Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

NN 88/2005 (20.7.2005.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1732

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje u tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva.

 

Članak 2.

 Unutarnje ustrojstvo, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

 

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Tajništvo Ministarstva

3. Uprava za energetiku i rudarstvo

4. Uprava za industriju i privatizaciju

5. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

6. Uprava za međunarodne gospodarske odnose

7. Uprava za poticanje ulaganja i izvoz

8. Ravnateljstvo za robne zalihe

9. Uprava za rad i tržište rada

10. Uprava za mirovinsko i invalidsko osiguranje

11. Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge

12. Uprava za obrt.

 

1. KABINET MINISTRA

 

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ministra i državne tajnike, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacije sa Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ministru i državnom tajniku; poslovi u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, poslovi unutarnje revizije, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ministra i državnih tajnika, poslovi procjenjivanja i povećanja efikasnosti procesa uprav­ljanja rizikom, kontrolom i gospodarenjem.

Pri Kabinetu ministra ustrojavaju se kao samostalni odjeli:

1.1. Odjel za unutarnju reviziju

1.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje.

 

1.1. Odjel za unutarnju reviziju

 

Članak 5.

Odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukov­nom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru, prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova, te godišnjih izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

 

1.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje

 

Članak 6.

U Odjelu za odnose s javnošću i informiranje obavljaju se poslovi komuniciranja s medijima i prezentacije aktivnosti Ministarstva, kao i informiranje unutar Ministarstva, te komunikacija i kontakti s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave kao i pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, te poslovi protokola i druge poslove u okviru svog djelokruga po nalogu ministra.

 

2. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

 

Članak 7.

Tajništvo Ministarstva kao posebna ustrojstvena jedinica, obav­lja administrativne, pravne, upravno-pravne, financijsko-računovodstvene, poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, informatičke poslove, poslove unutarnje kontrole i druge stručne poslove za potrebe Ministarstva, a koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: prati i analizira radne procese u okviru Ministarstva i osigurava učinkovitost u radu, obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, daje mišljenja na pravilnike, naredbe i druge akte radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona iz djelokruga rada Ministarstva, skrbi o stanju kadrova u Ministarstvu, predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika, obavlja financijske, računovodstvene, informatičke, opće i pomoćne tehničke poslove vezane za poslovni objekt, poslove prevođenja, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire i usklađuje sigurnosne poslove i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Tajništva Ministarstva us­trojavaju se:

2.1. Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove

2.2. Odjel za pravne poslove

2.3. Odjel za kadrovske i opće poslove

2.4. Odjel za sigurnosne, pomoćno-tehničke i informatičke poslove.

 

2.1. Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove

 

Članak 8.

Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i izvršava plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, obavlja poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

U sklopu Odjela za financijsko-planske i računovodstvene poslove ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

2.1.2. Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove

2.1.3. Odsjek za javnu nabavu.

 

2.1.1. Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna

 

Članak 9.

Odsjek za planiranje i izvršavanje proračuna organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima i služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, prati izvršenje obveza po kapitalnim projektima i usklađuje evidenciju kapitalne imovine sa stvarnim stanjem, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, sudjeluje na izradi periodičnih obračuna, završnog računa i konsolidiranih izvješća na nivou Razdjela, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

 

2.1.2. Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove

 

Članak 10.

Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove organizira, koordinira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonskim propisima, izvršava plaćanja za odobrene tekuće i kapitalne izdatke po pozicijama Državnog proračuna, obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima, vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstva, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

2.1.3. Odsjek za javnu nabavu

 

Članak 11.

Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o jav­noj nabavi, vrše poslove prijema i raspodjele opreme i materijala te vodi materijalne evidencije o istome, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave te prati izvršavanje istih, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora, vodi evidenciju osnovnih sredstava, te obavlja druge poslove koje odredi tajnik ili ministar neposredno.

 

2.2. Odjel za pravne poslove

 

Članak 12.

Odjel za pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstva, izrađuje naputke radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona, provodi upravni postupak i upravni nadzor iz djelokruga Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s uredima državne uprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak, obavlja poslove prevođenja, te druge poslove iz svog djelokruga.

 

2.3. Odjel za kadrovske i opće poslove

 

Članak 13.

Odjel za kadrovske i opće poslove prati i provodi mjere kadrovske politike ministarstva, obavlja poslove u svezi prijama i rasporeda državnih službenika i namještenika Ministarstva, vodi propisane evidencije i osobne očevidnike, sudjeluje u izradi plana stručnog usavršavanja, prati statusna prava službenika i namještenika te njihov rad i napredovanje u službi; obavlja poslove pisarnice, odnosno prijema i otpreme pošte, dostave pismena, vodi pismohranu; obavlja unutarnju dostavu za potrebe Ministarstva; obavlja poslove prijepisa, umnožavanja materijala te druge poslove iz svog djelokruga.

U sklopu Odjela za kadrovske i opće poslove ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

2.3.1. Odjeljak za kadrovske poslove

2.3.2. Odjeljak za opće poslove.

 

2.3.1. Odjeljak za kadrovske poslove

 

Članak 14.

Odjeljak za kadrovske poslove obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem i rasporedom službenika i namještenika, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika, izrađuje i vodi izvještaje iz područja službeničkih odnosa, obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja službenika i namještenika, obavlja administrativno tehničke poslove u vezi s polaganjem državnih stručnih ispita i osposobljavanjem službenika, izdaje rješenje i potvrde u vezi sa statusnim pravima službenika i namještenika te druge poslove iz svojeg djelokruga.

 

2.3.2. Odjeljak za opće poslove

 

Članak 15.

Odjeljak za opće poslove organizira poslove u vezi rada pisarnice, vodi djelovodnik i upisnik prvostupanjskih i drugostupanjskih predmeta, utvrđuje klasifikacijske oznake predmeta, preuzima pred­mete na otpremu i obavlja administrativno tehničku obradu tih predmeta, ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu, obavlja prijepis teksta, vrši fotokopiranje i umnožavanje, obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte po organizacijskim jedinicama u zgradi i sjedištima organa na području grada Zagreba, te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga.

 

2.4. Odjel za sigurnosne, pomoćno-tehničkei informatičke poslove

 

Članak 16.

Odjel za sigurnosne, pomoćno-tehničke i informatičke poslove obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva, te s tim u vezi priprema planove i predlaže mjere, prati stanje civilnih obrambenih priprema, te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere.

Odjel obavlja pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na koordinaciju u vezi upravljanja i održavanja Poslovnog objekta, vodi brigu o održavanju voznog parka i organizaciju parkirnog prostora, obavlja prijevoz i vanjsku dostavu za potrebe Ministarstva.

Odjel obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, osigurava informacije iz domaćih i stranih baza podataka, međunarodnih, državnih i nevladinih organizacija, te potiče racionalizaciju gospodarstva primjenom informatizacijskih tehnologija, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave. Odjel projektira, koordinira i organizira izradu informacijskih sustava, razvitak komunikacijske mreže, izradu registara, evidencija, šifarnika i potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire sve komplementarne infotehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i namještenike na području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U sklopu Odjela za sigurnosne, pomoćno-tehničke i informatičke poslove ustrojava se:

2.4.1. Odjeljak za sigurnosne i informatičke poslove

2.4.2. Odjeljak za vozni park.

 

2.4.1. Odjeljak za sigurnosne i informatičke poslove

 

Članak 17.

Odjeljak za sigurnosne i informatičke poslove obavlja sigurnosne poslove koji se odnose na cjelovitu zaštitu osoba, imovine i objekata ministarstva, priprema planove i predlaže mjere zaštite, prati stanje civilnih obrambenih priprema, te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere; obavlja informatičke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava ministarstva, brine o tehničkom održavanju računalne opreme, o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava, educira državne službenike i namještenike za rad sa standardnim informatičkim proizvodima, predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava ministarstva, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

2.4.2. Odjeljak za vozni park

 

Članak 18.

Odjeljak za vozni park obavlja i koordinira poslovima održavanja voznog parka, organizacija parkirnog prostora u Poslovnom objektu, obavlja prijevoz i vanjsku dostavu za potrebe Ministarstva, upravlja radom prijevoza državnih dužnosnika i potrebe prijevoza za sve uprave, te nadzire rad svih vozača unutar Odsjeka, vodi brigu o održavanju službenih vozila, vodi sve potrebne evidencije svih vozila Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

3. UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO

 

Članak 19.

