Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus

NN 66/2005 (30.5.2005.), Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1318

Na temelju članka 138. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 48/05), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine – specijalistima i doktorima stomatologije – specijalistima, sastav Povjerenstva za priznavanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), način rada Povjerenstva te postupak za priznavanje naziva primarijus.

 

Članak 2.

Predsjednika i članove Povjerenstva na vrijeme od četiri godine imenuje ministar zdravstva i socijalne skrbi iz redova nastavnika medicinskih i stomatoloških fakulteta i istaknutih medicinskih i stomatoloških stručnjaka.

 

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova.

Jednog člana Povjerenstva ministar zdravstva i socijalne skrbi imenuje na prijedlog Hrvatske liječničke komore, a jednog na prijed­log Hrvatske stomatološke komore.

Povjerenstvo ima sjedište u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Povjerenstvo radi prema Poslovniku kojeg donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi.

Povjerenstvo u Uputi kandidatima za pripremu Prijedloga za priznavanje naziva primarijus određuje dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

 

Članak 4.

Povjerenstvo razmatra prijedloge i odlučuje o priznavanju naziva primarijus doktorima medicine – specijalistima i doktorima stomatologije – specijalistima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na temelju prijedloga stručnog vijeća zdravstvene ustanove ili na prijedlog kandidata.

 

Članak 5.

U pisanom Prijedlogu za priznavanje naziva primarijus, stručno vijeće zdravstvene ustanove u kojoj kandidat radi ili sâm kandidat iscrpno obrazlažu:

– čime je kandidat stručno pridonio unaprjeđenju zdravstvene zaštite,

– u čemu je kandidatov doprinos na stručno–organizacijskom i razvojnom području,

– druge podatke značajne za ocjenu stručnog rada kandidata.

Ako stručno vijeće zdravstvene ustanove u svom sastavu nema zdravstvenog radnika sa znanstveno-nastavnim zvanjem, odnosno radnika s nazivom primarijus, uz pisani Prijedlog stručnog vijeća daje se preporuka odgovarajućeg stručnog društva o aktivnom sudjelovanju kandidata u radu stručnog društva.

Uz Prijedlog za priznavanje stručnog naziva primarijus prilaže se stručni životopis kandidata, popis objavljenih stručnih i/ili znanstvenih radova kandidata i posebni otisci tih radova ili časopisi u kojima su oni objavljeni.

 

Članak 6.

Zahtjev za priznavanje naziva primarijus može podnijeti i zainteresirani doktor medicine – specijalist i doktor stomatologije – specijalist koji obavlja privatnu praksu. Uz zahtjev prilaže mišljenje odgovarajućeg stručnog društva o aktivnom sudjelovanju u radu stručnog društva.

 

Članak 7.

Povjerenstvo nakon razmatranja potrebnih dokumenata i radova kandidata ocjenjuje ispunjava li kandidat sve propisane uvjete pridržavajući se sljedećih mjerila:

a) uspješnost desetogodišnjeg specijalističkog rada s obzirom na doprinos unaprjeđenju struke uvođenjem ili primjenom metoda u dijagnostici, liječenju ili rehabilitaciji, pokretanju, organiziranju ili sudjelovanju u aktivnostima oko unaprjeđenja zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva te njegovanja medicinske i stomatološke etike, nesebičnosti i humanosti u odnosu prema pacijentima i suradnicima,

b) uspješnost rada na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika sudjelovanjem u srednjoškolskom obrazovnom procesu, dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju zdravstvenog usmjerenja, sudjelovanjem u osposobljavanju pripravnika, specijalizanata ili sudjelovanjem na stručnim skupovima,

c) uspješnost stručno-publicističkog opusa ocijenit će se po:

– broju objavljenih radova u medicinskim časopisima,

– klasifikaciji objavljenih radova prema mjerilima Medicinskog, odnosno Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

– njihovoj kvaliteti s obzirom na doprinos unaprjeđenju struč­nog rada i kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

 

Članak 8.

Kandidat za priznavanje naziva primarijus uz uvjete određene zakonom mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– imati objavljenih najmanje dvanaest stručnih i/ili znanstvenih radova od kojih najmanje sedam u indeksiranom časopisu, a u najmanje pet radova kandidat mora biti prvi autor.

 

Članak 9.

Povjerenstvo odlučuje o ispunjavanju uvjeta kandidata iz točke a. i b. članka 7. ovoga Pravilnika, a kod procjene uvjeta iz točke c. članka 7. ovoga Pravilnika Povjerenstvo traži mišljenje recenzenata. Izbor recenzenta obavlja se unutar članova Povjerenstva ili iz reda istaknutih zdravstvenih stručnjaka sa znanstveno-nastavnim zvanjem ili zvanjem primarijusa, ovisno o području rada kandidata i temama koje se najčešće obrađuju u radovima. Recenzent daje pisano izvješće o radovima kandidata s kratkim opisom svakog objavljenog rada uz navođenje časopisa u kojem je objavljen te klasifikaciju rada prema kategorizaciji Medicinskog, odnosno Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te zaključnim mišljenjem o ukupnom stručnom publicističkom opusu kao jednom od uvjeta za priznavanje naziva primarijus. Pisano izvješće s recenzijom radova dostavlja se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi najkasnije u roku od dva mjeseca. Ako recenzent ne izvrši recenziju u navedenom roku, predsjednik Povjerenstva određuje drugog recenzenta. Ako je uz prijed­log za priznavanje naziva primarijus priloženo izvješće za izbor u znanstveno-nastavno zvanje kandidata, Povjerenstvo se njime može koristiti u donošenju odluke. Ako kandidat priloži više od traženog broja radova, recenzent ocjenjuje samo broj radova potreban za priznavanje naziva primarijus.

 

Članak 10.

Prema odredbama Poslovnika Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva, a o radu se vodi zapisnik.

 

Članak 11.

Pozive za sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnog reda predsjednik dostavlja članovima Povjerenstva sedam dana prije održavanja sjednice. Sjednica se može održati ako je nazočno više od polovice članova Povjerenstva. Glasuje se javno, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Član Povjerenstva koji se ne slaže s odlukom može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik.

 

Članak 12.

Stručne poslove u svezi s radom Povjerenstva obavlja tajnik kojeg imenuje ministar zdravstva i socijalne skrbi iz redova državnih službenika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Tajnik se brine o pribavljanju i pripremanju dokumenata i podataka potrebnih za rad Povjerenstva, pripremanju i organiziranju sjednica kao i o rokovima predviđenim Pravilnikom te vodi zapisnik o radu sjednice te registar specijalista kojima je priznat naziv primarijus. Administrativne poslove u svezi s radom Povjerenstva obavlja Stručna služba Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 

Članak 13.

Specijalistima kojima je priznat naziv primarijus izdaje se akt o priznavanju naziva koji potpisuje ministar zdravstva i socijalne skrbi.

 

Članak 14.

Za rad članova Povjerenstva, tajnika i recenzenta daje se nak­nada prema posebnom rješenju kojeg donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi. Troškove rada Povjerenstva, tajnika i recenzenata podmiruje zdravstvena ustanova, odnosno kandidat.

 

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za priznavanje naziva primarijus (»Narodne novine« br. 92/03).

 

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-11/46

Broj: 534-06-05-1

Zagreb, 20. svibnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.