Pravilnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku

NN 86/2005 (15.7.2005.), Pravilnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku

 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

1700

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na osnovi članka 17. stavka 2. i članka 20. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03, 94/04 i 48/05), na sjednici održanoj 6. srpnja 2005. godine u Zagrebu, donijelo je

 

PRAVILNIK

POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
O UNUTARNJEM USTROJU I POSTUPKU

 

Glava I.

OPĆE ODREDBE

 

SADRŽAJ PRAVILNIKA

 

Članak 1.

 

(1) Ovim se pravilnikom uređuje unutarnji ustroj Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (dalje u tekstu: Povjerenstvo) i postupak pred Povjerenstvom, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (dalje u tekstu: Zakon)

(2) Pravila o vođenju predmeta i evidencija o obrascima i o sastavljanju izvješća uredit će se posebnim Pravilnikom.

 

SJEDIŠTE POVJERENSTVA

 

Članak 2.

 

(1) Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Opatička br. 8.

(2) Povjerenstvo zasjeda u svom sjedištu, ali, ako tako odluči, može zasjedati i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj.

 

PEČAT I ZNAK POVJERENSTVA

 

Članak 3.

 

(1) Povjerenstvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 milimetara, koji se sastoji od grba Republike Hrvatske smještenog u sredini, iznad kojeg su u luku ispisane riječi: »Republika Hrvatska«, a ispod, također u luku, riječi: »Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa«, dok je iznad toga, a ispod grba ispisana riječ »Zagreb«.

(2) Pečatom Povjerenstva ovjeravaju se sva pismena koje se otpremaju iz Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo ima štambilj četvrtastog oblika 80x40 mm, u čijem su gornjem dijelu upisane riječi: »Republika Hrvatska, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa«, dok se u donji dio upisuju broj zaprimljenog pismena, datum primitka i broj zaprimljenih priloga.

(4) Povjerenstvo može imati znak čiji se oblik, sadržaj i način uporabe određuje pravilima Povjerenstva.

 

DUŽNOSTI U POVJERENSTVU

 

Članak 4.

 

Dužnosti u Povjerenstvu su predsjednik Povjerenstva i zamjenik predsjednika Povjerenstva.

 

JAVNOST DJELOVANJA POVJERENSTVA

 

Članak 5.

 

(1) Javnost djelovanja Povjerenstva ostvaruje se objavljivanjem virtualnih i tiskanih zbirki akata (odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, izvješća) i pravnih stajališta Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo nakon sjednice može održati konferenciju za novinare.

(3) Članovi Povjerenstva i druge osobe upoznate s postupcima u Povjerenstvu ne mogu davati priopćenja niti podatke o postupcima prije nego budu okončani, osim na način predviđen u stavku 2. ovoga članka.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA POVJERENSTVA

 

Članak 6.

 

(1) Kad Povjerenstvo priređuje međunarodno savjetovanje ili kao domaćin ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju s tijelima koja imaju položaj povjerenstva u drugim zemljama, na postupak prijama i boravka stranih sudionika u Republici Hrvatskoj primjenjuju se pravila državnog protokola.

(2) Poslove iz stavka 1. za potrebe Povjerenstva obavlja Ured za protokol Hrvatskoga sabora.

 

RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANA POVJERENSTVA

 

Članak 7.

 

(1) Povjerenstvo može inicirati postupak razrješenja člana Povjerenstva.

(2) Odluka o iniciranju postupka iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova članova Povjerenstva.

 

IMUNITET ČLANA POVJERENSTVA KOJI NIJE IZ REDOVA ZASTUPNIKA

 

Članak 8.

 

(1) Član Povjerenstva iz reda uglednih javnih djelatnika ima imunitet sukladno Zakonu.

(2) Kad je član Povjerenstva iz reda uglednih javnih djelatnika uhićen, zadržan ili je protiv njega pokrenut kazneni postupak, odgovarajuće državno tijelo dužno je o tome odmah izvijestiti predsjednika Povjerenstva.

 

SLUŽBENA ISPRAVA ČLANA POVJERENSTVA

 

Članak 9.

 

(1) Članu Povjerenstva izdaje se iskaznica u svrhu dokazivanja njegovog položaja pred službenim osobama tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj.

(2) Na iskaznici se nalazi fotografija člana, podaci o identitetu člana i njegovu imunitetu.

 

OSTALA PRAVA ČLANA POVJERENSTVA

 

Članak 10.

 

Član Povjerenstva ima pravo na naknadu troškova nastalih pri obavljanju dužnosti u Povjerenstvu.

 

 

Glava II.

DUŽNOSTI U POVJERENSTVU

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

Članak 11.

 

(1) Predsjednik Povjerenstva zastupa i predstavlja Povjerenstvo pred državnim tijelima Republike Hrvatske, te drugim domaćim i međunarodnim tijelima i ustanovama u zemlji i inozemstvu.

(2) Predsjednik Povjerenstva brine se za očuvanje neovisnog položaja Povjerenstva o svim državnim tijelima, te o osiguranju sredstava potrebnih za rad Povjerenstva.

 

IZBOR PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

 

Članak 12.

 

(1) Predsjednik Povjerenstva bira se na prvoj sjednici Povjerenstva. Prvu sjednicu Povjerenstva saziva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora o imenovanju članova Povjerenstva njegov najstariji član, koji do izbora predsjednika Povjerenstva obnaša dužnost predsjednika.

(2) Svaki član Povjerenstva ima pravo istaknuti po jednog kandidata za predsjednika. Kandidati se prije postupka izbora izjašnjavaju o prihvaćanju kandidature.

(3) Predsjednik Povjerenstva bira se između kandidata, tajnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Povjerenstva.

