Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

NN 82/2005 (6.7.2005.), Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE

1577

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela

ODLUKU

o »Nagradi Vicko Andrić«

I.

Ustanovljuje se »Nagrada Vicko Andrić« (u daljnjem tekstu: Nagrada), kao nagrada Ministarstva kulture za izvanredna postignuća u području zaštitite kulturne baštine.

 

II.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Vicko Andrić«.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 30. lipnja.

 

III.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

 

IV.

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor »Nagrade Vicko Andrić« (u daljnjem tekstu: Odbor), a Nagradu predaje ministar kulture. Odbor ima sedam članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Ministarstvo kulture iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. Predsjednika i članove Odbora imenuje se na vrijeme od dvije godine.

Odbor donosi poslovnik o svojem radu.

 

V.

Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja i upućivanjem ustanovama, strukovnim udrugama i drugim institucijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječaju, odnosno pozivu, objavljuju se kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu obrazloženih prijedloga.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

 

VI.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrade i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva kulture. Financijski plan donosi Odbor, uz suglasnost ministra kulture. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar kulture.

 

VII.

Stručne, administrativne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo kulture.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 061-05/05-01/02

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.