Uprava za energetiku i rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove u svezi s energetikom i rudarstvom Republike Hrvatske, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (toplinske energije, elektroenergetike, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina) i rudarstva; planira i predlaže energetsku i rudarsku politiku, strategiju energetskog razvitka te mjere za njenu provedbu, prati i analizira ostvarivanje politike i strategije, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije razvitka energetike, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira izvršavanje energetske bilance, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, prati makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku, prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u svezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnih pravilnika i predlaže visinu tarifnih stavki, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim organima, prati razvoj tržišta energentima, analizira restrukturiranje energetskog sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, elektroenergetike, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike i rudarstva, vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike, obavlja stručne poslove u svezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Upravi za energetiku i rudarstvo ustrojavaju se:

3.1. Odjel za energetiku

3.2. Odjel za rudarstvo

3.3. Odjel za strateško planiranje i energetske bilance.

 

3.1. Odjel za energetiku

 

Članak 20.

Odjel za energetiku obavlja poslove vezane uz energetske bilance Republike Hrvatske, analize tokova energije, zbivanja na svjetskom tržištu energenata, razmatra problematiku cijena energenata, obavlja djelatnosti vezane uz izgradnju energetskih objekata, usklađuje povezivanje energetskih sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, usklađuje razvitak energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za učinkovitu organizaciju energetskih djelatnosti, sudjeluje u izradi zakonske i podzakonske regulative iz područja energetike, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike, sudjeluje u izradi i postupku donošenja tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, izrađuje analize i stručne podloge za odobravanje energetskih investicijskih planova u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, prati stanje razvitka naftnog i plinskog gospodarstva u inozemstvu, predlaže aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Odjelu za energetiku ustrojavaju se:

3.1.1 Odsjek za energetske sustave

3.1.2 Odsjek za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost.

 

3.1.1 Odsjek za energetske sustave

 

Članak 21.

Odsjek za energetske sustave obavlja poslove u svezi s pripremom prijedloga dugoročnih i godišnjih energetskih bilanci Repub­like Hrvatske, kontinuirano prati, analizira i osigurava njihovu provedbu, izrađuje energetsko-gospodarske analize tokova energije, prati utjecaj svjetskog tržišta energenata na domaće, analizira tehno-ekonomske efekte cijena energenata i odnose cijena između pojedinih energenata, obavlja poslove u svezi s planiranjem i izgrad­njom energetskih objekata te njihovim utjecajem na okoliš, ocjenjuje tehničko-sigurnosne analize i procjenu rizika za energetske objekte, usklađuje izradu i operacionalizaciju radova energetskog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, predlaže mjere za usklađivanje razvitka energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za usklađivanje organizacije energetskih djelatnosti s planovima i potrebama Republike Hrvatske, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga zakona i drugih općih i tehničkih propisa iz područja energetike, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba, sudjeluje u izradi i donošenju tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, koordinira izradu i operacionalizaciju elektroenergetskog, plinskog i naftnog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, izrađuje analize i struč­ne podloge za odobravanje razvoja plinskog gospodarstva u državi u skladu s prirodnim mogućnostima i energetskom strategijom, prati preradu, opskrbu i transport nafte i plina, transportne naftne i plinske cjevovodne sisteme u zemlji i veze s europskim sistemima, prati razvitak naftno-plinskog gospodarstva u inozemstvu, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

3.1.2 Odsjek za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost

 

Članak 22.

Odsjek za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost priprema nacionalne programe za učinkovitije korištenje energije i usklađuje njihovu provedbu, prati aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje obnovljivih izvora i novih tehnologija te mjere za uklanjanje prepreka, prati njihovu provedbu, sudjeluje u aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora; organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

3.2. Odjel za rudarstvo

 

Članak 23.

Odjel za rudarstvo obavlja upravne poslove u prvom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina osim građevnog pijeska i šljunka, tehničko-građevnog kamena, te ciglarske gline; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godiš­nju bilancu rezervi mineralnih sirovina; provodi postupke provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina i postupke provjere rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina; obavlja upravni nadzor u tijelima državne uprave u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva; obavlja upravne poslove u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, građevnog pijeska i šljunka, te ciglarske gline; prati poslovanje rudarskih gospodarstvenih subjekata; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarstvenih subjekata; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

U Odjelu za rudarstvo ustrojavaju se:

3.2.1. Odsjek upravnih poslova u rudarstvu

3.2.2. Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu.

 

3.2.1. Odsjek upravnih poslova u rudarstvu

 

Članak 24.

Odsjek upravnih poslova u rudarstvu obavlja upravne poslove u prvom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina osim građevnog pijeska i šljunka, tehničko-građevnog kamena, te ciglarske gline; izdaje odobrenja za istraživanje i eksploatacijska polja mineralnih sirovina; izdaje građevinske i uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja; dodjeljuje rudarske koncesije za izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja; provodi postupke provjere rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina; obavlja upravni nadzor u tijelima državne uprave u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva; obavlja upravne poslove u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena, građevnog pijeska i šljunka, te ciglarske gline; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

3.2.2. Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu

 

Članak 25.

Odsjek gospodarstvenih poslova u rudarstvu vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina te izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina; provodi postupke provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina; vodi katastar istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; prati poslovanje rudarskih gospodarstvenih subjekata; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarstvenih subjekata; utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

3.3. Odjel za strateško planiranje i energetske bilance

 

Članak 26.

Odjel za strateško planiranje i energetske bilance obavlja poslove u vezi s provedbom zacrtane energetske politike Republike Hrvatske odnosno strategije razvitka energetike, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, elektroenergetike, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem električnom energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi programa racionalnog korištenja energije i povećanja energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi energetskih bilanci, kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, priprema za tiskanje publikaciju »Energija u Hrvatskoj«, surađuje s drugim institucijama Republike Hrvatske zaduženim za energetiku.

U Odjelu za strateško planiranje i energetske bilance ustrojavaju se:

3.3.1. Odsjek za energetske bilance, analize i tržište

3.3.2. Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju.

 

3.3.1. Odsjek za energetske bilance, analize i tržište

 

Članak 27.

Odsjek za energetske bilance, analize i tržište obavlja poslove u vezi sa stvaranjem uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, provodi mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem električnom energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, analizira izvršavanje energetske bilance, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima.

 

3.3.2. Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju

 

Članak 28.

Odsjek za zajedničke poslove i međunarodnu suradnju izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, elektroenergetike, nafte i plina. Sudjeluje u izradi zakona i propisa iz područja rudarstva, te u poslovima upravnog postupka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Daje stručna tumačenja, upute i pomoć energetskim subjektima u županijskim uredima iz djelokruga poslova energetike i rudarstva. Koordinira suradnju s tijelima državne uprave i raznim ustanovama, prati usklađenost hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Sudjeluje u provedbi prvostupanjskih i drugostupanjskih upravnih postupka.

 

4. UPRAVA ZA INDUSTRIJU I PRIVATIZACIJU

 

Članak 29.

Uprava za industriju obavlja upravne i stručne poslove iz područja industrije koja je u nadležnosti Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada (prerađivačka industrija, brodogradnja, posebne robe i kemikalije), te ostalih strateških dokumenata iz područja gospodarstva i cjelokupnog održivog razvitka; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; predlaže unapređenja i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva i primjeni suvremene tehnologije u industriji i cjelokupnom gospodarstvu; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije i restrukturiranja pojedinih industrijskih subjekata; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u svezi industrijskog razvitka, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; obavlja upravne poslove i nadzor iz svojeg djelokruga, obavlja upravne i stručne poslove provođenja strategije industrijskog razvitka i industrijske politike; izrađuje analize i prati ostvarivanje planova rada i razvoja industrije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; neposredno primjenjuje zakone i druge propise te osigurava provedbu zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i tvrtkama, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svog djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO; UNDP, UNEP Chemicals, EU/UN i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Srednje Europska Inicijativa i dr.) radi razmjene iskustva; priprema korištenja projekata pružanja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih institucija; obavlja poslove u svezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svog djelokruga rada, sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju teh­ničkog zakonodavstva; obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim pitanjima privatizacije dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske, izradom prijedloga odluka, odnosno drugih pravnih akata za koje je, sukladno propisima iz područja privatizacije i s tim u svezi drugim propisima, nadležno Ministarstvo; provodi upravni nadzor, daje mišljenja i upute u primjeni i provođenju zakona i drugih propisa iz područja privatizacije, obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U sklopu Uprave za industriju i privatizaciju ustrojavaju se:

4.1. Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje;

4.2. Odjel za postupanje posebnim robama i kemikalijama;

4.3. Odjel za brodogradnju;

4.4. Odjel za privatizaciju.

 

4.1. Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje

 

Članak 30.

