Pravilnik o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode u Hrvatskoj obrtničkoj komori, odnosno o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode vezano uz ispite i praktični dio naukovanja u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore

NN 86/2005 (15.7.2005.), Pravilnik o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode u Hrvatskoj obrtničkoj komori, odnosno o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode vezano uz ispite i praktični dio naukovanja u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore

HRVATSKAOBRTNIČKA KOMORA

1707

Na temelju članka 39. Pravilnika o načinu ostvarivanja naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (»Narodne novine« br. 69/04), a u vezi s člankom 54. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 49/03 – pročišćeni tekst), Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2005., donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE U HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI, ODNOSNO O OBLIKU I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA KOJE SE VODE VEZANO UZ ISPITE I PRAKTIČNI DIO NAUKOVANJA U NADLEŽNOSTI HOK-a

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode u Hrvatskoj obrtničkoj komori, odnosno o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode vezano uz ispite i praktični dio naukovanja u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore.

 

Članak 2.

Pedagoška dokumentacija i evidencije koje se vode u Hrvatskoj obrtničkoj komori su:

1. Evidencija naučnika, ugovora o naukovanju i uspjeha na pomoćničkom ispitu,

2. Evidencija licenciranih obrta, trgovačkih društava i izdanih suglasnosti školama za organizaciju praktičnog dijela naukovanja,

3. Obrazac raskida ugovora o naukovanju,

4. Obrazac suglasnosti školi.

 

Članak 3.

Evidencija naučnika, ugovora o naukovanju i uspjeha na pomoćničkom ispitu vodi se za sve naučnike koji pohađaju program naukovanja za vezane obrte, te sadrži:

1. opće podatke (znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, red­ni broj knjige evidencije, naznaku i podatak o rednim brojevima u evidenciji)

2. pregled knjige evidencije naučnika, ugovora o naukovanju i uspjeha na pomoćničkom ispitu (matični broj naučnika, školska godina upisa, ime i prezime naučnika, naziv zanimanja, broj ugovora, broj licence obrta/trgovačkog društva/suglasnosti, vremenski period trajanja ugovora, naziv, ime vlasnika i adresa obrta/trgovačkog društ­va, škole, naziv škole koju naučnika pohađa)

3. podatke o naučniku (matični broj naučnika, ime i prezime naučnika, MBG, ime roditelja, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, državljanstvo naučnika)

4. školsku godinu upisa

5. program za zanimanje koji je naučnik upisao

6. podatke o obrtu (redni broj ugovora, broj licence, ime i prezime obrtnika-ce, naziv i adresa obrta)

7. podatke o školi (naziv i adresa škole)

8. podatke o pomoćničkom ispitu (vrijeme polaganja ispita, opći uspjeh na praktičnom i stručno – teoretskom dijelu ispita, te opći uspjeh ispita)

9. podatke o izdanoj svjedodžbi (naziv zanimanja, broj izdane svjedodžbe, mjesto izdavanja, ime i prezime predsjednika ispitne komisije, bilješka)

Evidencija naučnika i ugovora o naukovanju vodi se u elektronskom obliku, sadrži 100 obrojanih stranica i može se ispisati u svakom trenutku.

Obrazac Evidencije čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 4.

Evidencija licenciranih obrta, trgovačkih društva i izdanih suglasnosti školama za organizaciju praktičnog dijela naukovanja vodi se za sve obrte i trgovačka društva koja su dobila licencu i škole koje su dobile suglasnost, a sadrži:

1. opće podatke o evidenciji (znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, redni broj knjige evidencije, naznaku i podatak o rednim brojevima u evidenciji)

2. pregled knjige evidencije licenciranih obrta, trgovačkih društava i izdanih suglasnosti školama za organizaciju praktičnog dijela naukovanja (broj stranice u knjizi, naziv obrta/trgovačkog društva/škole, mjesto sjedišta, adresa, broj licence, naziv zanimanja, status, broj naučničkih mjesta)

3. podatke o obrtu/trgovačkom društvu/školi (redni broj knjige, stranica upisa, matični broj obrta, naziv, poštanski broj i mjesto sjedišta, ulica i broj)

4. podatke o vlasniku obrta (MBG, ime i prezime)

5. manje za koje se licenca izdaje, broj naučničkih mjesta, temelj izdavanja)

6. podatke o stručnoj osobi (MBG, ime i prezime, podaci o položenoj radnoj pedagogiji)

7. podatke o položenoj radnoj pedagogiji (da li je položena, datum polaganja)

Evidencija licenciranih obrta, trgovačkih društva i izdanih suglasnosti školama za organizaciju praktičnog dijela naukovanja vodi se u elektroničkom obliku, sadrži 100 obrojanih stranica i može se ispisati u svakom trenutku.

