Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva

NN 82/2005 (6.7.2005.), Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1587

Na temelju članka 61. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE GRADITELJSTVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja (ispitno povjerenstvo, postupak polaganja, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, registar izdanih uvjerenja i naplata troškova) stručnog ispita osoba koje su prema odredbama Zakona o gradnji dužne položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva.

Ovim Pravilnikom se propisuju i uvjeti, te način upotpunjavanja i usavršavanja znanja osoba koje su dužne upotpunjavati i usavršavati znanje u obavljanju poslova graditeljstva, kao i način provjere upotpunjavanja i usavršavanja znanja.

 

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– stručni ispit jest ispit kojeg sukladno Zakonu o gradnji moraju položiti određene osobe za obavljanje poslova graditeljstva;

– poslovi sudionika u gradnji – obuhvaćaju poslove projektiranja, poslove građenja i poslove stručnog nadzora,

– poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu – obuhvaćaju poslove ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja certifikata sukladnosti i druge poslove u vezi s uporabljivošću građevnih proizvoda te poslove izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraživanjima i ispitivanju građevina,

– poslovi prostornog i urbanističkog planiranja – obuhvaćaju stručne poslove prostornog uređenja u smislu posebnog Zakona,

– građevno-tehnička regulativa su važeći propisi iz područja koja uređuje Zakon o gradnji i drugi propisi značajni za primjenu toga Zakona,

– ispitni program je program za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova graditeljstva;

– obveznik polaganja je osoba koja je sukladno Zakonu o gradnji dužna položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva;

– pristupnik je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova graditeljstva;

– stručno usavršavanje jest upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova graditeljstva;

– obveznik stručnog usavršavanja jest osoba koja je u skladu sa Zakonom o gradnji dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva;

– ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva;

– ministar jest ministar nadležan za poslove graditeljstva;

– Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva.

 

Članak 3.

Stručnim ispitom provjerava se poznavanje važeće građevno--tehničke regulative.

 

II. ISPITNI PROGRAM

 

Članak 4.

Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, struci obveznika polaganja i završenom stupnju obrazovanja obveznika polaganja.

 

Članak 5.

Ispitni program pobliže je propisan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Ministar posebnom odlukom utvrđuje važeću građevno–tehničku regulativu koja obuhvaća i sadržava ispitni program iz stavka 1. ovoga članka.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na službenim web stranicama Ministarstva.

 

Članak 6.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove graditeljstva u okviru strukovnog područja, vrste poslova i stručne spreme za koju posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

 

Članak 7.

Osoba koja ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika i koja je položila stručni ispit za jednu vrstu poslova, može obavljati i drugu vrstu poslova, ako je na tim poslovima nakon polaganja stručnog ispita radila najmanje tri godine i ako je položila stručni ispit predviđen za tu vrstu poslova.

Osoba koja je položila stručni ispit po ispitnom programu propisanom za niži stupanj stručne spreme mora ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita nakon stjecanja višeg stupnja stručne spreme po ispitnom programu predviđenom za viši stupanj stručne spreme.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, polaže se samo razlika ispitnih predmeta ispitnog programa.

 

III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

 

Članak 8.

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju razine obrazovanja propisane ovim Pravilnikom, stekao tri godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.

Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji i poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu imaju obveznici polaganja arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Pravo na polaganje stručnog ispita za poslove prostornog i urbanističkog planiranja ima osoba arhitektonske struke.

 

Članak 9.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja, koji, osim uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika ispunjavaju i uvjet da su u Republici Hrvatskoj završili srednju školu programa tehničara (IV. stupanj, SSS), ili višu školu programa inženjera (VI. stupanj, VŠS), odnosno fakultet sveučilišnog programa diplomiranog inženjera (VII. stupanj, VSS) i to u okviru struka predviđenih za obavljanje određenih poslova graditeljstva određenih ovim Pravilnikom.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju i obveznici polaganja koji su završili školu, stručni ili sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj, ako se sukladno posebnim propisima svjedodžba odnosno diploma koju su stekli priznaje odgovarajućom svjedodžbi odnosno diplomi iz stavka 1. ovoga članka i ako dokažu ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika te uvjeta o struci sukladno stavku 1. ovoga članka.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju i obveznici polaganja koji su završili školu ili fakultet izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, ako dokažu priznavanje istovjetnosti strane svjedodžbe odnosno diplome sukladno posebnim propisima i ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika, te uvjeta o struci sukladno stavku 1. ovoga članka.

