Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

NN 81/2005 (5.7.2005.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1569

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA STATIČKA BROJILA JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE RAZREDA TOČNOSTI 2 I 3

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička brojila jalove električne energije izmjenične struje razreda točnosti 2 i 3 (u nastavku teksta »brojilo«).

 

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na:

1) brojila jalove energije kod kojih napon na priključnim stezaljkama prelazi 600 V (linijski napon brojila za trofazne sustave),

2) prijenosna brojila,

3) međusklopove za prijenos podataka do registra brojila.

 

Članak 3.

Pod brojilom se prema ovom pravilniku podrazumijeva:

1) statičko brojilo jalove energije namijenjeno mjerenju jalove energije integracijom jalove snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja slijeda izlaznih impulsa razmjernih količini jalove električne energije

2) statičko brojilo jalove energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u određenim vremenskim razmacima koji odgovaraju različitim tarifama

3) statičko brojilo jalove energije koje se priključuje preko strujnih mjernih transformatora

4) statičko brojilo jalove energije koje se priključuje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

 

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

 

1. Tehnički zahtjevi

 

Članak 4.

Brojilo daje podatke o izmjerenoj električnoj energiji:

1) preko brojčanika ili digitalnog prikaza

2) preko impulsnog davača

3) preko impulsnog davača za daljinsko mjerenje.

Impulsni davač iz točke 2) stavka 1. ovog članka koji se ne može regulirati (u nastavku teksta »impulsni davač«) mora biti priključen iza integratora.

 

Članak 5.

Normalne vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 1.

 

Tablica 1.

 

Brojila za

Normalne vrijednosti osnovne struje (A)

Izravni priključak (Io)

5-10-15-20-30-40-50

Priključak preko strujnoga (stujnih) transformatora (In)

1-2-5

 

Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je cijeli umnožak osnovne struje.

Najveća struja brojila za priključak preko mjernih transformatora Imax može biti 1,2 In; 1,5 In ili 2 In.

 

Članak 6.

 

Normalne vrijednosti referencijskog napona brojila dane su u tablici 2.

 

Tablica 2.

 

Brojila

Normalne vrijednosti referencijskog napona Un (V)

Za izravni priključak

230

Za priključak prekomjernih transformatora

100; 100/√3

 

Osim vrijednosti referencijskih napona danih u tablici 2. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati i druge referencijske napone do 600 V, a brojila za priključak preko mjernih transformatora mogu imati i druge referencijske napone do 400 V.

 

Članak 7.

Brojilo mora imati kućište koje se može osigurati žigovima tako da unutrašnji dijelovi brojila budu pristupačni tek nakon uništenja žigova.

Kućište brojila mora štititi unutrašnjost brojila odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.

Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje mora biti ugrađen jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).

Brojilo čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, predviđeno za referencijski napon veći od 250 V prema zemlji, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje mora se nalaziti na pristupačnom mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno označena simbolom za uzemljenje.

 

Članak 8.

Stezaljke brojila moraju biti grupirane u priključnici i označene brojevima.

Kod brojila za izravni priključak mora postojati mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta). Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.

Stezaljke brojila moraju biti zaštićene posebnim poklopcem. Poklopac priključnice mora se moći zaštiti žigom, neovisno o poklopcu brojila.

Poklopac priključnice mora poklapati same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča te potrebnu dužinu vanjskih vodiča i njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila.

 

Članak 9.

Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada brojila.

 

Članak 10.

Na natpisnoj pločici moraju biti navedeni sljedeći podaci:

1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje;

2) tvornička oznaka tipa brojila;

3) natpis o vrsti brojila (npr. »trofazno brojilo jalove energije«, »trofazno transformatorsko brojilo jalove energije« itd.);

4) tvornički broj i godina proizvodnje;

5) referencijski napon u »V« ili »kV« (npr. 3 × 230/400 V);

6) podaci o struji

– za brojila za izravni priključak podaci o osnovnoj i najvećoj struji u »A«

(npr. 10(40) A ili 10-40 A)

– za brojila za priključak preko strujnih mjernih transformatora podaci o sekundarnoj nazivnoj struji strujnoga mjernog transformatora, na koji se brojilo priključuje (npr. 5 (5) A ili /5 A).