(4) Predsjednik Povjerenstva ne smije biti član stranke koja obnaša vlast u Republici Hrvatskoj na razini člana parlamentarne većine, člana Vlade Republike Hrvatske ili državnog tajnika. Ako tijekom predsjednikova mandata stranka čiji je on član počne obnašati vlast na razini člana parlamentarne većine, člana Vlade ili državnog tajnika, a predsjednik ostane članom te stranke, prestaje mu dužnost predsjednika Povjerenstva.

(5) U smislu ovog Pravilnika, članom stranke smatra se i osoba koja nije član stranke, ali je član nekih tijela stranke ili je izabran na listi zastupnika te stranke.

(6) Ako u postupku glasovanja nijedan od članova ne dobije većinu glasova svih članova, glasovanje se ponavlja, a u drugom krugu glasuje se za dva člana koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. U slučaju da su dva ili više članova u prvom krugu dobila jednak broj glasova, svi oni imaju pravo biti birani u drugom krugu.

(7) Ako nijedan od kandidata iz stavka 6. ovog članka ne dobije potreban broj glasova, obnašatelj dužnosti predsjednika izvijestit će predsjednika Hrvatskoga sabora da konstituiranje nije uspjelo.

(8) Dužnost predsjednika prestaje:

1. ostavkom,

2. dolaskom na vlast stranke čiji je on član,

3. istekom dana kad je predsjedniku prestao mandat u Hrvatskom saboru.

(9) U razdoblju kad je predsjedniku prestala dužnost, dužnost predsjednika Povjerenstva obnaša zamjenik predsjednika, a izbor novog predsjednika provest će se u roku od 30 dana.

 

POSLOVI PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

 

Članak 13.

 

Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove:

1. priprema, saziva i predsjedava sjednicama Povjerenstva,

2. potpisuje akte donesene na sjednici Povjerenstva,

3. potpisuje zapisnike sa sjednice Povjerenstva, te pojedinačne izvode iz zapisnika,

4. saziva i predsjedava stručnim i radnim sastancima Povjerenstva,

5. skrbi o pravilnoj i učinkovitoj provedbi postupaka pred Povjerenstvom,

6. obavještava Povjerenstvo o pristigloj obavijesti o oduzimanju slobode ili pokretanju kaznenog postupka protiv člana Povjerenstva iz reda uglednih javnih djelatnika,

7. predlaže organizaciju Ureda Povjerenstva,

8. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim aktima Povjerenstva.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

 

Članak 14.

 

(1) Zamjenik predsjednika obavlja poslove predsjednika Povjerenstva u razdoblju njegove odsutnosti ili spriječenosti te druge poslove za koje ga predsjednik Povjerenstva ovlasti.

(2) U razdoblju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Povjerenstva i njegovog zamjenika, poslove iz nadležnosti predsjednika Povjerenstva obavlja najstariji član.

(3) Na izbor zamjenika predsjednika Povjerenstva primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 11. stavak 3 i 6. ovog Pravilnika.

 

IZVJESTITELJ

 

Članak 15.

 

(1) Povjerenstvo može u postupku za odlučivanje o sukobu interesa i u postupku davanja mišljenja imenovati jednog svog člana kao izvjestitelja u predmetu. Izvjestitelja se određuje uz njegovu prethodnu suglasnost i vodeći računa o ravnomjernoj raspodjeli predmeta.

(2) Izvjestitelj je dužan proučiti predmet te obavijestiti Povjerenstvo koje je činjenice potrebno utvrditi i koje dokaze izvesti za donošenje odluke u predmetu. Izvjestitelj predlaže Povjerenstvu nacrt odluke ili mišljenja.

(3) Povjerenstvo može ovlastiti izvjestitelja da uz pomoć Ureda Povjerenstva pribavi i izvede dokaze koji su potrebni za utvrđivanje činjenica.

(4) Izvjestitelj ne može biti član Povjerenstva koji je član iste stranke kao i osoba prema kojoj se vodi postupak, niti povezana osoba u smislu članka 4. Zakona.

 

 

Glava III.

URED POVJERENSTVA

 

URED POVJERENSTVA

 

Članak 16.

 

(1) Ured Povjerenstva obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove Povjerenstva.

(2) Nazivi radnih mjesta u Uredu, poslovi koji se obavljaju na tim radnim mjestima, stručni uvjeti za raspored na radna mjesta i broj uposlenika određuju se općim aktom o radu Stručne službe Hrvatskoga sabora, a na prijedlog predsjednika Povjerenstva.

(3) Ured Povjerenstva, u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, vodi predmete i evidencije sukladno glavi VII. ovog Pravilnika, priređuje nacrte akata povjerenstva, provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo (članak 17. stavak 2. Zakona), nacrt godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru o radu Povjerenstva (članak 17 stavak 5. Zakona); omogućuje javnosti uvid u podatke i isprave sukladno glavi X. ovog Pravilnika, obavlja poslove pisarnice Povjerenstva, poslove izrade nacrta prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Povjerenstva u okviru proračunskih sredstava Stručne službe Hrvatskoga sabora (članak 17. stavak 7. Zakona), prijema stranaka, signiranja i upisa pristigle pošte i zaprimanja podnesaka, unosa podataka otpreme i dostave, te tehničke pripreme materijala za sjednice i stručne sastanke Povjerenstva, kao i druge poslove po nalogu predsjednika Povjerenstva i predstojnika Ureda Povjerenstva.

 

PREDSTOJNIK UREDA POVJERENSTVA

 

Članak 17.

 

(1) Ured Povjerenstva vodi i njime upravlja predstojnik Ureda Povjerenstva.