 

Članak 10.

Iznimno od članka 9. ovoga Pravilnika, pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu ima i obveznik polaganja srednje, više ili visoke stručne spreme odgovarajuće struke, ako je nastavni program prema kojem je završio školu odnosno fakultet primjeren obavljanju specijaliziranih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti, izdavanjem certifikata i uporabljivošću građevnih proizvoda te izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraživanjima i ispitivanju građevina.

Iznimno od članka 9. ovoga Pravilnika, pravo na polaganje stručnog ispita samo za obavljanje poslova građenja u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova sudionika u gradnji ima i obveznik polaganja visoke stručne spreme odgovarajuće struke, ako je nastavni program prema kojem je završio fakultet primjeren obavljanju poslova vođenja pojedinih radova.

 

IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

 

1. Ispitno povjerenstvo

 

Članak 11.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.

 

Članak 12.

Ispitno povjerenstvo osniva se za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom, a sastoji se od predsjednika i najmanje dva člana, ovisno o strukovnom području, te tajnika ispitnog povjerenstva.

Predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.

 

Članak 13.

Ispitno povjerenstvo osniva ministar posebnom odlukom.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ministar imenuje predsjednika ispitnog povjerenstva, članove i tajnika ispitnog povjerenstva.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ministar imenuje i zamjenike iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

 

Članak 14.

Za strukovno područje arhitekture i strukovno područje građevinarstva predsjednik i zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva je osoba iz Ministarstva.

Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, mogu se imenovati samo osobe koje imaju visoku stručnu spremu i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima izrade, nadzora primjene ili provedbe propisa iz predmeta koje ispituju.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno moraju imati položen odgovarajući ispit prema posebnim propisima za uže strukovno područje koje ispituju ako je takav ispit propisan.

 

Članak 15.

Odlukom iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika ministar određuje i koje će predmete ispitivati osobe imenovane u ispitno povjerenstvo.

 

Članak 16.

Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik, kada ga zamjenjuje, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 17.

Administrativni poslovi u vezi polaganja stručnog ispita obavljaju se u Ministarstvu.

Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje stručnog ispita pojedinog pristupnika i upis uvjerenja o položenom stručnom ispitu u Registar iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Članak 18.

Osobe koje čine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

 

2. Postupak polaganja stručnog ispita

 

Članak 19.

Pristupnik Ministarstvu podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu SIG-1, dimenzije 210 × 297 mm, koji je pobliže određen u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to o:

– stečenom o radnom stažu,

– stručnoj spremi u okviru propisane struke.

Osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno s obzirom na odredbe članka 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Dokazi iz stavka 2. ovoga članka osobito su:

– original, odnosno ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke,

– originalna potvrda (o stečenom radnom stažu) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno druga isprava poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i/ili ovjerena preslika radne knjižice pristupnika.

Pristupnik koji zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.

 

Članak 20.

U roku od 8 dana od dana primitka obavijesti iz članka 19. stavka 5. ovoga Pravilnika, pristupnik može izjaviti pisani prigovor ministru.

O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka ministar će odlučiti odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i u skladu s ovim Pravilnikom.

 

Članak 21.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita pristupniku se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže stručni ispit.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena pristupniku najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pisanim podneskom pristupnik može predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako je o prijedlogu odlučeno pozitivno, pristupniku se dostavlja obavijest o novom terminu održavanja stručnog ispita.

 

Članak 22.

Pristupnik može odgoditi polaganje stručnog ispita u roku iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika, ali je o tome dužan izvijestiti Ministarstvo najkasnije tri dana prije roka određenog za polaganje.

Ako se pristupniku dogode nepredviđeni razlozi unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao iz opravdanih razloga.