Odjel za industrijski razvitak i restrukturiranje utvrđuje ciljeve, načela i mjere industrijske politike za izradu nacionalnih strateških dokumenata od interesa za svekoliki razvitak industrije; utvrđuje mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; predlaže odgovarajuće mjere glede usmjeravanja planova razvitka industrije, sukladno s nacionalnom strategijom održivog razvitka; utvrđuje strateške pravce razvitka industrije; predlaže unapređenje i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva u gospodarstvu i primjenama suvremenih tehnologija; surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima te stručnim organizacijama, surađuje s institucijama u zemlji i inozemstvu radi rješavanja problema i razmjene iskustava na području promicanja industrijske proizvodnje; sudjeluje u pripremi rada hrvatskih delegacija za međunarodnu industrijsku suradnju; prati i analizira tendencije i trendove u industrijskoj proizvodnji u svijetu; prati i analizira stanje industrijskih grana, te razvoj i primjenu suvremene tehnike i tehnologije u pojedinim industrijskim granama; prati područja uvoza, izvoza i korištenja industrijskih sirovina i repromaterijala, kao i uvoza i izvoza gotovih proizvoda; prati i analizira razvoj industrijskih kapaciteta proizvodnje i proizvoda; prati statističke pokazatelje u industrijskim granama i djelatnostima; izrađuje analize u svezi sa stanjem u prerađivačkoj industriji iz djelokruga Ministarstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa i koordinira rad Povjerenstva za primjenu offset programa; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga svoga rada, sustavno prati restrukturiranje industrijskih subjekata i po potrebi sudjeluje u njemu, organizira rad stručnih grupa i savjetovanja te uspostavlja i druge kontakte s ciljem poticanja i promicanja industrijskih grana i djelatnosti; izrađuje i provodi tehničke propise, te obavlja druge stručne poslove u svezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva iz područja industrije iz svoje nadležnosti, sa zakonodavstvom Europske unije; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za industrijski razvitak i restruk­turiranje ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1.1. Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije

4.1.2. Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva.

 

4.1.1. Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije

 

Članak 31.

Odsjek za razvoj i restrukturiranje industrije predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz područja prerađivačke industrije, te ostalih strateških dokumenata iz područja gospodarstva i cjelokupnog održivog razvitka; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; predlaže unapređenja i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva i primjeni suvremene tehnologije u industriji i cjelokupnom gospodarstvu; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije i restrukturiranja pojedinih industrijskih subjekata; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvarivanje kontakata s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u svezi industrijskog razvitka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; pred­laže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja teh­ničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; predlaže i sudjeluje u izradi projekata koji se odnose na industrijsko vlasništvo i bolju primjenu novih tehnologija u industriji; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

4.1.2. Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva

 

Članak 32.

Odsjek za implementaciju tehničkog zakonodavstva obavlja stručne poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz područja industrije sa zakonodavstvom Europske unije; izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije novoga i staroga pristupa, a koja su u djelokrugu Uprave za industriju; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupak za ocjenu sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz područja industrije; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva, te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unapređenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenu sukladnosti; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

4.2. Odjel za postupanje posebnim robama i kemikalijama

 

Članak 33.

Odjel za postupanje posebnim robama i kemikalijama izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; izrađuje, predlaže provedbene mjere i nadzire provedbu tih ugovora i konvencija u Republici Hrvatskoj; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima se osigurava njihova provedba i puna primjena, edukacija i osposob­ljavanje određenih subjekata za njihovu provedbu, i pokreće nadležne postupke njihova donošenja; organizira i provodi posebnu edukaciju pravnih subjekata, institucija i šire javnosti u području gospodarenja posebnim robama, te osigurava njihovu pravodobnu i cjelovitu informiranost; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama (UNIDO; UNDP, UNEP Chemicals, INCB – Međunarodni ured za nadzor droga i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, OPCW – Organizacija za zabranu kemijskog oružja i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći u području sigurnog gospodarenja posebnim robama i kemikalijama usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta za ispunjenje preuzetih međunarodnih obveza; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

4.3. Odjel za brodogradnju

 

Članak 34.

Odjel za brodogradnju obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; potiče suradnju brodogradilišta, te suradnju brodograditelja, proizvođača brodske opreme i brodara u Republici Hrvatskoj; surađuje s drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske Unije iz područja brodogradnje.

Odjel za brodogradnju obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, te obavlja nadzor nad poslovanjem brodogradilišta u državnom vlasništvu; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

4.4. Odjel za privatizaciju

 

Članak 35.

Odjel za privatizaciju obavlja upravne i stručne poslove u svezi s pravnim pitanjima privatizacije dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske, izradom prijedloga odluka, odnosno drugih pravnih akata za koje je, sukladno propisima iz područja privatizacije i s tim u svezi drugim propisima, nadležno Ministarstvo; provodi upravni nadzor, daje mišljenja i upute u primjeni i provođenju zakona i drugih propisa iz područja privatizacije, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

5. UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE

 

Članak 36.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem trgovine, tržišta i koordinaciju unutarnjeg tržišta, obavlja poslove vezane za provedbu mjera trgovinske politike, usklađivanje i primjenu tehničkog zakonodavstva i zaštite potrošača Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, elektroničko poslovanje, primjene novih tehnologija, unaprjeđenje tržišta, slobodu kretanja roba, primjenu tehničkog zakonodavstva; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obav­lja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, predlaže i provodi mjere vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja upravne i stručne poslove u vezi elektroničkog potpisa, te prati usklađenost zakonodavstva na području elektroničkog poslovanja i primjene elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, koordinira prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske, praksi i poslovima jedinstvenog tržišta Europske unije, te koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; koordinira upravljanjem cjelokupnog sustava usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo jednoznačno i cjelovito preuzimanje tehničkih propisa u pravni sustav Republike Hrvatske; predlaže i provodi politiku i mjere zaštite potrošača, uključivši i izradu Nacionalnog programa za zaštitu potrošača u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača; prati i predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj savjetovališta za zaštitu potrošača; prati rad i učinkovitost cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; surađuje s udrugama za zaštitu potrošača; izrađuje analize, te predlaže mjere za unaprjeđenje sustava zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove trgovine, tržišta i cijena, te zaštite potrošača; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, ustrojavaju se sljedeći Odjeli:

5.1. Odjel za unaprjeđenje trgovine, tržišta i elektroničku trgovinu

5.2. Odjel za zaštitu potrošača

5.3. Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta.

 

5.1. Odjel za unaprjeđenje trgovine, tržištai elektroničku trgovinu

 

Članak 37.

Odjel za unaprjeđenje trgovine, tržišta i elektroničku trgovinu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine, i elektroničke trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu i elektroničko poslovanje sa zakonodavstvom Europske unije; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obavlja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; predlaže i provodi mjere, vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s elektroničkim potpisom, te prati usklađenost nacionalnog zakonodavstva na području elektroničkog poslovanja i primjene elektroničkog potpisa, sa zakonodavstvom Europske unije; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave, nadležnim za poslove trgovine; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za unaprjeđenje trgovine, tržišta i elektroničku trgovinu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1.1. Odsjek za trgovinu,

5.1.2. Odsjek za tržište i cijene

5.1.3. Odsjek za primjenu novih tehnologija i elektroničku trgovinu

5.1.4. Odsjek za drugostupanjski postupak

5.1.5. Odsjek za provedbu mjera trgovinske politike.

 

5.1.1. Odsjek za trgovinu

 

Članak 38.

Odsjek za trgovinu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; izdaje akte vezane za ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i prometa robe; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

5.1.2. Odsjek za tržište i cijene

 

Članak 39.

Odsjek za tržište i cijene predlaže i provodi gospodarsku politiku s područja tržišta i cijena; obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zbivanjima na području tržišta i cijena; prikuplja i informatič­ki obrađuje podatke o kretanju cijena i marži na području Republike Hrvatske; obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena i po potrebi predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove tržišta i cijena; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

5.1.3. Odsjek za primjenu novih tehnologijai elektroničku trgovinu

 

Članak 40.

