Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

HRVATSKA NARODNA BANKA

1750

Na temelju članka 38. stavka 3. pod I) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i članka 32. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. donio je

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA S INOZEMSTVOM

 

OPĆE ODREDBE

 

I.

Ovom se odlukom određuju uvjeti i način obavljanja platnog prometa između rezidenata i nerezidenata, platnog prometa preko računa nerezidenata u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to obavlja li se plaćanje ili prijenos u stranoj valuti ili u kunama, te plaćanja i prijenosa stranih sredstava plaćanja između računa rezidenata.

 

II.

Platni promet s inozemstvom obavlja se preko računa banaka u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj te preko računa stranih banaka i drugih nerezidenata u bankama u Republici Hrvatskoj.

 

III.

Za potrebe ove odluke koriste se sljedeće definicije:

1. Platni promet s inozemstvom – naplate, plaćanja i prijenosi  s osnove tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja i u kunama između rezidenata i nerezidenata;

2. Banka – financijska institucija koja ima odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke i odobrenje za obavljanje poslova uređenih Zakonom o deviznom poslovanju, banka nerezident koja je na osnovi Zakona o bankama ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na teritoriju Republike Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvitak te Hrvatska narodna banka;

3. Posrednička banka – banka koja nije ni banka nalogodavca niti banka korisnika naplate, a koja sudjeluje u izvršenju platnog prometa s inozemstvom;

4. Transakcija manjeg iznosa – označava naplatu, plaćanje ili prijenos novčanih sredstava u države članice Europske unije ili iz njih, u jednoj od valuta država članica Europske unije, u iznosu čija protuvrijednost ne prelazi 50.000,00 eura;

5. Dan prihvata naloga – dan ispunjenja svih uvjeta koje postavlja banka za izvršenje naloga, uključujući raspoloživost odgovarajućega financijskog pokrića te informacija koje su potrebne za izvršenje tog naloga.

 

IV.

Za transakcije iz točke I. ove odluke upotrebljavaju se nalozi platnog prometa s inozemstvom, čiji su obvezni elementi propisani uputom donesenom na temelju ove odluke.

 

V.

Platni promet s inozemstvom za osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici, stomatolozi, liječnici, umjetnici i sl.) te za obrtnike, trgovce pojedince i druge fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost za koju su registrirane, obavlja se na način propisan za pravne osobe.

 

VI.

(1) Banka nalogodavca, posrednička banka i banka korisnika naplate, dužne su izvršiti nalog u punom iznosu, osim ako nalogodavac nije odredio da troškove izvršenja naloga treba u potpunosti ili djelomično snositi korisnik naplate.

(2) Banka korisnika naplate ne smije umanjiti priljev korisniku naplate za troškove vođenja računa prije odobrenja priljeva sredstava u korist računa korisnika naplate.

 

MEĐUNARODNE POŠTANSKE UPUTNICE

 

VII.

(1) Međunarodnim poštanskim uputnicama rezidenti mogu primati uplate iz inozemstva po nalogu nerezidenata te davati naloge za isplate u inozemstvu u korist nerezidenata. Za izvršenje naloga za isplatu u inozemstvu rezident uplaćuje kune.

(2) Kad se sredstva iz inozemstva uplaćuju u korist rezidenta međunarodnom poštanskom uputnicom, rezident se može odlučiti za isplatu u kunama ili u valuti na koju glasi međunarodna poštanska uputnica.

(3) Najveći iznos isplate u inozemstvu međunarodnom poštanskom uputnicom ne može biti veći od iznosa koji je utvrđen za iznošenje strane gotovine i čekova u inozemstvo prema propisu donesenom na temelju Zakona o deviznom poslovanju.

 

NAPLATE IZ INOZEMSTVA

 

VIII.

(1) Banka je dužna odmah, a najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka obavijesti o odobrenju sredstava u korist njezina računa u inozemstvu ili u drugoj banci u zemlji, obavijestiti svoga klijenta korisnika naplate o priljevu iz inozemstva ili prenijeti sredstava drugoj banci u zemlji, u skladu s instrukcijama na platnom nalogu.

(2) Dužnost banke iz prethodnog stavka odnosi se na obavještavanje klijenata koji su pravne osobe ili fizičke osobe iz točke V. ove odluke, a ostale fizičke osobe korisnike naplate banka je dužna obavijestiti o priljevu iz inozemstva samo onda kada je iznos naplate iz inozemstva veći od 12.500 eura.

(3) Ako rezident korisnik naplate utvrdi netočnost podataka u obavijesti o priljevu iz inozemstva primljenoj od banke, dužan je odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o priljevu, banci dostaviti ispravne podatke za izradu izvješća o naplati iz inozemstva.

(4) Banka korisnika naplate dužna je staviti na raspolaganje korisniku naplate sredstva dobivena iz inozemstva najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka sredstava ili u roku ugovorenom s korisnikom naplate.

(5) Banka nije dužna staviti na raspolaganje korisniku naplate sredstva dobivena realizacijom inozemnog kredita u roku iz prethodnog stavka ako nisu ispunjeni uvjeti određeni odlukom koja regulira prikupljanje podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.

 

IX.