 

Članak 23.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog pristupnika obvezno utvrđuje:

1. identitet,

2. jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,

3. ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita sukladno ovom Pravilniku,

4. jesu li plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.

Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati pristupnika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita.

 

Članak 24.

Stručni ispit se polaže usmeno.

O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik (u daljnjem tekstu: zapisnik o stručnom ispitu).

Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SIG-2, listova dimenzije 210 × 297 mm, a pobliže je propisan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

 

Članak 25.

Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

Za svaki ispitni predmet koji pristupnik polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.

Pristupnik dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću građevno--tehničku regulativu obuhvaćenu ispitnim predmetom.

Pristupnik dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih pred­meta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

Ocjenu stručnog ispita pristupniku zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih pred­meta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

 

Članak 26.

Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji je pristupio polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustao od polaganja.

Kada pristupnik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o odgađanju polaganja stručnog ispita za toga pristupnika. Ta odluka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o odgađanju ispita odlučeno.

 

Članak 27.

Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem pristupnik nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odlaganje i odustajanje od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na popravni ispit.

Podaci o plaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Smatrat će se da nije položio stručni ispit pristupnik koji u roku iz stavka 2. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije zadovoljio«.

 

Članak 28.

Pristupnik koji je započeo polagati stručni ispit, ako je sukladno odredbama ovoga Pravilnika došlo do odgađanja stručnog ispita, može nastaviti polaganje toga ispita u roku od 90 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita.

Ako pristupnik koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

 

Članak 29.

Pristupnik koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

 

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i Registar izdanih uvjerenja

 

Članak 30.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SIG-3, dimenzije 210 × 297 mm, a pobliže je određeno u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

 

Članak 31.

O izdanim uvjerenjima iz članka 30. ovoga Pravilnika u Ministarstvu se vodi Registar.

Registar iz stavka 1. ovoga članka se vodi prema obrascu SIG-4, koji je pobliže određen u Prilogu 5. ovoga Pravilnika. Registar se sastoji od listova dimenzija 210×297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.

U Registar iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i uvjerenja iz članka 50. ovoga Pravilnika.

U Registru iz stavka 1. ovoga članka vodi se i evidencija o stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja.

Izvod iz Registra izdanih uvjerenja osoba koje ispunjavanjem obveze stručnog usavršavanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika dokazuju poznavanje važeće građevno-tehničke regulative objavljuje se na službenoj web stranici Ministarstva.

 

4. Troškovi polaganja stručnog ispita

 

Članak 32.

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi pristupnik ili njegov poslodavac.

Iznos troškova polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, te način uplate tih troškova određuje ministar posebnom odlukom.

Pristupniku koji je podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita i odgodio njegovo polaganje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu.

Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u višem iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka pristupnik, odnosno njegov poslodavac će nadoplatiti razliku troškova.

Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

 

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

1. Obveznici stručnog usavršavanja i način provjere

 

Članak 33.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

O stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja vodi se evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja prati se u petogodišnjim razdobljima, na način da obveza za prvo petogodišnje razdoblje počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon položenog stručnog ispita.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od obveze stručnog usavršavanja po ovom Pravilniku izuzeti su državni službenici koji rade na poslovima izrade, nadzora primjene ili provedbe građevno-tehničke regulative.

 

Članak 34.

Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje tijekom petogodišnjeg razdoblja iz članka 33. stavka 3. ovoga Pravilnika ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja ili prema programu za koji je pribavljena suglasnost u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju načina.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju iz članka 33. stavka 3. ovoga Pravilnika stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova, od čega najmanje 20 bodova iz poznavanja građevno-tehničke regulative iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.

Ostvareni bodovi u jednom petogodišnjem razdoblju stručnog usavršavanja ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

 

Članak 35.

Obveznik stručnog usavršavanja obvezan je odabrati voditelja evidencije stručnog usavršavanja za petogodišnje razdoblje.

