Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 84/2005 (11.7.2005.), Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

1633

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04 i 174/04), Nacionalno vijeće za znanost donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

 

Članak 1.

Uvjeti se utvrđuju posebno za svako znanstveno područje kako slijedi.

 

1. PRIRODNE ZNANOSTI

 

1.1. Biologija, fizika, kemija i matematika

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

 

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Biologija

Fizika

Kemija

Matematika

Znanstveni suradnik

9

9

9

3

Viši znanstveni suradnik

18

18

18

9

Znanstveni savjetnik

30

30

30

15

 

U znanstvenim poljima biologija, fizika i matematika barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. U znanstvenom polju kemija za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a za izbor u znanstvena zvanja viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik uzimaju se u obzir samo znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.

Za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik pristupnik u svim navedenim poljima mora u najmanje jednoj trećini radova potrebnih za izbor, a koji su zastupljeni u Current Contentsu, biti glavni autor. Glavni autor je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. U slučaju interdisciplinarnih radova glavnih autora može biti nekoliko, ali samo jedan za pojedinu disciplinu. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje Matični odbor.

Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pristupnik u svim navedenim poljima mora najmanje jednu trećinu od ukupnog broja radova potrebnih za izbor, a koji su zastupljeni u Current Contentsu, objaviti u časopisima s natprosječnim faktorom odjeka za odgovarajuću znanstvenu granu sukladno klasifikaciji Journal Citation Reports – ISI Thompson. Ovaj stavak se ne primjenjuje na izbore u znanstvena zvanja iz polja matematika.

 

1.2. Geoznanosti

 

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima ili drugim publikacijama s međunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

           

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Geografija

Geologija i
mineralogija

Oceanologija

Znanstveni suradnik

3

3

9

Viši znanstveni suradnik

9

9

18

Znanstveni savjetnik

15

15

30

 

U znanstvenoj grani geografija za izbor u znanstvena zvanja pristupnici bi trebali imati barem dvije trećine od navedenog broja radova objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Radovi koji nisu objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu moraju biti zastupljeni u sljedećim sekundarnim bazama podataka relevantnim za geografiju: Science Citation Index, Social Science Citation Index, GeoBase, Current Geographical Publications, Environmental Abstracts, Geosystems GeoArchive, CAB Abstracts, Sage Urban Studies Abstracts. Tri znanstvena rada zastupljena u navedenim bazama podataka mogu se vrednovati kao ekvivalent jednom radu u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.

U znanstvenim granama geologija i mineralogija barem dvije trećine od navedenog broja radova moraju biti objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Radovi koji nisu objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu moraju biti objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom koji su relevantni za te grane.

U znanstvenoj grani oceanologija pristupnik za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika mora imati najmanje pet objavljenih radova u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a do četiri rada u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora. Pristupnik za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika mora imati najmanje 13 objavljenih radova u časopisima koje registrira Current Contents, a do pet radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora. Pristupnik za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika mora imati najmanje 24 objavljena rada u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a do šest radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijalnim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora.

Pri izboru u znanstveno zvanje u svim znanstvenim poljima u području prirodnih znanosti u obzir se uzimaju i radovi u tisku, uz dokaze da je rad prošao recenzentski postupak i da je prihvaćen za objavljivanje.

 

2. Tehničke znanosti

 

Znanstvena zvanja

Broj objavljenih radova

Polja tehničkih znanosti

Arhitektura i urbanizam

A

B

C ili D

A

B

C ili D

Znanstveni
suradnik

1*

2

2/4

1*

2

2/4

Viši znanstveni suradnik

2

3

3/6

1+1 projekt

3

2/3

Znanstveni savjetnik

3

4

4/8

2+2 projekta

4

2/4

 

A) Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u CC-u (Current Contents), SCI-ju (Science Citation Index), SCI – Expandedu.

B) Radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka, kao što su (abecednim redom):

ACM Computing Reviews; Acquatic Sci. & Fisheries Abstracts; Aluminium Industry Abstracts; Analytical Abstracts; Applied Mechanics Reviews; Architectural Periodicals Index; Architectural Publications Index; Arts & Humanities Citation Index; Batiment; Bibliographia Cartographica; BMT Abstract (British Maritime Technology); CAB Abstracts; CAD/CAM Abstracts; Cambridge Scientific Abstract (CSA); Chemical Abstract; Chemical Engineering Abstracts; Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts; Chemischer Informationsdienst; Chemical Safety Newsbase; The International Civil Engineering Abstracts database (bivša CITIS); Civil Engineering Abstracts; Compendex; CompuScience; Computer Literature Index; Computing Reviews; Corrosion Abstracts; Current Bibliography on Science and Technology; Database Francis; Dokumentation Wasser; Energy Science and Technology; Engineered Materials Abstracts; Enviroeng; Environmental Periodicals Bibliography; FLUIDEX; Geoarchive; Geobase; GEOPHOKA; Georef; Geo Struct Info; Geotechnical Abstracts; Health and Safety Science Abstracts; Historic Abstracts; HRIS Abstracts; ICONDA; Information Science Abstracts; INSPEC; International Civil Engineering Abstracts; International Petroleum Abstracts/Offshore Abstracts; ISI Proceedings; ITRD; Marine Technology Abstracts; Maro Polymer notes; Material Science Citation Index; Mathematical Reviews (MathSciNet); Mechanics; Mechanical Engineering Abstracts; Metals Abstracts; Mineralogical Abstracts; PASCAL; Petroleum Abstracts; Petroleum Exploration and Production; RAPRA Rubber and Plastics; Research Alert; SCISEARCH; Science Abstract; Scopus; Shock and Vibration Digest; Social Sciences Citation Index; Textile Technology Digest; The Avery Index to Architectural Periodicals; Theoretical Chemical Engineering Abstracts; Travaux Public; TRIS; Wilson Art Index; Wilson Humanities Index; World Aluminum Abstracts; World Surface Coatings Abstracts; World Textiles; Geoinformation and Landmanagement; Zentralblatt MATH; Referativnyj Žurnale Geografija (Akademija nauk Rusije, Institut naučnoih informacii, Moskva, Russia).

C) Domaći časopisi izvan CC-a i SCI-ja te izvan drugih značajnih baza navedenih pod B.

D) Međunarodni kongresi održani u inozemstvu i Hrvatskoj.

Međunarodni znanstveni skup (konferencija, kongres, simpozij) je skup održan u organizaciji ili pod pokroviteljstvom međunarodne strukovne udruge ili ugledne inozemne institucije, s međunarodnim znanstvenim i recenzentskim odborom. Matični odbor odlučuje o priznavanju međunarodnog statusa za skupove održane u Hrvatskoj na temelju zbornika radova (u svakom se slučaju vrednuju samo potpuni tekstovi, a ne samo sažeci ili prezentacije).

Napomena:

– *Samo u slučaju izbora u zvanje znanstvenog suradnika radovi označeni zvjezdicom mogu vrijediti kao 1 CC ili 2 rada B.

– Ako pristupnik ima po jedan rad više od navedenoga u kategoriji A (tj. znanstveni suradnik 2 CC, viši znanstveni suradnik 3 CC, znanstveni savjetnik 4 CC), onda nije potrebno udovoljavati uvjetima pod B i C/D.

– Ako pristupnik ima jedan rad više iz kategorije B nego što je to navedeno u tablici, nije potrebno udovoljavati uvjetima C/D.

– U polju arhitekture i urbanizma pod projektom se smatra ostvareni arhitektonski projekt ili usvojeni urbanistički ili prostorni plan.

– Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se kako slijedi:

a) do tri autora – svaki po 100%;

b) četiri autora – svaki po 75%;

c) pet autora – svaki po 50%;

d) šest ili više autora – svaki po (100/N)%, N = broj autora.

 

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

 

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu ili Science Citation IndexExpandedu, od čega dvije trećine radova trebaju biti zastupljene u Current Contentsu prema sljedećem:

 

Znanstvena zvanja

Broj objavljenih radova

Znanstveni suradnik

3

Viši znanstveni suradnik

6

Znanstveni savjetnik

12

 

Područno vijeće ne priznaje u kvotu radova one koji imaju više od deset autora, no redoslijed autora nije bitan.

