Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike

NN 74/2005 (17.6.2005.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike

DRŽAVNI ZAVOD ZA

MJERITELJSTVO

1462

Na temelju članka 41. stavak 4. i članka 46. stavak 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OVJERAVANJE, ISPITIVANJE SUKLADNOSTI I PROVEDBU SLUŽBENIH MJERENJA ZA CILINDRIČNE VODORAVNE I OKOMITE SPREMNIKE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike (u daljnjem tekstu: spremnici).

 

Članak 2.

Ovlaštena pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), u smislu ovoga pravilnika, može ovjeravati mjerila, ispitivati sukladnost mjerila i provoditi službena mjerenja (u daljnjem tekstu: ovjeravanje) te voditi evidenciju istih.

 

II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATIPRAVNA OSOBA

Članak 3.

Pravna osoba mora ispunjavati uvjete propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. stručnu i tehničku osposobljenost

2. etalone, mjernu i pomoćnu opremu

3. prostorije za opremu i dokumentaciju

4. radnike

5. propisanu dokumentaciju.

 

Članak 4.

Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe dokazuje se potvrdom nadležnog tijela za akreditaciju Republike Hrvatske za područje mjerenja koje je predmet ovlaštenja.

 

Članak 5.

Potrebna oprema za premjeravanje spremnika je:

1. za cilindrične okomite spremnike:

a) ako se premjeravanje obavlja metodom optičke triangulacije:

– elektronski teodolit, 2 komada, točnost 2x10-4 gona s potrebnom opremom

validirani program za izradu tablica obujma

– mjerna traka od 25 m, umjerena

– dubinomjer 25 m, umjeren

– termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– kontaktni termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– laserska oprema za teodolite

– ultrazvučno mjerilo debljine stijenke

– protočno mjerilo, najveća mjerna nesigurnost 0,2 %

b) ako se premjeravanje obavlja metodom optičke referencijske linije:

– uređaj za mjerenje odstupanja po okomici

validirani program za izradu tablica obujma

– mjerna traka od 25 m, umjerena

– dubinomjer 25 m, umjeren

– termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– kontaktni termometar (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– laserska oprema za teodolite

– ultrazvučno mjerilo debljine stijenke

– protočno mjerilo, najveća mjerna nesigurnost 0,2 %

c) ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom:

validirani program za izradu tablica obujma

– mjerna traka od 25 m, umjerena

– opružna vaga

– »step-over«

namještač trake

– stezaljka

– dubinomjer 25 m, umjeren

– termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– kontaktni termometar (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– ultrazvučno mjerilo debljine stijenke

– protočno mjerilo, najveća mjerna nesigurnost 0,2 %

– kao pomoćnu opremu nužno upotrebljavati skelu za mjerenje po obodu spremnika

d) ako se premjeravanje obavlja metodom mjerenja unutarnjeg elektrooptičkog razmaka:

validirani program za izradu tablica obujma

– EODR instrument (elektro-optical distance raning instrument), točnost 10-4 gona

– laserska oprema sukladna IEC 825, može biti sastavni dio EODR instrumenta

– baza – etalonska letva dužine 2 metra kojoj se dužina ne mijenja za više od ± 0.02 mm

– dubinomjer 25 m, umjeren

– termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– kontaktni termometar (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– ultrazvučno mjerilo debljine stijenke

– protočno mjerilo, najveća mjerna nesigurnost 0,2 %

2. za cilindrične vodoravne spremnike:

ekstenzometar, umjeren

validirani program za izradu tablica obujma

– mjerna traka od 25 m, umjerena

– mjerna traka 3 m

– mjerna šipka 3 m, milimetarska podjela, umjerena

– libela ili visak ili teodolit s letvom

– termometar – umjeren (najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,2 °C)

– protočno mjerilo, najveća mjerna nesigurnost 0,2 % (za kombinirano premjeravanje spremnika).

Sva mjerna oprema mora biti redovito umjeravana te mora biti osigurana sljedivost mjerenja na međunarodnoj razini preko akreditiranih laboratorija.

 

Članak 6.

Pravna osoba mora imati pomoćnu opremu prema uputama proizvođača mjerila.

 

Članak 7.

Pravna osoba treba biti opremljena s elektroničkim računalom (PC) s mogućnošću povezivanja s bazom podataka Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

 

Članak 8.

Pravna osoba mora imati prostoriju koja zadovoljava ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za smještaj opreme

2. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja.

 

Članak 9.

Pravna osoba mora imati najmanje dva ovlaštena mjeritelja koji obavljaju poslove ispitivanja i ovjeravanja mjerila.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati položen ispit za ovjeravanje mjerila prema programu koji propisuje ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

Članak 10.

Pravna osoba mora imati ovu dokumentaciju:

1. registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila

4. naputak proizvođača o upotrebi etalona, mjerne i pomoćne opreme

5. naputak o održavanju i praćenju ispravnosti etalona, mjerne i pomoćne opreme

6. o postupcima ispitivanja i ovjeravanja mjerila, obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila, izvješća o ispitivanju mjerila i dr.

7. popis etalona, ispitne opreme i pribora s tehničkim podacima i podacima o ovjeravanju i/ili umjeravanju i ovjernicama i/ili potvrdama o umjeravanju.

Članak 11.

Pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1. ovjeravanja obavljati u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost u ispunjavanju uvjeta propisanih ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone, mjernu i pomoćnu opremu s valjanom ovjernicom ili potvrdom o umjeravanju

3. kvartalno obavješćivati Zavod o obavljenim ispitivanjima odnosno ovjeravanjima mjerila

4. obavješćivati Zavod o obavljenim umjeravanjima etalona, odnosno ovjeravanjima mjerne i pomoćne opreme u roku koji nije duži od 30 dana nakon obavljenog umjeravanja odnosno ovjeravanja

5. sudjelovati u usporedbenim mjerenjima na zahtjev Zavoda.

Članak 12.

Pravna osoba mora čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje tri godine nakon isteka valjanosti ovjere.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje o ovlaštenju koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

 

Članak 14.

Nakon isteka valjanosti rješenja o ovlaštenju, na zahtjev pravne osobe, rješenje se može produžiti na razdoblje od još 3 (tri) godine, ako se utvrdi da pravna osoba i dalje ispunjava propisane uvjete te ako u skladu sa zakonom, još uvijek, postoji potreba za ovlašćivanjem pravne osobe za ovjeravanje mjerila.

 

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/3

Urbroj: 558-03/5-05-1

Zagreb, 31. svibnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za normizacijui mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.