Odsjek za primjenu novih tehnologija i elektroničku trgovinu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uvođenje novih oblika i tehnologija u djelatnost trgovine u Republici Hrvatskoj, posebice onih koji se odnose na razvoj elektroničke trgovine s ciljem njenog unaprjeđenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; prati primjenu elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj i poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na elektroničko poslovanje sa zakonodavstvom Europske unije; izdaje dozvole vezane za izdavanje kvalificiranih certifikata davateljima usluga certificiranja; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj; vodi Registar davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj; osigurava izvršenje opoziva svih certifikata koje je izdao davatelj usluga, a koji je iz bilo kojih razloga prekinuo obavljanje djelatnosti izdavanja certifikata i nije osigurao obavljanje te djelatnosti kod drugog davatelja usluga izdavanja certifikata; provodi inspekcijski nadzor nad radom davatelja usluga izdavanja certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja (Nacionalni CA za Republiku Hrvatsku); organizira i provodi donošenje, uvođenje i provedbu odluka koje se odnose na dokumentaciju i procedure vezane za primjenu elektroničkog potpisa; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

5.1.4. Odsjek za drugostupanjski postupak

 

Članak 41.

Odsjek za drugostupanjski postupak provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i obavlja upravni nadzor iz djelokruga Uprave; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; pruža pomoć i surađuje s uredima državne uprave oko primjene zakonskih i drugih propisa, a sve u okviru svoga djelokruga i djelokruga Ministarstva.

 

5.1.5. Odsjek za provedbu mjera trgovinske politike

 

Članak 42.

Odsjek za provedbu mjera trgovinske politike obavlja stručne i upravne poslove u svezi provedbe mjera trgovinske politike, sudjeluje u izradi prijedloga mjera trgovinske politike u svezi izvršavanja međunarodnih ugovora o osiguranju državne sigurnosti, zaštite čovjekove okoline i nadzora izvoza i uvoza pojedinih plemenitih kovina, uključivo i mjere sprečavanja ilegalne trgovine naoružanja i vojne opreme, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme za komercijalne svrhe, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz robe dvojne namjene, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za naoružanje, vojnu opremu i robu dvojne namjene, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine naoružanja, vojne opreme i roba dvojne namjene, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, te izvoz robe dvojne namjene, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, te izvoz robe dvojne namjene, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, te robe dvojne namjene, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme, te robe dvojne namjene, sudjeluje u izradi propisa za provedbu mjera trgovinske politike, daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava u vezi provedbe mjera trgovinske politike.

 

5.2. Odjel za zaštitu potrošača

 

Članak 43.

Odjel za zaštitu potrošača obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja zaštite potrošača; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zaštite potrošača; daje stručna mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom i provedbom propisa iz područja zaštite potrošača, brine o provedbi zakona i drugih propisa iz područja zaštite potrošača; surađuje s nadležnim tijelima za zaštitu potrošača s područja Europske unije; predlaže i prati iz svoje nadležnosti, sadržaj projekata CARDS i ostalih programa Europske unije; izrađuje izvješća radi sustavnog informiranja nadležnih državnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; provodi poslove iz sustava RAPEX iz nadležnosti Ministarstva koji obuhvaća postupak obavješćivanja drugih tijela državne uprave, međunarodnih subjekata o nesigurnim proizvodima; obavlja upravne i stručne poslove u vezi rada udruga i osnivanja i praćenja rada savjetovališta za zaštitu potrošača; obavlja poslove vezane za upis i evidenciju savjetovališta za zaštitu potrošača u Registar savjetovališta za zaštitu potrošača; ocjenjuje stručnu osposobljenost osoba za rad u savjetovalištima; izdaje odobrenja za rad savjetovališta; pruža stručnu pomoć udrugama i savjetovalištima za zaštitu potrošača; surađuje s udrugama za zaštitu potrošača u zemlji i inozemstvu; prikuplja izvješća o svim aktivnostima udruga i savjetovališta za zaštitu potrošača; obavlja poslove vezane uz projekte udruga za zaštitu potrošača; provodi nadzor nad radom udruga i savjetovališta za zaštitu potrošača; obavlja poslove u vezi s izradom Nacionalnog programa zaštite potrošača u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih u Nacionalnom programu zaštite potrošača i o tome izvješćuje Hrvatski sabor; obavlja stručne poslove vezane uz rad Vijeća za zaštitu potrošača; uspostavlja i vodi Centralni informacijski sustav iz područja zaštite potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke koje odsjeku dostavljaju sve nadležne institucije vezane uz provođenje politike zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz edukaciju u odgojno-obrazovnim institucijama, kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača; surađuje s udrugama, drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za zaštitu potrošača ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.2.1. Odsjek za Nacionalni program i Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača

5.2.2. Odsjek za udruge i savjetovališta za zaštitu potrošača i CARDS program.

 

5.2.1. Odsjek za Nacionalni program i Centralni informacijski sustav zaštite potrošača

 

Članak 44.

Odsjek za Nacionalni program i Centralni informacijski sustav zaštite potrošača obavlja poslove u vezi s izradom Nacionalnog programa zaštite potrošača u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih u Nacionalnom programu zaštite potrošača i o tome izvješćuje Hrvatski sabor; obavlja stručne poslove vezane uz rad Vijeća za zaštitu potrošača; uspostav­lja i vodi Centralni informacijski sustav iz područja zaštite potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke koje odsjeku dostavljaju sve nadležne institucije vezane uz provođenje politike zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz edukaciju u odgojno-obrazovnim institucijama kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

5.2.2. Odsjek za udruge i savjetovališta za zaštitu potrošačai CARDS program

 

Članak 45.

Odsjek za udruge i savjetovališta za zaštitu potrošača i CARDS program, obavlja upravne i stručne polove u vezi rada udruga i osnivanja i praćenja rada savjetovališta za zaštitu potrošača; obavlja poslove vezane za upis i evidenciju savjetovališta za zaštitu potrošača u Registar savjetovališta za zaštitu potrošača; ocjenjuje stručnu osposobljenost osoba za rad u savjetovalištima; izdaje odobrenja za rad savjetovališta; pruža stručnu pomoć udrugama i savjetovalištima za zaštitu potrošača; surađuje s udrugama za zaštitu potrošača; prikuplja izvješća o svim aktivnostima udruga i savjetovališta za zaštitu potrošača s ciljem zaštite potrošačkih prava; obavlja poslove vezane uz projekte udruga za zaštitu potrošača; provodi nadzor nad radom udruga i savjetovališta za zaštitu potrošača; obavlja poslove vezane za edukaciju u odgojno-obrazovnim institucijama kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača; obavlja poslove u vezi s prilagodbom Nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja zaštite potrošača; izrađuje nacrte prijedloga zakona i druge propise; izrađuje nacrte prijedloga zakona iz područja zaštite potrošača; daje stručna mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom i provedbom propisa iz područja zaštite potrošača iz djelokruga rada ovoga Ministarstva; brine o provedbi zakona i drugih propisa iz područja zaštite potrošača; surađuje s nadležnim tijelima za zaštitu potrošača s područja Europske unije; predlaže i prati iz svoje nadležnosti, sadržaj projekata CARDS i ostale programe EU; provodi poslove iz sustava RAPEX iz nadležnosti Ministarstva koji obuhvaća postupak obavješćivanja drugih tijela državne uprave, međunarodnih subjekata o nesigurnim proizvodima; izrađuje izvješća radi sustavnog informiranja nadležnih državnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva za potrebe pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz edukaciju u odgojno-obrazovnim institucijama kao i svih zainteresiranih sudionika u provođenju politike zaštite potrošača; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

5.3. Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta

 

Članak 46.

Odjel za koordinaciju unutarnjeg tržišta obavlja upravne i stručne poslove u vezi s koordinacijom unutarnjeg tržišta, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na tržište sa zakonodavstvom Europske unije; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, koordinira prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske, praksi i poslovima jedinstvenog tržišta Europske unije, te koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo jednoznačno i cjelovito preuzimanje tehničkih propisa u pravni sustav Republike Hrvatske; koordinira usklađivanje i provođenje Direktiva starog pristupa i Direktiva novog pristupa; koordinira provođenje propisa iz područja opće sigurnosti proizvoda i propisa o tehničkim zahtjevima za proizvode i o ocjeni sukladnosti tehničkog zakonodavstva; koordinira izradu podzakonskih propisa; koordinira poslovima vezanim uz pristupanje PECA/ACAA sporazumu (Sporazum o Europskoj uniji o uzajamnom priznavanju industrijskih proizvoda i ocjeni sukladnosti); koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o novim tehničkim propisima; surađuje s Hrvatskim zavodom za norme i Hrvatskom akreditacijskom agencijom prilikom objavljivanja propisa novih Hrvatskih normi; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, koordinira prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske praksi i poslovima jedinstvenog tržišta Europske unije, te koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; provodi poslove iz sustava SOLVIT iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove u okviru sustava SOLVIT-a vezanih za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka; sudjeluje u radu Stalnog odbora za unutarnje tržište Europske komisije te raznih drugih foruma i sastanaka vezanih za slobodno kretanje roba, koordinira usklađivanjem i primjenom tehničkog zakonodavstva te koordinira poslovima vezanim za upravljanje cjelokupnim sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo jednoznačno i cjelovito preuzimanje tehničkih propisa u pravni sustav Republike Hrvatske; koordinira usklađivanje i provođenje Direktiva novog i Direktiva starog pristupa; koordinira provođenje propise iz područja opće sigurnosti proizvoda i propise o tehničkim zahtjevima za proizvode i o ocjeni sukladnosti tehničkog zakonodavstva; koordinira izradu podzakonskih propisa; koordinira poslove vezane uz pristupanje PECA/ACAA sporazumu (Sporazum o Europskoj uniji o uzajamnom priznavanju industrijskih proizvoda i ocjeni sukladnosti); koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o novim tehničkim propisima; surađuje s Hrvatskim zavodom za norme i Hrvatskom akreditacijskom agencijom prilikom objavljivanja propisa novih Hrvatskih normi, a u skladu sa Direktivama novog pristupa i Direktivama starog pristupa, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

6. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE GOSPODARSKE ODNOSE

 

Članak 47.

