Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 76/2005 (23.6.2005.), Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

 

1501

 

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) Nacionalno vijeće za znanost na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2005. godine donijelo je

 

PRAVILNIK

 

O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– ustroj, način rada i broj područnih vijeća, broj članova područnih vijeća, te vrijeme na koje se biraju članovi i predsjednik,

– ustroj, način rada i broj matičnih odbora, broj članova matičnih odbora, te vrijeme na koje se biraju članovi i predsjednik.

 

Područna vijeća

 

Članak 2.

Područna vijeća razmatraju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) za pojedina znanstvena područja i umjetničko područje, i to:

– pitanja od važnosti za određeno područje, o čemu Nacionalnom vijeću za znanost predlažu mjere za njegovo unaprjeđenje,

– pobliže utvrđuju prijedloge uvjeta za stjecanje znanstvenih zvanja za određeno područje i upućuju ih Nacionalnom vijeću,

– provode postupak izbora u znanstveno zvanje za određeno područje prema članku 33. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– sudjeluju u provođenju postupka ocjene prijedloga znanstvenih projekata i kolaborativnih znanstvenih programa, te daju ministru znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: ministar) prijedlog,

– ocjenjuju periodična i završna izvješća o radu na znanstvenim projektima, te daju ministru prijedlog,

– na zahtjev Nacionalnog vijeća predlažu recenzente u pos­tupku vrednovanja znanstvenih organizacija,

– na zahtjev Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje predlažu recenzente u postupku vrednovanja sveučilišta i njihovih sastavnica, sveučilišnih studijskih programa, i imaju uvid u programe sveučilišnih studija i daju o njima mišljenje,

– surađuju s Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri ocjenjivanju znanstvenih časopisa.

 

Članak 3.

Ukoliko niti jedno područno vijeće ne može donijeti konačnu odluku, u postupak izbora se sukladno članku 33. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) (u daljnjem tekstu: Zakon) uključuje Nacionalno vijeće.

 

Članak 4.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 2. ovoga Pravilnika Nacionalno vijeće imenuje na četiri godine predsjednike i članove sljedećih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća:

Područje prirodnih znanosti

Područje tehničkih znanosti

Područje biomedicine i zdravstva

Područje biotehničkih znanosti

Područje društvenih znanosti

Područje humanističkih znanosti

Umjetničko područje.

Pojedino područno vijeće broji 9 do 11 članova.

Za interdisciplinarno znanstveno područje ne imenuje se područno vijeće, već za prijedloge interdisciplinarnih projekata i programa Nacionalno vijeće osniva stručna povjerenstva.

 

Članak 5.

Područno vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik područnog vijeća rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.

 

Članak 6.

Sjednice područnog vijeća sazivaju se pisanim pozivom.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima područnog vijeća najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Sjednica područnog vijeća može se održati ukoliko je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova.

 

Članak 7.

Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi područnog vijeća na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

 

Matični odbori

 

Članak 8.

Matični odbor sudjeluje u postupku izbora te donosi konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.

Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukoliko niti jedan matični odbor ne može donijeti konačnu odluku, u postupak izbora se sukladno članku 33. stavak 4. Zakona uključuje odgovarajuće znanstveno ili umjetničko područno vijeće.

 

Članak 9.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 8. ovoga Pravilnika ustrojavaju se sljedeći matični odbori:

Područje prirodnih znanosti

– polje biologije,

– polje fizike,

– polje geoznanosti,

– polje kemije,

– polje matematike,

Područje tehničkih znanosti

– polje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva,

– polje elektrotehnike i računarstva,

– polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije,

– polje strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike,

Područje biomedicine i zdravstva

– polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije

– polje veterinarske medicine

Područje biotehničkih znanosti

–polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije

Područje društvenih znanosti

– polje ekonomije,

– polje informacijskih znanosti,

– polje odgojnih znanosti,

– polje politologije, sociologije, socijalne geografije i demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti

– polje prava,

– polje psihologije,

Područje humanističkih znanosti

– polje filozofije i teologije

– polje filologije,

– polje povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije

Umjetničko područje

– polje likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti, kazališne umjetnosti, filmske i elektroničkih umjetnosti

Matični odbori u pravilu imaju 9 do 11 članova.

