Pravilnik o dopuni Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

NN 82/2005 (6.7.2005.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1585

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 117/03, 130/03, 48/04) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAVOĐENJU HRANJIVIH VRIJEDNOSTI HRANE

 

Članak 1.

U Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narod­ne novine« br. 153/04, 159/04, 9/05), iza članka 8. ispod naslova III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE dodaje se članak 8.a koji glasi:

 

»Članak 8. a

Hrana na čijoj su deklaraciji navedeni podaci koji se odnose na navođenje hranjivih vrijednosti suprotno odredbama Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane može se stavljati na tržište do iskorištenja zaliha ambalaže, a najkasnije do 31. prosinca 2006. godine.«

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/47

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.