Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 88/2005 (20.7.2005.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1754

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03, 30/04. i 177/04.) i članka 19. podstavka 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

 

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 25/05. i 41/05. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Popisu pomagala iz članka 3. stavka 2.

– pod rednim brojem 679. u stupcu 10. pod točkom IV dodaju se riječi: »10 god.« , a u stupcu 13. riječi: »za vrijeme redovnog školovanja, odnosno prekvalifikacije« zamjenjuju se riječima: »od navršene 7. godine života«.

– pod rednim brojem 709. u stupcu 13. broj: »54.67« zamjenjuje se brojem: »54.64«.

– pod rednim brojem 713. u stupcu 13. broj: »178,52« zamjenjuje se brojem: »189,86«.

 

Članak 2.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »potpunim« dodaje se riječ: »obostranim« , a u stavku 2. brišu se riječi: »točke 1. i 2.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pomagalo iz stavka 1. točke 3. ovog članka odobrava se osiguranoj osobi od navršene 7. godine života.«

 

Članak 3.

U članku 109. tekst: »od 1. srpnja 2005. godine« zamjenjuje se tekstom: »od 1. siječnja 2006. godine«.

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-04/05-01/161

Urbroj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 29. lipnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog

zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.