(2) Predstojnik Ureda je nazočan na sjednici Povjerenstva, a po pozivu predsjednika Povjerenstva može sudjelovati u raspravi.

(3) Predstojnik Ureda odgovoran je za organizaciju rada Ureda Povjerenstva.

(4) Predstojnik Ureda obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom, te druge poslove po nalogu predsjednika Povjerenstva.

 

 

Glava IV.

ZAPISNICI, POZIVI, PODNESCI I DOSTAVA

 

ZAPISNICI

 

Članak 18.

 

(1) O sjednici Povjerenstva, stručnom sastanku, radnjama u postupku za odlučivanje o sukobu interesa pred Povjerenstvom sastavlja se zapisnik. Zapisnik sastavlja osoba koju odredi predsjednik Povjerenstva.

(2) Na pismeno vođenje zapisnika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Zapisnik sjednice Povjerenstva sadrži: popis svih prisutnih i odsutnih članova Povjerenstva i ostalih osoba prisutnih na sjednici, osnovne podatke o radu sjednice i provedenoj raspravi, prijedloge o kojima se glasovalo na sjednici i izreke donesenih odluka i drugih akata. U zapisnik se unosi rezultat glasovanja u pojedinom predmetu. Zapisnik supotpisuju predsjedatelj sjednice ili sastanka i zapisničar, odnosno član Povjerenstva koji provodi radnju.

(4) Povjerenstvo može odlučiti da se sjednica tonski zapisuje. U roku od osam dana od sjednice, zapisničar će sastaviti sažetak zapisnika sa zaključcima.

(5) Ured Povjerenstva, u slučaju iz stavka 4. ovog članka, pohranjuje u evidenciju medij na kojem je sjednica zapisana, te prijepis tonskog zapisa sjednice.

 

POZIV

 

Članak 19.

 

(1) Ispitivanje dužnosnika, povezanih osoba te drugih osoba čiji je iskaz potreban u postupku, osigurava se njihovim pozivanjem.

(2) Poziv upućuje predsjednik Povjerenstva.

(3) Pozivanje se obavlja pisanim putem ili usmeno na zapisnik pred Povjerenstvom. Poziv sadrži: naziv Povjerenstva, ime i prezime osobe koja se poziva, razlog pozivanja, mjesto, dan i sat kada treba doći te isprave koje je pozvana osoba dužna dostaviti ili sa sobom ponijeti.

(4) Poziv se upućuje na adresu na kojoj se očekuje da će dostava biti najlakša i najbrža. U pravilu je to sjedište pravne osobe u kojoj dužnosnik obavlja javnu dužnost, odnosno mjesto zaposlenja, prebivalište, boravište ili mjesto gdje se s razlogom može očekivati da će se zateći dužnosnika ili drugu pozvanu osobu.

(5) Poziv osobama iz stavka 1. ovog članka dostavit će se najmanje 8 dana prije dana osobnog dolaska.

 

PODNESCI I DOSTAVA

 

Članak 20.

 

(1) Akti Povjerenstva dostavljaju se sukladno članku 19. stavak 4. ovog Pravilnika.

(2) Na podneske i dostavu akata Povjerenstva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

 

Glava V.

SJEDNICA POVJERENSTVA, STRUČNI I RADNI SASTANAK

 

SJEDNICA POVJERENSTVA

 

Članak 21.

 

(1) Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

(2) Na zahtjev najmanje tri člana Povjerenstva, predsjednik Povjerenstva mora sazvati sjednicu.

(3) Kada se vodi postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv osobe koja je član iste stranke kao i predsjednik Povjerenstva, sjednicom Povjerenstva može predsjedavati zamjenik predsjednika, a u njegovoj odsutnosti drugi član Povjerenstva koji nije izvjestitelj u tom postupku.

 

POZIV NA SJEDNICU

 

Članak 22.

 

(1) Poziv na sjednicu upućuje se svim članovima u pravilu pet dana prije održavanja sjednice.

(2) Pozivu na sjednicu u pravilu se prilažu radni materijali potrebni za odlučivanje na sjednici.

(3) Predsjednik Povjerenstva može odlučiti da se radni materijali ili dio radnih materijala iz stavka 2. ovog članka ne dostavlja uz poziv na sjednicu, što se u pozivu posebno naznačuje.

(4) Radni materijali iz stavka 3. ovog članka, moraju biti dostupni članovima u Uredu Povjerenstva.

 

DNEVNI RED SJEDNICE

 

Članak 23.

 

(1) Prijedlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik Povjerenstva sukladno zaključku o redoslijedu rješavanja predmeta koje je donijelo Povjerenstvo.

(2) Na početku sjednice predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva da se izjasne o prihvaćanju dnevnog reda.

(3) Svaki član Povjerenstva može tražiti izmjenu, dopunu ili izostavljanje određenih točaka dnevnog reda.

(4) Dnevni red utvrđuje se većinom glasova prisutnih članova.

 

PREKID I NASTAVAK SJEDNICE

 

Članak 24.

 

Ako okolnosti postupka to zahtijevaju, član Povjerenstva može predložiti prekid sjednice. O prekidu i vremenu nastavka sjednice odlučuje se zaključkom većinom glasova svih članova Povjerenstva.

 

ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

 

Članak 25.

 

(1) Predsjednik Povjerenstva može upozoriti, ili udaljiti iz raspravne dvorane drugu osobu koja ometa rad Povjerenstva.

(2) Predsjednik Povjerenstva može privremeno ili trajno prekinuti sjednicu, ako okolnosti u raspravnoj dvorani ne osiguravaju nesmetan tijek zasjedanja.