Uprava za međunarodne gospodarske odnose obavlja upravne i stručne poslove u vezi s trgovinskom politikom Republike Hrvatske i njenim uključivanjem u međunarodne gospodarske organizacije, posebice Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i europske trgovinske integracije; prati i promiče gospodarske odnose s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema, usklađuje i vodi aktivnosti u vezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji – WTO-u, osobito one u vezi s ispunjavanjem obveza preuzetih u okviru ove organizacije; priprema, usklađuje i vodi multilateralne trgovinske pregovore u okviru Svjetske trgovinske organizacije – WTO-a, trgovinske pregovore s pojedinim zemljama u vezi sa sklapanjem međunarodnih ugovora, posebice ugovora o slobodnoj trgovini, te skrbi o provedbi tih ugovora; predlaže, provodi i prati mjere trgovinske politike, uključivši i mjere carinske zaštite te zaštite od prekomjernog uvoza, subvencioniranog uvoza i antidampinške mjere; predlaže i prati usklađivanje zakonodavstva na području trgovine, tržišta i poduzetništva sa zakonodavstvom Europske unije; usklađuje aktivnosti i vodi pregovore o članstvu u Europskoj uniji iz područja nadležnosti Ministarstva; vodi pregovore o sklapanju ugovora o zaštiti i poticanju ulaganja i drugih međunarodnih ugovora s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva, predlaže mjere poticanja izvoza i unapređenja svih oblika trgovine, posebice trgovine s inozemstvom, uključivši promociju i promidžbu, s ciljem povećanja izvoza.

U sklopu Uprave za međunarodne gospodarske odnose, ustrojavaju se:

6.1. Odjel za trgovinsku politiku

6.2. Odjel za europske integracije

6.3. Odjel za bilateralne gospodarske odnose

6.4. Odjel za međunarodne institucije.

 

6.1. Odjel za trgovinsku politiku

 

Članak 48.

Odjel za trgovinsku politiku vodi aktivnosti oko članstva Repub­like Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji – WTO-u; predlaže i provodi mjere trgovinske politike; provodi i prati provedbu obveza nastalih sklapanjem trgovinskih ugovora, posebice ugovora o slobodnoj trgovini, sudjeluje u aktivnostima oko priprema za uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju i prati njihovu provedbu; priprema pregovaračke platforme i sudjeluje u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na područja iz nadležnosti Ministarstva sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže izmjene i donošenje zakona sukladno normama Europske unije, provodi i prati provedbu ugovora o slobodnoj trgovini s CEFTA-om i EFTA-om, sudjeluje u radu Pakta o stabilnosti za JI Europu, priprema pregovaračke podloge za vođenje trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije – WTO-a i drugih međunarodnih trgovinskih integracija; provodi međunarodne obveze Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na trgovinsku politiku i trgovinu s inozemstvom, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela ostalih međunarodnih gospodarskih organizacija i institucija, izdaje dozvole za izvoz i uvoz, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za trgovinsku politiku, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

6.1.1. Odsjek za mjere trgovinske politike

6.1.2. Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO.

 

6.1.1. Odsjek za mjere trgovinske politike

 

Članak 49.

Odsjek za mjere trgovinske politike predlaže i provodi mjere trgovinske politike, uključivši i mjere carinske zaštite, zaštite od prekomjernog uvoza, subvencioniranog uvoza i uvoza po dampinškim cijenama; provodi i prati provedbu obveza nastalih sklapanjem trgovinskih ugovora, posebice ugovora o slobodnoj trgovini, vodi trgovinske pregovore na području trgovine industrijskim proizvodima s Europskom unijom, EFTA-om, CEFTA-om, te pregovore o bilateralnim ugovorima o slobodnoj trgovini, provodi međunarodne obveze Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na trgovinsku politiku i trgovinu s inozemstvom, predlaže visinu carinskih stopa za industrijske proizvode, te izrađuje prijedlog Carinske tarife za tekuću godinu, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela ostalih međunarodnih gospodarskih organizacija i institucija, izdaje dozvole za izvoz i uvoz, priprema i provodi propise vezane uz izvoz robe s dvojnom namjenom, surađuje i koordinira suradnju s drugim državnim tijelima i institucijama, predlaže i izrađuje nacrte zakona i drugih propisa iz nadležnosti rada Uprave, prati usklađivanje zakonodavstva na području trgovinske politike sa zakonodavstvom Europske unije, provodi instrumente za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, obavlja poslove i zadatke u vezi s pripremom za pregovore o međunarodnim ugovorima, prati promjene unutar zakonodavstva Europske unije u okviru područja trgovinske politike, prati pravne učinke članstva Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji – WTO-u te daje mišljenja o tim učincima, priprema očitovanja na prijedloge zakona u vezi usklađenosti s multilateralnim trgovinskim sustavom i drugim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, sudjeluje u pripremi materijala vezanih za multilateralne pregovore o pravilima Svjetske trgovinske organizacije – WTO-u, sudjeluje u članstvu Republike Hrvatske u Kimberley procesu i izdaje certifikate za izvoz neobrađenih dijamanata, te surađuje i koordinira suradnju s drugim državnim tijelima i institucijama, daje mišljenja na predmete iz svoga djelokruga, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

6.1.2. Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO

 

Članak 50.

Odsjek za Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO vodi i usklađuje sve aktivnosti u vezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji – WTO-u; surađuje i koordinira suradnju s drugim tijelima državne uprave i institucijama u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji – WTO-u, priprema podloge, vodi i usklađuje multilateralne trgovinske pregovore u okviru ove Organizacije; predlaže mjere prilagodbe trgovinskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske pravilima i normama Svjetske trgovinske organizacije – WTO-u; priprema pregovaračke i analitičke podloge, sudjeluje u pripremi zahtjeva Republike Hrvatske zemljama koje su u postupku primitka u Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO-u na području carina za industrijske proizvode te sudjeluje u tim pregovorima, izrađuje prijedlog platforme za pregovore o pristupu tržištu za industrijske proizvode u okviru WTO-a, daje mišljenja na predmete iz svoga djelokruga, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

6.2. Odjel za europske integracije

 

Članak 51.

Odjel za europske integracije vodi aktivnosti oko koordinacije priprema za uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Ministarstva; usklađuje aktivnosti ostalih uprava Ministarstva u vezi s uključivanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, priprema pregovaračke platforme i sudjeluje u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji i prati njihovu provedbu; poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na sljedeća poglavlja pravne stečevine Europske unije: ekonomski kriteriji, sloboda kretanja robe, sloboda kretanja osoba, tržišno natjecanje, malo i srednje poduzetništvo, te ostala pitanja iz nadležnosti Ministarstva, inicira i predlaže izmjene i donošenje zakona i drugih propisa sukladno s normama Europske unije, pred­laže i skrbi o provedbi tehničke i razvojne pomoći koju Europska unija daje Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na nadležnost Ministarstva, sudjeluje u radu međunarodnih gospodarskih tijela i inicijativa u vezi sa suradnjom u regiji, koordinira suradnju s drugim državnim tijelima i institucijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

 

6.3. Odjel za bilateralne gospodarske odnose

 

Članak 52.

