Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

NN 76/2005 (23.6.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

HRVATSKI SABOR

1480

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnov­nom školstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. lipnja 2005.

Broj: 01-081-05-2173/2

Zagreb, 15. lipnja 2005.

 

Predsjednik Republike

Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

 

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01. i 114/01.), u članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada škole.«

 

Članak 2.

U članku 33. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Osnovna škola može izvoditi izlete i ekskurzije i poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih ovim Zakonom i nastavnim programom.

(5) Uvjete i način izvođenja izleta i ekskurzija te poduzimanja drugih aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.«

 

Članak 3.

U članku 41. stavku 1. riječ: »naredne« zamjenjuje se riječju: »sljedeće«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja i trajanje učeničkih odmora za svaku školsku godinu propisuje ministar.«

Stavak 3. briše se.

 

Članak 4.

U članku 70. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja, odmah izvijestiti ravnatelja škole koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.«

 

Članak 5.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji i stručni suradnici.

(2) Učitelji izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada.

(3) Stručni suradnici obavljaju stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz pedagoškoga rada ili su s njime u svezi.

(4) Učitelji u osnovnoj školi su učitelji razredne nastave i učitelji predmetne nastave, a stručni su suradnici pedagog, psiholog, defektolog, knjižničar, zdravstveni radnik i socijalni radnik.

(5) Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar u skladu s količinom neposrednog odgojno-obrazovnog rada ugovorenom kolektivnim ugovorom.«

 

Članak 6.

Iza članka 71. dodaju se članci 71.a i 71.b koji glase:

 

»Članak 71.a

(1) Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i pedagoško-psihološku i metodičku naobrazbu te koje mogu izvoditi nastavu na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu.

(2) Odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje poslova učitelja razredne nastave smatra se visoka stručna sprema odgovarajuće vrste, odnosno viša stručna sprema odgovarajuće vrste ako je stečena u dvogodišnjem studiju razredne nastave upisanom najkasnije do 1992. godine.

(3) Odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje poslova učitelja predmetne nastave smatra se visoka stručna sprema odgovarajuće vrste, odnosno viša stručna sprema odgovarajuće vrste ako je stečena do stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90.).

(4) Odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje poslova stručnog suradnika smatra se visoka stručna sprema odgovarajuće vrste.

(5) Iznimno, na temelju prijedloga ravnatelja škole i mišljenja Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, ministar može rješenjem utvrditi pravo obavljanja poslova učitelja odnosno stručnog suradnika osobi koja nema odgovarajuću vrstu stručne spreme, a obavljala je te poslove u osnovnoj školi najmanje pet godina, i to isključivo za rad u školi koja najmanje pet godina nije uspjela na tim poslovima zaposliti osobu koja ima propisanu vrstu stručne spreme.

(6) Vrstu stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnov­noj školi propisuje ministar.

 

Članak 71.b

(1) Poslove učitelja stručnih predmeta u osnovnom glazbenom i plesnom školovanju može obavljati osoba koja ima najviši stupanj stručne spreme odgovarajuće vrste koji se može steći u tom stručnom području.

(2) U školama koje izvode nastavu na stranome jeziku, učitelji i stručni suradnici moraju vladati tim stranim jezikom.

(3) Poslove učitelja u osnovnoj školi koja ostvaruje školovanje prema načelima alternativne škole može obavljati osoba koja ima stupanj stručne spreme u skladu s ovim Zakonom i ispunjava ostale uvjete propisane alternativnim nastavnim programima.«

 

Članak 7.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Rad u osnovnoj školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo primanja mita, kazneno djelo nasilničkog ponašanja, kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnoga ćudoređa te neko od kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži.

(2) Učitelj, odnosno stručni suradnik protiv kojega je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka udaljava se od obavljanja poslova u odgojno-obrazovnom radu do pravomoćnosti sudske presude, odnosno do obustave postupka, odbačaja prijave ili odustanka od gonjenja.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka ima pravo za vrijeme udaljenja na naknadu mjesečne plaće u visini polovice prosječne plaće isplaćene tom radniku u prethodna tri mjeseca.«

 

Članak 8.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Učitelji i stručni suradnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.