Članom matičnog odbora može biti znanstveni savjetnik ili redoviti profesor, a iznimno viši znanstveni suradnik ili izvanredni profesor.

 

Članak 10.

Predsjednike, zamjenike predsjednika i članove matičnih odbora imenuje Nacionalno vijeće, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i član matičnog odbora razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti predsjednika, odnosno člana,

– svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,

– izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.

Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika i člana prije isteka mandata utvrđuju matični odbori i o tome izvješćuju Nacionalno vijeće.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove matičnog odbora razrješuje Nacionalno vijeće.

 

Članak 11.

Matični odbor radi na sjednicama.

Sjednice matičnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjednik matičnog odbora rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.

 

Članak 12.

Matični odbor u roku 60 dana donosi odluku o zahtjevu pred­lagatelja.

Propisani rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 20. prosinca do 7. siječnja.

Rok od 60 dana poštuje se samo u slučaju ako predmeti sadrže cjelokupnu dokumentaciju, te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije.

 

Članak 13.

Sjednice matičnog odbora sazivaju se pisanim pozivom.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima matičnog odbora najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Sjednica matičnog odbora može se održati ukoliko je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova matičnog odbora.

Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebna radi raz­matranja izvješća.

 

Članak 14.

Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi matičnog odbora na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

Član matičnog odbora koji je glasovao protiv donesene odluke može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pismeno obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

 

Članak 15.

Ovlaštena znanstvena organizacija dužna je dostaviti matičnom odboru:

– zahtjev za izbor u znanstveno zvanje,

– odluku o imenovanju stručnog povjerenstva,

– izvješće stručnog povjerenstva koje treba sadržavati:

a) biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o narodnosti i državljanstvu pristupnika, o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni rad),

b) znanstvenu djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka ili suradnička zvanja, podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstvenim projektima domaćim i inozemnim); podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima, te vođenju magistarskih i doktorskih radova; u izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik ispunjava uvjete koje utvrđuje Nacionalno vijeće za izbor u zvanje,

c) popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova upisanih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis,

d) po potrebi može matični odbor od predloženika zatražiti radove same,

e) zaključak, mišljenje i prijedlog povjerenstva,

f) povjerenstvo je dužno utvrditi da li pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje.

Propisanu dokumentaciju za predloženika znanstvena organizacija matičnom odboru dostavlja u po dva primjerka više od broja članova matičnog odbora, ili prema dogovoru članova matičnog odbora u elektroničkom obliku.

 

Članak 16.

Donesena je odluka matičnog odbora konačna i dostavlja se predlagatelju na daljnji postupak.

Iznimno, matični odbor može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.

 

Članak 17.

Matični odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova u istom ili višem zvanju.

Kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi niti može glasovati.

 

Članak 18.

O tijeku sjednice matični odbor vodi zapisnik.

Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.

 

Članak 19.

Odluka donesena na sjednici dostavlja se predlagatelju u roku 15 dana od dana održane sjednice.

 

Članak 20.

Za možebitnu koordinaciju rada matičnih odbora predsjednik Nacionalnog vijeća može po potrebi sazvati predsjednike matičnih odbora radi ujednačavanja i usklađivanja načina rada matičnih odbora.

 

Članak 21.

Odbor jedanput godišnje izvješćuje Nacionalno vijeće o svom radu.

 

Članak 22.

Stručne poslove za područna vijeća i matične odbore obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za znanost i obrazovanje.

Sredstva za rad područnih vijeća i matičnih odbora osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

 

Članak 23.

Dokumentacija u svezi s radom područnih vijeća i matičnih odbora od trajne je vrijednosti i čuva se u pismohrani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Agencije za znanost i obrazovanje.

 

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 640-03/05-06/41

Urbroj: 533-08-05-1

Zagreb, 1. ožujka 2005.

 

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.