(3) Predsjednik Povjerenstva može na početku sjednice, vodeći računa o utvrđenom dnevnom redu i učinkovitosti rada Povjerenstva, odrediti dužinu trajanja sjednice u pogledu jedne ili više točaka dnevnog reda kao i ukupno.

 

STRUČNI SASTANAK

 

Članak 26.

 

(1) Stručni sastanak prema potrebi saziva predsjednik Povjerenstva, radi zauzimanja stajališta o pitanjima važnim za rad Povjerenstva.

(2) Na pripremu, vođenje i tijek stručnog sastanaka i donošenje odluka na stručnom sastanku, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na sjednicu Povjerenstva.

 

RADNI SASTANAK

 

Članak 27.

 

(1) Radni sastanak saziva predsjednik Povjerenstva radi prijema, razgovora i razmjene mišljenja i iskustava s predstavnicima domaćih, stranih i međunarodnih tijela, ustanova, organizacija i udruga.

(2) Na pripremu, vođenje i tijek radnog sastanka i donošenje zaključaka i priopćenja, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na sjednicu Povjerenstva.

 

 

Glava VI.

AKTI POVJERENSTVA

 

VRSTE AKATA

 

Članak 28.

 

(1) Akti Povjerenstva su mišljenja, odluke, zaključci, priopćenja i izvješća.

(2) Prema članku 5. stavku 1. Zakona, Povjerenstvo donosi mišljenje o tome je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, na zahtjev dužnosnika ili drugih osoba.

(3) U postupku za odlučivanje o sukobu interesa sukladno članku 18. Zakona, Povjerenstvo donosi odluku.

(4) Zaključkom Povjerenstvo zauzima pravna stajališta o tumačenju i primjeni pojedinih odredaba Zakona, ovog Pravilnika i drugih provedbenih propisa, utvrđuje dnevni red, prihvaća izmjenu dnevnog reda, određuje izvjestitelja, odlučuje o prekidu i nastavku sjednice, te o drugim postupovnim pitanjima.

(5) Povjerenstvo objavljuje priopćenje o pojedinoj odluci, mišljenju, zaključku i izvješću ili o tijeku postupka koji još nije okončan, određenom pitanju važnom za Povjerenstvo ili njezinog člana, koji su od šireg značenja za javnost.

(6) Povjerenstvo, sukladno članka 17. stavak 5. Zakona, jednom godišnje podnosi izvješće o svome radu Hrvatskom saboru.

 

DONOŠENJE AKATA

 

Članak 29.

 

(1) Akti Povjerenstva donose se na sjednici Povjerenstva, nakon provedenog vijećanja i glasovanja, većinom glasova svih članova Povjerenstva.

(2) Ne dobije li predloženi nacrt akta potrebnu većinu glasova, predsjednik Povjerenstva stavlja na glasovanje druge prijedloge iznesene u raspravi.

(3) Prijedlog akta dopunit će se ili izmijeniti u skladu s prijedlogom ili prijedlozima iz stavka 2. ovog članka za koje glasuje većina članova.

(4) Predsjednik Povjerenstva će prije glasovanja u zapisnik izdiktirati prijedlog izreke odluke ili drugog akta. Na isti način će postupiti i u slučaju iz članka18. stavak 4. Pravilnika.

(5) Akti Povjerenstva su konačni i ovršni, te protiv njih nije dopuštena žalba.

 

 

Glava VII.

VOĐENJE PREDMETA I EVIDENCIJA

 

VRSTE PREDMETA I EVIDENCIJA

 

Članak 30.

 

(1) Povjerenstvo će voditi predmete dužnosnika i predmete o sukobu interesa.

(2) Povjerenstvo će voditi evidenciju, mišljenja i pravnih stajališta, godišnjih izviješća, akata o kadrovskim pitanjima, provedbenih propisa, drugih pismena, te zaprimljenih podnesaka i otpremljenih pismena.

 

OZNAKE PREDMETA I EVIDENCIJA

 

Članak 31.

 

Oznake predmeta i evidencija Povjerenstva su:

PSI-PD – predmet dužnosnika

PSI-SI – predmet u postupku o sukobu interesa

PSI-M – evidencija mišljenja i zaključaka o pravnim stajalištima

PSI-GI – godišnje izvješće Povjerenstva

PSI-KP – kadrovska evidencija

PSI-PP – evidencija provedbenih propisa

PSI-R – evidencija razno

U-PSI – knjiga ulaza

I-PSI – knjiga izlaza

 

PREDMET DUŽNOSNIKA

 

Članak 32.

 

(1) Povjerenstvo vodi predmet o svakom dužnosniku. Oznaka predmeta dužnosnika sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), imena i prezimena dužnosnika i godine. Predmet dužnosnika sastoji se od dva dijela: izviješća o imovini i dokumentacije.

(2) Izviješće o imovini u predmetu dužnosnika sadrži izvješće s podacima o dužnosnikovoj imovini, stalnim prihodima, imovini njegovog bračnog druga sukladno članku 7. stavak 1. i 2., i članku 7a. Zakona,

(3) Dokumentacija u predmetu dužnosnika sadrži:

1. izvješće dužnosnika po prestanku obnašanja javne dužnosti sukladno članku 7. stavcima 1. i 2. Zakona,

2. obavijest dužnosnika o naknadama iz drugih djelatnosti koje nisu u suprotnosti s obnašanjem javne dužnosti sukladno članku 10. stavcima 2. i 4. Zakona,

3. obavijest dužnosnika o prihodima po osnovi autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva sukladno članku 10. stavcima 3. i 4. Zakona,

4. obavijest dužnosnika o prijenosu upravljačkih prava na povjerenika sukladno članku 11. stavku 1. Zakona,

5. obavijest povjerenika o stupanju u poslovni odnos s tijelima državne vlasti ili s jedinicama lokalne samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački dio sukladno članku 11. stavku 3. Zakona,