Obrazac Evidencije čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 5.

Obrazac raskida ugovora o naukovanju sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, temelj raskida, zanimanje za koje je sklopljen ugovor o naukovanju, datum evidentiranja ugovora, broj pod kojim je ugovor evidentiran, naziv područne obrtničke komore, ime i prezime obrtnika, naziv obrta i adresu, ime i prezime naučnika, mjesto i adresu prebivališta naučnika; naznaku podnositelja zahtjeva; način raskida ugovora; vlastoručni potpis roditelja odnosno staratelja, vlastoručni potpis obrtnika, mjesto i datum raskida, datum evidentiranja raskida ugovora, vlastoručni potpis odgovorne osobe, pečat područne obrtničke komore.

Obrazac raskida tiska se na listu veličine 21 × 29,7 cm, i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Obrazac suglasnosti školi sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnič­ka komora; naziv područne obrtničke komore, broj ugovora, temelj izdavanja, naziv i adresu škole, broj učenika, zanimanje, mjesto i datum izdavanja suglasnosti, potpis tajnika područne obrtničke komore.

Obrazac suglasnosti ispisuje se na listu veličine 21 × 29,7 cm.

 

Članak 7.

Pedagoška dokumentacija koja se vodi vezano uz ispite u nad­ležnosti Hrvatske obrtničke komore je:

1. Radna mapa,

2. Prijavnica za polaganje pomoćničkog ispita,

3. Popis kandidata za polaganje pomoćničkog ispita,

4. Zapisnik o pomoćničkom ispitu,

5. Izvješće o rezultatima na pomoćničkim ispitima.

 

Članak 8.

Radna mapa je obvezni dokument koji vode nastavnik praktič­ne nastave, naučnik i majstor – stručni učitelj do kraja naukovanja i koji je uvjet za polaganje pomoćničkog ispita na kraju školovanja, a sadrži:

1. prilog za naučnika – mapu praktičnog dijela naukovanja koja sadrži:

– opće podatke o školi (naziv, adresa i broj telefona, ime i prezime stručnog učitelja)

– opće podatke o naučniku (ime i prezime naučnika – ce, adresu, broj telefona, ime i prezime roditelja/staratelja, adresa roditelja/staratelja i broj telefona)

– naziv zanimanja

– broj ugovora o naukovanju i naziv područne obrtničke komore koja ga je registrirala

– razred i školsku godinu pohađanja praktične nastave

– opće podatke o obrtu /tvrtki u kojem se izvodi praktični dio naukovanja (naziv obrta – tvrtke, adresa i broj telefona, ime i prezime vlasnika i ime i prezime majstora – stručnog učitelja (predviđeni su podaci za 5 obrta)

– potvrdu škole o položenoj zaštiti na radu, datum i vlastoručni potpis nastavnika iz škole

– pedagošku dokumentaciju (evidencija prisustvovanja prak­tičnom dijelu naukovanja u tvrtki za svaku godinu naukovanja, evidencija prisustvovanja praktičnom dijelu naukovanja u školi za svaku godinu naukovanja, podaci o uspjehu naučnika na praktičnom dijelu naukovanja i vladanju naučnika u školi i u tvrtkama za svaku godinu naukovanja, zapisnik kontrolnog ispita, tri zapisnika izvanrednih kontrolnih ispita)

– dnevnik praktičnog dijela naukovanja (upute za vođenje dnevnika rada, opći primjer operativne pripreme za poduku naučnika)

– program praktičnog dijela naukovanja koji sadrži 30 listova za dnevnik rada

– test zaštite na radu

2. prilog za majstora stručnog učitelja koji sadrži:

– opće upute

– program praktičnog dijela naukovanja (okvirni program praktičnog dijela naukovanja, opći primjer operativne pripreme za poduku naučnika, bilješke uz vježbu, primjer vrednovanja vježbe ili radne zadaće, evidenciju prisustvovanja naučnika u tvrtki za sve godine naukovanja)

– ugovor o suradnji.

