Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija

NN 88/2005 (20.7.2005.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija

MINISTARSTVO KULTURE

1748

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA U SVRHU POTICANJA I ZAŠTITE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI MEDIJA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak provođenja javnoga natječaja za dodjelu poticaja iz sredstava državnog proračuna u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija.

 

Članak 2.

Sredstvima iz članka 1. ovoga Pravilnika poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja nakladnika medija koji su utvrđeni člankom 5. stavkom 2. Zakona o medijima.

 

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje programskih sadržaja nakladnika medija iz članka 2. ovoga Pravilnika dodjeljuju se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) što ga raspisuje Ministarstvo kulture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

Članak 4.

Natječaj se raspisuje do kraja svibnja tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web stranici Ministarstva.

Natječaj je otvoren do isteka roka naznačenog u samom tekstu Natječaja, a najmanje mjesec dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Članak 5.

U tekstu Natječaja određuje se dokumentacija potrebna za sudjelovanje u postupku natječaja. Nedokumentirane i neobrazložene prijave neće se razmatrati.

 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi nakladnici medija registrirani sukladno Zakonu o medijima.

 

Članak 7.

Prijave podnesene na Natječaj razmatra i vrednuje stručno-savjetodavno povjerenstvo od pet članova, koje imenuje ministar kulture (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Rad Povjerenstva je javan.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,

2. značenje programa za ostvarenje ciljeva iz članka 5. stavka 2. Zakona o medijima,

3. ekonomičnost i dugoročnost programa,

4. doprinos promicanju hrvatske kulture u svijetu i uključenost u međunarodnu kulturnu suradnju,

5. opći interes za kulturni razvitak,

6. financijska potpora iz drugih izvora.

 

Članak 8.

Povjerenstvo nakon provedenog postupka vrednovanja podnosi svoj prijedlog o dodjeli sredstava Ministarstvu. Prijedlog mora biti obrazložen.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava koju javno objavljuje.

 

Članak 9.

U provođenju odluke o dodjeli sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor s nakladnicima medija koji su izabrani na Natječaju radi ostvarenja programskih sadržaja iz članka 2. ovoga Pravilnika.

 

Članak 10.

Nakladnik medija kojemu je Ministarstvo na temelju Natječaja dodijelilo sredstva koristit će dodijeljena sredstva namjenski, sukladno odluci Ministarstva, prijavi na Natječaj i zaključenom ugovoru.

O korištenju dodijeljenih sredstava nakladnik će Ministarstvu podnositi izvješća.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 612-12/04-01-247

Urbroj: 532-10-03/1-05-08

Zagreb, 6. srpnja 2005.

Ministar

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.