6. obavijest dužnosnika o obavljanju samostalne djelatnosti, obrta ili djelatnosti obiteljskog gospodarstva sukladno članku 11. stavku 9. Zakona,

7. obavijest dužnosnika o svim drugim prihodima izvan redovite plaće i redovitih prihoda sukladno članku 12. stavku 1. Zakona,

8. presliku poreznih prijava dužnosnika kojom se Povjerenstvo obavještava o prihodima izvan redovite plaće i redovitih prihoda sukladno članku 12. stavku 2. Zakona,

9. izvješće dužnosnika o pritisku ili neprimjerenom utjecaju kojem su izloženi u obnašanju javne dužnosti članku 14. stavku 1. Zakona,

10. obavijest o primitku dara ili druge koristi suprotno odredbama Zakona sukladno članku 14. stavku 2. točci 3. Zakona,

11. zahtjev dužnosnika za dobivanje mišljenja o postojanju sukoba interesa sukladno članku 5. Zakona te mišljenje Povjerenstva,

12. podnesci i dopisi koje dužnosnik ili druge osobe u odnosu na dužnosnika dostavljaju Povjerenstvu,

13. druge podatke, obavijesti i prijave sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

(4) Povjerenstvo će propisati obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno članku 7. stavcima 4. i 5., i članku 7a. Zakona.

(5) Povjerenstvo će voditi evidenciju pismena i prihoda iz članka 12. Zakona u predmetu dužnosnika, prema kronološkom redoslijedu u elektroničkom obliku u bazi podataka Povjerenstva koja će sadržavati: naziv podneska, vrstu prihoda i datum primitka prihoda.

 

PREDMET O SUKOBU INTERESA

 

Članak 33.

 

(1) Povjerenstvo vodi predmet za svaki postupak u kojem odluči pokrenuti postupak za odlučivanje o sukobu interesa. Spis predmeta sastoji se od svih podnesaka, dopisa, zapisnika o provedenim radnjama, akata Povjerenstva i drugih pismena.

(2) Oznaka predmeta o sukobu interesa sastoji se od: imena i prezimena dužnosnika i dužnosti koju obavlja. Broj predmeta o sukobu interesa sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), oznake predmeta o sukobu interesa (SI), rednog broja i godine u kojoj je predmet otvoren. Pismena u spisu predmeta označavaju se brojevima prema kronološkom redoslijedu.

 

EVIDENCIJE I OZNAKE

 

Članak 34.

 

(1) Povjerenstvo vodi evidenciju mišljenja koje donosi sukladno članku 5. stavku 1. Zakona i pravnih stajališta. Oznaka evidencije mišljenja i zaključaka o pravnim stajalištima sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), oznake mišljenja ili pravnog stajališta (M), rednog broja i godine u kojoj je nastalo.

(2) Povjerenstvo vodi evidenciju godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o svom radu sukladno članku 17. stavak 5. Zakona. Oznaka godišnjeg izvješća sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), oznake godišnjeg izvješća (GI), oznake godine na koju se odnosi.

(3) Povjerenstvo vodi evidenciju akata kojima se odlučuje o kadrovskim pitanjima (početak i prestanak rada članova, odluke o izboru predsjednika i zamjenika Povjerenstva, prethodna suglasnost za imenovanje razrješenje i premještaj državnih službenika i namještenika Ureda Povjerenstva, mišljenje radi ocjene državnih službenika i namještenika i sl.). Oznaka akta u evidenciji sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), oznake kadrovskih pitanja (KP), rednog broja i godine u kojoj je nastao.

(4) Povjerenstvo vodi evidenciju provedbenih propisa kao što su odluke predstavničkih tijela (Hrvatskoga sabora, županijske skupštine, Skupštine Grada Zagreba, gradskih i općinskih vijeća) da su pojedina trgovačka društva od posebnog državnog, županijskog, gradskog ili općinskog interesa (članak 11. stavak 6. i 7. Zakona), popis javnih dužnosti i javnih dužnosnika (članak 2. stavak 2. Zakona) te relevantnih propisa iz službenih listova i glasila.

(5) Povjerenstvo vodi evidenciju o priopćenjima Povjerenstva, podnescima građana, ustanova i drugih tijela kao što su predstavke i pritužbe vezane za rad Povjerenstva, molbe za pomoć, podnesci u kojima iznose svoja stajališta i sl. Oznaka podneska sastoji se od: oznake Povjerenstva (PSI), oznake evidencije razno (R), rednog broja i godine.

(6) Povjerenstvo vodi knjigu ulaza za sve zaprimljene podneske i knjigu izlaza za sva otpremljena pismena. Oznaka podnesaka i pismena Povjerenstva sastoji se od oznake vrste knjige u koju se upisuje (U ili I), oznake Povjerenstva (PSI), rednog broja pismena i godine. U knjigu ulaza i izlaza, upisuje se oznaka predmeta ili evidencija u koje se pismeno ulaže.

 

 

Glava VIII.

POSTUPAK DAVANJA MIŠLJENJA

 

DAVANJE MIŠLJENJA

 

Članak 35.

 

(1) Ako je dužnosnik u dvojbi je li neko ponašanje ili okolnosti u skladu s načelima javnih dužnosti, uputit će zahtjev Povjerenstvu da donese mišljenje.

(2) Povjerenstvo o zahtjevu odlučuje na sjednici sukladno postupku donošenja akata iz članka 29. ovog Pravilnika.

(3) Ako Povjerenstvo smatra potrebnim provjeriti određene činjenice ili utvrditi nove, može od dužnosnika zatražiti dodatno očitovanje. Povjerenstvo može odrediti izvjestitelja u predmetu.