(3) Potreba i prestanak potrebe za učiteljem, odnosno stručnim suradnikom prijavljuje se uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje i šport Grada Zagreba.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni se odnos može zasnovati bez natječaja:

– na određeno vrijeme, kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana,

– s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu učitelja, stručnog suradnika, odnosno ravnatelja otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje i šport Grada Zagreba,

– do punoga radnog vremena, s učiteljem, odnosno stručnim suradnikom koji ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme.

(5) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci. Do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava uvjete.

(6) O zasnivanju i prestanku radnoga odnosa odlučuje ravnatelj.«

 

Članak 9.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a koji glasi:

»Članak 73.a

Učitelj, odnosno stručni suradnik kojemu se zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga smanji radno vrijeme za najmanje polovicu punoga radnog vremena ima pravo na otpremninu.«

 

Članak 10.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Ako utvrdi da ravnatelj sklapa ili otkazuje ugovor o radu protivno odredbama zakona, prosvjetni će inspektor predložiti razrješenje ravnatelja.«

 

Članak 11.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba bez radnoga iskustva u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik.

(2) Pripravnički staž traje godinu dana.

(3) Nakon obavljenoga pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit.

(4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje stručnog ispita.

(5) Program pripravničkog staža i način osposobljavanja za samostalni rad te sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar.«

 

Članak 12.

Članak 75.a briše se.

 

Članak 13.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) S osobom koja ima odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkoga staža radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika zasniva se uz uvjet polaganja stručnog ispita.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je položiti stručni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnoga odnosa, u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje stručnog ispita.«

 

Članak 14.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) S osobom koja ima odgovarajuću stručnu spremu, a nema potrebnu pedagoško-psihološku i metodičku naobrazbu, radni se odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika zasniva uz uvjet stjecanja te naobrazbe.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je steći pedagoško-psihološku i metodičku naobrazbu i položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa, u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za stjecanje te naobrazbe.«

 

Članak 15.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je položila stručni ispit prema odredbama Zakona o srednjem školstvu, ili je prema odredbama toga zakona oslobođena od polaganja stručnoga ispita, nema obvezu polaganja stručnog ispita za rad u osnovnoj školi.«

 

Članak 16.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba izabrana za rad u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu, koja ima radni odnos zasnovan na poslovima učitelja ili stručnog suradnika na neodređeno vrijeme, ima pravo povratka na poslove na kojima je prethodno radila ili na druge poslove za koje ispunjava uvjete ako se vrati u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja poslova u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu.

(2) Do povratka na poslove iz stavka 1. ovoga članka osoba izabrana za rad u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu sva prava i obveze iz radnog odnosa ostvaruje prema propisima o radu u hrvatskoj dopunskoj nastavi u inozemstvu.«

 

Članak 17.

Iza članka 80. dodaje se članak 80.a koji glasi:

 

»Članak 80.a

(1) Učitelji i stručni suradnici mogu napredovati u struci i stjecati zvanje mentora i zvanje savjetnika.

(2) Uvjete, način i postupak napredovanja u struci i stjecanja zvanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.«

 

Članak 18.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Ako ravnatelj ocijeni da je učitelju, odnosno stručnom suradniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju učitelja, odnosno stručnog suradnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. Učitelju, odnosno stručnom suradniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).

(2) Ako se utvrdi da učitelj, odnosno stručni suradnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno narušenoga psihofizičkog zdravlja, ponudit će mu se odgovarajući poslovi prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.

(3) Ako škola nema odgovarajuće poslove ili ako učitelj, odnosno stručni suradnik odbije prihvatiti ponudu, otkazat će mu se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).«

 

Članak 19.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovna škola ima statut.