Odjel za bilateralne gospodarske odnose s europskim i izvaneuropskim zemljama predlaže, priprema i provodi gospodarsku suradnju; predlaže i provodi sklapanje ugovora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji i drugih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; predlaže i provodi ugovore o slobodnoj trgovini sa susjednim zem­ljama i zemljama regije; vodi rad mješovitih odbora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji; usklađuje i vodi rad mješovitih odbora za bilateralnu suradnju sa zemljama članicama CEFTA-e; analizira i prati učinke sklopljenih ugovora s tim zemljama i predlaže mjere za unaprjeđenje bilateralnih i multilateralnih gospodarskih i trgovinskih odnosa s njima, prati ostvarivanje gospodarske suradnje s tim zemljama i posebice robne razmjene, te u vezi s tim predlaže mjere za unaprjeđenje suradnje u europskim i izvaneuropskim zemljama, osobito povećanja izvoza, uključivši i poduzimanje mjera promocije i poticanja izvoza; usuglašava i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama u vezi sa gospodarskom suradnjom s tim zemljama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

6.4. Odjel za međunarodne institucije

 

Članak 53.

Odjel za odnose s međunarodnim institucijama sudjeluje u radu međunarodnih gospodarskih tijela i inicijativa u vezi sa suradnjom u regiji, kao što su Jadransko-jonska inicijativa, SECI, SEI; ostvaruje i koordinira suradnju s tijelima ostalih međunarodnih gospodarskih organizacija i institucija (UN, UNCTAD, ECOSOC i sl.), daje mišljenja na pred¬mete iz svoga djelokruga, koordinira suradnju s drugim državnim tijelima i institucijama.

 

7. UPRAVA ZA POTICANJE ULAGANJA I IZVOZ

 

Članak 54.

Uprava za poticanje ulaganja i izvoz obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razradu strategije poticanja ulaganja i izvoza i njihovu provedbu, razvitak slobodnih zona, industrijskih zona, clustera, tehnoloških parkova i distrikata, otklanjanje prepreka ulaganjima, regionalni razvoj, predlaže provođenje mjera gospodarske politike u cilju povećanja domaćih i stranih ulaganja sa svrhom regionalnog razvoja, provodi aktivnosti vezane za promidžbu i promociju uvjeta za ulaganje u hrvatsko gospodarstvo i sigurnost tih ulaganja, sudjeluje u poslovima vezanim uz međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja ulaganja, procjenjuje i odobrava korištenje poticajnih mjera, osniva i prati rad slobodnih zona i skladišta, industrijskih zona, clustera, tehnoloških parkova i distrikata, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, predlaže mjere i aktivnosti za osiguranje i izgradnju mreže potpornih institucija, zona, centara i inkubatora, potiče osnivanje i izgradnju institucionalne podrške poduzetništvu u malom gospodarstvu, povezivanje u jedinstvenu mrežu potpornih institucija u svrhu razvoja poduzetništva, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U sklopu Uprave za poticanje ulaganja i izvoz ustrojavaju se:

7.1. Odjel za poticanje ulaganja i investicije

7.2. Odjel za razvoj slobodnih zona, clustera i potporu izvozu

7.3. Odjel za poduzetničku infrastrukturu.

 

7.1. Odjel za poticanje ulaganja i investicije

 

Članak 55.

Odjel za poticanje ulaganja i investicije obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i unaprjeđenje mogućnosti za privlačenje svih oblika ulaganja i realizaciju investicijskih projekata u Repub­lici Hrvatskoj. Odjel pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima, planira i izrađuje strategiju promocije ulaganja, izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga svoje nadležnosti, surađuje s drugim državnim, lokalnim i gospodarskim institucijama na konkretnim investicijskim projektima do usuglašavanja i realizacije ugovora, predlaže konkretna rješenja pojedinih pitanja, prati realizaciju dogovorenih projekata, identificira probleme nastale u realizaciji konkretnih projekata. Odjel obavlja sve poslove vezane uz provedbu Zakona o poticanju ulaganja u dijelu koji se odnosi na poticajne mjere, carinske i porezne povlastice, zaprima i obrađuje zahtjeve za odobrenje poticajnih mjera, carinskih i poreznih povlastica te o istim vodi evidenciju, predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje, izrađuje periodička izvješća o provedbi strategije poticanja ulaganja, surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u cilju uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja ulaganja i slobodnih zona u Republici Hrvatskoj, te izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja te prati primjenu zakonskih propisa; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

7.2. Odjel za razvoj slobodnih zona, clustera i potporu izvozu

 

Članak 56.

Odjel za razvitak slobodnih zona, clustera i potporu izvozu obav­lja poslove u svezi s osnivanjem slobodnih zona i skladišta, te provodi postupke za donošenje odluka o davanju koncesija za osnivanje slobodnih zona i suglasnosti za osnivanje skladišta, koordinira poslove vezane za utvrđivanje uvjeta za početak rada slobodnih zona i skladišta, vodi registar slobodnih zona i skladišta, industrijskih zona, clustera, tehnoloških parkova i distrikata, prati i analizira rad unutar slobodnih zona i skladišta, clustera, te predlaže mjere za razvoj djelatnosti u njima, obavlja promidžbene, marketinške aktivnosti sa svrhom internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i ciljem poticanja transfera tehnologije, inovacija i znanja, planira i provodi poslove koji se odnose na promidžbeno marketinške aktivnosti s ciljem privlačenja kapitala u industrijske zone, clustere, vodi evidenciju i izrađuje godišnja izvješća o radu slobodnih zona, predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u cilju poboljšanja uvjeta za ulaganje, surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u cilju uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja ulaganja, slobodnih zona, industrijskih zona, clustera, u Republici Hrvatskoj, izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja te prati primjenu zakonskih propisa; obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i unapređenje mogućnosti za poticanje izvoza hrvatskog gospodarstva i unapređenja svih oblika izvoznih aktivnosti hrvatskih gospodarskih subjekata, obavlja poslove analize i praćenja trendova međunarodnih gospodarskih odnosa, te planira i izrađuje strategije promocije izvoza hrvatskih roba i usluga, izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga svoje nadležnosti, Odjel pruža tehničku i savjetodavnu pomoć hrvatskim poduzećima-izvoznicima i surađuje s drugim državnim, lokalnim i gospodarskim institucijama na pojedinim izvoznim projektima i projektima međunarodne trgovine, obavlja sve poslove vezane uz pripremu i provedbu zakonske regulative u domeni poticanja izvoza u dijelu koji se odnosi na odobravanje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz, zaprima i obrađuje zahtjeve za odobrenje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz, o istima vodi evidenciju i nadzire korištenje poticajnih mjera i drugih potpora za izvoz i obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

7.3. Odjel za poduzetničku infrastrukturu

 

Članak 57.

Odjel za poduzetničku infrastrukturu; predlaže mjere i aktiv­nosti za osiguranje i izgradnju mreže potpornih institucija, zona, centara i inkubatora, potiče osnivanje i izgradnju institucionalne podrške poduzetništvu u malom gospodarstvu te njihovo povezivanje u jedinstvenu mrežu potpornih institucija u svrhu razvoja poduzetništva; organizira i osigurava provedbu tih mjera, analizira i prati njihove učinke; predlaže i provodi mjere za poticanje uvođenja novih tehnologija: prati i prikuplja informacije te analizira stanje i sastavlja izvješća o radu potpornih institucija za malo gospodarstvo; koordinira aktivnosti na poticanju ulaganja kroz fondove i brine o ravnomjernijem razvoju jedinica lokalne samouprave; radi izvješća o radu potpornih institucija za malo gospodarstvo; prati provedbu zakona i pod zakonskih propisa iz ovoga područja; nadzire namjensko korištenje sredstava za poduzetničke zone, centre i inkubatore; potiče razvoj i umrežavanje informacijskih baza u malom poduzet­ništvu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, te udrugama poduzetnika: obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

8. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

 

Članak 58.

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o državnim robnim zalihama i to: gospodarske upravne i stručne poslove u svezi s formiranjem, korištenjem i obnavljanjem robnih zaliha i osiguranjem skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha; priprema prijedlog programa robnih zaliha, programa količine i razmještaja i godišnjeg programa stalnih zaliha, kao i druge akte određene zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o investicijskom i tekućem održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene knjigovodstvene poslove državnih robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u Ravnateljstvu za robne zalihe su:

8.1. Odjel za robne zalihe

8.2. Odjel za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske poslove

8.3. Odjel pravnih poslova.

 

8.1. Odjel za robne zalihe

 

Članak 59.

Odjel za robne zalihe prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba s aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Programa stalnih robnih zaliha i Godišnjeg programa stalnih robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenim Godišnjim programom robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje sa robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Odjela, te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva; predlaže i izvršava poslove vezane uz intervenciju na tržištu robama iz robnim zaliha; obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i, sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme u vlasništvu Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način uporabe iste; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme; vrši prikupljanje, obradu i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju sa imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa robnim zalihama; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra – ravnatelja.