Sažeci kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu i Science Citation IndexExpandedu ne priznaju se u procesu izbora u znanstvena zvanja.

 

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

 

Za izbor u znanstveno zvanje pristupnik mora imati objavljene znanstvene radove u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom koji su zastupljeni u prvoj (a1) skupini baza podataka, radove zastupljene u drugoj skupini baza podataka (a2), odnosno radove u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3) prema sljedećim uvjetima:

           

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

(a1)

(a2)

(a3)

Znanstveni suradnik

2

3

2

Viši znanstveni suradnik

4

6

4

Znanstveni savjetnik

6

12

6

 

U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi koji su zastupljeni u bazama podataka Science Citation IndexExpandedu i Current Contentsu.

Znanstveni radovi druge skupine (a2) su radovi zastupljeni u jednoj od sljedećih sekundarnih publikacija: Agris, Agricola, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Biological Abstract, BIOSIS, Biotechnology Citation Index, CAB Abstracts (sve baze podatka), Chemical Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, GEOBASE. Kada je riječ o radovima interdisciplinarnog karaktera koji u znatnijoj mjeri pripadaju području biotehničkih znanosti, u rad skupine a2 ubrojit će se i onaj koji je zastupljen u nekoj drugoj međunarodno priznatoj sekundarnoj publikaciji o čemu odluku donosi Matični odbor. Znanstveni radovi treće skupine (a3) su radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji ili suorganizaciji međunarodne znanstvene asocijacije s recenzijom uredništva ili radovi objavljeni u zbornicima zastupljenim u SCI – Proceedingsu i/ili CC – Proceedingsu.

Radovi iz skupine a2 mogu se zamijeniti radovima iz skupine a1, a radovi iz skupine a3 mogu se zamijeniti radovima iz skupina a1 ili a2. Pritom rad iz skupine a1 zamjenjuje dva rada skupine a2, a rad iz skupine a2 zamjenjuje dva rada iz skupine a3. Konzistentno, rad skupine a1 može zamijeniti četiri rada skupine a3.

Prihvaćeni patenti, priznati kultivari bilja, pasmine životinja i sojevi mikroorganizama vrednuju se kao radovi skupine a2.

 

5. Društvene znanosti

(1) Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati objavljene znanstvene radove (a2), te posebno radove objavljene u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a1) i to u ukupnom broju prema sljedećoj strukturi:

           

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

(a1)

(a1)+(a2)

Znanstveni suradnik

3

6

Viši znanstveni suradnik

6

14

Znanstveni savjetnik

10

25

 

(2) Međunarodno priznatim časopisom i publikacijom (a1) smatra se časopis i publikacija s barem jednom od ovih značajki:

a) ima međunarodno uredništvo i inozemne recenzente;

b) časopis ili publikacija zastupljena je u jednoj od baza podataka koju svake godine na prijedlog Područnog vijeća za društvene znanosti potvrđuje Nacionalno vijeće za znanost.

(3) Znanstvenim radom smatra se:

a) članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje;

b) poglavlje u knjizi;

c) rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini.

(4) Knjiga se vrednuje kao tri rada u odgovarajućoj kategoriji ako:

a) većim dijelom sadržaja monografski obuhvaća znanstveno područje u kojem se vrši izbor pristupnika;

b) ima recenzije od najmanje dva recenzenta upisana u registar znanstvenika ili od recenzenata iz inozemstva koji svojstvo znanstvenika imaju na temelju propisa svoje države.

(5) Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

– do tri autora: 100%;

– četiri ili pet autora: 50%;

– šest i više autora: 100/N% (N = broj autora).

(6) Najviše jedan rad prihvaćen za objavljivanje može se priznati kao da je objavljen, ali samo uz potvrdu uredništva časopisa ili publikacije da je recenziran i da je prihvaćen za objavljivanje.