(2) Statut osnovne škole donosi školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.«

 

Članak 20.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovnom školom upravlja školski odbor.

(2) Školski odbor donosi godišnji plan i program rada škole, nadzire njegovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, daje osnivaču i ravnatelju škole prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom škole.

(3) Školski odbor ima sedam članova koje imenuje osnivač od kojih tri člana iz reda učitelja i stručnih suradnika na prijedlog učiteljskoga vijeća, dva člana iz reda roditelja učenika na prijedlog vijeća roditelja, a dva člana samostalno.

(4) Članovi školskoga odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.

(5) Odluke školskog odbora pravovaljane su ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova školskog odbora.

(6) Način rada školskoga odbora pobliže se uređuje statutom.«

 

Članak 21.

Iza članka 87. dodaje se članak 87.a koji glasi:

 

»Članak 87.a

(1) Osnivač je dužan razriješiti člana školskoga odbora i prije isteka mandata ako školski odbor ili prosvjetni inspektor utvrde da ne ispunjava obveze člana školskoga odbora utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole.

(2) Ako prosvjetni inspektor utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svojega djelokruga u skladu sa zakonom ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole, ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba raspustit će školski odbor i imenovati povjerenstvo u roku od 15 dana od dana obavijesti prosvjetnoga inspektora.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana od kojih je najmanje jedan iz reda članova učiteljskog vijeća škole.

(4) Povjerenstvo ima ovlasti školskoga odbora, osim ovlasti odlučivanja o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina. Povjerenstvo upravlja školom do konstituiranja školskog odbora.

(5) Povjerenstvo se imenuje i u slučaju kad se školski odbor ne može konstituirati.

(6) Osnivač je dužan pokrenuti postupak imenovanja članova školskog odbora najkasnije u roku od 60 dana od dana imenovanja povjerenstva.«

 

Članak 22.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj osnovne škole.

(2) Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

(4) Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

(5) Ravnatelja imenuje i razrješuje školski odbor.

(6) Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako se utvrdi da su se stekli uvjeti za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama te ako ravnatelj zanemaruje obveze stručnoga voditelja škole. Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnoga inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.

(7) Ako školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnoga inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba dužan je raspustiti školski odbor i imenovati povjerenstvo. Povjerenstvo je dužno razriješiti ravnatelja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je imenovano.

(8) Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuju statutom.«

 

Članak 23.

Članak 88.a mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelja osnovne škole, u slučaju privremene spriječenosti obavljanja ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova učiteljskog vijeća koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

(2) Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje školski odbor na način uređen statutom.

(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja dok ga zamjenjuje.«

 

Članak 24.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Sastav školskoga odbora te imenovanje, razrješenje i trajanje mandata članova školskoga odbora i ravnatelja osnovne škole kojoj je osnivač pravna ili fizička osoba iz članka 14. stavka 3. podstavka 2. ovoga Zakona uređuje se aktom o osnivanju i statutom.«

 

Članak 25.

Članak 89.a briše se.

 

Članak 26.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) S ciljem ostvarivanja zadaća osnovnog školstva, povezivanja škole s društvenom sredinom i ostvarivanja interesa učenika, u osnovnoj se školi ustrojava vijeće roditelja.

(2) Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela.

(3) Roditelji učenika svakoga razrednog odjela biraju u vijeće roditelja jednoga predstavnika.

(4) Vijeće roditelja daje mišljenje o prijedlogu godišnjega plana i programa rada, raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjega plana i programa rada škole, razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada, predlaže predstavnike u školski odbor te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole.

(5) Način rada i ustroja vijeća roditelja pobliže se uređuje statutom.«

 

Članak 27.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Stručna su tijela u osnovnoj školi učiteljsko vijeće i razredno vijeće.