Kada iznos naplate prelazi protuvrijednost za koju se prema Zakonu o sprječavanju pranja novca utvrđuje identitet stranke, banka mora prije odobravanja priljeva sredstava u korist računa korisnika naplate ili prijenosa sredstava drugoj banci u zemlji imati podatak o nazivu/imenu i sjedištu/prebivalištu inozemnog nalogodavca. Ako banka ne može pribaviti taj podatak, dužna je primljeni iznos vratiti banci pošiljatelja najkasnije u roku od deset radnih dana od dana primitka naloga.

 

X.

(1) Kada je korisnik naplate fizička osoba, osim fizičkih osoba navedenih u točki V. ove odluke, banka može odobriti priljev sredstava u korist računa ili štednog uloga korisnika naplate ili na njegov izričit zahtjev isplatiti priljev u gotovini.

(2) Kada je banka izvršila isplatu priljeva u gotovini, dužna je čuvati dokumente na temelju kojih je identificirala stranku i isplatne dokumente najmanje pet godina od dana kad je isplata obavljena.

 

PLAĆANJA U INOZEMSTVO

 

XI.

Za plaćanje u inozemstvo ili na račun nerezidenta nalogodavac daje banci odgovarajući nalog za plaćanje koji je ispravan:

– ako sadrži podatke i potpis nalogodavca propisane uputom donesenom na temelju ove odluke;

– ako mu je priložen dokument na temelju kojeg se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja i ostali prilozi propisani uputom;

– ako je za taj nalog u banci osigurano pokriće u valuti plaćanja.

 

XII.

(1) Iznimno od odredaba točke XI. ove odluke, banka s klijentom može pismeno ugovoriti da nalogu za plaćanje nije potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja. U tom slučaju nalogodavac je dužan čuvati dokumente kojima se dokazuje obveza i određuje osnova plaćanja u roku i u obliku propisanom stavkom 2. ove točke, te ih na zahtjev banke ili tijela nadležnih za deviznu kontrolu mora dati na uvid.

(2) Banka odnosno klijent dužni su čuvati naloge za plaćanje i druge dokumente na temelju kojih su evidentirane promjene na računima u banci najmanje pet godina nakon isteka godine u kojoj su evidentirane promjene na računima, u izvornom obliku ili u drugom obliku podobnom za dokazivanje.

 

XIII.

Banka je dužna ispravan nalog za plaćanje u inozemstvo izvršiti s valutom izvršenja plaćanja u inozemstvo najkasnije treći radni dan od dana prihvata naloga, osim ako nalogodavac nije odredio kasniju valutu izvršenja plaćanja u inozemstvo.

 

XIV.

Ako banka nema ugovoren poslovni odnos s klijentom ili ne želi obaviti platni promet po njegovu nalogu, dužna je podnesene naloge za plaćanje u inozemstvo vratiti nalogodavcu najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je zaprimila nalog. Banka je dužna istodobno s vraćenim nalogom vratiti nalogodavcu uplaćeno pokriće, ako nije bilo drugačije ugovoreno.

 

OBVEZE BANKE POVEZANE S TRANSAKCIJAMA MANJEG IZNOSA

 

XV.

(1) Banka je dužna staviti na raspolaganje sadašnjim i budućim klijentima, u pisanom obliku ili telekomunikacijskim putem, na razumljiv način, sljedeće informacije o uvjetima izvršavanja transakcija manjeg iznosa:

– naznaku koliko je vremena potrebno od izvršenja naloga za plaćanje u inozemstvo do odobrenja priljeva sredstava u korist računa institucije korisnika naplate u inozemstvu, pri čemu početak tog razdoblja mora biti jasno naveden;

– naznaku koliko je vremena potrebno od primitka sredstava na račun banke do odobrenja sredstava računu korisnika naplate iz inozemstva;

– način i stopu obračunavanja provizije i ostale troškove koje plaća klijent banci;

– tečaj koji se primjenjuje pri konverziji valuta;

– datum valute koji banka primjenjuje;

– postupak koji je klijentu na raspolaganju za eventualni prigovor na izvršavanje naloga.

(2) Banka je dužna obaviti plaćanje ili obraditi naplatu naloga za transakciju manjeg iznosa do rokova danih u obavijesti klijentima.

 

XVI.

(1) Nakon što su plaćanje ili naplata s osnove transakcije manjeg iznosa izvršeni, banka je dužna, ako se klijent toga izričito ne odrekne, pismeno ili telekomunikacijskim putem staviti klijentu na raspolaganje sljedeće podatke:

– identifikacijski broj transakcije,

– originalni iznos plaćanja ili naplate,

– iznos provizije i drugih troškova koji se naplaćuju od klijenta,

– tečaj primijenjen pri konverziji u drugu valutu,

– datum valute,

– šifru osnove naplate.

(2) Kada je nalogodavac odredio da troškove izvršenja naloga treba u cijelosti ili djelomično snositi korisnik naplate, banka korisnika naplate je dužna o tome obavijestiti korisnika naplate.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

XVII.

Upute za provedbu ove odluke donijet će guverner Hrvatske narodne banke.

 

XVIII.

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine« br. 146/2003. i 176/2004.).

(2) Danom početka primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine« br. 99/1993., 97/1994., 2/1996. i 7/1996.).

 

XIX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2006.

 

O. br. 670/2005.

Zagreb, 13. srpnja 2005.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodna banke

guvernerHrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.