Popis bibliografskih baza podataka koje se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova iz kategorije (a1) za izbor u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti su:

Current Contents, Web of Science (SCI, SSCI, AHCI), ABI/INFORM, ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Caredata Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, Criminal Justice Abstractas, Criminal Justice Periodical Index, CSA – Cambridge Scientific Abstracts, Current Law Index, Current Legal Theory, DOIS – Documents in Information Science, EconLitAmerican Economic Association’s electronic database, ERIC – Educational Resources Information, European Legal Journal Index, Francis, Geobase, Human Resources Abstracts, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, Index to Foreign Legal Periodics, Index to Legal Periodicals, Information Science Abstracts, International Labour Documentation, INSPEC, ISI Proceedings, Journal of Economic Literature, LISA – Library and Information Science Abstract, MEDLINE, NCJRS – National Criminal Justice Reference Service Abstracts Database, Neue Kriminologische Literatur, PAIS InternationalPublic Affairs Information Services, Population Demographics, PsychINFO, PsycLit (Psychological Abstracts), CSA – Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstract.

 

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

 

Za izbor u znanstveno zvanje pristupnik mora imati objavljene radove u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim časopisima (a1), a može imati dio i u drugim vrijednim domaćim znanstveno-stručnim časopisima (a2), (ti radovi mogu zamijeniti samo dio radova u ukupnome zbroju). Za zvanja višega znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika očekuje se i jedna odnosno dvije knjige (a3).

 

ZNANSTVENI SURADNIK

 

Očekivanje: Doktorat i najmanje dva znanstvena rada u časopisima na međunarodnoj razini (a1), tri rada ukupno (a1 + a2).

Uvjet: 16 bodova.

 

VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK

 

Očekivanje: Knjiga (a3) i najmanje dva znanstvena rada u časopisima na međunarodnoj razini (a1), četiri rada ukupno (a1 + a2).

Uvjet: (16) + 18 bodova.

 

ZNANSTVENI SAVJETNIK

 

Očekivanje: Knjiga (a3) i najmanje tri znanstvena rada u časopisima na međunarodnoj razini (a1), pet radova ukupno (a1 + a2).

Uvjet: (16 + 18) + 20 bodova.

Ako pristupnik očito zadovoljava očekivane uvjete, stručno povjerenstvo ne mora bodovati radove.

No ako pristupnik zadovoljava po broju radova, ali ne i po opsegu ili vrsnoći, na to stručno povjerenstvo mora upozoriti.

S druge strane, ako pristupnik ne zadovoljava po očekivanu broju radova (npr. ako pristupnik za zvanje znanstvenoga savjetnika nema dvije knjige), predlaže se formula po kojoj se može izračunati jesu li mu radovi istovrijedni (ekvivalentni) očekivanima.

Očekivani se radovi mogu zamijeniti ekvivalentnim radovima, tj. radovima koji prema općim načelima nose isti broj bodova.

Knjige se također trebaju vrednovati po vrsnoći (očekuje se npr. da udžbenik bude pregledni rad, a ne izvorni znanstveni rad; rječnik, gramatika ili kritičko izdanje mogu biti izvorni znanstveni radovi, ali češće su pregledni ili stručni radovi; radovi u katalogu izložbe ili zborniku mogu biti stručni, ali mogu biti i znanstveni).

U slučaju da veći broj autora potpisuje rad, opseg će se pri bodovanju računati ovako: do dva autora 100%, do tri autora 75%, do četiri autora 50%, od pet autora opseg se dijeli brojem autora.

Radovi se navode i ocjenjuju kumulativno (no stečena se prava ne ukidaju) i od posljednjega izbora.

 

OPĆA NAČELA – ELEMENTI ZA FORMULU VRIJEDNOSTI (ILI ISTOVRIJEDNOSTI) U BODOVIMA

 

Opseg rada (O):

Jedan autorski arak teksta (računa se da obuhvaća 16×1.800 slovnih mjesta) vrednovat će se kao jedinica opsega ovako:

– Matični odbor za filologiju: 1 bod (znanost o književnosti), 2 boda (jezikoslovlje, filologija u užem smislu);

– Matični odbor za filozofiju i teologiju: 1,5 bodova;

– Matični odbor za povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologiju, etnologiju i antropologiju: 1 bod.