(2) Učiteljsko i razredno vijeće raspravljaju i odlučuju o stručnim pitanjima škole, razreda i razrednih odjela, brinu se o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja, raspravljaju o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada te daju školskome odboru i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi s organizacijom rada i uvjetima za obavljanje djelatnosti škole i drugih poslova određenih zakonom, aktom o osnivanju i statutom škole.

(3) Sastav, djelokrug i način rada i odlučivanja tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuju se statutom.«

 

Članak 28.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovna škola ima tajnika.

(2) Za tajnika može biti izabrana osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu pravne, odnosno upravno-pravne struke.

(3) Poslovi tajnika utvrđuju se statutom.

(4) Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u osnovnoj školi te mjerila za utvrđivanje broja izvršitelja na tim poslovima propisuje ministar.«

 

Članak 29.

Iza članka 92. dodaju se članci 92.a i 92.b koji glase:

 

»Članak 92.a

(1) Tajnik osnovne škole zasniva radni odnos na temelju natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za primanje ponuda ne može biti kraći od osam dana.

(3) O zasnivanju i prestanku radnoga odnosa tajnika i radnika koji obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove odlučuje ravnatelj.

 

Članak 92.b

Učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju ugovor o radu prestaje najkasnije na kraju školske godine u kojoj je navršio 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.«

 

Članak 30.

Iza članka 94. dodaje se članak 94.a koji glasi:

 

»Članak 94.a

(1) Poslovi vođenja evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu iz osnovne škole, o praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima, o ocjenjivanju i uspjehu učenika, o pedagoškim mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima te poslovi izdavanja javnih isprava i drugih potvrda obavljaju se na osnovi javnih ovlasti.

(2) Ako osnovna škola u svezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.«

 

Članak 31.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osnovna škola koja postupi suprotno odredbama članka 18. stavka 4., članka 26. stavka 3., članka 47., članka 73. stavka 3., članka 75. stavka 4., članka 76. stavka 2., članka 77. stavka 2., članka 92.b, članka 93. stavka 1. i članka 94. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u osnovnoj školi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.«

 

Članak 32.

U svim odredbama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01. i 114/01.) riječi: »Ministarstvo prosvjete i športa« i riječi: »ministar prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja«, odnosno riječima: »ministar nadležan za obrazovanje« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 33.

(1) Osnovna škola dužna je uskladiti statut te utemeljiti vijeće roditelja i školski odbor prema odredbama ovoga Zakona najkasnije do 30. rujna 2005.

(2) Ravnatelji osnovnih škola imenovani na tu dužnost u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/01.), koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zateknu u obnašanju dužnosti ravnatelja, nastavit će obnašati tu dužnost do isteka mandata.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odluke o imenovanju ravnatelja donesene nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/01.) kojima su za ravnatelje imenovane osobe s višom stručnom spremom, a mandat im je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u tijeku. Školski odbori osnovnih škola u tom su slučaju dužni započeti natječajni postupak za imenovanje ravnatelja po odredbama ovoga Zakona najkasnije 15 dana nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do dovršetka natječajnog postupka poslove vršitelja dužnosti ravnatelja obnašat će dotadašnji ravnatelj ako školski odbor u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne odluči drugačije.

(4) Natječajni postupak za imenovanje ravnatelja koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u tijeku poništit će se, te će se raspisati novi natječaj po odredbama ovoga Zakona najkasnije 15 dana nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. Ako u tom razdoblju ravnatelju istekne mandat, do dovršetka natječajnog postupka poslove vršitelja dužnosti ravnatelja obnašat će dotadašnji ravnatelj.

 

Članak 34.

Učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a nalaze se u radnom odnosu, ugovor o radu prestaje na kraju školske godine 2004./05.

 

Članak 35.

Tajnik osnovne škole koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečen u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a nema stručnu spremu propisanu ovim Zakonom, može nastaviti obavljati poslove tajnika.

 

Članak 36.

Provedbene propise iz članka 2., 3., 5., 6., 11., 17. i 28. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/05-01/01

Zagreb, 10. lipnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.