(4) Povjerenstvo donosi mišljenje tumačenjem odredaba Zakona i njihovom primjenom na činjenice iznesene u zahtjevu i utvrđene u postupku.

(5) Mišljenje Povjerenstva sadrži: naziv Povjerenstva, oznaku odredaba Zakona i ovog Pravilnika o nadležnosti Povjerenstva za donošenje mišljenja, dan kada je doneseno, izreku u kojoj se navodi mišljenje je li određeno ponašanje ili okolnosti u skladu s načelima javnih dužnosti, te obrazloženje u kojem se navodi tko je zatražio mišljenje Povjerenstva i tumačenje odredaba Zakona na kojima se temelji izreka mišljenja.

(6) Ako Povjerenstvo u dvojbi ili utvrdi da postoje razlozi iz članka 36. ovog Pravilnika može pokrenuti postupak za odlučivanje o sukobu interesa. Pri tome će voditi računa o prirodi dužnosti koju dužnosnik obavlja sukladno članka 5. stavak 2. Zakona.

(7) Mišljenje Povjerenstva vodi se u predmetu dužnosnika koji je uputio zahtjev, te u evidenciji mišljenja.

 

 

Glava IX.

POSTUPAK ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

RAZLOZI VOĐENJA POSTUPKA

 

Članak 36.

 

(1) Postupak za odlučivanje o sukobu interesa provodi se kada se dužnosnici nađu u situaciji sukoba interesa prema članku 1. stavku 2. i 3. Zakona ili postupe suprotno članku 3. st. 1. i 3. Zakona.

(2) Povjerenstvo provodi postupak za odlučivanje o sukobu interesa zbog kršenja odredaba Zakona prema dužnosniku koji:

1. ne obavijesti Povjerenstvo o svom imovinskom stanju, izvorima i načinu stjecanja imovine ili u izvješću iz članka 7. i 7.a Zakona navede neistinite podatke,

2. prekrši odredbe članka 6. Zakona o zabranjenim djelovanjima dužnosnika,

3. prekrši odredbe o primanju darova iz članka 8. Zakona

4. prekrši odredbe o naknadama dužnosnika iz članka 9. Zakona,

5. prekrši odredbe o obavljanju drugih poslova dužnosnika iz članka 10. Zakona,

6. prekrši odredbe o članstvu u trgovačkim društvima, upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava iz članka 11. Zakona,

7. prekrši odredbe o registraciji naknada na koje dužnosnici imaju pravo iz članka 12. Zakona,

8. prekrši odredbe o drugim prihodima dužnosnika iz članka 13. Zakona,

9. prekrši odredbe o obavještavanju o utjecaju na nepristranost dužnosnika iz članka 14. Zakona,

10. prekrši odredbe o trajanju obveza iz ovoga Zakona iz članka 15. Zakona.

 

POKRETANJE POSTUPKA

 

Članak 37.

 

(1) Povjerenstvo sukladno članku 18. stavak 1. i 2. Zakona pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa (dalje: postupak) po službenoj dužnosti, na zahtjev dužnosnika, temeljem prijave, i anonimne prijave.

(2) O pokretanju postupka Povjerenstvo odlučuje na sjednici i donosi odluku o pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa prema dužnosniku.

(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka sadrži: oznaku Povjerenstva, izreku o pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa, ime i prezime dužnosnika, dužnost koju obavlja, datum donošenja odluke i obrazloženje.

(4) Prije donošenja odluke o pokretanju postupka Povjerenstvo može u prethodnom postupku zatražiti očitovanje dužnosnika o navodima prijave kao i podatke od drugih osoba ili tijela.

(5) Ako odlučuje o pokretanju postupka temeljem anonimne prijave, Povjerenstvo će u pravilu postupiti sukladno stavka 4. ovog članka.

(6) U postupku za odlučivanje o sukobu interesa neće sudjelovati član Povjerenstva protiv kojeg se vodi postupak.

(7) Na pitanja koja nisu uređena Zakonom ili ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.

 

ODBACIVANJE PRIJAVE

 

Članak 38.

 

(1) Povjerenstvo će odlukom odbaciti prijavu koja mu je dostavljena ako se ne odnosi na povredu odredaba Zakona, ako prijavljena osoba nije dužnosnik u smislu članaka 2. i 21. stavka 3. Zakona, ako se odnosi na ponašanje dužnosnika prije stupanja Zakona na snagu, ili ako je nerazumljiva.

(2) Ako se utvrdi da je za ispitivanje prijave nadležno neko drugo državno tijelo, Povjerenstvo će je dostaviti tom tijelu.

 

OČITOVANJE DUŽNOSNIKA

 

Članak 39.

 

(1) Povjerenstvo će izvijestiti dužnosnika o pokretanju postupka te će zatražiti njegovo očitovanje o navodima prijave u pismenom obliku ili izjavom na zapisnik (članak 18. stavak 3. Zakona).

(2) Očitovanju dužnosnika izjavom na zapisnik nazočan je izvjestitelj u predmetu. Zapisnik potpisuju dužnosnik, izvjestitelj u predmetu i zapisničar. Izvjestitelj u predmetu može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dužnosnika, odrediti da se očitovanje dužnosnika tonski zapiše.

(3) U svrhu dokazivanja činjenica iz očitovanja, Povjerenstvo će zatražiti od dužnosnika da donese isprave i druge dokaze s kojima raspolaže ili koje može pribaviti.

(4) Povjerenstvo će nastaviti postupak i ako se dužnosnik ne očituje o navodima prijave.

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

Članak 40.