U svrhu vođenja evidencije stručnog usavršavanja obveznik stručnog usavršavanja dužan je voditelju evidencije stručnog usavršavanja dostavljati:

– podatke o objavljenoj knjizi, priručniku ili članku,

– potvrdu o održanom predavanju po pozivu ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu

– potvrdu o održanom predavanju ili o pohađanju tečaja ili prisustvovanja skupu stručnog usavršavanja u okviru petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja,

– original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenom stručnom i/ili znanstvenom stupnju,

– potvrdu o aktivnom radu u stručnom povjerenstvu Ministarstva, odnosno Tehničkom odboru Hrvatskog zavoda za norme,

– druge dokaze vezane za aktivnosti usavršavanja i upotpunjavanja znanja iz područja graditeljstva.

 

Članak 36.

Obveznik stručnog usavršavanja koji iz opravdanih razloga npr. zbog: bolesti, porodnog dopusta, rada u inozemstvu, nezaposlenosti i sl. nije bio u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju obavljati stručno usavršavanje prema odredbama ovoga Pravilnika, te zbog toga nije uspio steći propisani broj bodova za to razdoblje, može ministru podnijeti zahtjev za produženje razdoblja stručnog usavršavanja. Zahtjev mora potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Ministar će odlučiti rješenjem.

U rješenju iz stavka 2. ovoga članka, ako je zahtjev osnovan, ministar će odrediti produženje razdoblja stručnog usavršavanja za proteklo petogodišnje razdoblje, koje ne može biti dulje od godinu dana.

 

2. Oblici stručnog usavršavanja i evidencija

 

Članak 37.

Stručno usavršavanje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja, i to osobito:

– objavljivanjem knjiga, priručnika te stručnih i znanstvenih radova iz područja graditeljstva,

– održavanjem predavanja ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu

– pohađanjem tečaja cjeloživotnog učenja koje organiziraju sveučilišta i veleučilišta ili održavanjem predavanja na tom tečaju,

– pohađanjem tečajeva stručnog usavršavanja drugih organizatora ili održavanjem predavanja na tom tečaju,

– sudjelovanjem u radu stručnih i stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica i sl. ili održavanjem predavanja na njima,

– aktivnim radom u stručnim povjerenstvima Ministarstva vezanim za građevno-tehničku regulativu, odnosno Ispitnom povjerenstvu,

– aktivnim radom u Tehničkim odborima Hrvatskog zavoda za norme iz područja graditeljstva,

– sudjelovanjem u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja graditeljstva,

– drugih vrsta djelovanja kojima osoba dokazuje svoj napredak i usavršavanje u struci.

Stručno usavršavanje na način propisan stavkom 1. ovoga članka boduje se u skladu s Tablicom koja je pobliže propisana u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 38.

Pohađanje tečajeva i nizova stručnih ili znanstvenih skupova iz stavka 1. članka 37. ovoga Pravilnika, odnosno održavanje predavanja na njima, smatrat će se stručnim usavršavanjem ako se oni provode prema petogodišnjem programu za kojeg je pribavljena suglasnost Ministarstva.

 

3. Nositelj programa stručnog usavršavanja, suglasnost na petogodišnji program stručnog usavršavanja

 

Članak 39.

Petogodišnji program stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: program) provode, u pravilu, strukovne organizacije, te sveučilišta i veleučilišta, (u daljnjem tekstu: nositelj programa).

Nositelj programa dužan je za program pribaviti suglasnost Ministarstva iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Za pribavljanje suglasnosti iz članka 38. ovoga Pravilnika nositelj programa podnosi zahtjev uz koji se prilažu dokazi da program ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, te podaci i dokazi o nositelju programa i o osobi odgovornoj za provedbu programa.

Suglasnošću na program određuje se i bodovna vrijednost pojedinih dijelova programa te, po potrebi način provjere znanja stečenih programom, kao i obveze nositelja programa osobito glede:

– načina provedbe programa,

– osiguranja dostupnosti programa u skladu s područnim potrebama,

– vođenja evidencije stručnog usavršavanja.

Suglasnost iz članka 38. ovoga Pravilnika nije upravni akt.