Podaci o nazivnoj i najvećoj struji brojila mogu se nalaziti u oznaci tipa brojila

7) referencijska frekvencija u »Hz« (npr. 50 Hz);

8) razred točnosti (npr. 2 ili r.t. 2);

9) stalnica brojila u imp./kvarh (npr. 1000 imp./kvarh);

10) službena oznaka mjerila;

11) mjerna jedinica (npr. »kvarh«) koja se mora nalaziti na pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila;

12) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s izolacijskim kućištem razreda zaštite II;

13) shema spoja ili broj sheme spoja;

14) natpis »suprotno registriranje spriječeno« ili odgovarajući simbol za brojila s napravom za sprječavanje suprotnog registriranja;

15) označene sve stezaljke na priključnici prema standardnoj shemi spoja;

Podaci od 1) do 3) mogu biti na natpisnoj pločici pričvršćenoj na poklopcu brojila.

Podaci od 4) do 12) moraju biti na natpisnoj pločici koja je smještena unutar brojila, a čitljiva s vanjske strane brojila.

Ako je brojilo posebnoga tipa (npr. višetarifno brojilo kojem se napon preklopnog uređaja razlikuje od referencijskog napona), to treba biti navedeno na natpisnoj pločici ili na posebnoj pločici.

Brojila za priključak preko mjernih transformatora moraju imati natpis »transformatorsko brojilo«, odnosno odgovarajući simbol na posebnoj natpisnoj pločici, na kojoj se naknadno može upisati prijenosni odnos (odnosi) transformatora, kojim treba množiti pokazivanje brojača da bi se dobila energija na primarnoj strani mjernih transformatora.

Na svakome brojilu mora biti neizbrisivo označena shema spoja. Za višefazna brojila shema spoja mora pokazivati i redoslijed faza za koje je brojilo predviđeno. Oznake stezaljki u priključnici brojila moraju se vidjeti na shemi spoja.

 

2. Mjeriteljski zahtjevi

 

Članak 11.

Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema normama IEC 62052-11i IEC 62053-23, odnosno odgovarajućim hrvatskim normama i prema odredbama ovog pravilnika.

 

Članak 12.

Ispitivanje brojila obavlja se pri ovim uvjetima:

1) referencijska frekvencija 50 Hz

2) referencijska temperatura od 23 °C, ako na natpisnoj pločici nije drugačije označeno.

 

Članak 13.

Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga brojila pri referencijskom naponu, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 3.

 

Tablica 3.

 

Brojilo

Razred točnosti

2

3

Jednofazno i višefazno

2 W (10 VA)

2 W (10 VA)

 

Vlastita potrošnja svakog strujnog kruga brojila pri osnovnoj struji, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji, spojenog izravno ili preko strujnog transformatora, ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 4.

 

Tablica 4.

 

Brojilo

Razred točnosti

2

3

Jednofazna i višefazna

5,0 VA

5,0 VA

 

Članak 14.

 

Pri referencijskim uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koji bi bitno utjecao na mjeriteljske osobine brojila.

 

Članak 15.

 

Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:

1) lokalna temperatura od 15 °C do 25 °C;

2) relativna vlažnost zraka od 45% do 75%;

3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).

 

Članak 16.

 

Izolacijsko gradivo brojila mora izdržati dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom frekvencije 50 Hz iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 5.

Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.

 

Tablica 5.

 

Test

Primjena

Ispitni napon

Točke primjene ispitnog napona

A

Brojilo s kućištem zaštite I

2 kV

a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje

2 kV

b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.

B

Brojilo s izolacijskim kućištem zaštite II

4 kV

a) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1)

2 kV

b) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.

c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11

 

Članak 17.

Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:

1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču

2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu

3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sustava moraju biti međusobno spojeni

4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.

 

Članak 18.

Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 16. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.

 

Članak 19.

Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanog ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.

 

Članak 20.

Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 ms, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.

 

Članak 21.

Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih utjecajnih veličina moraju zadovoljiti uvjete propisane u članku 30. ovoga pravilnika.

Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.

Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.

 

Članak 22.

Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom nekih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.

 

Tablica 6.

 

Promjene utjecajne veličine prema referencijskim uvjetima

Vrijednost struje (ujednačena opterećenja) (A)

Faktor snage sin φ (induktivno ili kapacitivno)

Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti

Brojila za izravni priključak

Brojila za priključak preko mjernih transformatora

2

3

Napon ±10% 1) 2)

0,05 IoIImax

0,02 InI Imax

1

1,0

2,0

0,1 IoIIma

0,05 InIImax

0,5

1,5

3,0

Frekvencija ± 2% 2)

0,05 IoIImax

0,02 In IImax

1

2,5

2,5

0,1 IoIImax

0,05 InI Imax

0,5

2,5

2,5

Istosmjerna komponenta u izmjeničnome strujnom krugu 3)

Imax/√2

-

1

6,0

6,0

Stalna magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 4)

Io

In

1

3,0

3,0

Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla 0,5 mT 5)

Io

In

1

3,0

3,0

Elektromagnetska visokofrekventna polja

Io

In

1

3,0

3,0

Magnetsko polje pomoćnog kruga 6)

0.05 Io

0,05 In

1

1,0

1,0

 

Opaske:

1) Za naponska područja od – 20% do – 10% i od + 10% do + 15% granice promijene postotne pogreške su trostruke vrijednosti navedene u tablici. Za naponsko područje ispod 0,8 Un pogreška brojila može se kretati izmedu + 10% i – 100%.

