Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"

NN 82/2005 (6.7.2005.), Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"

VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE

1578

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela

ODLUKU

o »Nagradi Iso Velikanović«

 

I.

Ustanovljuje se »Nagrada Iso Velikanović« (u daljnjem tekstu: Nagrada), kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva.

 

II.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Iso Velikanović«.

Nagrada se dodjeljuje svake godine na dan 29. ožujka.

 

III.

Godišnja nagrada dodjeljuje se prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena tijekom protekle godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevodilačkim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

 

IV.

Nagradu dodjeljuje Odbor »Nagrade Iso Velikanović« (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor ima sedam članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Ministarstvo kulture iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. Predsjednika i članove Odbora imenuje se na vrijeme od dvije godine.

Odbor donosi poslovnik o svojem radu.

 

V.

Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja i upućivanjem ustanovama, strukovnim udrugama i drugim institucijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječaju, odnosno pozivu, objavljuju se kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu obrazloženih prijedloga.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

 

VI.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrade i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva kulture. Financijski plan donosi Odbor, uz suglasnost ministra kulture. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar kulture.

 

VII.

Stručne, administrativne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo kulture.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 061-05/05-01/01

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.