Suglasnost iz članka 38. ovoga Pravilnika može se dati za tečaj odnosno za niz stručnih ili stručno-znanstvenih skupova ako oni sadrže predavanja, okrugle stolove i/ili radionice na kojima polaznici tečaja odnosno sudionici skupa usvajaju nova znanja o metodama projektiranja i građenja građevina, postupcima utvrđivanja stanja građevina, održavanju građevina i sl., te prate promjene i razvoj građevno-tehničke regulative, u obuhvatu koji obvezniku stručnog usavršavanja osigurava prikupljanje minimalno propisanog broja bodova u petogodišnjem razdoblju za koje je program dobio suglasnost.

 

Članak 40.

Programu se može izdati suglasnost Ministarstva ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. sadržaj programa mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju građevno--tehničke regulative,

2. sadržaj programa mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkovit rad u europskom gospodarskom prostoru,

3. predavači uključeni u realizaciju programa moraju biti osobe visoke stručne spreme, priznati stručnjaci iz stručnog područja programa, te osobe koje trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili provedbi građevno-tehničke regulative uključene u program,

4. program mora sadržavati kategorije stručnog usavršavanja (unaprjeđivanja i usavršavanja znanja) u skladu s bodovnim sustavom određenim Tablicom iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 41.

Program za kojeg je nositelj programa pribavio suglasnost iz članka 38. ovoga Pravilnika može se godišnje mijenjati uz pribav­ljenu suglasnost Ministarstva za tu promjenu programa. Ova suglasnost pribavlja se odgovarajućom primjenom postupka iz članka 39. ovoga Pravilnika.

 

Članak 42.

Nositelj programa obvezan je:

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa tečaj ili sudjeluje na skupu kroz sve vrijeme održavanja tečaja ili skupa,

– voditi evidenciju stručnog usavršavanja kod njega prijavljenog obveznika stručnog usavršavanja za sve oblike stručnog usavršavanja, neovisno radi li se o stručnom usavršavanju iz njegovog programa ili ne, bez posebne naknade,

– izvještavati Ministarstvo najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Ministarstva i češće, o provedbi programa, o podacima iz evidencija koje vodi te o drugim pitanjima značajnim za stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja,

izvjestiti Ministarstvo o rezultatima stručnog usavršavanja u petogodišnjem razdoblju, kod njega prijavljenih obveznika stručnog usavršavanja,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa i drugim obvezama nositelja programa koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja.

Pod godišnjim izvještajnim razdobljem iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka podrazumijeva se razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, a izvještaj za prethodno izvještajno razdoblje predaje se do 31. listopada tekuće godine.

Rezultati stručnog usavršavanja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka upisuju se u Registar iz članka 31. ovoga Pravilnika.

Obveznik stručnog usavršavanja, na temelju odgovarajućih dokumenata, može od Ministarstva zahtijevati ispravak u registar upisanog broja bodova ako nađe da upisani broj bodova stručnog usavršavanja nije istovjetan stvarno stečenom broju bodova.

Nositelj programa dužan je utvrditi i učiniti dostupnim na prikladan način pisana pravila o načinu provedbe programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i suglasnošću iz članka 38. ovoga Pravilnika.

 

Članak 43.

Kada se utvrde nepravilnosti u provedbi programa, rješenjem Ministarstva nositelju programa će se odrediti primjereni rok u kojem nepravilnost mora otkloniti.

Ako nositelj programa nepravilnost u provedbi programa ne otkloni u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će rješenjem ukinuti suglasnost za provođenje programa.

Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka ujedno se određuje novi obveznik vođenja evidencije obveznika stručnog usvršavanja koji su bili evidentirani kod nositelja programa kojem je suglasnost ukinuta.

 

Članak 44.

Nositelj programa dužan je obvezniku stručnog usavršavanja koji je pohađao tečaj ili sudjelovao na stručnom odnosno stručno--znanstvenom skupu izdati ispravu o završenom tečaju odnosno pohađanju skupa koja sadrži:

1. naziv nositelja programa

2. ime i prezime polaznika

3. datum i mjesto rođenja polaznika

4. naziv programa te datum održavanja i naziv tečaja ili skupa kojeg je osoba pohađala,

5. vrijednost tečaja ili skupa izraženu u bodovima u skladu s Tablicom iz Priloga 6. ovoga Pravilnika,

6. broj isprave i datum izdavanja,

7. potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat nositelja programa.