2) Preporučena ispitna točka za promjenu naponske pogreške i promjenu frekvencijske pogreške je Io za brojila za izravni priključak i In za brojila za priključak preko mjernih transformatora.

3) Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovnu struju.

4) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.

5) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

6) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.

Priključak pomoćnog uređaja (pomoćnih uređaja) mora biti označen, kako bi se mogla označila točna shema priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću utikača i utičnica, oni moraju biti međusobno nezamjenjivi.

 

Članak 23.

Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.

 

Članak 24.

Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:

Temperaturni opseg od 20 K treba se nalaziti se u granicama od – 10 °C do + 45 °C.

Vrijednosti srednjeg temperaturnog koeficijenta dane su u ovoj tablici 7.

 

Tablica 7.

 

Vrijednost struje (ujednačena opterećenja) (A)

Faktor snage

sin φ(induktivno ili kapacitivno)

Srednji temperaturni koeficient (%/K) za brojila razreda točnosti

Brojila za izravni priključak

Brojila zapriključak preko mjernih transformatora

2

3

0,1 Io IImax

0,05 IoIImax

1

0,10

0,15

0,2 IoIImax

0,1 IoIImax

0,5

0,15

0,25

 

Članak 25.

Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:

1) ispitni krug za ispitivanje kratkog spoja je praktički bez induktiviteta;

2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;

3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju kratkog spoja od 20 Imax tijekom 0,5 s;

4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;

Promjene pogreške nakon ovog ispitivanja, pri nazivnoj struji i faktoru snage sin φ = 1, ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u tablici 8.

 

Tablica 8.

 

Brojila za

Vrijednost struje (A)

Faktor snage sin φ (induktivno ili kapacitivno)

Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%)

2

3

Izravni priključak

Io

1

1,5

1,5

Priključak preko strujnih transformatora

Io

1

1,0

1,5

 

Članak 26.

Utjecaj vlastitoga zagrijavanja ispituje se na ovaj način:

1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 1 h;

2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage sin φ = 1, a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;

3) ispitivanje se provodi najmanje 1 sat, a svakako dok promjena pogrješke tijekom 20 minuta nije manja od 0,2%;

4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage sin φ = 0,5 (induktivno ili kapacitivno).

Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.

 

Tablica 9.

 

Vrijednost struje (A)

Faktor snage

sin φ

(induktivno ili kapacitivno)

Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%)

2

3

Imax

1

1,0

1,5

0,5

1,5

2,0

 

 

Članak 27.

Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.

Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.

 

Članak 28.

Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji i 115 % referencijskog napona brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od + 40 °C.

 

Članak 29.

Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:

1) kućište brojila je zatvoreno

2) redoslijed faza je označen u shemi spajanja

3) naponi i struje su ujednačeni:

– nijedan fazni ni linijski napon ne smije premašivati vrijednost odgovarajućega srednjeg napona za 1%

– nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2%

– razlika faza između struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 2°

4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 2 i 3 priključeni su na referencijski napon brojila najmanje jedan sat prije početka ispitivanja;

5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.

 

Tablica 10.

 

Utjecajna veličina

Referencijska vrijednost

Dopušteno odstupanje za brojila razreda točnosti

2

3

Okolna temperatura

Označena temperatura ili 23 °C 1)

± 2 °C

± 2 °C

Napon

Referencijski napon

± 1%

± 1%

Frekvencija

Referencijska frekvencija

± 0,5%

± 0,5%

Redoslijed faza

R – S – T

Naponska nesimetrija

Prisutne sve faze

Valni oblik

Sinusi naponi i struje

Faktor izobličenja manji od 2%

Faktor izobličenja manji od 3%

Stalna magnetska indukcija vanjskog podrijetla

Vrijednost indukcije 0.

Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referencijskoj učestalosti

0

Vrijednost indukcije koja izaziva promjenu manju od:

± 0,3%

± 0,3%

u svakom slučaju treba biti manja od 0,05 mT 2)

 

Opaske:

1) Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referencijske temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat treba ispraviti primjenom odgovarajućega temperaturnog koeficijenta brojila.

