Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolov­nih zona za športski i gospodarski ribolov

NN 82/2005 (6.7.2005.), Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolov­nih zona za športski i gospodarski ribolov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1583

Na temelju članka 4. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O GRANICAMA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA ZA ŠPORTSKI I GOSPODARSKI RIBOLOV

 

Članak 1.

Ovom Naredbom određuju se:

– granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dozvoljeno obavljanje športskog ribolova;

– granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dozvoljeno obavljanje gospodarskog ribolova.

 

I. GRANICE RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV

 

Članak 2.

(1) Granice ribolovnih područja određene su prema slivnim područjima koja predstavljaju biološke, hidrografske i gospodarske cjeline.

(2) Granice ribolovnih zona unutar ribolovnih područja iz stavka 1. ovoga članka određene su administrativnim granicama gradova i općina, osim u gradu Zagrebu koji se dijeli na ribolovne zone: Istok, Zapad, Sjever, Jug i Sesvete.

(3) Ribolovna područja i ribolovne zone iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaćaju sve ribolovne vode na pojedinom ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni.

(4) Iznimno od odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka, ribolovnom zonom se može proglasiti i manja ribolovna voda koja predstavlja zasebnu biološku i hidrološku cjelinu.

 

Članak 3.

Ribolovne vode iz članka 1. ove Naredbe dijele se na sljedeća ribolovna područja:

I. RIBOLOVNO PODRUČJE DRAVA – DUNAV

Županije: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i dio Vukovarsko-srijemske županije (gradovi Vukovar i Ilok; općine Trpinja, Borovo, Bogdanovci, Tompojevci, Negoslavci, Markušica, Tovarnik i Lovas).

II. RIBOLOVNO PODRUČJE SAVA

Županije: Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i dio Vukovarsko-srijemske županije (gradovi Županja i Vinkovci; općine Cerna, Babina Greda, Gradište, Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Vrbanja, Jarmina, Nuštar, Stari Jankovci, Privlaka, Andrijaševci, Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Otok, Nijemci i Tordinci) i grad Zagreb koji se dijeli na: Istok (željeznička pruga Zagreb – Dugo Selo od Držićeve ulice do potoka TrnavaVugrov potok do ušća u kanal i okomito na lijevu obalu Save; lijeva obala Save uzvodno do Mosta mladosti; Držićeva ulica); Zapad (Lijeva obala Save do Jadranskog mosta; Savska ulica; Ilica; Ribnjak; Kraljevečki potok); Sjever (Kraljevečki potok; Ribnjak; Ilica; Savska ulica; lijeva obala Save od Jadranskog mosta do Mosta mladosti, Držićeva ulica; željeznička pruga Zagreb – Dugo Selo od Držićeve ulice do potoka Trnava; uzvodno uz potok Trnava); Jug (desna obala Save) i Sesvete (potok Trnava; Vugrov potok do ušća u kanal i okomito na lijevu obalu Save).

III. RIBOLOVNO PODRUČJE KUPA

Županije: Karlovačka i dio Primorsko-goranske (gradovi Čabar, Delnice i Vrbovsko; općine: Brod Moravice, Ravna Gora, Skrad, Mrkopalj, Fužine i Lokve).

IV. RIBOLOVNO PODRUČJE LIKA

Ličko-senjska županija, osim gradova Senja i Novalje.

V. RIBOLOVNO PODRUČJE JADRAN

Županije: Istarska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska i dijelovi Primorsko-goranske (osim gradova i općina iz ribolovnog područja Kupa) i Ličko-senjske (gradovi Senj i Novalja) županije.

II. GRANICE RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

 

Članak 4.

Gospodarski ribolov se smije obavljati samo na ribolovnom području rijeke Save i ribolovnom području rijeke Dunava sukladno odredbi članka 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

 

Članak 5.

(1) Ribolovno područje rijeke Save dijeli se na sljedeće ribolovne zone:

– ribolovna zona S1 koja obuhvaća rijeku Savu kod Jasenovca (rkm 508+000) do Davora kod Nove Gradiške (rkm 419+000);

– ribolovna zona S2 koja obuhvaća rijeku Savu od Davora kod Nove Gradiške (rkm 419+000) do Slavonskog Broda (rkm 362+000);

– ribolovna zona S3 koja obuhvaća rijeku Savu od Slavonskog Broda (rkm 362+000) do Županje (rkm 259+500);

– ribolovna zona S4 koja obuhvaća rijeku Savu od Županje (rkm 259+500) do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom (rkm 207+000).

(2) Ribolovno područje rijeke Dunava dijeli se na sljedeće ribolovne zone:

– ribolovna zona D1 koja obuhvaća rijeku Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom (rkm 1433+000) do sjeverne granice Parka prirode »Kopački rit« (rkm 1412+100), uključujući Šarkanjski, Zmajevački i Monjoroški Dunavac;

– ribolovna zona D2 koja obuhvaća rijeku Dunav od južne granice parka prirode »Kopački rit« (rkm 1382+500) do Borova Sela – Savulje (rkm 1347+500), uključujući Porićki i Erdutski Dunavac;

– ribolovna zona D3 koja obuhvaća rijeku Dunav od Borova Sela – Savulje (rkm 1347+500) do Iloka (rkm 1295+200), uključujući Poretak, Iločki, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački i Renovski Dunavac.

 

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov (»Narodne novine«, br. 118/02) i Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona (»Narodne novine«, br. 91/03).

 

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/31

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.