4. Pripremni program za polaganje stručnog ispita

 

Članak 45.

U svrhu pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita mogu se provoditi pripremni programi.

Pripremni programi iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi ako je na pripremni program pribavljena suglasnost Ministarstva.

Sadržaj pripremnog programa za polaganje stručnog ispita mora odgovarati ispitnom programu propisanom ovim Pravilnikom.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisano pribavljanje suglasnosti na program stručnog usavršavanja odgovarajuće se primjenjuju i na pripremni program za polaganje stručnog ispita.

Pohađanjem pripremnog programa za polaganje stručnog ispita ne stječu se bodovi propisani ovim Pravilnikom za stručno usavršavanje.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Prilozi Pravilnika

 

Članak 46.

Prilozi: 1., 2., 3., 4., 5. i 6. iz odredbi ovoga Pravilnika sastavni su dio Pravilnika.

 

2. Stručni ispiti

 

Članak 47.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 23/89).

Ispitne komisije osnovane prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku 30 dana od dana početka primjene ovoga Pravilnika predati Ministarstvu propisane evidencije o osobama koje su položile stručni ispit prema ranije važećim propisima.

 

Članak 48.

Osobe koje su prijavile stručni ispit do dana početka primjene ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu (»Narodne novine« br. 23/89).

Ispitne komisije iz članka 47. stavka 2. ovoga Pravilnika obav­ljaju posao ispitnih komisija do dana početka primjene ovoga Pravilnika.

 

Članak 49.

Osobe koje su do dana početka primjene odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na polaganje stručnog ispita, položile stručni ispit prema ranije važećim propisima za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu, nastavljaju obavljati poslove sudionika u grad­nji, poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu ili poslove prostornog i urbanističkog planiranja, bez polaganja razlike ispitnih predmeta ispitnog programa propisane člankom 7. stavak 1. i 3. ovoga Pravilnika.

 

Članak 50.

Smatrat će se da je položila stručni ispit u skladu s odredbama ovoga Pravilnika osoba geodetske struke koja:

– je položila stručni ispit sukladno propisima kojima se uređuju poslovi državne izmjere i katastra nekretnina,

– posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz podstavka 1. ovoga članka u kojem je, ako je to tim propisom uređeno, utvrđeno da je stručni ispit obuhvatio i poznavanje propisa iz područja graditeljstva,

– je presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz podstavka 1. ovoga članka, ovjerenu od javnog bilježnika, dostavila Ministarstvu radi upisa u Registar iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su se stručno usavršavati i obavještavati Ministarstvo o stečenim bodovima u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje stručno usavršavanje iz područja državne izmjere i katastra nekretnina.

Odredbe stavka 1. podstavka 2., te stavka 2. ovoga članka primjenjuju se od dana stupanja na snagu propisa o stručnom ispitu iz područja državne izmjere i katastra nekretnina, kojim se propisuje i obveza poznavanja propisa iz područja graditeljstva te obveza stručnog usavršavanja.

 

Članak 51.

Ministar će imenovati ispitna povjerenstva iz članka 11. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2005. godine.

 

3. Stručno usavršavanje

 

Članak 52.

Za osobe koje su položile stručni ispit po Pravilniku iz članka 47. stavka 1. ovoga Pravilnika obveza stručnog usavršavanja počinje teći od 1. listopada 2005. godine.

Obveznicima stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka za prvo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika prema ovom Pravilniku bodovat će se stručno usavršavanje ostvareno u 2005. godini, bez obzira na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Obveznici stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka dužni su do 30. rujna 2006. odabrati strukovno područje i vrstu poslova u kojoj će se usavršavati sukladno Ispitnom programu propisanom ovim Pravilnikom.

Obveznici stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka dužni su odabrati voditelja evidencije o stručnom usavršavanju do 30. rujna 2006. godine.

 

4. Stupanje na snagu

 

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na polaganje stručnog ispita primjenjuju se od 1. listopada 2005. godine.

