Odluka o početku rada Carinarnice Varaždin

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o početku rada Carinarnice Varaždin

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1735

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 67/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjed­nici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O POČETKU RADA CARINARNICE VARAŽDIN

 

I.

Carinarnica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu na području:

a) Varaždinske županije, na području gradova Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, te općina Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko;

b) Međimurske županije, na području gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog, te općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec, započinje s radom 14. srpnja 2005. godine.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 413-01/05-01/03

Urbroj: 5030120-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.