 

(1) U dokaznom postupku Povjerenstvo utvrđuje sve činjenice koje su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona. Izvjestitelj u predmetu će sukladno članku 15. stavak 2. ovog Pravilnika izvijestiti Povjerenstvo koje je činjenice potrebno utvrditi i kojim dokazima.

(2) Činjenice se utvrđuju izvođenjem dokaza i neposrednim opažanjem članova Povjerenstva na sjednici Povjerenstva. Iznimno, ako tako odluči Povjerenstvo, činjenice može utvrditi izvjestitelj u postupku, samostalno ili s drugim članovima Povjerenstva izvan sjednice.

(3) Izvođenje dokaza pred Povjerenstvom provodi se:

1. ispitivanjem dužnosnika prema kojem se vodi postupak,

2. ispitivanjem svjedoka,

3. očitovanjem vještaka ili drugih stručnih osoba, odnosno čitanjem njihovog nalaza i mišljenja,

4. čitanjem očitovanja dužnosnika, svjedoka, vještaka, stručnih osoba,

5. čitanjem drugih isprava,

6. gledanjem i slušanjem tehničkih snimaka.

(4) Tijela državne vlasti, tijela područne i lokalne samouprave, tijela s javnim ovlastima i druga nadležna tijela dužna su sukladno članku 18. stavak 7. Zakona, Povjerenstvu na njegov zahtjev bez odgode dostaviti zatražene dokaze i podatke.

(5) Sukladno članku 18. stavak 4. Zakona, Povjerenstvo može zahtijevati od tijela izvršne vlasti da poduzme radnje u svrhu pribavljanja dokaza za utvrđivanje činjenica u postupku.

 

IZVOĐENJE DOKAZA ISPITIVANJEM OSOBA

 

Članak 41.

 

(1) Dužnosnik, svjedoci, vještaci i druge osobe koje Povjerenstvo odluči ispitati u dokaznom postupku pozvat će se sukladno članku 19. ovog Pravilnika.

(2) Osobe se ispituju pojedinačno, bez prisutnosti osoba koje će se kasnije ispitati. Ispitanu osobu Povjerenstvo može ponovno ispitati, a osobe čiji se iskazi ne slažu može suočiti.

(3) Predsjednik Povjerenstva pozvanu osobu najprije pita za ime i prezime, dužnost, o vezi s dužnosnikom protiv kojeg se vodi postupak, te ju upoznaje s razlozima pozivanja. Osoba će se upozoriti da je dužna govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti.

(4) Nakon općih pitanja osoba se poziva da iznese sve što joj je o predmetu poznato te joj se postavljaju pitanja radi provjere, dopune i razjašnjenja. Osoba će se uvijek pitati otkud joj je poznato ono o čemu iskazuje. Pitanja postavlja prvo predsjednik Povjerenstva, izvjestitelj, te drugi članovi Povjerenstva, redoslijedom koji utvrdi predsjednik Povjerenstva.

(5) Osobe koje se ispituju pred Povjerenstvom mogu uskratiti iskaz ako bi se njime izložile kaznenom progonu.

(6) Ne može se ispitati osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja državne, vojne ili službene tajne, osim ako ju je ovlašteno tijelo oslobodilo te dužnosti.

 

VRSTE ODLUKA POVJERENSTVA

 

Članak 42.

 

(1) U postupku za odlučivanje o sukobu interesa Povjerenstvo može donijeti sljedeće odluke:

1. odbaciti prijavu u slučajevima iz čl. 38. ovog Pravilnika,

2. odbiti prijavu ako u postupku utvrdi da dužnosnik nije prekršio odredbe ovog Zakona,

3. ako je primjereno naravi povrede, pozvati dužnosnika da u određenom roku razdjeli svoj privatni od javnog interesa i o tome izvijesti Povjerenstvo,

4. obustaviti postupak sukladno članku 19. stavak 10. Zakona, ako je dužnosnik postupio sukladno točki 3. ovog stavka.

5. utvrditi da je dužnosnik prekršio odredbu članka 7. stavaka 1. i 2., i članka 7a. Zakona, te o tome i posljedici iz članka 7. stavka 3. Zakona obavijestiti javnost i nadležno tijelo.

6. utvrditi da je dužnosnik u sukobu interesa i izreći mu sankciju sukladno članku 19. stavku 3. i 4. Zakona.

(2) Smatrat će se da dužnosnik nije ispunio svoju obvezu prema stavku 1. točki 3. ovog članka, ako u roku određenom u pozivu nije izvijestio Povjerenstvo. U tom slučaju kao i ako posljedice sukoba interesa nije moguće ukloniti, Povjerenstvo će donijeti odluku o sukobu interesa.

(3) U slučaju iz stavka 1. točka 5. ovog Pravilnika, Povjerenstvo će zatražiti od nadležnog tijela da ga u roku od 30 dana obavijesti je li postupilo sukladno članku 7. stavku 3. Zakona. Ako Povjerenstvo ne dobije obavijest ili nadležno tijelo ne uskrati plaću dužnosniku, Povjerenstvo će pozvati voditelja nadležnog tijela na sjednicu.

(4) Sankcije iz članka 19. Zakona mogu se izreći i kumulativno.

 

VIJEĆANJE

 

Članak 43.

 

(1) Nakon završenog dokaznog postupka, izvjestitelj će predložiti Povjerenstvu nacrt odluke i usmeno ga obrazložiti navođenjem svih dokaza i činjenica na kojima se temelji.

(2) Nakon izlaganja izvjestitelja provest će se rasprava o njegovom prijedlogu u kojoj će članovi iznijeti svoje primjedbe, stajališta i prijedloge.

