke 1. i 2. koje glase:

»1.       koordinator za metodologiju i razvoj unutarnje revizije             2,10

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog savjetnika, stručnog

savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora

2.         koordinator za metodologiju i razvoj financijskog

            upravljanja                                                                              2,10

Stručni uvjeti za točku 2: kao za upravnog savjetnika, stručnog

savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 3. i 4.

U Stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 1. koja postaje točka 3. riječi »za točku 1« zamjenjuju se riječima »za točku 3«.

U Stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 4. riječi »za točku 2« zamjenjuju se riječima »za točku 4«.

 

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 5. riječi »ravnatelj Državnog centra za obavješćivanje« brišu se.

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7 – 9 postaju točke 6 – 8.

U Stručnim uvjetima iza nove točke 6. riječi »za točke 1 – 7« zamjenjuju se riječima »za točke 1 – 6«.

U točki 7. riječi »voditelj županijskog centra za obavješćivanje« brišu se.

U točki 8. riječi »voditelj gradskog centra za obavješćivanje« brišu se.

U Stručnim uvjetima iza nove točke 8. riječi »za točke 8 – 9« zamjenjuju se riječima »za točke 7 – 8«.

 

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, točke 8 – 12, Stručni uvjeti za točke 8 – 9 i Stručni uvjeti za točke 10 – 12, brišu se.

U podstavku b) Položaji II. vrste, u točki 1. riječi »zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe« brišu se.

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste, u točki 1. riječi »samostalni nadzornik civilne zaštite« i »samostalni nadzornik vatrogastva« brišu se.

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste, točka 5. i 6. i Stručni uvjeti za točke 5 – 6, brišu se.

U podstavku d) Radna mjesta II. vrste, u točki 1. riječi »viši tehničar civilne zaštite«, »voditelj smjene vatrogasnog operativnog centra« i »viši vatrogasni instruktor« brišu se.

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste, u točki 1. riječi »vatrogasni tehničar«, »vatrogasni instruktor« i »tehničar civilne zaštite« brišu se.

 

Članak 7.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a., koji glasi:

»Članak 25a.

 

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i koeficijenti složenosti poslova su:

 

a) Položaji I. vrste

 

1.         zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika

            zamjenik zapovjednika civilne zaštite RH

            zamjenik glavnog nadzornika sustava 112                                            2,30

2.         pročelnik područnog ureda Zagreb, Osijek, Split i Rijeka

            pomoćnik glavnog nadzornika sustava 112

            pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika

            načelnik Vatrogasne škole

            načelnik Centra za obuku i specijalističko usavršavanje

            načelnik Centra za razvoj i ispitivanje tehnike                                       2,20

3.         pročelnik područnog ureda – ostali područni uredi                               2,05

4.         načelnik odjela u područnom uredu Zagreb, Osijek, Split,Rijeka

            načelnik Županijskog centra 112 Zagreb, Osijek, Split, Rijeka             2,00

5.         načelnik odjela za zaštitu i spašavanje u područnom uredu

            – ostali područni uredi

            načelnik županijskog centra 112 – ostali područni uredi                       1,90

6.         voditelj odsjeka u sjedištu                                                                   1,85

7.         voditelj gradskog centra 112

            zapovjednik državne intervencijske postrojbe                                      1,70

 

Stručni uvjeti za točke 1-7: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

 

b) Položaj II. vrste

 

1.         zamjenik zapovjednika državne intervencijske postrojbe                      1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

 

c) Radna mjesta I. vrste

 

1.         samostalni nadzornik

            voditelj dežurne smjene Državnog centra 112                                      1,75

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

 

d) Radna mjesta II. vrste

 

1.         viši operater-analitičar u Državnom centru 112

            nadzornik u Sustavu 112

voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112 (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka,

Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Krapina, Pazin/Pula, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik,

Varaždin, Vukovar/Vinkovci, Zadar)

            viši tehničar civilne zaštite

            voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva                              1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

 

e) Radna mjesta III. vrste

 

1.         voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112 – ostali centri

            operater-analitičar u Državnom centru 112                                          1,10

2.         operater-analitičar u Sustavu 112

            operater-analitičar u centru 112

            tehničar civilne zaštite

            vatrogasni instruktor

            vatrogasni instruktor-vozač

            ispitivač tehnike

            ispitivač tehnike – vozač

            vatrogasni tehničar                                                                              1,00

            Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

 

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 120-02/05-01/02

Urbroj: 5030109-05-2

Zagreb, 20. svibnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.