Članak 9.

Prijavnica za polaganje pomoćničkog ispita sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, naziv područne obrtničke komore, naziv škole, osnovne podatke o ispitaniku: ime, ime majke i oca i prezime kandidata, MBG, datum i mjesto rođenja, državljanstvo kandidata, ispitni rok i školsku godinu u kojoj se ispit prijavljuje, naziv zanimanja za koji se ispit polaže, redni broj pristupanja ispitu, popis i naziv dokumenata koji se prilažu, mjesto i datum prijave ispita i vlastoručni potpis kandidata.

Obrazac za prijavnicu tiska se na listu veličine 21 × 29,7 cm, i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 10.

Popis kandidata za polaganje pomoćničkog ispita sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, naziv područne obrtničke komore, naziv škole, naziv zanimanja, ispitni rok i školsku godinu polaganja ispit, redni broj od 1 do 40, ime, ime oca i majke i prezime kandidata, mjesto i datum polaganja ispita, potpis predsjednika Ispitne komisije i pečat škole.

Obrazac popisa kandidata za polaganje pomoćničkog ispita tiska se na listu veličine 21 × 29,7 cm, i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 11.

Zapisnik o pomoćničkom ispitu vodi se pojedinačno za svakog učenika koji je prijavio ispit, a sadrži:

1. znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, naziv područne obrtničke komore, naziv škole, naziv obrtničke radionice u kojem je naučnik na naukovanju, naziv zanimanja, osnovne podatke o ispitaniku: ime, ime roditelja i prezime kandidata, MBG, datum, mjesto, općina/grad, županija rođenja, državljanstvo kandidata, redni broj polaganja ispita, broj ugovora o naukovanju:

2. podatke o praktičnom dijelu ispita: praktičnu zadaću i ocjenu tog dijela ispita,

3. podatke o stručno – teoretskom dijelu ispita: broj, postotak ostvarenih bodova i ocjenu pismenog ispita, pitanja usmenog dijela ispita ukoliko je učenik upućen na usmeni dio ispita i opći uspjeh stručno – teoretskog dijela ispita

4. podatke o općem uspjehu na pomoćničkom ispitu i napomene, odnosno izdvojena mišljenja, vrijeme trajanja ispita, mjesto i datum polaganja, potpis članova i predsjednika komisije, pečat škole.

Obrazac zapisnika o pomoćničkom ispitu tiska se na listu veličine 21 × 29,7 cm, i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 12.

Izvješće o rezultatima na pomoćničkim ispitima sadrži: znak i naziv Hrvatska obrtnička komora, naziv područne obrtničke komore, naziv škole, tablicu sa sljedećim podacima: redni broj, naziv zanimanja, broj prijavljenih učenika za ispit, broj učenika koji su pristupili ispitu, broj učenika koji su položili ispit, broj učenika koji nisu položili ispit, broj učenika upućen na popravni ispit po pojedinom zanimanju i ukupan zbroj, mjesto i datum izrade izvješća, potpis tajnika područne obrtničke komore i pečat područne obrtničke komore na području koje se ispit provodi.

Obrazac izvješća o rezultatima na pomoćničkom ispitu tiska se na listu veličine 21 × 29,7 cm, i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 13.

Evidencija naučnika, ugovora o naukovanju i uspjeha na pomoćničkom ispitu i Evidencija licenciranih obrta, trgovačkih društava i izdanih suglasnosti školama vode se u elektronskom obliku i pohranjuju se i čuvaju trajno, na način utvrđen propisima i općim aktima Hrvatske obrtničke komore.

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Broj: 1-102-3597/9-14-2005.

Zagreb, 30. srpnja 2005.

Predsjednik

Hrvatske obrtničke komore

Stjepan Šafran, v. r.