2) Ispitivanje se sastoji:

a) kod jednofaznih brojila, od određivanja pogreški, i to najprije s brojilom normalno priključenim na glavne priključne vodiče, a onda s obrnutim priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog polja, ispitivanje treba provesti pri 0,1 Io, odnosno 0,05 In uz faktor snage sin ö = 1, te 0,2 Io, odnosno 0,1 In uz faktor snage sin ö = 0,5 (induktivno ili kapacitivno);

b) kod trofaznih brojila provode se tri mjerenja pri 0,1 Io, odnosno 0,05 In uz faktor snage sin ö = 1, s tim da se pri svakom od tih mjerenja priključci strujnih i naponskih krugove tako promjene, da se fazni pomak promijeni za 120°, a da se pritom ne promijeni redoslijed faza. Vrijednost promjene pogreške je najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne vrijednosti.

 

3. Ispitivanje brojila

 

Članak 30.

Ispitivanje brojila provodi se na svakom brojilu radi utvrđivanja zadovoljavanja mjeriteljskih zahtjeva.

 

Članak 31.

Brojilo ne smije davati izlazne impulse, odnosno da ne smije registrirati energiju, pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% referencijskog napona Un.

 

Najmanje trajanje ispitivanja Δt treba biti:

  

                480 x 106

Δt  ≥ ------------------- (min) za brojila razreda točnosti 2

                k m Un Imax

 

                300 x 106

Δt  ≥ ------------------- (min) za brojila razreda točnosti 3

                k m Un Imax

gdje je:

k – stalnica brojila (imp./kvah)

m – broj mjernih elemenata brojila

Unreferencijski napon (V)

Imax – najveća struja brojila (A)

 

Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.

 

Članak 32.

Brojilo mora početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno registrirati energiju pri struji koja ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 11.

 

Tablica 11.

 

Brojila za

Faktor snage

sin φ

(induktivno ili kapacitivno)

Vrijednost struje (A) za brojila razreda točnosti

2

3

Izravni priključak

1

 0,005 Io

0,01 Io

Priključak preko strujnih transformatora

1

0,003 In

0,005 In

 

 

Članak 33.

Pri ispitivanju brojila prema uvjetima propisanim u članku 29. ovog pravilnika dopuštene pogrješke su:

1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju, dane u tablici 12. ovog članka:

2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim naponima, dane u tablici 13. ovog članka.

 

Tablica 12.

 

Vrijednost struje

Faktor snage sin φ (induktivno ili kapacitivno)

Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti

Brojila za izravni priključak

Brojila za priključak preko mjernih transformatora

2

3

0,05 IoI ≤ 0,1 Io

0,02 InI ≤ 0,05 In

1

± 2,5

± 4,0

0,1 IoIImax

0,05 InIImax

1

± 2,0

± 3,0

0,1 IoI ≤ 0,2 Io

0,05 InI ≤ 0,1 In

0,5

± 2,5

± 4,0

0,2 IoIImax

0,1 InIImax

0,5

± 2,0

± 3,0

0,2 IoIImax

0,1 InIImax

0,25

± 2,5

± 4,0

 

 

Tablica 13.

 

Vrijednost struje

Faktor snage sin φ (induktivno ili kapacitivno)

Granice postotnih pogrešaka za brojila razreda točnosti

Brojila za izravni priključak

Brojila za priključak preko mjernih transformatora

2

3

0,1 IoIImax

0,05 InIImax

1

± 3,0

± 4,0

0,2 IoIImax

0,1 InIImax

0,5

± 3,0

± 4,0

 

Razlika između postotne pogrješke trofaznog brojila opterećenog jednofazno i postupne pogreške pri uravnoteženom trofaznom opterećenju osnovnom strujom Io uz sin φ = 1 za brojila za izravni priključak, odnosno nazivnom strujom In uz sin φ = 1 za brojila za priključak preko mjernih transformatora, ne smije iznositi više od:

1) 2,5 % za brojila razreda točnosti 2

2) 3,5 % za brojila razreda točnosti 3.

 

Članak 34.

Pri ispitivanju stalnice brojila provjerava se odnos pokazivanja energije na digitalnom prikazu (brojčaniku) i impulsa koje daje impulsni davač.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine« br. 47/05).

 

Članak 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/19

Urbroj: 558-03/10-05-2

Zagreb, 31. siječnja 2005.      

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo        

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.