(3) Izlaganju izvjestitelja i raspravi o predmetu prisutni su i savjetnici u Uredu Povjerenstva koji su sudjelovali u ispitnom postupku. Članovi Povjerenstva mogu zahtijevati obavijesti o predmetu i od savjetnika u Uredu Povjerenstva, koji su sudjelovali u dokaznom postupku.

(4) Članovima Povjerenstva bit će dostupni svi zapisnici, dopisi, podnesci i drugi pisani materijali koji čine spis predmeta.

(5) Ako Povjerenstvo utvrdi da na temelju iznijetih činjenica i okolnosti nije moguće donijeti odluku, donijet će zaključak o nadopuni dokaznog postupka.

 

GLASOVANJE

 

Članak 44.

 

(1) Glasovanje se provodi istovremenim dizanjem ruku, poimeničnim izjašnjavanjem sukladno članku 29. ovog Pravilnika.

(2) Predsjedatelj objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu.

(3) Na zahtjev člana, predsjedatelj će odrediti provjeru glasovanja.

(4) Član Povjerenstva može se suzdržati od glasovanja, ako je u postupku povezana osoba, o čemu će prije glasovanja izvijestiti predsjednika. Član Povjerenstva neće glasovati, ako je stranka u postupku.

 

SADRŽAJ ODLUKE POVJERENSTVA

 

Članak 45.

 

(1) Odluka Povjerenstva mora imati uvod, izreku, obrazloženje, a pouku o pravnom lijeku ako je njome izrečena sankcija iz članka 19. stavka 2. Zakona.

(2) Uvod odluke sadrži: naziv Povjerenstva, oznaku predmeta odlučivanja, odredaba Zakona i ovog Pravilnika o nadležnosti Povjerenstva za donošenje odluke, te način donošenja i dan kada je odluka donesena.

(3) Izreka odluke sadrži: ime i prezime osobe prema kojoj se vodi postupak, dužnost na kojoj se nalazi, te odluku Povjerenstva iz članka 42. stavak 1. ovog Pravilnika.

(4) Izreka odluke kojom se utvrđuje da je dužnosnik u sukobu interesa mora sadržavati opis djelovanja ili propusta kojim su povrijeđene odredbe Zakona, naznaku odredaba Zakona koje su povrijeđene, te ako je izrečena, vrstu i mjeru sankcije sukladno članku 19. Zakona.

(5) U obrazloženju odluke Povjerenstvo će izložiti bitni sadržaj podneska kojim je pokrenut postupak, tijek dokaznog postupka koji je proveden te će navesti razloge zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

(6) U pouci o pravnom lijeku odluke kojom se dužnosniku izriče sankcija iz članka 19. stavka 2. Zakona, dužnosnik će se obavijestiti da protiv nje može podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda Upravnom sudu Republike Hrvatske.

(7) Odluka se mora izraditi i otpremiti u roku od trideset dana.

 

IZDVOJENO MIŠLJENJE

 

Član 46.

 

(1) Član Povjerenstva ima pravo na izdvojeno mišljenje o odluci koje je donijelo Povjerenstvo.

(2) Izdvojeno mišljenje izriče se na sjednici na kojoj je Povjerenstvo donijelo odluku. Pismeno izrađeno mišljenje s obrazloženjem dostavit će se Povjerenstvu u roku od 8 dana od njegovog izricanja.

(3) Izdvojeno mišljenje dostavlja se javnosti na jednak način, kao i odluka Povjerenstva na koju se odnosi.

 

 

Glava X.

POSTUPAK S AKTIMA POVJERENSTVA I DOKUMENTACIJOM

 

UVID U PREDMETE, EVIDENCIJE I AKTE POVJERENSTVA

 

Članak 47.

 

(1) Spisi predmeta, evidencije, akti i druga dokumentacija Povjerenstva dostupni su svim članovima Povjerenstva.

(2) Dužnosnik ima pravo osobno razgledati, prepisati ili dobiti presliku isprava pismena iz njegovog predmeta koji vodi Povjerenstvo.

(3) Druge osobe ne mogu izvršiti uvid u isprave i dokumente Povjerenstva, prepisati ih ili preslikati bez pisanog odobrenja predsjednika Povjerenstva.

(4) Javnost djelovanja Povjerenstva ostvaruje se sukladno članku 5. ovog Pravilnika.

 

POHRANA DOKUMENTACIJE POVJERENSTVA

 

Članak 48.

 

(1) Izvornici zapisnika sa sjednica Povjerenstva, čuvaju se u arhivi Povjerenstva.

(2) Spisi i dokumentacija Povjerenstva, čuvaju se u Uredu Povjerenstva.

(3) Spisi i dokumentacija Povjerenstva mogu biti pohranjeni u Hrvatski državni arhiv nakon proteka najmanje deset godina od okončanja postupka pred Povjerenstvom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

 

POVJERLJIVA DOKUMENTACIJA

 

Članak 49.

 

(1) Povjerljiva dokumentacija Povjerenstva su zapisnici o vijećanju i glasovanju, nacrti akata, predložene izmjene i dopune nacrta akata, te podaci i dokumentacija sudova i drugih državnih tijela klasificirani kao državna, vojna, službena, poslovna ili profesionalna tajna, a za koju nije proveden postupak skidanja tajnosti. Povjerljiva dokumentacija ne smatra se dijelom spisa, a pohranjuje se na odgovarajući način uz pripadajući spis.

(2) Pristup i uvid u dokumentaciju iz st. 1. ovog članka, dopušten je samo članovima Povjerenstva i djelatnicima Ureda Povjerenstva.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i postupku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavljenog u »Narodnim novinama« broj 25/04.

 

Broj: PSI-PP-1/05

Zagreb, 6. srpnja 2005.

 

Predsjednik Povjerenstva

Josip Leko, v. r.