 

8.2. Odjel za financijsko-računovodstvene,analitičko-planske poslove

 

Članak 60.

Odjel za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove u svezi: sudjelovanja u izradi programa stalnih robnih zaliha i godišnjeg programa stalnih robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta; izrađuje program sredstava stalnih robnih zaliha, te obavlja kontrolu usklađenosti elemenata programa s financijsko-računovodstvenim propisima; prati izvršavanje i realizaciju financijskog plana, priprema nacrte propisa odnosno dokumenata u dijelu financija i računovodstva, vodi financijsko-knjigovodstvene evidencije i druge odgovarajuće evidencije s područja robnih zaliha; izrađuje financijsko-računovodstvene dokumente, obavlja kontiranje poslovnih događaja, utvrđuje rezultate poslovanja i raspoređuje ostvarena sredstva godišnjim obračunom; prati promjene i stanje stalnih i tržišnih robnih zaliha te daje analitičke pokazatelje i prijedloge mjera, analizira ostvarivanje, raspoređivanje sredstava za formiranje rob­nih zaliha, priprema kalkulativne elemente u postupku kupovine i prodaje robnih zaliha te u svezi uskladištenja, obnavljanja i čuvanja stalnih robnih zaliha;

 

8.3. Odjel pravnih poslova

 

Članak 61.

Odjel pravnih poslova obavlja stručnu obradu svih pravnih dokumenata u svezi poslovanja sa državnim robnim zalihama; pravno uobličava ugovorne i druge odnose, ostvaruje suradnju s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku zaštite interesa Rav­nateljstva u sporovima pred sudovima, organizira poslove u svezi osiguravanja imovine Ravnateljstva, priprema sjednice za robne zalihe; organizira i provodi poslove evidencije i distribucije pošte, arhivske poslove za potrebe Ravnateljstva, tajničke poslove, poslove dostave i otpreme pošte, poslove prijepisa i umnožavanja; obavlja i ostale pravne i opće poslove.

 

9. UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

 

Članak 62.

U Upravi za rad i tržište rada obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na radne odnose, tržište rada i zapošljavanje, kolektivne ugovore i udruge, aktivnosti za promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, korištenje i sudjelovanje u predpristupnim projektima u okviru PHARE programa, usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, i to: normativno uređivanje radnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada, praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, upravno postupanje u vezi primjene propisa tržišta rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama, te promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, registracija udruga, evidencija i praćenje kolektivnih ugovora, promicanje kolektivnog pregovaranja i pružanje stručne pomoći sindikatima i udrugama poslodavaca, provođenje međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, provođenje upravnog nadzora na području tržišta rada i zapošljavanja, praćenje međunarodnih propisa na području rada i tržišta rada, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, provođenje aktivne politike s područja zaštite na radu.

U Upravi za rad i tržište rada ustrojavaju se:

9.1. Odjel radnog prava

9.2. Odjel za tržište rada i zapošljavanje

9.3. Odjel zaštite na radu

9.4. Odjel za upravljanje projektima i programima pomoći Europske unije na području rada i socijalne sigurnosti.

 

9.1. Odjel radnog prava

 

Članak 63.

Odjel radnog prava obavlja poslove vezane za normativno uređivanje radnih odnosa, praćenje sudske prakse s područja rad­nih odnosa, praćenje ostvarivanja prava iz radnih odnosa, izrada pravnih tumačenja glede primjene radno pravnih propisa, upravno postupanje u vezi primjene radno pravnih propisa, pružanje stručne pomoći tijelima, trgovačkim društvima i radnicima, te promicanje trostrane suradnje socijalnih partnera, registracija udruga, evidencija i praćenje kolektivnih ugovora, promicanje kolektivnog pregovaranja i pružanje stručne pomoći sindikatima i udrugama poslodavaca, izrada izvješća, studija i analiza o primjeni propisa i položaju radnika, te praćenje domaćih i stranih propisa na području rada, te drugi poslovi koje odredi ministar.

 

9.2. Odjel za tržište rada i zapošljavanje

 

Članak 64.

U Odjelu za tržište rada i zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi: normativno uređivanje tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invaliditetom), praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, upravno postupanje u vezi primjene propisa tržišta rada i zapošljavanja, pružanje stručne pomoći tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području zapošljavanja i detaširanja radnika, te praćenje istih, upravni i drugi stručni poslovi vezani za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području rada i socijalne sigurnosti, praćenje međunarodnih propisa na području rada i tržišta rada, sudjelovanje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, ispitivanje usklađenosti radno prav­nog zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima europskih integracija, sudjelovanje u izradi propisa na području rada i tržišta rada, izrada izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima s područja rada i socijalne sigurnosti, suradnja s međunarodnim organizacijama, provođenja upravnog nadzora na području tržišta rada i zapošljavanja (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za razvoj i zapošljavanje), drugostupanjskog rješavanja temeljem Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, te druge poslove koje odredi ministar.

 

9.3. Odjel zaštite na radu

 

Članak 65.

U Odjelu zaštite na radu obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani na aktivnu politiku zaštite na radu i to: stvaranje sustava za praćenje broja i vrsta ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, istraživanje rizika glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, davanje prijedloga glede unapređenja zaštite na radu, izrada analiza i stručnih mišljenja na području zaštite na radu, sudjelovanje i predlaganje propisa na području zaštite na radu, organizacija i provođenje stručnih ispita sukladno Zakonu o zaštiti na radu, te druge poslove koje odredi ministar.

 

9.4. Odjel za upravljanje projektima i programima pomoći Europske unije na području radai socijalne sigurnosti

 

Članak 66.

Odjel za upravljanje projektima i programima pomoći Europske unije na području rada i socijalne sigurnosti obavljaju se poslovi vezani uz socijalna pitanja i jednake mogućnosti, korištenje i sudjelovanje u pred-pristupnim projektima u okviru PHARE programa, jednakosti spolova, borbe protiv diskriminacije i mjera Zajednice na području zapošljavanja, provodi vrlo važne aktivnosti koje će omogućiti sudjelovanje Republike Hrvatske u predpristupnim strukturnim fondovima Europske unije, usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i učinkovitim djelovanjem nad­ležnih institucija, te drugi poslovi koje odredi ministar.

 

10. UPRAVA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

Članak 67.

U Upravi za mirovinsko i invalidsko osiguranje obavljaju se upravni i drugi poslovi koji se odnose na sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja i to: normativno uređivanje mirovinskog sustava, osiguravanje provedbe mirovinskih propisa, sudjelovanje u sklapanju i praćenje bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju, izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, provedba upravnog nadzora (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), praćenje kretanja mirovina i drugih mirovinskih primanja, te drugi poslovi koje odredi ministar.

U Upravi za mirovinsko i invalidsko osiguranje ustrojavaju se:

10.1. Odjel za mirovinsko i invalidsko osiguranje

10.2. Odjel za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja.

 

10.1. Odjel za mirovinsko i invalidsko osiguranje

 

Članak 68.

U Odjelu za mirovinsko i invalidsko osiguranje obavljaju se poslovi: normativno uređivanje mirovinskog sustava, osiguravanje provedbe mirovinskih propisa, izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja, provedba upravnog nadzora (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), praćenje kretanja mirovina i drugih mirovinskih primanja, predlaganje aktivnih mjera poboljšanje mirovinskog sustava, te drugi poslovi koje odredi ministar.

 

10.2. Odjel za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja

 

Članak 69.

U Odjelu za bilateralnu suradnju na području socijalnog osiguranja obavljaju se poslovi vezani na predlaganje i sudjelovanje u sklapanju bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju, te praćenje i analiza njihove primjene, kao i sudjelovanje u regionalnim projek­tima vezanim na socijalnu sigurnost, te drugi poslovi koje odredi ministar.

 

11. UPRAVA ZA MALA I SREDNJA TRGOVAČKA DRUŠTVA I ZADRUGE

 

Članak 70.

Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge motri na stanje u području poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu te zadrugarstvu, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva, predlaže, provodi i koordinira mjere i aktivnosti za sustavni razvoj poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih kreditnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške, primjenu inovacija i usklađivanje pravnih propisa; potiče međusobno povezivanje subjekata malog gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati djelovanje i predlaže usklađivanje instrumenata gospodarskog sustava; osmišljava mjere gospodarske politike i analizira njihov utjecaj na razvoj i poslovanje malog gospodarstva, a posebno malih i srednjih trgovačkih društava i zadruga; predlaže i organizira stručno usavršavanje poduzetnika, prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; predlaže i provodi mjere za poticanje međunarodne suradnje, izvoza i ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim i znanstvenim institucijama te predstavnicima poduzetnika u svezi s pripremama i provedbom poticajnih mjera i aktivnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Uprave, daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; prati i predlaže izmjene propisa, priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; vodi upravni postupak i upravni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave ako ti poslovi ili dio tih poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili uprav­ne organizacije u sastavu Ministarstva; prati primjenu i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa.

U Upravi za mala i srednja trgovačka društva i zadruge ustrojavaju se:

11.1. Odjel za razvoj i kreditiranje poduzetništva

11.2. Odjel za stručne programe

11.3. Odjel za zadruge.

 

11.1. Odjel za razvoj i kreditiranje poduzetništva

 

Članak 71.

Odjel za razvoj i kreditiranje poduzetništva motri na stanje u poduzetništvu malih i srednjih trgovačkih društava, te prati proved­bu zakona i podzakonskih propisa iz tog područja; razvija različite oblike institucionalne podrške malog gospodarstva kroz poticanje, obrazovanje i savjetodavne pomoći; predlaže usklađivanje propisa s potrebama maloga gospodarstva; kreira i izrađuje programe kreditiranja i potpora u poduzetništvu; prati međunarodne propise iz ovoga područja; predlaže mjere i programe razvoja malih i srednjih trgovačkih društava; prati postupke i utvrđuje pravce razvoja poduzetništva; razrađuje oblike i načine obrazovanja u poduzetništvu; s naglaskom na informatičko obrazovanje organizira stručno usavršavanje poduzetnika; koordinira aktivnosti na poticanju ulaganja kroz fondove i brine o ravnomjernijem razvoju jedinica lokalne samouprave; daje stručna mišljenja o pojedinim projektima razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, tijelima državne uprave, tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave i drugim institucijama te udrugama poduzetnika u svezi s malim i srednjim trgovačkim društvima; daje stručna mišljenja i objašnjenja iz svog područja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

11.2. Odjel za stručne programe

 

Članak 72.

Odjel za stručne programe izrađuje stručne programe, programe tehničke naravi, daje stručna mišljenja i usmjerava programe inovatora, radi na povezivanju inovatora i poduzetnika, daje stručna mišljenja i ocjene vezano uz ocjene za poticaje u proizvodnji; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja; obavlja stručne poslove u svezi s predlaganjem i provedbom mjera za poticanje i povećanje ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; prati i analizira stanje na području poduzetništva; utvrđuje i predlaže mjere i aktivnosti radi poticanja lokalnih programa razvoja maloga gospodarstva i ulaganja u lokalne programe; predlaže mjere gospodarske politike kojima se potiče ulaganje u subjekte maloga gospodarstva; predlaže mjere razvoja i unapređenja poduzetništva kroz tehnološki razvoj, inovacija i njihove komercijalizacije.

 

11.3. Odjel za zadruge

 

Članak 73.

Odjel za zadruge motri na stanje u zadrugarstvu, predlaže i nadzire provođenje mjera za razvoj zadruga i zadrugarstva; prati i analizira stanje u zadrugarstvu; prati i nadzire provođenje zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva te skrbi o provođenju predloženih mjera; poduzima aktiv­nosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; prati međunarodne propise iz područja zadrugarstva; predlaže i prati stručnu izobrazbu zadrugara i zaposlenih; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave i Hrvatskim savezom zadruga na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institutima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

12. UPRAVA ZA OBRT

 

Članak 74.

Uprava za obrt prati i analizira stanje u obrtništvu; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja u obrtništvu; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj obrtništva te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; poduzima odgovarajuće aktiv­nosti za promidžbu obrtništva i poticanje organiziranog nastupa obrtnika u zemlji i inozemstvu; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; prati međunarodne propise iz područja obrtništva; vodi upravni postupak, upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti uprave ako ti poslovi ili dio poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva; vodi obrtni registar i koordinira poslove izdavanja obrtnica; skrbi o strukovnoj izobrazbi za potrebe obrtništva, cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju; izrađuje obrazovne programe za obrtnička zanimanja, programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja; nadzire postupak izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog djela naukovanja; nadzire polaganje pomoćničkih ispita, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; daje naputke i mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i pod zakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom na rješavanju problema vezanih uz poslovanje obrtnika i uz strukovnu izobrazbu; surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za obrt ustrojavaju se:

12.1. Odjel za razvoj obrta

12.2. Odjel za obrtni registar

12.3. Odjel za strukovno obrazovanje.

 

12.1. Odjel za razvoj obrta

 

Članak 75.

Odjel za razvoj obrta prati i analizira stanje u obrtništvu; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja u obrtništvu; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj obrtništva te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; predlaže programe kojima je cilj razvoj obrtništva; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu obrtništva i poticanje organiziranog nastupa obrtnika u zemlji i inozemstvu; potiče međusobno povezivanje obrtnika te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja i objašnjenja te pruža stručnu pomoć obrtnicima; prati međunarodne propise iz područja obrtništva; surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom na rješavanju problema vezanih uz poslovanje obrtnika, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

12.2. Odjel za obrtni registar

 

Članak 76.

Odjel za obrtni registar koordinira poslove u svezi s upisom obrta u obrtni registar i izdavanjem obrtnica, vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju obrtnog registra, o održavanju, razvoju i unapređivanju informacijskog i komunikacijskog sustava obrtnog registra, te nadzire vođenje obrtnog registra u županijama. Obavlja poslove vezane za komunikacijsko povezivanje postojećih baza podataka u tijelima državne uprave i ostalim institucijama. Izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi s provođenjem zakonskih i pod zakonskih propisa iz svoga djelokruga. Pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme. Administrira aplikacije obrtnog registra i VPN-a u cilju reguliranja pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja. Osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Obavlja dnevno kopiranje eksporta baze na prenosivi medij;. te osigurava potrebne intervencije servisnih službi. Vodi brigu o sigurnosnom pohranjivanju svih podataka središnje baze podataka. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom. Predlaže mjere za unaprjeđenje aplikacije za vođenje obrtnog registra. Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja obrtnika; prati provođenje zakona i pod zakonskih propisa te predlaže izmjene; prati međunarodne propise u području obrtništva te izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva; vodi upravni postupak, upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima, pruža stručnu pomoć obrtnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

12.3. Odjel za strukovno obrazovanje

 

Članak 77.

Odjel za strukovno obrazovanje prati postojeći sustav strukov­nog obrazovanja; poduzima mjere i aktivnosti za sustavni razvoj strukovnog obrazovanja; sastavlja analize i izvješća te predlaže poticajne mjere; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te pred­laže donošenje podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje i usavršavanje; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa; predlaže donošenje programa strukov­nog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za tržište rada za različita obrtnička zanimanja, predlaže donošenje programa polaganja pomoćničkih, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; izrađuje naputke i daje mišljenja u svezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s komorama, obrazovnim ustanovama, tijelima državne uprave i institucijama; vodi upravni postupak, upravni nadzor u upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva posebice u dijelu ispunjavanja posebnih uvjeta za obavljanje vezanih obrta, obavlja upravni i stručni nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog dijela naukovanja; predlaže plan provođenja nadzora; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

 

Članak 78.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Ovlašteni državni tajnik zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju pomoć­nici ministra.

Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.

Na čelu odjela u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva su načelnici.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Na čelu odsjeka u odjelima je voditelj.

 

Članak 79.

Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik ministarstva i pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.

Načelnici Odjela u sastavu tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru i tajniku Ministarstva.

Načelnici Odjela u sastavu Uprava odgovorni su za svoj rad ministru i pomoćniku ministra koji upravlja tom Upravom.

 

Članak 80.

Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.

Kolegij ministra u širem sastavu obuhvaća: državne tajnike, pomoćnike ministra i tajnika ministarstva i tajnika Kabineta ministra.

Kolegij ministra u užem sastavu obuhvaća: državne tajnike, tajnika ministarstva i tajnika kabineta ministra.

Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Kolegija po potrebi.

 

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

 

Članak 81.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva određuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

V. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

 

Članak 82.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave, drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u svezi s obavljanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

 

Članak 83.

Za raspravljanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva ministar osniva stručne savjete, odnosno radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada stručnog savjeta odnosno radne grupe.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 84.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva ministar je dužan donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika u roku 30 dana.

 

Članak 85.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzet­ništva (»Narodne novine«, br. 24/2004 i 55/2004).

 

Članak 86.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 023-03/05-01/23

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.