Mjesto objavljivanja (M):

– Domaći znanstveni časopis ili nakladnik, s recenzijama uglednih stručnjaka (a2): koeficijent 1;

– Strani ili međunarodni časopis ili nakladnik, časopis na međunarodnoj razini, zastupljen u uglednim bibliografijama ili s recenzijom uglednih stručnjaka (a1): koeficijent 1,5.

Vrsnoća rada (V):

– Stručni rad: koeficijent 0,5;

– Pregledni rad: koeficijent 0,75;

– Prethodno priopćenje: koeficijent 0,9;

– Izvorni znanstveni rad: koeficijent 1.

Zbrajaju se autorski arci izvornih znanstvenih, preglednih te stručnih radova, boduju i množe s koeficijentom po mjestu izdavanja (prema skupinama s istim koeficijentom). Za svaki rad (ili podudarnu skupinu radova) vrijedi formula istovrijednosti očekivanima po broju bodova:

Nb = O×V×M.

Ukupan zbroj bodova radova pristupnika:

– za znanstvenoga suradnika mora iznositi najmanje 16 bodova;

– za višega znanstvenog suradnika 34 boda;

– za znanstvenoga savjetnika 54 boda.

Moguće je još u iznimnim slučajevima razlikovati u kategoriji vrsnoće (V) i ove stupnjeve:

– Nova utemeljena teorija: koeficijent 1,5;

– Znanstveno otkriće: koeficijent 2.

Napomena: Područno vijeće smatra da se, radi poticanja interdisciplinarnosti, pri izboru u znanstvena zvanja pristupnicima mogu računati i radovi u publikacijama s drugih znanstvenih područja prema kriterijima nadležnih područnih vijeća i Nacionalnoga vijeća za znanost.

Popis kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti:

a1:

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, Arti musices, Bašćinski glasi, Bogoslovska smotra, Collegium Antropologicum, Crkva u svijetu, Croatica Christiana Periodica, Časopis za suvremenu povijest, Dubrovnik Annals, Filologija, Filozofska istraživanja, Folia Onomastica Croatica, Historijski zbornik, Hortus artium medievalium, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Jezik, Književna smotra, Narodna umjetnost, Opuscula Archaeologica, Povijesni prilozi, Prilozi Instituta za arheologiju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Rad HAZU, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Slovo, Starine, Studia ethnologica Croatica, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Suvremena lingvistika, Synthesis Philosophica, Umjetnost riječi, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Zagreber germanistische Beiträge, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU.

a2:

Acta Iadertina, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Arheološki radovi i rasprave, Asseria, CRIS časopis povijesnoga društva Križevci, Croatian Journal of Philosophy, Čakavska rič, Diacovensia, Diadora, Disputatio philosophica, Ethnologica Dalmatica, Etnološka tribina, Fluminiensia, Gazophylacium, Govor, Histria Antiqua, Histria archaeologica, Hrvatski filmski ljetopis, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Jezikoslovlje, Kačić, Kaj, Latina et Graeca, Metodički ogledi, Nova prisutnost, Numizmatičke vijesti, Obnovljeni život, Osječki zbornik, Peristil, Podravina, Problemi sjevernog Jadrana, Prolegomena, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Riječ, Riječki teološki časopis, Rijeka, Scrinia Slavonica, Senjski zbornik, Služba Božja, Starohrvatska prosvjeta, Strani jezici, Sveta Cecilija, Tonovi, Vjesnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu.

 

Članak 2.

Publikacije koje nemaju ISBN oznaku (za monografske publikacije ili zbornike radova) ili ISSN broj (za periodiku) ne uzimaju se u obzir za vrednovanje znanstvenog rada.

 

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani ovim pravilnikom započet će se primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine.

Do početka primjene uvjeta propisanih ovim pravilnikom primjenjivat će se uvjeti koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Klasa: 640-03/05-08/0003

Urbroj: 533-08-05-1

U Zagrebu, 27. lipnja 2005.

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.