 

Klasa: 360-01/05-04/00003

Urbroj: 531-01-05-3

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

PRILOG 1.

 

ISPITNI PROGRAM

 

Točka 1.

(1) Ispitni program obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

1. Osnove građevne regulative

2. Tehnička regulativa

3. Regulativa zaštite osoba, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara.

(2) Strukovna područja su:

1. Područje arhitekture,

2. Područje građevinarstva,

3. Područje elektrotehnike,

4. Područje strojarstva.

 

Točka 2.

Gradivo ispitnog predmeta »Osnove građevne regulative« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

1. gradnju građevina

2. prostorno uređenje

3. komunalno gospodarstvo

4. normizaciju

5. obvezne odnose u graditeljstvu

6. upravno postupanje i uredsko poslovanje

u obuhvatu poznavanja koji ovisi o strukovnom, vrsti poslova, stečenoj stručnoj spremi i struci pristupnika stručnom ispitu.

 

Točka 3.

(1) Gradivo predmeta »Tehnička regulativa« za poslove sudionika u gradnji obuhvaća važeće propise ili dijelove važećih propisa koji uređuju odnosno razrađuju bitne zahtjeve za građevinu te druge tehničke uvjete za građevine odnosno njihove dijelove:

1.  bitni zahtjevi i nesmetan pristup i kretanje u građevinama,

2. posebni zahtjevi, uvjeti i sadržaji projekata za građevine,

3. posebni zahtjevi i uvjeti pri izvođenju građevina,

4. projektiranje, oprema i izvođenje instalacija u zgradama, postrojenjima, inženjerskim i drugim građevinama,

5. drugi propisi u vezi s obavljanjem poslova sudionika u grad­nji, u obuhvatu poznavanja koji ovisi o strukovnom području i pripadnoj vrsti građevina, vrsti poslova, stečenoj stručnoj spremi i struci pristupnika stručnom ispitu.

(2) Osobe koje sukladno članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika polažu stručni ispit samo za obavljanje poslova građenja ispitni program obuhvaća one važeće propise ili dijelove važećih propisa iz stavka 1. ove točke koji se odnose na izvođenje građevina i instalacija i druge propise u vezi s poslovima vođenja pojedinih radova za koje se polaže stručni ispit.

(3) Gradivo predmeta »Tehnička regulativa« za poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaća važeće propise ili dijelove važećih propisa koji uređuju uporabljivost građevnih proizvoda i uporabljivost građevine:

1. uporabljivost građevnih proizvoda i bitni zahtjevi za građevinu,

2. utvrđivanje uporabljivosti, ocjenjivanje sukladnosti i certificiranje sukladnosti građevnih proizvoda,

3.  uporabljivost građevine i bitni zahtjevi za građevinu,

4. prethodna istraživanja na lokaciji građevine, ispitivanje građevina, izdavanje  autoriziranih podataka,

5. normizaciju, akreditaciju, mjeriteljstvo te temeljne zahtjeve i sigurnost proizvoda,

6. druge propise u vezi s obavljanjem poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti.

(4) Gradivo predmeta »Tehnička regulativa« za poslove prostornog i urbanističkog planiranja obnuhvaća važeće propise ili dijelove važećih propisa koji uređuju područje prostornog i urbanističkog planiranja te druge propise koji su u vezi s time:

1. prostorno uređenje,

2. zaštitu okoliša i prirode,

3. prometne, telekomunikacijske i opskrbne mreže,

4. korištenje prostora, zemljišta odnosno voda,

5. postupanje s otpadom,

6. druge propise koji su u vezi s obavljanjem poslova prostornog i urbanističkog planiranja.

 

Točka 4.

Gradivo predmeta »Regulativa zaštite osoba, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara« obuhvaća važeće propise odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju:

1.  zaštitu od požara,

2. zaštitu na radu te drugih zahtjeva sigurnosti u korištenju,

3. zaštitu od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugih zahtjeva higijene, zdravlja i zaštite okoliša,

4. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,

prilagođeno potrebama obavljanja pojedinih poslova u sudionika u gradnji, poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu odnosno poslova prostornog i urbanističkog planiranja.