Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo

NN 77/2005 (27.6.2005.), Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1519

Na temelju članka 107. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/2003 i 48/2005) ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO

 

Članak 1.

Referentni centar ministarstva nadležnog za zdravstvo jest zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove, odnosno druga pravna osoba ili dio pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelat­nost sukladno posebnome zakonu (u daljnjem tekstu: pravna osoba ili dio pravne osobe), kojoj ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Nacionalnoga zdravstvenog vijeća uz pribavljeno mišljenje stručnoga medicinskog društva, a u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom dodjeljuje naziv referentnog centra.

 

Članak 2.

Mjerila za dodjelu naziva referentnog centra su sljedeća:

1. Postignuti znanstveni i stručni rezultati u praćenju, proučavanju i unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i/ili terapije te rehabilitacije u dijelu medicinske struke koji odgovaraju svjetskim standardima, a očituju se kroz:

– vremenski period od najmanje 5 godina u kojem se pravna osoba ili dio pravne osobe bavi proučavanjem i unaprjeđenjem prevencije, dijagnostike i/ili terapije, odnosno rehabilitacije određene bolesti, odnosno grupe bolesti,

– dokazanu suradnju s uglednim ustanovama istoga stručnog područja u inozemstvu ili međunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje,

– dokazanu kontinuiranu uspješnost u znanstvenom radu realiziranjem znanstvenih projekata putem ministarstva nadležnog za znanost ili međunarodnih projekata (najmanje jedan),

– primjenu novih metoda, postupaka i normativa koji se uvode prvi put u Republici Hrvatskoj,

– obradu podataka o dijagnostici i/ili liječenju bolesnika od određene bolesti, odnosno grupe bolesti s pokazateljima o postignutim rezultatima u liječenju.

2. Postignuti stručno-kadrovski uvjeti koji se očituju kroz:

– broj zdravstvenih radnika sa znanstveno-nastavnim, odnosno znanstvenim zvanjima (najmanje dva radnika sa zvanjem docenta, izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno zvanjem znanstvenog suradnika, višega znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika), koji rade na poslovima u pravnoj osobi ili dijelu pravne osobe za koji se traži dodjela naziva referentnog centra,

– sudjelovanje osoba iz podstavka 1. točke 2. ovoga članka, vrednuje se najviše za dva referentna centra,

– broj objavljenih znanstvenih radova u indeksiranim medicinskim časopisima radnika zaposlenih u pravnoj osobi ili dijelu pravne osobe s temama usko vezanim uz određene bolesti, odnosno grupe bolesti (najmanje 10 radova od čega u posljednje dvije godine najmanje 2 rada).

3. Odgovarajući prostor, knjižnicu, odnosno dostupnost svih podataka putem elektroničkih medija te medicinsko-tehničku opremu koji omogućavaju rad na pružanju stručno-metodološke pomoći u prevenciji, dijagnostici i/ili terapiji, odnosno rehabilitaciji određene bolesti, odnosno grupe bolesti, a očituju se kroz:

– prostorne uvjete koji su iznad standarda utvrđenih za zdravstvene ustanove određenog područja s osiguranim učionicama,

– knjižnicu sa svjetski priznatim časopisima iz područja rada pravne osobe ili dijela pravne osobe te časopisima koji se izdaju u Republici Hrvatskoj, a indeksiranih u najvažnijim stranim sekundarnim i tercijarnim publikacijama, odnosno dostupnost svim navedenim časopisima putem elektroničkih medija te

– najsuvremeniju medicinsko-tehničku opremu koja je prema svjetskim standardima priznata i prihvaćena u izučavanju određene bolesti, odnosno grupe bolesti.

 

Članak 3.

Postupak za dodjelu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo pokreće stručno vijeće zdravstvene ustanove, odnosno ovlašteno tijelo druge pravne osobe ili dijela pravne osobe koje obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno posebnome zakonu. Odluku o podnošenju zahtjeva Nacionalnom zdravstvenom vijeću donosi upravno vijeće zdravstvene ustanove, odnosno ovlašteno tijelo druge pravne osobe ili dijela pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno posebnome zakonu.

Elaborat pravne osobe ili dijela pravne osobe za dodjelu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo, uz odluke tijela iz stavka 1. ovoga članka, treba sadržavati dokumente koji će dokazivati ispunjavanje uvjeta propisanih mjerilima iz članka 2. ovoga Pravilnika te mišljenje stručnoga medicinskog društva o opravdanosti dodjele naziva.

U elaboratu iz stavka 2. ovoga članka detaljno se navode poslovi iz osnovne djelatnosti i uvjeti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Uvjet propisan člankom 2. točkom 2. podstavkom 3. ovoga Pravilnika, ocjenjuje se na temelju podataka nadležnog fakulteta.

