Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 76/2005 (23.6.2005.), Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1482

 

Na temelju članka 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine donijela

 

UREDBU

 

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Članak 1.

Uredbom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Uredba), propisuju se uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć:

1. članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe

3. hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

 

Članak 2.

Teške novčano-materijalne situacije koje ugrožavaju osnovne životne potrebe u smislu članka 1. ove Uredbe, u kojima se odobrava jednokratna novčana pomoć su:

a) teže bolesti osoba iz članka 1. ove Uredbe

b) teže bolesti članova uže obitelji HRVI i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji žive u zajedničkom kućanstvu

c) elementarne nepogode (požar, poplava, potres i sl.) u kućanstvu osoba iz članka 1. ove Uredbe

d) smrt člana uže obitelji HRVI ili smrt člana uže obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji žive u zajedničkom kućanstvu

e) hrvatskom branitelju, odnosno HRVI iz Domovinskog rata s troje i više maloljetne djece

f) samohranom roditelju sa statusom hrvatskog branitelja, odnosno HRVI iz Domovinskog rata s dvoje i više maloljetne djece

g) skrbniku u slučaju smrti djeteta smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

 

Članak 3.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu 14 osnovica utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu, dodjeljuje se članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

1. nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. nakon proglašenja smrti zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

 

Članak 4.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu do dvije osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu, odobrava se osobama iz članka 1. ove Uredbe koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a nakon što su iscrpljeni svi drugi oblici pomoći putem socijalnih – jednokratnih novčanih pomoći po Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Članak 5.

Kućanstvom, u smislu ove Uredbe, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 6.

Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 2. ove Uredbe s pravom na jednokratnu novčanu pomoć iz istog članka ove Uredbe, prema redoslijedu prvenstva su:

1. supružnik (bračni ili izvanbračni), sukladno članku 6. stavcima 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/2004) - u daljnjem tekstu: Zakon

2. djeca (bračna i izvanbračna, posvojenici, pastorčad) ako su korisnici obiteljske invalidnine u trenutku podnošenja zahtjeva i ako osoba iza koje se izvodi pravo nema supružnika

3. roditelji (otac, majka, očuh i maćeha), odnosno posvojitelj i njegov bračni supružnik ako osoba iza koje izvode pravo na jednokratnu novčanu pomoć nema supružnika ili djece.

Iznimno, roditelji, odnosno posvojitelj i njegov bračni supružnik, ako ih je osoba iza koje izvode pravo uzdržavala najmanje pet godina prije smrti, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć kad ta osoba ima samo supružnika.

 

Članak 7.

Ako više članova obitelji iz članka 5. ove Uredbe ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ukupan iznos koji im pripada dijeli se na jednake dijelove.

Iznimno, ako jednokratna pomoć pripada supružniku i roditeljima, odnosno posvojitelju i njegovom bračnom supružniku, od ukupna iznosa koji im pripada polovica pripada supružniku, a druga polovica roditeljima, odnosno posvojitelju i njegovu bračnom supružniku u jednakim dijelovima.

 

Članak 8.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 4. ove Uredbe, odobrava se osobama iz članka 1. ove Uredbe, pod okolnostima iz članka 2. ove Uredbe, ako oni i radno sposobni članovi njihova kućanstva ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su nezaposleni

– da nisu korisnici novčane naknade zbog nezaposlenosti

– da nisu korisnici mirovine

– da samostalno ne obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost

– da nisu korisnici novčanih primanja vezanih uz profesionalnu rehabilitaciju

– da nisu korisnici opskrbnine, sukladno članku 87. Zakona.

 

Članak 9.

Jednokratna novčana pomoć iz članka 4. ove Uredbe odobrava se hrvatskom branitelju s troje i više djece iz članka 2. točke e) ove Uredbe čija ukupna mjesečna primanja obitelji (porezu podložni prihodi) po članu kućanstva ne prelaze 25% osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu.

Jednokratna novčana pomoć iz članka 4. ove Uredbe odobrava se hrvatskom branitelju, samohranom roditelju dvoje i više maloljetne djece iz članka 2. točke f) ove Uredbe za koju ne primaju alimentaciju, odnosno djece koja nisu korisnici obiteljske mirovine ni socijalnih davanja, ako ukupna mjesečna primanja po članu domaćinstva (porezu podložni prihodi) ne prelaze 25% osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu.

Jednokratna novčana pomoć iz članka 4. ove Uredbe odobrava se skrbniku iz članka 2. točke g) ove Uredbe za pokriće dijela troškova pokopa.

 

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članka 10.

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. ove Uredbe korisnici iz članka 6. ove Uredbe podnose nadležnim prvostupanjskim tijelima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u jedinicama područne (regionalne) samouprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, ako nisu pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili na temelju Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći (»Narodne novine«, broj 31/92).

 

Članak 11.

Zahtjev iz članka 10. ove Uredbe rješava se na temelju službene evidencije iz spisa korisnika i drugih dokumenata u postupku izvođenja dokaza, po zahtjevu nadležnoga upravnog tijela.

 

Članak 12.

Nadležno prvostupanjsko tijelo za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u jedinicama područne (regionalne) samouprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva po pod­nesenom zahtjevu za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. ove Uredbe, provodi upravni postupak sukladno Zakonu.

Evidenciju svih dostavljenih rješenja vodi nadležna uprava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

Članak 13.

Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. ove Uredbe izvršava se uplatom na tekući račun ili štednu knjižicu osobe koja je stekla pravo, u roku 45 dana od pravomoć­nosti rješenja.

 

Članak 14.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 2. ove Uredbe podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku.

 

Članak 15.

Zahtjevu iz članka 14. ove Uredbe prilaže se sljedeća dokumentacija:

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

– rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb (preslika pravomoćnog rješenja)

– potvrda o nezaposlenosti, izdana od nadležnog tijela za zapošljavanje ili ovjerena preslika radne knjižice

– potvrda nadležnog tijela mirovinskog osiguranja da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine ili novčane naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije

– potvrda da samostalno ne obavlja gospodarsku, odnosno poljoprivrednu djelatnost

– medicinska dokumentacija za bolesti na temelju koje traži novčanu pomoć

– potvrda mjesno nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da troškovi liječenja za navedenu bolest nisu propisani Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim propisima i općim aktima Zavoda

– smrtni list u slučaju smrti člana uže obitelji ili djeteta bez roditeljske skrbi

– dokaz o elementarnoj nepogodi (izvješće Ministarstva unutarnjih poslova).

 

Članak 16.

O zahtjevima za jednokratnu novčanu pomoć iz članka 14. ove Uredbe prijedlog odluke donose povjerenstva za jednokratnu novčanu pomoć (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).

Sastav, ovlasti i postupak provjere priložene dokumentacije uz zahtjev za jednokratnom novčanom pomoći i sam rad povjerenstva iz stavka 1. ovog članka uređuje ministrica/ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti posebnom provedbenom odlukom.

 

Članak 17.

Odluku o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 14. ove Uredbe donosi ministrica/ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju podnijetog prijedloga Povjerenstva.

Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć izvršava se uplatom na tekući račun ili štednu knjižicu osobe koja je stekla pravo, u roku 30 dana od donošenja Odluke.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći (»Narodne novine«, broj 31/92).

 

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 563-01/05-01/01

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.