Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

NN 87/2005 (18.7.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

HRVATSKI SABOR

1710

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2381/2

Zagreb, 6. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

 

Članak 1.

U Zakonu o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Pravnu ili fizičku osobu koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske, u postupku pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika pri Zavodu, ako zakonom pitanje zastupanja nije određeno drukčije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, strana pravna ili fizička osoba može samostalno bez zastupnika poduzimati sljedeće radnje:

1. podnositi prijave patenta,

2. poduzimati druge radnje glede utvrđivanja datuma podnošenja prijave patenta,

3. podnositi prijepise prve prijave patenta kad zahtijeva pravo prvenstva iz članka 23. ovoga Zakona,

4. primati obavijesti od strane Zavoda u svezi s postupcima iz točaka od 1. do 3. stavka 2. ovoga članka,

5. plaćati upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu s člankom 16. ovoga Zakona.

(3) U slučaju samostalnog poduzimanja radnji iz stavka 2. ovoga članka, strana pravna ili fizička osoba Zavodu mora dostaviti adresu za dopisivanje koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Ako strana pravna ili fizička osoba ne imenuje zastupnika ili Zavodu ne dostavi adresu za dopisivanje u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka, Zavod će je pisanim putem pozvati da u roku od  tri mjeseca imenuje zastupnika  ili dostavi adresu za dopisivanje.

(5) Ako strana pravna i fizička osoba ne postupi po pozivu Zavoda iz stavka 4. ovoga članka, Zavod će zaključkom odbaciti njezin podnesak i odrediti dostavu pribijanjem na oglasnoj ploči Zavoda.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka upravne pristojbe i naknade troškova za održavanje patenta u vrijednosti može platiti bilo koja osoba.«

 

Članak 2.

U članku 21. točka 3. mijenja se i glasi:

»dio prijave patenta koji na prvi pogled izgleda kao opis izuma, iako taj opis ne zadovoljava sve uvjete propisane ovim Zakonom i Pravilnikom.«

 

Članak 3.

U članku 24. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Ako je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva iz prve prijave podnesena na datum koji je kasniji od datuma na koji istječe razdoblje prvenstva iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelj prijave patenta može podnijeti zahtjev za obnovu prava prvenstva.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od datuma istjecanja razdoblja prvenstva.

(4) Zavod će usvojiti zahtjev za obnovu prava prvenstva, pod uvjetom da podnositelj:

1. navede razloge koji potvrđuju da je do propuštanja roka u kojem se priznaje razdoblje prvenstva došlo unatoč dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti i

2. plati upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka iz članka 16. ovoga Zakona.

(5) Ako podnositelj ne udovolji uvjetima iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev iz stavka 2. ovoga članka odbacuje se zaključkom.«

 

Članak 4.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

 

»Članak 24.a

(1) Podnositelj prijave patenta može podnijeti zahtjev za ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u roku od šesnaest mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi ispravak ili dopuna uzrokovala promjenu datuma prava prvenstva, u roku od šesnaest mjeseci od tako promijenjenog datuma prvenstva, koje god od šesnaestomjesečnog razdoblja istječe prije, pod uvjetom da je takav zahtjev podnesen u roku od četiri mjeseca od datuma pod­nošenja prijave patenta.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan platiti upravne pristojbe i naknade troškova upravnog postupka iz članka 16. ovoga Zakona. Ako u propisanom roku podnositelj ne plati pristojbe i naknade troškova upravnog postupka, zahtjev se odbacuje zaključkom.

(3) Ako je radi ispravka ili dopune zahtijeva za priznanje prava prvenstva promijenjen datum prava prvenstva koje se zahtijeva, rokovi se računaju od promijenjenog datuma prvenstva.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne može se podnijeti nakon što je podnositelj prijave patenta podnio zahtjev za objavu prijave u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave.«

 

Članak 5.

U članku 41. iza riječi: »člankom 5.« dodaju se riječi: »stavkom 6.«.

 

Članak 6.

U članku 57. stavku 5. točki 3. riječi: »članka 23.« zamjenjuju se riječima: »članka 24. i 24.a«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»podnošenje zahtjeva iz članka 57.a«.

 

Članak 7.

Iza članka 57. dodaje se podnaslov i članak 57.a koji glasi:

»9. Nastavak postupka

 

Članak 57.a

(1) Ako je podnositelj prijave ili nositelj patenta propustio u roku izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u vezi s prijavom patenta ili patentom. Zavod će dopustiti nastavak postupka, pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese zahtjev za nastavak postupka i izvrši sve propuštene radnje u propisanom roku i

2. uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka u skladu s člankom 16. ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana kad je saznao za pravne posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako nisu plaćene upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka iz članka 16. ovoga Zakona, smatrat će se da zahtjev za nastavak postupka nije ni podnesen o čemu Zavod donosi zaključak.

(4) Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti ako je propušten rok:

1. iz stavka 2. ovoga članka,

2. za podnošenje zahtjeva iz članka 24. i 24.a ovoga Zakona,

3. za podnošenje prijedloga iz članka 57. ovoga Zakona,

4. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka.

(5) Ako je Zavod udovoljio zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 57. stavka 6. ovoga Zakona.«

 

Članak 8.

U članku 74. stavku 1., riječ: »Pravilnikom« zamjenjuje se riječima: »propisom donesenim na temelju ovoga Zakona«.

 

Članak 9.

U članku 100. stavku 4. riječi: »stavkom 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2. i 3.«.

 

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, s tim da se članak 5. ovoga Zakona primjenjuje od 1. siječnja 2004.

 

Klasa: 381-03/05-01/01

Zagreb, 1. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabor

Vladimir Šeks, v. r.