 

Članak 4.

Elaborat pravne osobe ili dijela pravne osobe za dodjelu naziva referentnog centra, Nacionalno zdravstveno vijeće daje na stručnu ocjenu recenzentima iz redova istaknutih zdravstvenih stručnjaka, sa znanstveno-nastavnim, odnosno znanstvenim zvanjima ovisno o području zdravstvene zaštite za koji se vodi postupak dodjele naziva.

Recenzenti su obvezni recenziju elaborata iz stavka 1. ovoga članka izvršiti u roku od 30 dana po zaprimljenom zahtjevu za izradu mišljenja Nacionalnoga zdravstvenog vijeća.

Stručno mišljenje recenzenta treba sadržavati ocjenu o ispunjavanju svih uvjeta utvrđenih u članku 2. ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.

Naknada za rad recenzenta određuje se posebnim rješenjem ministra nadležnog za zdravstvo.

Troškove rada recenzenata podmiruje pravna osoba ili dio prav­ne osobe, koja je pokrenula postupak za dodjelu naziva, odnosno postupak za obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo.

 

Članak 6.

Pravnoj osobi ili dijelu pravne osobe koja u cijelosti udovoljava mjerilima propisanim odredbom članka 2. ovoga Pravilnika dodjeljuje se naziv referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo na vremensko razdoblje od pet godina.

Voditelj referentnog centra jest zdravstveni radnik koji obavlja dužnost voditelja pravne osobe ili dijela pravne osobe kojoj je dodijeljen naziv referentnog centra.

Rok važenja iz stavka 1. ovoga članka počinje teći danom objave rješenja u »Narodnim novinama«.

 

Članak 7.

Referentni centar ministarstva nadležnog za zdravstvo obvezan je dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo izvješće o radu za prethodnu godinu najkasnije do 1. ožujka iduće godine.

Izvješće o radu referentnog centra podnosi voditelj referentnog centra, a supotpisuje ga ravnatelj zdravstvene ustanove.

Referentni centar ministarstva nadležnog za zdravstvo obvezan je plan rada za iduću godinu dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 1. studenog tekuće godine.

 

Članak 8.

Izvješće o radu referentnog centra, Nacionalno zdravstveno vijeće daje na stručnu ocjenu recenzentima (najmanje dva recenzenta) iz redova istaknutih zdravstvenih stručnjaka sa znanstveno-nastav­nim, odnosno znanstvenim zvanjima ovisno o području zdravstvene zaštite za koje je dodijeljen naziv.

Recenzenti su obvezni stručnu ocjenu izvješća iz stavka 1. ovoga članka dati u roku od 30 dana po zaprimljenom zahtjevu za izradu mišljenja Nacionalnoga zdravstvenog vijeća.

Ako recenzenti ne dostave stručnu ocjenu izvješća u roku iz stavka 2. ovoga članka, Nacionalno zdravstveno vijeće dat će izvješće na stručnu ocjenu drugim recenzentima.

 

Članak 9.

O nastalim promjenama u vezi ispunjavanja mjerila prema kojima je dodijeljen naziv referentnog centra, pravna osoba ili dio prav­ne osobe obvezna je obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Nacionalnom zdravstvenom vijeću ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno ovlašteno tijelo druge pravne osobe ili dijela pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno posebnome zakonu.

Ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Nacionalnoga zdravstvenog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog medicinskog društva donosi rješenje kojim se pravnoj osobi ili dijelu prav­ne osobe ukida naziv referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo. Rješenje o ukidanju naziva referentnog centra objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Članak 10.

Nacionalno zdravstveno vijeće može predložiti ministru nadležnom za zdravstvo ukidanje naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo, ako referentni centar ne obavlja poslove iz članka 109. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili ako ne dostavlja izvješće o radu, odnosno plan rada za iduću godinu u roku propisanom člankom 7. ovoga Pravilnika.

 

Članak 11.

O dodijeljenom nazivu referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo vodi se poseban registar pri ministarstvu.

 

Članak 12.

Nacionalno zdravstveno vijeće o svom radu sukladno odredbama ovoga Pravilnika podnosi godišnje izvješće ministru nadležnom za zdravstvo.

Izvješće o radu za prethodnu godinu Nacionalno zdravstveno vijeće obvezno je dostaviti ministru nadležnom za zdravstvo najkasnije do 1. ožujka iduće godine.

 

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva (»Narodne novine« br. 31/94 i 34/97).

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-04/14

Urbroj: 534-06–05-1

Zagreb, 16. lipnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.